ТЕМА ЛЕКЦІЇ:
Відносні показники причин виникнення пожеж протягом 2017 року в Україні
662.00K
Категория: БЖДБЖД

Забезпечення пожежної безпеки будівель і споруд промислових підприємств

1. ТЕМА ЛЕКЦІЇ:

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ.

2.

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
• 1. Характеристика і аналіз пожежної
небезпеки будівель та споруд промислових
підприємств.
• 2. Протипожежні вимоги при проектуванні
виробничих будівель та споруд.
• 3. Вимоги пожежної безпеки при
експлуатації виробничих будівель та
споруд.

3.

• Статистика свідчить, що найбільш значний
матеріальний збиток приносять пожежі на
промислових підприємствах.
• Внаслідок пожеж в Україні протягом 2017 року на
спорудах виробничого призначення сталося 550
пожеж (+8,5 %).
• Прямі матеріальні збитки збільшились на 99,8 % і
склали 237 млн 956 тис. грн.
• Побічні збитки зменшились на 24,8 % і склали 547
млн 103 тис. грн.
• У спорудах виробничого призначення загинуло 10
людей (у 2016 році 13).

4.

• Пожежне навантаження у виробничих будівлях
може досягати 100-1200 кг/м2.
• Швидкому розвитку пожежі та складному їх гасінню
сприяють:
• велика площа будівель,
• їх значна висота,
• блокування під одним дахом різних технологічних
процесів та приміщень,
• наявність технологічних отворів в горизонтальних
та вертикальних конструкціях будівель,
• розлив та розтікання горючих рідин,
• вибухи газо-, паро- та пилеповітряних сумішей з
руйнуванням конструкцій та обладнання.

5. Відносні показники причин виникнення пожеж протягом 2017 року в Україні

6.

• За вибухопожежною та пожежною небезпекою
приміщення та будинки поділяють на категорії:
• А - вибухопожежонебезпечна,
• Б - вибухопожежонебезпечна,
• В - пожежонебезпечна,
• Г та Д,
• а зовнішні установки – на категорії Аз, Бз, Вз, Гз, Дз
залежно від розміщених в них технологічних
процесів та властивостей матеріалів і речовин, що в
них знаходяться.
• Категорії встановлюються в технологічній частині
проекту відповідно до ДСТУ Б В.1.1-36:2016
«Визначення категорій приміщень, будинків та
зовнішніх установок за вибухопожежною та
пожежною небезпекою».

7.

• Спорудження, у яких відсутні приміщення,
називаються інженерними спорудами.
• Споруди поділяються на групи:
• 1. Підземні споруди:
• підпірні стіни, підвали, тунелі, канали, опускні
колодязі.

8.

• Тунель - підземна, закрита, горизонтальна чи похила
протяжна споруда висотою не менше 1,8 м до
виступаючих верхніх конструкцій. Може бути
конвеєрним, комунікаційним, кабельним,
пішоходним.
• Канал – підземна, закрита, горизонтальна чи похила,
протяжна споруда висотою менше 1,8 м до
виступаючих верхніх конструкцій.

9.

2. Ємнісні споруди для рідин і газів:
резервуари для нафти і нафтопродуктів,
газгольдери.
3. Ємнісні споруди для сипучих матеріалів:
засіки, бункери, силоси і силосні корпуси для
зберігання сипучих матеріалів, вугільні вежі
коксохимзаводів.

10.

• Бункер - ємність для
короткочасного зберігання
і гравітаційного
розвантаження сипучих
матеріалів, у якої
вертикальна частина не
перевищує 1,5 площі
перерізу.
• Силос - ємність для
тривалого зберігання
сипучих матеріалів, у якої
висота вертикальної
частини більше 1,5 площі
перерізу.

11.

4. Надземні споруди:
окремо розташовані етажерки і площадки,
відкриті кранові естакади, опори і естакади
під технологічні трубопроводи, галереї,
розвантажувальні залізничні естакади.

12.

• Етажерка - споруда із
самостійними опорами,
2-х або багатоярусна,
розташована в будинку
або поза ним.
• Площадка - одноярусна
споруда, розташована в
будинку чи поза ним, що
спирається на
устаткування,
самостійні опори чи
конструкції будинку.

13.

Галерея - надземна чи
наземна, цілком або
частково закрита,
горизонтальна чи похила
споруда, що з'єднує
приміщення будинків.
• Естакада – надземна,
відкрита, горизонтальна
чи похила, протяжна
споруда, що складається
з ряду опор і прольотної
частини, що знаходиться
в будинку або поза ним.

14.

• 5. Висотні споруди:
градирні, баштові
копри підприємств
по видобутку
корисних копалин,
димові труби,
витяжні вежі,
водонапірні башти.

15.

• 2. Протипожежні вимоги при проектуванні
виробничих будівель та споруд.
НАПБ: СНиП 2.09.02–85*. Производственные здания.
2.1. Вимоги до об`ємно–планувальних і
конструктивних рішень.
Площа поверху між протипожежними стінами 1-го
типу (площа протипожежного відсіку) залежно від
категорії, ступеня вогнестійкості і поверховості
будинків повинна бути не більше наведеної у таблиці
1 СНиП. Допускається збільшувати її на 100% за
умови обладнання приміщень УАПГ крім будинків ІІІа
і ІІІб СВБ.

16.

17.

• Приміщення категорії А, Б і В слід відокремлювати
одне від одного, а також від приміщень категорії Г і Д
та коридорів протипожежними перегородками та
протипожежними перекриттями відповідних типів
залежно від СВБ.
• В місцях прорізів в протипожежних перегородках, які
відокремлюють приміщення категорії А і Б від
приміщень інших категорій, коридорів та сходових
кліток, слід передбачати тамбур-шлюзи з постійним
підпором повітря 20 Па.
• Перед ліфтами в приміщеннях категорій А і Б слід
передбачати тамбур-шлюзи з постійним підпором
повітря 20 Па.

18.

• При проектуванні в
протипожежних стінах і
перегородках отворів, які
не можуть закриватись
протипожежними дверима
або воротами, для
сполучення між
суміжними приміщеннями
категорій В, Г і Д слід
передбачати відкриті
тамбури довжиною не
менше 4 м, обладнані
УАПГ з об’ємними
витратами води 1 л/с на 1
м2 підлоги, з
огороджуючими
конструкціями з межею
вогнестійкості 45 хв.

19.

• 2.2. Вимоги до евакуаційних шляхів та виходів.
• У виробничих будівлях допускається влаштовувати
один евакуаційний вихід:
• - з будь-якого поверху (крім першого) в будівлях I, II
СВБ (при кількості наземних поверхів не більше 4-х)
з приміщеннями категорії Д при кількості працюючих
в найбільш багаточисельній зміні на кожному
поверху не більше 5 чол. та площі поверху не більше
300 м2;
• - з приміщення, розміщеного на будь-якому поверсі
(крім підвальних та цокольних), якщо цей вихід веде
до двох евакуаційних виходів з поверху, відстань від
найбільш віддаленого робочого місця до виходу з
приміщення не перевищує 25 м та кількість робочих
у найбільш багаточисельній зміні не перевищує: 5
чол. в приміщеннях категорій А,Б;
25 чол. категорії В; 50 чол. - категорій Г і Д.

20.

• - з приміщення категорії Д площею не більше 300 м2 з
кількістю працюючих в найбільш багаточисельній
зміні не більше 5 чол., розміщеного на будь-якому
поверсі (крім першого), на зовнішні металеві сходи,
які відповідають вимогам норм.
Огороджуючи конструкції сходів повинні бути із
негорючих матеріалів.
Відстань від найбільш віддаленого місця не повинна
перевищувати 25 м.
• Не допускається влаштування евакуаційних виходів
через приміщення категорій А та Б, тамбури-шлюзи
при них, приміщення в будівлях ІІІб-V СВБ

21.

• В якості другого евакуаційного виходу з 2-го та вище
розташованих поверхів будівлі висотою не більше
30 м від планувальної позначки землі до позначки
підлоги верхнього поверху дозволяється
передбачати зовнішні металеві сходи, якщо кількість
працюючих на кожному поверсі (крім першого) в
найбільш багаточисельній зміні не перевищує:
• - 15 чол. у багатоповерхових будівлях із
приміщеннями будь-якої категорії;
• - 50 чол. у двоповерхових будівлях із приміщеннями
категорії В;
• - 100 чол. в двоповерхових будівлях з приміщеннями
категорії Г,Д.

22.

• 2.3. Протипожежні вимоги будівельних норм
до споруд промислових підприємств.
• НАПБ: СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных
предприятий.
Для споруд промислових підприємств нормуються:
вогнестійкість конструкцій,
висота і ширина для пішохідних тунелей і галерей,
кількість евакуаційних виходів,
поділ протипожежними перегородками кабельних
споруд.

23.

Споруди обладнуються системами протипожежного
захисту:
• димовидаленням – кабельні споруди;
• АПС і АПГ – кабельні і комбіновані споруди в
залежності від їх об’єму і кількості прокладених
кабелів;
• гасінням від розпилювачів води і піногенераторів,
встановлених на сухотрубах, або пересувною
технікою через спеціально влаштовані люки –
кабельні споруди;
• блискавкозахистом – висотні споруди, підземні і
надземні резервуари для нафти і нафтопродуктів,
газгольдери.
Для етажерок і площадок:
• передбачаються залізобетонні або сталеві
конструкції;
• обмежується площа ярусів;
• передбачається необхідна кількість евакуаційних
сходів.

24.

• 3. Вимоги пожежної безпеки при експлуатації
виробничих будівель та споруд.
• Загальні вимоги з пожежної безпеки встановлюють
Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені
наказом МВС України № 1417 від 30.12.2014 р,
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05
березня 2015 р. за N 252/26697
• Розділ I. Загальні положення
• 4. Пожежна безпека повинна забезпечуватися
шляхом проведення організаційних заходів та
технічних засобів, спрямованих на запобігання
пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження
можливих майнових втрат і зменшення негативних
екологічних наслідків у разі їх виникнення,
створення умов для успішного гасіння пожеж.

25.

• Розділ II. Організаційні заходи щодо забезпечення
пожежної безпеки
• 1. Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є
складовою виробничої та іншої діяльності
посадових осіб і працівників підприємств та
об'єктів.
• 2. Керівник підприємства повинен визначити
обов'язки посадових осіб щодо забезпечення
пожежної безпеки, призначити відповідальних за
пожежну безпеку окремих будівель, споруд,
приміщень, дільниць, технологічного та
інженерного устаткування, а також за утримання й
експлуатацію засобів протипожежного захисту.
• Обов'язки щодо забезпечення пожежної безпеки,
утримання та експлуатації засобів протипожежного
захисту передбачаються у посадових інструкціях,
обов'язках, положеннях про підрозділ.

26.

3. На кожному об'єкті відповідним документом
(наказом, інструкцією тощо) повинен бути
встановлений протипожежний режим, який включає:
• порядок утримання шляхів евакуації;
• визначення спеціальних місць для куріння;
• порядок застосування відкритого вогню;
• порядок використання побутових нагрівальних
приладів;
• порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних
робіт;
• правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

27.

• місця для зберігання і допустиму кількість сировини,
напівфабрикатів та готової продукції, що можуть
одночасно знаходитися у приміщеннях і на території;
• порядок прибирання горючого пилу й відходів,
зберігання промасленого спецодягу та ганчір'я,
очищення елементів вентиляційних систем від
горючих відкладень;
• порядок відключення від мережі електроживлення
обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі;
• порядок огляду й зачинення приміщень після
закінчення роботи;
• порядок організації експлуатації і обслуговування
наявних засобів протипожежного захисту;

28.

• порядок проведення планово-попереджувальних
ремонтів та оглядів електроустановок,
опалювального, вентиляційного, технологічного та
іншого інженерного обладнання;
• порядок проходження посадовими особами
навчання й перевірки знань з питань пожежної
безпеки, а також проведення з працівниками
протипожежних інструктажів та занять з пожежнотехнічного мінімуму з призначенням
відповідальних за їх проведення;
• порядок збирання членів пожежно-рятувального
підрозділу добровільної пожежної охорони та
посадових осіб, відповідальних за пожежну
безпеку, у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у
вихідні й святкові дні;

29.


порядок дій у разі виникнення пожежі:
порядок і способи оповіщення людей,
виклику пожежно-рятувальних підрозділів,
зупинки технологічного устаткування, вимкнення
ліфтів, підйомників, вентиляційних установок,
електроспоживачів, застосування засобів
пожежогасіння;
• послідовність евакуації людей та матеріальних
цінностей з урахуванням дотримання техніки
безпеки.
• При розробленні інструкцій дій у разі виникнення
(виявлення) пожежі необхідно використовувати
розділ VIII цих Правил.
• Працівники об'єкта мають бути ознайомлені з цими
вимогами на інструктажах під час проходження
пожежно-технічного мінімуму.

30.


ЗАВДАННЯ НА САМОПIДГОТОВКУ:
1.
Правила пожежної безпеки в Україні, розділи ІІ
(п.1-16, 20, 21; ІІІ.2; VІ.7(п.п.7.1, 7.5, 7.8-7.11, 7.13)
законспектувати !
2.
СНиП 2.09.02-85* Производственные здания
3.
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных
предприятий
English     Русский Правила