Практичне заняття №2. Підготовка назви статті, анотації, графічної презентації, нотаток та ключових слів, написання назви
Резюме або анотація -Abstract
Abstract - Example
Назва статті – Title
Автори
Назва установи!
Нотатки Highlights
Highlights - example
Графічне резюме Graphical abstract 
409.72K
Категория: Украинский языкУкраинский язык

Підготовка назви статті, анотації, графічної презентації, нотаток та ключових слів, написання назви

1. Практичне заняття №2. Підготовка назви статті, анотації, графічної презентації, нотаток та ключових слів, написання назви

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2. ПІДГОТОВКА
НАЗВИ СТАТТІ, АНОТАЦІЇ, ГРАФІЧНОЇ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ, НОТАТОК ТА КЛЮЧОВИХ СЛІВ,
НАПИСАННЯ НАЗВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРІЗВИЩА
WRITING TITLE, ABSTRACT, GRAPHICAL
ABSTRACT, HIGHLIGHTS, KEY WORLDS,
HOST ORGANIZATION AND AUTHOR’S
NAME

2.

Мета:
Ознайомитись з принципами підготовки назви статті, анотації,
графічної презентації, нотаток та особливостями написання
прізвищ та організації англійською мовою.
Хід роботи
• ЗАВДАННЯ 1. Провести огляд опублікованих праць виданих у
міжнародних журналах та скласти опис структури анотації.
Окремо звернути уваги на стиль викладання інформації та
термінологію
• ЗАВДАННЯ 2. Користуючись пристатейним списком літератури
з’ясувати особливості створення назв статей та тезисів. Звернути
увагу на стиль, інформаційність та ключові елементи назв
статей.
• ЗАВДАННЯ 3. З’ясувати особливості підготовки графічної
презентації та нотаток
• ЗАВДАННЯ 4. Виходячи з власного досвіду науково-творчої
діяльності скласти структуровану анотацію за вимогами
міжнародних наукових видань.

3.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
• Andrade C. How to write a good abstract for a scientific paper or
conference presentation / C. Andrade // Indian Journal of Psychiatry. —
2011. — Vol. 53, No. 2. — P. 172.
• Написання анотацій та резюме англійською мовою: навчальнометодичні матеріали до циклу практичних занять з курсу іноземної
мови для аспірантів та пошукувачів / Харк. держ. акад. культури ;
розробники : С. В. Частник, О. С. Частник. —Х. : ХДАК, 2015. —59 с
http://www.ic.ac.kharkov.ua/navchannya/fsk/im/materials/nmm_engl_15
.pdf
• Як написати накову статтю. Пам’ятка науковцю http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJR
N&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vcnzapv_2014_16
_43.pdf
• Creswell J.W. Educational Research: Planning, conducting, and evaluating
quantitative and qualitative research (3rd ed.). Pearson, editor. Upper
Saddle River; 2008. basu.nahad.ir/uploads/creswell.pdf
• Fisher JP, Jansen JA, Johnson PC, Mikos AG. Guidelines for writing a
research paper for publication. Mary Ann Liebert, Inc. Accessed on:18-102016. https://www.liebertpub.com/media/pdf/English-Research-ArticleWriting-Guide.pdf

4. Резюме або анотація -Abstract


Структуроване
Без абревіатур
Передає структуру статті
Доповнює назву
Структура резюме
– Вступне речення (висвітлення стану проблем)
– Мета дослідження
– Якими методами?
– Що отримано?
– Як це співвідноситься з наявними даними?
– Які висновки і яким чином були досягнуті
– Якомога стисле
– Завершене (часто наводиться окремо від статті)
– Не містить посилань на літературу, таблиці, рисунки
тощо…

5. Abstract - Example

6. Назва статті – Title

• Якомога коротша, але достатня для розуміння
змісту статті.
• Уникайте беззмістовних слів «Вивчення,
дослідження, спостереження…» Від акуратності
назви залежить те, як її проіндексують пошукові
сервіси та чи читатимуть її читачі.
• Будьте точними, інакше ваша стаття ніколи не
досягне аудиторії, якій вона призначена. Якщо
йдеться про сполуку, біологічний вид, тощо –
вкажіть їх в назві, якщо про країну чи регіон – теж.
Складіть декілька робочих назв статті > обміркуйте їх, та
методом від супротивного залиште найбільш відповідну >
створіть вступ, робочі гіпотези навколо назви > доведіть їх в
результатах > порівняйте з попередніми дослідженнями у дискусії
> зробіть виправлення назви за необхідності!

7. Автори


Вклад кожного
Обов'язкова спільна робота над статтею
Ідентифікатори (OrcID)
Правопис прізвищ
Examples
Sarabeev Volodimir
Sarabeyev Volodymyr
Sarabeev Vladimir

8. Назва установи!

Zaporizhzhya National University
Zaporozhye National University
Zaporizhzhia National University
Zaporozhye National Univ.
Zaporozh'e National University
Zaporozhye State University
Zaporozhe State University
Zaporizhzhya State University
Zaporizhzhya State Univ
Zaporizhzhia State University
Enhanced
Organization name –
поєднує усі варіації назв в одному профілі
і дозволяє представити всі результати і
отримати точну статистику
Автори, журнали,
перевіряйте написання
установ

9.


Ключові слова
Key
words
Як правило не повторюють слова із
назви
• Доповнюють та деталізують назву
роботи
• Кількість ключових слів або
словосполучень - 5-6

10. Нотатки Highlights

• Not part of editorial consideration and aren't required
until the final files stage
• Only required for full research articles
• Must be provided as a Word document— select
"Highlights" from the drop-down list when uploading
files
• Each Highlight can be no more than 85 characters,
including spaces.
• No jargon, acronyms, or abbreviations; aim for a general
audience and use keywords
• Consider the reader—Highlights are the first thing they'll
see

11. Highlights - example

• •Geographic region and host species affect total mean
abundance of parasites.
• •The species abundance distribution in introduced
hosts is lower than in native hosts.
• •The community aggregation pattern might explain the
success of introduced species.
• •The introduced population has a higher number of
uninfected hosts than native ones.
• •The introduced population has a shorter parasite
distribution tail than native ones.

12. Графічне резюме Graphical abstract 

Графічне резюме
Graphical abstract
• Thumbnail image that serves to illustrate the
theme of the paper.
• The maximum final dimensions of the thumbnail
image will be 5 cm x 5 cm. An image.
English     Русский Правила