Тема: Основні положення інформатики
Основні визначення
Інформатика – наука про інформаційні системи та технології
Сприйняття інформації
Способи фіксації інформації
Подання інформації
Кодування інформації
Приклади кодування інформації в суспільстві:
Логотип кампанії LG , що спеціалізується на продажі побутової техніки
Логотип ІТ-кампанії CISCO
Кампанія з дослідження ринку EIGHTY20
Завдання
Комп’ютерне кодування інформації
Одиниці вимірювання інформації
Наприклад
Вимірювання кількості інформації Залежно від основи логарифма
Вимірювання кількості інформації За двійковою системою:
Використання в ІТ-технологіях Кодових таблиць та Представлення символів
Стандартом кодової таблиці є ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
Кодування зображень
Подання графічної інформації
Бітова глибина в зображеннях
Розрізняють такі види кодування зображень
Растрове кодування
Векторне кодування
Приклад Растрового кодування
Приклад Векторного кодування
Системи счислення
Види систем счислення
Приклад подання чисел за різними системами счислення
Приклад переведення десяткового числа у двійкову систему счислення
Завдання
Файлова структура
Файл
Файлова структура передбачає певну організованість і впорядкованість інформації
Приклади файлових структур: Провідник Windows
Файлова структура у вигляді Дерева каталогів
Групові імена файлів
Приклад застосування групового імені
Каталог=Директорія=Папка
Файлова система Fat
Структура бази даних файлової системи FAT передбачає виділення пам’яті
Кластерний розподіл файлової структури на диску
Приклад проходження кластерів комп’ютером при дефрагментації (декластеризації) дискового простору
Розділ є Базовою одиницею жорсткого диска
Розділ
Призначення Першого сектора жорсткого диска
Версії FAT – Версії форматування диска
FAT та NTFS
NTFS (New Technology File System)
Програмне забезпечення
Програмне забезпечення
Прикладне програмне забезпечення
Системне ПЗ
Програми технічного обслуговування
1.66M
Категория: ИнформатикаИнформатика

Економічна інформатика

1. Тема: Основні положення інформатики

2. Основні визначення

Дані - сукупність відомостей про осіб, предмети, події,
явища, процеси
Інформація – дані, обробка яких дає нові знання для
прийняття обґрунтованих рішень
Інформація існує незалежно від нашого усвідомлення про
її існування
Інформація – продукт взаємодії матеріальних об’єктів
Інформація має свою цінність, якщо відповідає вимогам
адекватності, повноти, достовірності, доступності,
актуальності, ненадлишковості

3.

Інформаційний процес – поетапність збору,
збереження, кодування, накопичення, обробки
та передавання інформації для прийняття
рішень
Інформаційні технології – сукупність методів і
програмно-технічних засобів, які забезпечують
збір, обробку, накопичення, зберігання,
поширення та відображення інформації

4. Інформатика – наука про інформаційні системи та технології

Інформатика вивчає інформаційні процеси,
аналізує та систематизує методи та способи
одержання, перетворення, зберігання,
накопичення, обробки та використання
інформації для отримання нових знань;
досліджує та розробляє принципи
функціонування інформаційних систем,
застосування інформаційних технологій у
суспільній діяльності.

5. Сприйняття інформації

Інформаційний вибух – протиріччя між
обсягами продукування людством інформації та
неспроможністю її всю обробити
Інформаційні фільтри: синтаксичний;
семантичний; прагматичний
Інформаційні шуми: фізичний; семантичний;
прагматичний
Тезаурус – словник сигналів та символів, з
допомогою яких закодовано інформацію

6. Способи фіксації інформації

Вербальний – словесний, усний
Піктографічний (іконографічний) – з
допомогою схем, малюнків, графіків, діаграм,
Ідеографічний – з допомогою гербів,
прапорів, печаток, нотні записі
Фонографічний – з допомогою звуків, голосів,
музики

7. Подання інформації

8. Кодування інформації

Код
– сукупність знаків, символів і
правил, за допомогою яких
представляють інформацію з метою
її подальшої обробки

9. Приклади кодування інформації в суспільстві:

Логотипи кампаній
Штрих-коди
Шрифт Брайля
Спектральний аналіз (за кольором) для
визначення відстані та температури космічних
зірок
QR-коди
Азбука Морзе
Мова спілкування
Система математичних, фізичних, хімічних
символів
Алфавіт та інші

10. Логотип кампанії LG , що спеціалізується на продажі побутової техніки

Логотип містить не лише
літери L та G, а й символізує
обличчя, що посміхається, тим
самим даючи натяк на дружню
готовність кампанії
задовольняти потреби людей

11. Логотип ІТ-кампанії CISCO

Логотип містить лінії, що
уособлюють в собі
електромагнітні хвилі та,
водночас, повторюють рис
мосту Золоті ворота в СанФранциско

12. Кампанія з дослідження ринку EIGHTY20

Логотип кампанії містить
двійковий код (кодування з
допомогою 0 та 1): верхній
рядок – 80, нижній - 20

13. Завдання

1) Кампанія спеціалізується на продажу
(купівлі) чистого повітря (річного каміння /
сміття). Створіть логотип цієї кампанії
2) Знайдіть штрих-код будь-якого товару та
надайте його розшифровку
3) Розкрийте суть, призначення та сфери
застосування QR-кода
З допомогою ліній, кругів, трикутників,
прямокутників створіть зображення
комп’ютера
З допомогою 0 та 1 створіть зображення
комп’ютера на клітинковому полі розмірністю
N на N (при цьому 1-чорна клітинка, 0-біла)

14. Комп’ютерне кодування інформації

Код
встановлює відповідність між
елементами повідомлень користувача та
сигналами комп’ютера.
Кодування інформації в комп’ютері
відбувається з допомогою комбінації 0 та 1.
0 – означає “сигнал відсутній”
1 – означає “є сигнал”

15. Одиниці вимірювання інформації

Англійський дослідник
Клод Шеннон,
вирішуючи проблему
шифрування
повідомлень в часи
другої світової війни, для
вимірювання кількості
інформації запропонував
формулу ентропії E:
в якій P – імовірність
перебування об’єкта в
стані j; N – число станів
1 N
E Pj Ln( Pj )
N j 1

16. Наприклад

Транзистор в мікропроцесорі комп’ютера,
може знаходитися лише в одному з двох
станів:
0 – пропускає електричний струм;
1 – не пропускає електричний струм.
Тоді за Клодом Шенноном формула кількості
інформації отримає значення, що дорівнює 1
біту:
1
E Log 2(0,5) Log 2(0,5) 1
2

17. Вимірювання кількості інформації Залежно від основи логарифма

Якщо використано логарифм з основою 2, то
одиницею інформації є 1 біт
Якщо використано логарифм з основою 10, то
одиницею інформації є 1 діт
Якщо використано натуральний логарифм, то
одиницею інформації є 1 ніт

18. Вимірювання кількості інформації За двійковою системою:

1 біт – мінімальна одиниця вимірювання
інформації; за двійковою системою може мати
значення або 0, або 1
1 байт – комбінація з 8 бітів
1 Кбайт відповідає 1024 байт
1 Мбайт відповідає 1024 Кбайт
1 Гбайт відповідає 1024 Мбайт
1 Тбайт відповідає 1024 Гбайт

19. Використання в ІТ-технологіях Кодових таблиць та Представлення символів

Кодові
таблиці - використовують
для представлення символів
алфавіту
В кодових таблицях кожному
символу відповідає десяткове число
в діапазоні від 0 до 256
1 символ – 1 байт

20. Стандартом кодової таблиці є ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

Основна
частина кодової таблиці
містить коди символів, які
використовуються при компілюванні
програми
Перша половина таблиці від 0 до 127
зберігає коди всіх існуючих символів
Друга половина таблиці від 127 до
255 зберігає коди символів
національних алфавітів

21.

Серед систем кодування розширеної
частини кодової таблиці розповсюджені
Windows 1251, KOI8-U, KOI8-R та інші.
Символи з кодами від 0 до 31 є керуючими
Наприклад: код 13 відповідає натисканню
клавіші ENTER; код 27 – натисканню
клавіші ESC

22. Кодування зображень

23. Подання графічної інформації

Піксель – найменший елемент зображення на екрані
(точка)
Растр – прямокутний діапазон пікселів на екрані
Дозвільна здатність екрана – растр розміром М*N, де
М – число точок по горизонталі, N – число точок по
вертикалі
Відеопам’ять – оперативна пам’ять, в якій
зберігається відеоінформація під час її відображення на
екрані

24. Бітова глибина в зображеннях

Число
кольорів (К), які можуть
відображатися на екрані та число біт (N),
що виділено під кожний піксель у
відеопам’яті, взаємопов’язані формулою:
K 2
N
де N називають бітовою глибиною.
Сторінка – розділ відеопам’яті, що містить
інформацію про один образ екрану

25. Розрізняють такі види кодування зображень

Растрове
кодування
Векторне кодування

26. Растрове кодування

забезпечується
розкладанням зображення на точки
(пікселі), упорядковані в рядки та
стовпці. Чорно-біле зображення
утворюється сукупністю точок білого
(0) та чорного (1) кольорів.
Кольорове зображення утворюється
набором точок різних кольорів,
представлених комбінаціями бітів

27. Векторне кодування

забезпечується розкладанням
зображення на геометричні
фігури, криві та прямі лінії,
параметри яких збережені у
пам’яті комп’ютера в
математичних формулах або
числових коефіцієнтах. Іншими
словами, векторне зображення
складається з графічних
примітивів

28. Приклад Растрового кодування

Растрові зображення створюють за
допомогою вбудованих інструментів
спеціальних програм та з допомогою
сканера: Paint, CorelPhoto, РhotoFinish,
Adobe PhotoShop та ін.

29. Приклад Векторного кодування

Векторні зображення створюють за
допомогою програм CorelDraw, Adobe
Illustrator, Free Hand, Inkscape та інші.

30. Системи счислення

31. Види систем счислення

Залежно від розташування цифр в числі:
- Позиціна (римська система наприклад,числа IX та XI залежно від місця
розташування цифри відображають
значення числа);
- Непозиційна (десяткова система –
наприклад, система арабських цифр від 0
то 9)

32.

Залежно від основи в системі счислення:
- Десяткова - використано цифри від 0 до
9, при цьому будь-яке число можна
записати так:
8591 8 10 5 10 9 10 1 10
3
2
1
- Двійкова - використано цифри 0 та 1;
- Вісімкова – використано цифри від 0 до 7;
- Шістнадцяткова – або комбінована –
використано цифри від 0 до 9 та символи
A, B, C, D, E, F
0

33. Приклад подання чисел за різними системами счислення

10 СС
2 СС
8 СС
16 СС
10 СС
2 СС
8 СС
16 СС
0
0
0
0
10
1010
12
A
1
1
1
1
11
1011
13
B
2
10
2
2
12
1100
14
C
3
11
3
3
13
1101
15
D
4
100
4
4
14
1110
16
E
5
101
5
5
15
1111
17
F
6
110
6
6
16
10000
20
10
7
111
7
7
17
10001
21
11
8
1000
10
8
18
10010
22
12
9
1001
11
9
19
10011
23
13

34. Приклад переведення десяткового числа у двійкову систему счислення

8910 10110012

35. Завдання

Переведіть
число поточного року (дня /
місяця) в двійкову, вісімкову,
шістнадцяткову систему счислення

36. Файлова структура

37. Файл

– від англійського file – папка, тека, підшивка
Файл – логічно пов’язана сукупність даних, що має
власне ім’я і певний обсяг
Ім’я файла утворюється з двох частин: власне імені та
його розширення, розділених крапкою. Наприклад:
Dog.jpg, Інформатика.pptx
В ОС Windows ім’я може мати довжину до 255 символів,
окрім * : ; ? / \ | < > “”
Розширення файлу вказує на програмне середовище, в
якому файл було створено

38. Файлова структура передбачає певну організованість і впорядкованість інформації

39. Приклади файлових структур: Провідник Windows

40. Файлова структура у вигляді Дерева каталогів

41. Групові імена файлів

створюють
за допомогою символівшаблонів:
*- означає будь-яку кількість
будь-яких символів (наприклад,
*.* ; А*.doc);
? – означає використання будьякого символу в імені файла
(наприклад, А??.ppt)

42. Приклад застосування групового імені

43. Каталог=Директорія=Папка

Наявні на диску файли
для зручності
групують за певною
ознакою.
Така група файлів має
власне ім’я і
називається папкою,
або каталогом, або
директорією.
\Кореневий
каталог
ІВАНОВ
СИДОРОВ
Сидоров.doc
ПЕТРОВ
Іванов.xls

44. Файлова система Fat

FAT (File Allocation Table) – таблиця
розміщення файлів, яку можна
представити як базу даних, в якій
зберігається інформація про файли та
папки.

45. Структура бази даних файлової системи FAT передбачає виділення пам’яті

8
байт – під ім’я файла
3 байти – під розширення файла
1 байт – під атрибут файла
10 байтів – зарезервовано
2 байти – для часу створення
файла
2 байти – для дати створення
2 байти – під номер початкового
кластера з даними
4 байти – під розмір файла

46. Кластерний розподіл файлової структури на диску

Розмір розділу
(Размер раздела),
Мбайт
Число секторів у
кластері (Секторов
в кластере)
Розмір кластера
(Размер
кластера)
До 512
1
512 байт
513-1024
2
1 Кбайт
1025-2048
4
2 Кбайт
2049-4096
8
4 Кбайт
4097-8192
16
8 Кбайт
8193-16384
33
16 Кбайт
16385-32768
64
32 Кбайт
Більше 32768
128
64 Кбайт

47. Приклад проходження кластерів комп’ютером при дефрагментації (декластеризації) дискового простору

48. Розділ є Базовою одиницею жорсткого диска

Розділ
створюється під час форматування
диска
Кожний розділ містить один том, що
обслуговується файловою системою та має
кореневий каталог – таблицю імен файлів
Жорсткий диск може містити до 4 основних
розділів
Окремі ОС дозволяють створення
розширеного розділу, який також може
розбиватися на логічні диски, як і звичайні
розділи

49. Розділ

50. Призначення Першого сектора жорсткого диска

Перший
сектор на жорсткому диску містить
MBR
MBR (Master Boot Record) – головний запис
завантаження, що зарезервований під
програму початкового завантаження
комп’ютера BIOS
BIOS – при завантаженні з жорсткого диска
зчитує та завантажує в пам’ять сектор Boot
Sector

51. Версії FAT – Версії форматування диска

FAT
– файлова система зі зв’язаними
списками
FAT 32 – сучасна поширена файлова
система, яка підтримує
16
2
65536
кластерів на одному томі

52. FAT та NTFS

53. NTFS (New Technology File System)

Файлова система NTFS – при розподілі
кластерів використовує для їх нумерації 64
розряди, що дає можливість організації
2
64
кластерів розміром до 64 Кбайт

54.

NTFS розроблена як відновлювана файлова система, що
застосовує модель обробки транзакцій.
Кожна операція, яка змінює файл на томі NTFS,
розглядається системою як транзакція та виконується як
єдиний блок.
Якщо транзакція успішна, то проводиться модифікація
файлу.
Якщо транзакція не успішна, то NTFS проводить її
відміну та повернення до вихідної точки.

55.

56.

57. Програмне забезпечення

58. Програмне забезпечення

(ПЗ) – сукупність
програм, встановлених на комп’ютері
За функціональною ознакою ПЗ поділяють
на
- системне (базове);
- прикладне;
- програми технічного забезпечення

59.

60. Прикладне програмне забезпечення

(ППЗ) призначене
для розв’язання прикладних задач з конкретної
предметної області:
- текстові редактори;
- табличні процесори;
- СУБД;
- системи графіки та видавничі системи;
- експертні системи;
- математичні пакети;
- системи розпізнавання вимволів та ін.

61. Системне ПЗ

(базове) – слугує для організації
ефективної роботи комп’ютера:
- операційні системи;
- мережне програмне забезпечення;
- сервісні програми;
- засоби для розробки програм

62. Програми технічного обслуговування

Програми технічного обслуговування:
- програми тестового профілактичного
контролю пристроїв;
- програми діагностики неполадок;
- програми роботи з диском на фізичному
рівні (форматування, розмітка,
дефрагментація, логічного контролю)
English     Русский Правила