План
За характером дії методи менеджменту поділяють на:
2.ЕКОНОМІЧНІ
Організаційно-виробниче планування – продумана підготовка майбутньої діяльності, систематично орієнтована на цілі організації.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ:
3.ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ
Організаційно-розпорядчі методи менеджменту -
Організаційно-розпорядчі методи менеджменту поділяють на:
ІНСТРУКЦІЯ:
Накази -
4.СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ
5.Взаємозв’язок між методами менеджменту
Організаційно-розпорядчі методи прямо впливають на волю виконавців і не поєднуються з матеріальною зацікавленістю, з
225.11K
Категория: МенеджментМенеджмент

Система методів менеджменту

1.

Система методів
менеджменту

2. План

1. Сутність та класифікація методів
2.
3.
4.
5.
менеджменту.
Економічні методи менеджменту.
Організаційно-розпорядчі методи
менеджменту.
Соціально-психологічні методи
менеджменту.
Взаємозв’язок між методами
менежменту.

3.

1.Сутність та
класифікація
методів
менеджменту

4.

Методи – це способи
цілеспрямованого впливу
суб’єкта на об’єкт для
досягнення
поставленої мети.

5.

Поняття методу
менеджменту
трактується двояко
як спосіб пізнання,
дослідження об’єкта
управління
як прийом, спосіб
практичної
управлінської
діяльності

6.

Методичний інструментарій – сукупність методів, якими
користується організація.
Мета методів – забезпечення гармонії,
органічного поєднання індивідуальних,
колективних і суспільних інтересів.

7.

• високу
Методи
менеджменту
орієнтовані на:
продуктивність і
ефективність
діяльності персоналу
фірми;
злагоджену роботу
підрозділів фірми;
чітку організацію
різноманітної
діяльності фірми й
управління нею на
рівні світових
стандартів.

8. За характером дії методи менеджменту поділяють на:

Економічні методи
Соціальнопсихологічні
методи
Організаційнорозпорядчі
методи

9.

За характером методів менеджменту
виділяють:
прямий
управлінський
вплив
побічний
управлінський
вплив

10. 2.ЕКОНОМІЧНІ

МЕТОДИ
МЕНЕДЖМЕНТУ

11.

Посідають найважливіше
місце в системі методів
менеджменту
Орієнтовані на
економічні інтереси
людей

12.

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧЕ ПЛАНУВАННЯ
ЦІЛЬОВІ КОМПЛЕКСНІ ПРОГРАМИ
КОМЕРЦІЙНИЙ РОЗРАХУНОК
СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ РЕГУЛЯТОРІВ

13. Організаційно-виробниче планування – продумана підготовка майбутньої діяльності, систематично орієнтована на цілі організації.

Ознаки:
• Цільова визначеність
• Конкретна адресна спрямованість
• Часовий інтервал

14.

ТИПИ ПРОГРАМ:
•Програми
народногосподарського
рівня;
•Програми галузевого та
регіонального рівня;
•Програми розвитку
підприємств.

15.

КОМЕРЦІЙНИЙ РОЗРАХУНОК ІСНУЄ В ДВОХ ФОРМАХ:
• ПОВНИЙ
• ВНУТРІШНІЙ
ЕКОНОМІЧНІ РЕГУЛЯТОРИ
•ДЕРЖАВНІ
•МІСЦЕВІ
•ВНУТРІШНІ

16.

Економічні методи
управління
Методи
держави
Система пільг та
кредитів
Система
оподаткування
Цінове
регулювання
Економічні
санкції
Методи
керівництв
а
Метод
госпрозрахунку
Система
матеріального
стимулювання
Матеріальні
санкції

17. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ:

• Створення таких організаційних
умов, за яких підприємство
найкраще б виконувало свої
функції;
• Виявлення нових можливостей і
резервів виробництва.

18. 3.ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧІ

3.ОРГАНІЗАЦІЙНО
-РОЗПОРЯДЧІ
МЕТОДИ
МЕНЕДЖМЕНТУ

19. Організаційно-розпорядчі методи менеджменту -

Організаційно-розпорядчі
методи менеджменту це сукупність засобів та прийомів прямого
керуючого впливу на організаційні
відносини між працівниками в процесі
функціонування системи виробництва з
метою керування її станом у
відповідності до умов, що змінюються

20.

ОСОБЛИВОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЙНОРОЗПОРЯДЧИХ МЕТОДІВ:
Прямий вплив на суб’єкт
управління
Обов’язковий характер
виконання адміністративних
рішень
Суворо визначена
відповідальність за невиконання
вказівок

21. Організаційно-розпорядчі методи менеджменту поділяють на:

Дисциплінарного впливу
Регламентуючі
Розпорядчі

22.

Регламентуючі
методи
нормування
інструктуванн
я
регламентуванн
я
Законодавство
Статут
підприємства
Правила внутрішнього
розпорядку
Інші
регламентуючі
документи

23.

Розпорядчі
методи менеджменту
Вказівки
Поточне
розпорядництво
Накази
Роз’яснення

24.

Методи
дисциплінарного
впливу
Особиста
відповідальність
Матеріальна
відповідальність
Колективна
відповідальність
Моральна
відповідальність

25.

Регламентування – жорсткий
тип організаційного впливу,
який передбачає додержання
конкретних показників
законодавчих положень,
статутів підприємств, правил
внутрішнього розпорядку та
інших регламентуючих
документів.
Нормування – менш жорсткий
тип організаційного впливу;
установлення норм та
нормативів, які є орієнтирами
для діяльності підприємства.
Інструктування –
найгнучкіший спосіб
організаційного
впливу, який
передбачає
роз’яснення,
ознайомлення та
консультування щодо
виконання тих чи інших
дій.

26.

27.

Юридичний акт, за
допомогою якого
оформляється
утворення організацій
і підприємств і
визначається їх
структура, функції і
правові положення
Статут

28. ІНСТРУКЦІЯ:

Документ, який регламентує порядок
виконавчих дій на основі
розпоряджувальних актів вищестоящих
органів і наказів самого підприємства
Це:
•Обов’язкові настанови
•Вказівки
•Правила

29. Накази -

Накази це акти одноособового управління у
відповідності з принципом
єдиноначальності, якими регулюється
діяльність підприємств або закладів.

30.

Розпорядження – вираження вимог
до підлеглих з вирішення окремих
питань короткочасного характеру

31.

Організаційно-розпорядчі
методи базуються на владі,
дисципліні, стягненнях і
відомі в історії як «метод
батога».

32. 4.СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ

4.СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНІ
МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ

33.

Соціально-психологічні методи
менеджменту – це способи впливу на
колективи людей, які засновані на
використанні наукових досягнень соціальної
та загальної психології в управлінні
виробництвом
Соціальні
методи
менеджменту
Психологічні
методи
менеджменту

34.

Соціальні методи менеджменту –
система засобів і важелів впливу на
соціально-психологічний клімат
колективі, на трудову та соціальну
активність колективу та його окремих
працівників

35.

Методи соціального впливу
Методи управління
окремими груповими
явищами і процесами
Методи управління
індивідуальноособистісною поведінкою
Моральне стимулювання
колективної ініціативи
Моральне стимулювання
особистої ініціативи
Моральне стимулювання
творчої активності
працівників
Виховання та навчання
Соціальне прогнозування,
планування, нормування і
регулювання
Особистий приклад

36.

Методи психологічного впливу
Формування та розвиток первинних
колективів
Гуманізація праці
Дизайн
робочих місць
Застосування
положень
ергономіки
Наявність сучасних
технічних засобів
праці
Психологічна мотивація
Психологічні методи відбору і
навчання співробітників
Формування
оптимального
психологічного клімату
на підприємстві
Стиль
керівництва
Культура
управління
Етапи управлінської
діяльності

37.

Головна мета застосування
соціально-психологічних
методів – створення в колективі
позитивного соціального й
психологічного клімату, завдяки
чому значною мірою вирішуються
виховні, організаційні й
економічні завдання

38.

Основні методи формування
оптимального психологічного
клімату колективу:
Стиль керівництва
Культура управління
Етика управлінської
діяльності

39.

Соціологічні методи
базуються на способах
мотивації суспільної дії на
людей через «думку
колектива»

40.

Психологічні методи
базуються на знанні психології
людини, його внутрішнього
душевного світу і відомі як «метод
переконання»

41. 5.Взаємозв’язок між методами менеджменту

42.

43. Організаційно-розпорядчі методи прямо впливають на волю виконавців і не поєднуються з матеріальною зацікавленістю, з

економічними
інтересами працівників.
Однак вони
пов’язані з
економічни
ми
методами

44.

Економічні методи діють
не автоматично, вони
повинні
встановлюватись,
стверджуватись на
виробництві, доводитись
до відома працівників,
контролюватись.

45.

Організаційно-розпорядчі
методи пов’язані також із
соціально-психологічними
методами менеджменту

46.

Колектив може бути більш або менш
сприятливий до адміністративних впливів,
одержані розпорядження та вказівки будуть
виконуватись з більшим або меншим
ентузіазмом, в залежності від того:
Враховується роль соціальних
і психологічних факторів, чи
ні.
English     Русский Правила