Біосфера. Основні положення вчення В.Вернадського про біосферу.
Епіграф
Тест - диктант
Мета уроку:
Біосфера
Біосфера
Структура біосфери
Межі біосфери
Вчення В.Вернадського про біосферу
Вчення В.Вернадського про біосферу
Вчення В.Вернадського про біосферу
"Початку життя в тому Космосі, який ми спостерігаємо, не було, оскільки не було початку цього Космосу. Життя вічне, оскільки
Основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу
Дати правильну відповідь.
Дякую за увагу
3.53M
Категории: БиологияБиология ГеографияГеография

Біосфера. Основні положення вчення В. Вернадського про біосферу

1. Біосфера. Основні положення вчення В.Вернадського про біосферу.

БІОСФЕРА. ОСНОВНІ
ПОЛОЖЕННЯ ВЧЕННЯ
В.ВЕРНАДСЬКОГО
ПРО БІОСФЕРУ.
Учитель біології Хмельницького НВК №4 А. Онуфрійчук

2. Епіграф

На землі немає сили, що діє більш
постійно, а тому більш потужно за
своїми наслідками, ніж живі
організми, узяті в цілому.
В.І.Вернадський

3. Тест - диктант

Зовнішня тверда оболонка землі.
Сукупність усіх водойм.
Газова оболонка над поверхнею землі.
Оболонка землі, заселена живими організмами.
Природне угруповання, що утворилося в процесі
життя.
Організми, що утворюють органічні речовини в
екосистемі.
Організми, що споживають органічні речовини.
Зв’язок між організмами в екологічних системах
ґрунтується на …

4. Мета уроку:

Освітня: сформувати поняття про біосферу як оболонку
живої матерії планети; з’ясувати розподіл живої речовини
біосфери та її властивості; розширити знання учнів про
оболонки Землі та колообіг речовин і потік енергії у
біосфері, ознайомити з роллю живих організмів у
перетворенні цих оболонок.
Розвиваюча: розвивати уміння порівнювати та робити
відповідні висновки та узагальнення.
Виховна: виховувати бережливе ставлення до живих
організмів планети як основної складової частини
біосфери.

5. Біосфера

Біосфера –
(bios – життя і spharia - куля)
простір активного життя
Землі, яка включає частину
атмосфери, гідросфери,
літосфери, заселених
живими істотами.

6. Біосфера

Біосфера - область існування живих
організмів на Землі, яка включає
частини атмосфери, гідросфери,
літосфери.
Маса біосфери — близько 0,05% маси
Землі.
Біосфери на інших планетах, окрім Землі,
невідомі. Вважається, що бактеріальні
біосфери або подібні до них можуть
існувати на Марсі, Венері, Європі,
Титані і ймовірно інших малих
планетах.

7. Структура біосфери

Виникла близько 3,5
млрд. років тому.
Охоплює частину
атмосфери до висоти
озонового шару
(20—25 км), верхні
шари земної кори і
всю гідросферу

8. Межі біосфери

Нижня межа опускається в
середньому на 2- З км на суші і
на 1-2 км нижче дна океану.
Нижня термічна межа
біосфери зумовлена високими
температурами глибинних
верств земної кори.
Верхня - наявністю
короткохвильового
ультрафіолетового проміння,
від якого живі організми
захищені озоновим шаром.

9.

Потужність її змінюється від 13 км у полярних широтах до 22 км
на екваторі. Біосфера є складною, цілісною, організованою і
саморегульованою екологічною системою, в якій під впливом
живих організмів відбуваються акумуляція, трансформація і
перерозподіл величезних ресурсів речовини й енергії. У ній
зародилося і розвинулося життя в усій різноманітності форм.

10.

Біосфера з одного боку є
середовищем життя,а з
іншого-результатом
життєдіяльності
організмів.
Специфіка біосфери полягає в тому,що в ній постійно
підтримується пов’язаний з життєдіяльністю організмів
кругообіг речовин і чітко направлені потоки енергії.

11.

Термін «біосфера»
Вперше термін “біосфера”
використав австрійський
вчений - геолог Е. Зюсс у
1875 р.
Термін походить від двох
слів: “біо” - життя і “сфера”.
Таким чином, біосфера сфера життя або область
існування живих організмів
на Землі.

12.

Основоположниками вчення про
біосферу є В. І. Вернадський та
Тейяр де Шарден.
Вони обґрунтували високу хімічну та
геологічну активність живої речовини
біосфери, підкреслюючи, що розвиток
життя на планеті забезпечується
особливими фізичними властивостями
біосфери

13. Вчення В.Вернадського про біосферу

Уявлення про біосферу як глобальну єдину систему
Землі, де увесь хід геохімічних та енергетичних перетворень
визначається життям, у 20-х роках ХХ ст. розробив у своїх
працях Володимир Іванович Вернадський.

14. Вчення В.Вернадського про біосферу

За Володимиром
Івановичем, біосфера – це
оболонка Землі, склад,
структура і енергетика
якої значною мірою
обумовлені
життєдіяльністю живих
організмів.

15. Вчення В.Вернадського про біосферу

Біосфера - планетарне
явище космічного
характеру.
"Для нас є зрозумілим,писав він,- що життя є
явище космічне, а не суто
земне".

16. "Початку життя в тому Космосі, який ми спостерігаємо, не було, оскільки не було початку цього Космосу. Життя вічне, оскільки

"Початку життя в тому Космосі, який ми спостерігаємо, не
було, оскільки не було початку цього Космосу. Життя вічне,
оскільки вічний Космос".
В. І. Вернадський довів,
що живі організми
грають дуже важливу
роль у формуванні образу
Землі. Хімічний склад
атмосфери, гідросфери і
літосфери зумовлений
життєдіяльністю
організмів.

17.

Біосфера на нашій планеті виконує ряд важливих функцій,
які обумовлюють властивості й відносну стабільність
природи Землі:
Закріплення рухомих елементів поверхні літосфери (пісок, глина,
гравій, дрібна галька, ліси, ґрунти різних типів);
Регуляція кругообігу води шляхом сповільнення поверхневого стоку і
переведення його в підземний, зволоження повітря, зниження
випаровуваності з поверхні внаслідок затемнення і зменшення
швидкості вітру;
Акумуляція і трансформація сонячної енергії, яка в
трансформованому вигляді включається в кругообіг енергії Землі.
Виділення кисню в процесі фотосинтезу наземними і водними
рослинами;
Переведення в прості хімічні речовини величезної маси відмерлих
організмів і їх виділень;

18.

Основні поняття біосфери

19.

Речовина
космічного
походження
Речовина
з розсіяними
атомами
Жива
речовина
Біогенна
речовина
Біосфера
Радіоактивна
речовина
Косна
речовина
Біокосна
речовина

20.

Закон біосфери
В.І. Вернадському
належить відкриття й
такого основного закону
біосфери: «Кількість
живої речовини є
планетною константою з
часів архейської ери,
тобто за весь геологічний
час».

21. Основні положення вчення В. І. Вернадського про біосферу

Основні положення вчення
В. І. Вернадського про біосферу

22.

1. Цілісність біосфери визначається самоузгодженісттю
всіх процесів в біосфері, обмежених фізичними
константами, рівнем радіації та ін.

23.

2. Земні закони руху атомів, перетворення
енергії є відображенням гармонії космосу,
забезпечуючи гармонію і організованість
біосфери. Сонце як основне джерело енергії
біосфери регулює життєві процеси на Землі.

24.

3. Жива речовина біосфери з найдавніших
геологічних часів активно трансформує сонячну
енергію в енергію хімічних зв'язків складних
органічних речовин. При цьому сутність живого
постійна, змінюються лише форми існування
живої речовини.

25.

4.Чим дрібніші організми, тим з більшою швидкістю
вони розмножуються. Швидкість розмноження
залежить від щільності живої речовини. Розтікання
життя — результат прояву її геохімічної енергії.

26.

5. Автотрофні організми отримують всі необхідні для життя
речовини з навколишньої косної матерії. Для життя
гетеротрофів необхідні готові органічні сполуки. Поширення
фотосинтезуючих організмів (автотрофів) обмежується
можливістю проникнення сонячної енергії.

27.

6. Активна трансформація живою речовиною
космічної енергії супроводжується прагненням до
максимальної експансії, прагненням до заповнення
всього можливого простору. Цей процес
В. І. Вернадський назвав «тиском життя».

28.

7. Формами знаходження хімічних елементів є
гірські породи, мінерали, магма, розсіяні
елементи і жива речовина. У земній корі
відбуваються постійні перетворення речовин,
кругообіг, рух атомів і молекул.

29.

8. Поширення життя на нашій планеті визначається
полем стійкості зелених рослин. Максимальне поле
життя обмежується крайніми межами виживання
організмів, яке залежить від стійкості хімічних
сполук, що становлять живу речовину, до певних
умов середовища.

30.

9. Кількість живої речовини в біосфері постійна
і відповідає кількості газів в атмосфері, перш за
все кисню.

31.

10. Будь-яка система досягає стійкої рівноваги,
при якому вільна енергія системи наближається до
нуля.

32. Дати правильну відповідь.

1. Біосфера —це:
а)
жива оболонка Землі;
б)
розумова оболонка Землі;
в)
частина оболонок Землі, населена живими організмами;
г)
єдина глобальна екосистема Землі.
2. Гриби, тварини, рослини складають:
а)
біосферу;
б)
літосферу;
в)
ноосферу.
3. Найбільша концентрація живих організмів:
а)
на межі стикання гідросфери й атмосфери;
б)
на межі стикання літосфери і гідросфери;
в)
на межі стикання гідросфери, атмосфери, літосфери.

33.

4. Тип живлення, за якого організми споживають готові
органічні речовини:
а) автотрофний;
б) гетеротрофний;
в) хемотрофний;
г) фототрофний.
5. Вчення про біосферу розробив:
а) Лінней;
б) Зюсс;
в) Дарвін;
г) Вернадський.
6. Виробник органічних речовин у екосистемі:
а) продуценти;
б) консументи;
в) редуценти;
г) сапрофіти.

34.

7. Оболонка Землі, населена живими організмами й перетворена ними:
а)
ноосфера;
б)
гідросфера;
в)
літосфера;
г)
біосфера.
8. До продуцентів належать:
а)
сапрофіти;
б)
гриби;
в)
бактерії;
г)
рослини;
д)
тварини.
9. Головним сигналом про настання змін у навколишньому середовищі є:
а)
зміна довжини світлового дня;
б)
зміна температури повітря;
в)
випадання опадів;
г)
випадання снігу.

35. Дякую за увагу

English     Русский Правила