Роль фізики в розвитку наук про природу надзвичайно велика. Досліджуючи найбільш загальні форми руху матерії, саме фізика
Говорячи про роль фізики, виділимо три основні моменти.
По-перше, фізика є для людини найважливішим джерелом знання про навколишній світ.
По-друге, фізика, не безперервно розширюючи і багаторазово множачи можливості людини, забезпечує його впевнене просування по
По-третє, фізика вносить істотний внесок у розвитку духовного обличчя людини, формує його світогляд, вчить орієнтуватися у
Видатні фізики
Жоліо-Кюрі (Joliot-Curie) Ирен (12.IX.1897-17.III.1956) Французький хімік, радіохімік. Дочка П. Кюрі й М. Склодовской-Кюри.
Коперник (Kopernik, Copernicus) Микола (1473–1543) Великий польський астроном. Творець геліоцентричної
Гук (Hooke) Роберт (1635–1703) Англійський натураліст, різнобічний учений і експериментатор, архітектор. Відкрив (1660)
1.72M
Категория: ФизикаФизика

Роль фізики в нашому житті

1.

Роль фізики в
нашому житті!
Виконала
учениця 9-Б класу
Сергієнко Лілія

2. Роль фізики в розвитку наук про природу надзвичайно велика. Досліджуючи найбільш загальні форми руху матерії, саме фізика

РОЛЬ ФІЗИКИ В
РОЗВИТКУ НАУК ПРО
ПРИРОДУ НАДЗВИЧАЙНО
ВЕЛИКА. ДОСЛІДЖУЮЧИ
НАЙБІЛЬШ ЗАГАЛЬНІ
ФОРМИ РУХУ МАТЕРІЇ,
САМЕ ФІЗИКА СТВОРЮЄ
ОСНОВУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
РІЗНОМАНІТНИХ
КОНКРЕТНИХ ЯВИЩ І
ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ, ЯКІ
СТАНОВЛЯТЬ ПРЕДМЕТ
ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ

3. Говорячи про роль фізики, виділимо три основні моменти.

ГОВОРЯЧИ ПРО РОЛЬ ФІЗИКИ,
ВИДІЛИМО ТРИ ОСНОВНІ МОМЕНТИ.

4. По-перше, фізика є для людини найважливішим джерелом знання про навколишній світ.

ПО-ПЕРШЕ, ФІЗИКА Є
ДЛЯ ЛЮДИНИ
НАЙВАЖЛИВІШИМ
ДЖЕРЕЛОМ ЗНАННЯ
ПРО НАВКОЛИШНІЙ
СВІТ.

5. По-друге, фізика, не безперервно розширюючи і багаторазово множачи можливості людини, забезпечує його впевнене просування по

ПО-ДРУГЕ, ФІЗИКА, НЕ БЕЗПЕРЕРВНО
РОЗШИРЮЮЧИ І БАГАТОРАЗОВО МНОЖАЧИ
МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ, ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЙОГО
ВПЕВНЕНЕ ПРОСУВАННЯ ПО ШЛЯХУ
ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ.

6. По-третє, фізика вносить істотний внесок у розвитку духовного обличчя людини, формує його світогляд, вчить орієнтуватися у

П О -Т Р Е Т Є , Ф І З И К А В Н О С И Т Ь І С Т ОТ Н И Й
В Н Е С О К У Р О З В И Т К У Д У ХО В Н О Г О О Б Л И Ч Ч Я
Л Ю Д И Н И , Ф О Р М УЄ Й О Г О С В І Т О ГЛ Я Д , ВЧ И Т Ь
О Р І Є Н Т У В АТ И С Я У Ш К А Л І К УЛ ЬТ У Р Н И Х
Ц І Н Н О С Т Е Й . Т О М У М ОЖ Н А Г О В О Р И Т И
В І Д П О В І Д Н О П Р О Н А У КО В Е , Т Е Х Н І Ч Н Е ТА
Г У М А Н І ТА Р Н Е П ОТ Е Н Ц І А Л А Х Ф І З И К И . Ц І Т Р И
П ОТ Е Н Ц І А Л У М І С Т И Л И С Я У Ф І З И Ц І З А В Ж Д И .
А Л Е О С О Б Л И В О Я С К РА В О І В А Г О М О В О Н И
ПРОЯВИЛИСЯ У ФІЗИЦІ ХХ СТОЛІТ ТЯ, ЩО І
ЗУ М О В И Л О Т У В И Н Я Т КО В О В А Ж Л И ВУ Р О Л Ь ,
Я К У С ТА Л А Г РАТ И Ф І З И К А В С У Ч АС Н О М У
СВІТІ.

7. Видатні фізики

ВИДАТНІ
ФІЗИКИ

8.

А в о гад ро ( Avogadro ) А м а д е о ( 9 . VIII.1776 9 . V II.18 56 )
І т ал ій с ьки й ф і з и к і
х і м і к, чл е н Ту ри н ської А ка д е м і ї Н ау к
( з 1 81 9 ). Н а р од и в ся в Ту р и ні . З а к і нчи в
ю р и д и чни й
ф а к ульт е т Ту ри н ського у н і ве рси т е т у (179 2 ).
З 1 8 0 0 с а м о с ті йно
в и вчав м а т е м ат и кові й ф і з и ко ві .
П р аці с т а вля ться д о р і з ни х о б л ас т е й ф і з и ки й
хімії.
З а кл ав о с но ви м о л е кул ярної т е о рі ї
( 1 811). В і д кри в ( 1 811) з а ко н, в і д пові д но
д о я ко г о в
о д н ако ви х о б ' єм ах г а з і в п р и о д н а ков и х
т е м пе р ат у рах і т и с ках у т р и м ується о д н а кова
к і л ькі с ть м о л е кул ( з акон А в о га д ро).
І м ' ям А в о га д р о н а з в ана у н і ве рс ал ьна с т ал а –
ч и с л о м о л е кул в 1 м о л ь і д е ал ьно го г а зу.
С т в ори в ( 1 811) м е т од в и з наче нн я м о л е кул ярної
маси.
Ус т ан ови в т о чну к і л ькі сну
а т о м н у с по л уку м о л е кул
б а г атьох р е човин , а т а кож ( 1814)
р я д у с по лу к л у ж ни х і л у г о - з е м ел ьни х м е т ал і в,
м е т ан у, е т и л овог о с п и р т у, э т и л е ну.

9. Жоліо-Кюрі (Joliot-Curie) Ирен (12.IX.1897-17.III.1956) Французький хімік, радіохімік. Дочка П. Кюрі й М. Склодовской-Кюри.

ЖО Л І О - К Ю Р І ( J O L I OT C U R I E ) И Р Е Н ( 1 2 . I X .1 8 97 - 17. I I I .1 9 5 6 )
Ф РА Н Ц У З Ь К И Й
Х І М І К , РА Д І ОХ І М І К . Д О Ч К А П . К Ю Р І Й
М . С К Л О Д О В С КО Й - К Ю Р И . О С Н О В Н І
Р О Б ОТ И , П Р И С В Я Ч Е Н І В И ВЧ Е Н Н Ю
РА Д І ОА К Т И В Н О С Т І , П Р О В О Д И Л А РА З О М І З
Ч О Л О В І КО М Ф . ЖО Л І О К Ю Р І . В І Д К Р И Л А ( 1 9 3 4 ) РА З О М З Ф . ЖО Л І О К Ю Р І Я В И Щ Е Ш Т У Ч Н О Ї РА Д І ОА К Т И В Н О С Т І .
В И ВЧ А Л А П Р О Д У К Т И О П Р О М І Н Е Н Н Я У РА Н У
ПОВІЛЬНИМИ НЕЙТРОНАМИ. НОБЕЛІВСЬКА
П Р Е М І Я ( 1 9 3 5 , РА З О М З Ф . ЖО Л І О - К Ю Р І ) .

10. Коперник (Kopernik, Copernicus) Микола (1473–1543) Великий польський астроном. Творець геліоцентричної

К О П Е Р Н И К ( KO P E R N I K , C O P E R N I C U S ) М
И КО Л А ( 1 47 3 – 1 5 4 3 )
ВЕЛИКИЙ ПОЛЬСЬКИЙ АСТРОНОМ.
ТВОРЕЦЬ ГЕЛІОЦЕНТРИЧНОЇ
С И С Т Е М И С В І Т У. З Р О Б И В П Е Р Е В О Р О Т У
ПРИРОДОЗНАВСТВІ, ВІДМОВИВШИСЬ
ВІД ПРИЙНЯТОГО ПРОТ ЯГОМ
Б А Г АТ Ь О Х С Т О Л І Т Ь Н А В Ч А Н Н Я П Р О
Ц Е Н Т РА Л Ь Н Е П О Л О Ж Е Н Н Я З Е М Л І .
ПОЯСНИВ ВИДИМІ РУХИ НЕБЕСНИХ
С В І Т И Л О Б Е Р ТА Н Н Я М З Е М Л І Н А В КО Л О
О С І Й О Б Е Р ТА Н Н Я М П Л А Н Е Т ( У Т. Ч .
З Е М Л І ) Н А В КО Л О С О Н Ц Я .
СВОЄНАВЧАННЯ ВИКЛАВ У ТВОРІ «ПРО
О Б Е Р ТА Н Н Я Н Е Б Е С Н И Х С Ф Е Р »
( 1 5 4 3 ) , З А Б О Р О Н Е Н О М У К АТ О Л И Ц Ь КО Ю
Ц Е Р К В О Ю З 1 61 6 П О 1 8 2 8 Р О К И .

11. Гук (Hooke) Роберт (1635–1703) Англійський натураліст, різнобічний учений і експериментатор, архітектор. Відкрив (1660)

Г У К ( H O O K E ) Р О Б Е Р Т ( 16 3 5 – 17 0 3 )
А Н ГЛ І Й С Ь К И Й Н АТ У РА Л І С Т,
РІЗНОБІЧНИЙ УЧЕНИЙ І
Е КС П Е Р И М Е Н ТАТ О Р,
А Р Х І Т Е К Т О Р. В І Д К Р И В ( 16 6 0 )
З А КО Н , Н А З В А Н И Й Й О Г О І М ' Я М .
В И С Л О В И В Г І П ОТ Е ЗУ Т Я Ж І Н Н Я .
ПРИХИЛЬНИК ХВИЛЬОВОЇ
Т Е О Р І Ї С В І ТЛ А . П О Л І П Ш И В І
ВИНАЙШОВ
Б А Г АТ О П Р И Л А Д І В . УД О С КО Н А Л И В М
К Р О С КО П
І В С ТА Н О В И В К Л І Т И Н Н У БУД О ВУ Т К А
НИН, УВІВ ТЕРМІН «КЛІТКА».

12.

13.

ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ!
English     Русский Правила