ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
1.81M
Категория: ФинансыФинансы

Облік грошових коштів у касі

1. ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ
«ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ
У КАСІ»
Виконала студентка
групи БС 11
Борейко Валерія
Київ 2015

2.

Готівка (готівкові кошти) – це грошові
знаки національної валюти України –
банкноти та монети.
Платежі готівкою підприємств, підприємців і
фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари,
виконані роботи, надані послуги) і за операціями,
які безпосередньо не пов’язані з реалізацією
продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого
майна, називаються готівковими розрахунками.

3.

Основними
завданнями
бухгалтерського
обліку
грошових коштів і розрахунків є:
1) правильна
організація,
своєчасне
й
законне
проведення безготівкових і готівкових розрахункових
операцій;
2) своєчасне та правильне документування операцій з
руху грошових коштів і розрахунків;
3) забезпечення збереження грошових коштів і цінних
паперів у касі підприємства;
4) контроль за витрачанням грошових коштів;
5) своєчасне та точне ведення розрахунків з дебіторами
та стягнення заборгованості;
6) періодичне
проведення
інвентаризацій
коштів і дебіторської заборгованості.
грошових

4.

Операції, які пов’язані з прийманням і видачею готівкових
коштів під час здійснення розрахунків через касу установи і
відображаються в касовій книзі, називаються касовими.
Касові операції включають в себе - прийом, видачу,
зберігання, перерахунок готівки, а також заповнення,
ведення, прийом, видачу документів, які супроводжують
грошові операції.

5.

Правильна організація
бухгалтерського обліку вимагає
складання плану документообігу,
який повинен визначати порядок
оформлення документів,
надходження їх до бухгалтерії,
опрацювання, використання для
записів в облікових регістрах та
передачі в архів. Касові операції
оформляються прибутковими і
видатковими касовими ордерами,
типові форми і порядок
заповнення яких затверджені
наказом міністерства статистики
України і мають застосовуватися
усіма підприємствами.

6.

На сучасному етапі грошові кошти є
найбільш
ліквідними
підприємства.
Вони
активами
присутні
на
початковому та кінцевому етапах
облікового
придбання
циклу,
який
товарів,
включає
виробництво
продукції, виконання робіт, надання
послуг,
а
також
отримання виручки.
їх
продаж
і

7.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Слав`яна Стиль” (далі ТОВ “Слав`яна
Стиль”) засноване в 1999 р. В своєму складі має один цех по виробництву
меблевих виробів, матеріальні склади для зберігання сировини і готової продукції,
а також магазин.
Метою діяльності товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої та
підприємницької діяльності, та підвищення вартості підприємства на ринку.
Предметом діяльності є:
1. Виробництво та реалізація меблевих виробів.
2. Реалізація на основі отриманого прибутку соціальних і економічних потреб
працівників, створення безпечних умов праці.
3. Зовнішньоекономічна діяльність.
4. Комерційна, посередницька, торгова та інші види господарської діяльності, не
заборонені чинним законодавством.
Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також
цінностей, вартість яких відображена в балансі.
ТОВ “Слав’яна Стиль” має самостійний баланс, поточний рахунок в установах
банків, печатку зі своєю назвою.

8.

Книга обліку — касова книга, книга обліку доходів і витрат, книга
обліку прийнятих та виданих касиром грошей або книга обліку
розрахункових операцій.
При документуванні касових операцій підприємства мають
використовувати форми первинного обліку, а саме :
• КО-1 "Прибутковий касовий ордер" (документ суворої звітності). Застосовується
для оформлення надходження грошей до каси при
обробці інформації як з використанням обчислювальної техніки, так і
без неї. Прибутковий касовий ордер складається з двох частин: самого
прибуткового ордера та квитанції до нього. Виписується в одному
примірнику працівником бухгалтерії та підписується головним бухгалтером або
особою, яка на те уповноважена. Квитанція видається на руки особі, яка здала
гроші, а ордер залишається у касі та реєструється в Журналі реєстрації
прибуткових та видаткових касових документів. Всі касові ордери після їх
виконання підписуються касиром, а на доданих до них документах ставиться
штамп або напис "Оплачено" із зазначенням дати (число, місяць, рік). Підчистки
або виправлення в касових документах не дозволяються

9.

КО-2 "Видатковий касовий ордер". Застосовується для
оформлення видачі грошей з каси при обробці інформації як з
використанням обчислювальної техніки, так і без неї. Виписується
в одному примірнику робітником бухгалтерії, підписується
керівником підприємства (організації) та головним бухгалтером чи
особою, яка на те уповноважена. Реєструється в Журналі реєстрації
прибуткових та видаткових касових документів
КО-3
"Журнал
реєстрації
прибуткових
та
видаткових
касових
документів" (журнал відкривається окремо на прибуткові та видаткові касові
документи);
КО-4 "Касова книга" (документ суворої звітності). Застосовується для обліку
руху грошей у касі

10.

Звіт касира – це документ, який передається касиром
підприємства в бухгалтерію, і є відривним листком Касової
книги з додатком прибуткових і видаткових касових
документів.
КО-5 "Книга обліку прийнятих та виданих касиром
грошей". Книга обліку прийнятих та виданих касиром
грошей застосовується для обліку грошей, виданих з
каси підприємства довіреній особі (роздавачу), яка
виплачує заробітну плату, та повернення наявних
грошей та сплачених документів. Книгу веде касир.
Видача та повернення грошей сплачених документів
оформлюється підписами.

11.

Для обліку готівкових коштів планом
рахунку передбачено активний рахунок 30
«Готівка». Грошові кошти, що надходять у
касу підприємства, повинні вчасно й у
повній сумі оприбуткуватися. Таким чином,
щоб
наявні
оприбуткованими,
кошти
необхідно
вважалися
оформити
прибутковий касовий ордер, і зробити про це
запис у касовій книзі. Причому прибутковий
запис у касовій книзі не обов’язково робити
відразу ж після виписки прибуткового
касового ордера, вона може бути зроблена
протягом робочого дня касира в день
надходження коштів.

12.

синтетичні рахунки мають узагальнену
інформацію про економічні ресурси,
джерела їх утворення і про результати
господарської діяльності по економічно
однорідних групах тільки в грошовому
виразі. За допомогою рахунків, на яких
обліковується готівка, можна отримати
корисну інформацію для прийняття рішень,
оскільки дані рахунки відображають
найважливіші фінансові аспекти будь-якого
підприємства, тобто «потужність» механізму
отримання грошових коштів та вміння
керівництва розвивати і контролювати
ефективність цього механізм.

13.

Касою називається приміщення чи місце,
призначене для прийому, видачі і збереження
готівкових коштів, інших цінностей і
касових документів, де, як правило, ведеться
касова книга. Касові операції підприємства
пов’язані як з прийняттям, так і з видачею
готівки. Порядок ведення касових операцій
регламентується НБУ і поширюється на всі
підприємства незалежно від форм власності і
виду діяльності, а також на фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності.
Правильна організація касових операцій,
дотримання вимог проведення, підбір
персоналу, встановлення потрібного ліміту
каси – є основою ефективності проведення
обліку грошових коштів в касі

14.

З
метою
контролю
за
схоронністю готівкових коштів
на підприємстві проводяться
інвентаризація
потрібна
каси.
для
перевірити
і
Вона
того,
щоб
документально
підтвердити наявність та стан
грошових коштів і звірити з
даними бухгалтерського обліку.
Інвентаризація
підприємстві
своєчасно
каси
в
проводиться
інвентаризаційною
комісією з зазначеним складом.
Її
результати
завжди
відображаються в обліку.

15.

Як
економічна
категорія
гроші
виконують наступні функції: міра
вартості; засіб обігу; засіб платежу;
засіб нагромадження; світові гроші.

16.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила