ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ КЕСКІН
АРНАЙЫ БӨЛІМ ШИКІ ГАЗДЫ АЙДАУ ЖОБАСЫ
Охрана труда и техника безопасности
ҚОРЫТЫНДЫ
НАЗАР АУДАРҒАНДАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ !!!
3.98M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Теңіз кен орнын игеруді талдау.Шикі газ айдау жобасы

1.

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
SATBAYEV UNIVERSITY
Қ.Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі
институты
«Мұнай-газ инженерия» кафедрасы
Дипломдық жоба:
«Теңіз кен орнын игеруді талдау.Шикі газ
айдау жобасы»
ДАЙЫНДАҒАН: БҰХАРБАЕВ БЕРІК
ТОБЫ: НДБ-14-6Қ
ДИПЛОМДЫҚ ЖОБАНЫҢ ЖЕТЕКШІСІ: НАСИБУЛЛИН БАУЫРЖАН
Алматы 2018 жыл
1

2.

ЖОСПАР:
Кіріспе
Геологиялық бөлім
Техника-технологиялық бөлім
Арнайы бөлім
Еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережесі
Қоршаған ортаны қорғау және экология
Экономикалық бөлім
Қорытынды
2

3.

3
КІРІСПЕ

4. ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ

44
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
Теңіз кен орны
1979 жылы ашылып,1981
жылы алғаш рет мұнай
ағынын берді.
Ілеспе газдың
қоры-1,8 трлн м³
«Теңізшевройл»
лицензиясы алынған 2,5
мың шаршы шақырым
аумақта орналасқан
1991 жылы тәжірибелікөндірістік эксплуатацияға
енгізіліп,1993 жылы
Теңізшевройл компаниясы
игере бастады.
Теңіз кенішінің ашылған және әлі
ашылмаған учаскелерінің жалпы
геологиялық қорлары 3,1
миллиард тонна
Ауданы 19*21 км
Жоғары мұнайлы қабаты
шамамен 4000метр тереңдікте
орналасқан.Теңіз коллекторы
ұзындығы 19 км, мұнайлы
қабаттың биіктігі 1,6 км.
Күнделікті өндіру 70,000т
Ұңғыманың орташа
дебиті- 1450 т/тәу2
Платформа:
- Үлкенірек көлем
- Кіші жарықша
Қанат:
- Кіші көлем
- Көбірек жарықша

5. ГЕОЛОГИЯЛЫҚ КЕСКІН

5
ГЕОЛОГИЯЛЫҚ КЕСКІН
Т-16
Т-37
Т-5246
Т-10
Т-5056
Т-463
Өндіріліп жатқан қордың 84 % пайызы І объектіде шоғырланған, осының ішінен қордың 62 % платформа
бөлігінен, 35 % борт бөлігіне және 3 % қанат бөлігінен алынып жатыр. ІІ, ІІІ объектілердің мұнай қоры кен орнының
суммарлы қорының 12 % және 4 % құрайды.

6.

ТЕКТОНИКА
Қаратон-Теңіз зонасының геологиялық кескіні
Теңіз кен орнындағы ашылған шөгінді жыныстар қалыңдығы төрттік-тен жоғарғыдевонға
дейінгі шөгінділермен көрсетілген.
Шөгінді қимасында үш ірі литолого-стратиграфиялық кешен бөлінеді: жоғарғыдевон және
артин шөгінділерінен тұратын тұзасты, тұзды-кунгур, жоғарғыпермнен төрттікке дейінгітұзүсті.
Максималды ашылған тереңдік 6455 метрді құрайды
6

7.

7
ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
Теңіз кен орны мұнайының қасиеттері
Кенорындағы өнімді қабаттың геология-физикалық сипаттамасы
Параметрлер
Көрсеткіш
Мұнай
тығыздығы
Бастапқыдағы
коллектор
қысымы (4250 м)
Еріген газ
кезіндегі газ
факторы
Мұнай
тұтқырлығы
Парафинді
I
объект
4213
II объект
Өткізгіштігі, мкм2
0,00347
0,00127
0,00052
Қабат температурасы, С
Қабат қысымы, МПа
Қабат жағдайындағы мұнайдың тұтқырлығы, мПа с
109,4
81,18
0,232
109,4
81,18
0,232
109,4
81,18
0,232
Қабат жағдайындағы мұнайдың тығыздығы, т/м3
0,6206
0,6206
0,6206
Мұнайдың көлемдік коэффициенті,бірлік үлесі.
1,936
1,936
1,936
Мұнайдағы күкірттің құрамы, %
Мұнай мен газдың қанығу қысымы, МПа
Мұнайдың газұстамдылығы м3/т
Қабат жағдайындағы судың тұтқырлығы, мПа с
0,95
25,26
514,5
0,282
0,95
25,26
514,5
0,282
0,95
25,26
514,5
0,282
Қабат жағдайындағы судың тығыздығы. т/м3
1,165
1,165
1,165
Мұнай өндіру коэффициенты ,бірлік үлесі.
соның ішінде:С1/С2 категориясы бойынша.
0,5562/
0,3846
0,2010/
0,2042
0,2010/
0,2042
Шамасы
797
кг/м3
80,8
МПа
450
м3/м3
0,22
мПа . с
(4,2%)
Қайнау
температурасы
350оС
Күкіртті
(меркаптанды)
0,95%
Өнімділік объектілері
Шоғырланудың орташа тереңдігі, м
Шоғыр түрі
Коллектордің түрі
Мұнайгаздылықтың ауданы, мың м2
Орташа жалпы қалыңдығы, м
Орташа мұнайқаныққан қалыңдығы, м
Кеуектілігі, бірлік үлесі.
Орташа мұнайғақанығушылық,бірлік үлесі.
III объект
4676
5219
Массивті
Карбонатты
413850
238500
249500
125,5
259
235,58
119,1
248,97
156,52
0,06
0,029
0,026
0,843
0,589
0,456

8.

8
"ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ" ЖШС-де өндірілген шикізат көрсеткіштері
30
2013; 27,1
2016; 27,56
2015; 27,16
2014; 26,7
2011; 25,8
25
2012; 24,2
млн.т
20
15
10
2011; 6,9
5
2013; 7,1
2014; 7
2012; 6,2
2011; 3,8
2013; 3,85
2012; 3,5
2015; 6,85
2014; 3,8
2015; 2,7
2011; 1,3
2012; 1,2
2016; 7,212017 1-ші кв. ; 7,3
2013; 1,4
2014; 1,3
2015; 1,27
2013
2014
2015
2016; 2,33
2017 1-ші кв. ; 1,93
2016; 1,35
2017 1-ші2017
кв. ; 1-ші
0,35 кв. ; 0,59
0
2011
2012
жылдар
Мұнай
Сұйытылған газ
Табиғи газ
Күкірт
2016
2017 1-ШІ КВ.

9. АРНАЙЫ БӨЛІМ ШИКІ ГАЗДЫ АЙДАУ ЖОБАСЫ

9
АРНАЙЫ БӨЛІМ
ШИКІ ГАЗДЫ АЙДАУ ЖОБАСЫ
Қазіргі кезде,бастапқы жоғары қабат
қысымына және жоғары газ факторына
байланысты барлық ұңғымалар фонтанды
тәсілмен пайдаланылады.
SGI Area
T-106
T-72
T-5044
T-112
T-11st
T-5246
T-24
T-5242\
Өндірілетін газдың шамамен үштен бір бөлігі
қайтадан Теңіз жер қабатына жоғары
қысыммен айдалады. Бұл әдістің мақсаты жер қабатының қысымын сақтау.
Ұңғы қоры 2015 жыл.:
- Өндіруші – 92 ұңғ.
- Айдаушы – 7 ұңғ.
- Уақытша тоқтатылған – 6 ұңғ
Тоқтатылған – 5 ұңғ.
T-15
T-318
T-111
T-5447
T-5444
T-5K
T-14st
T-110
T-317
T116st
T-5646
T-5442
T-5850
T-220
T-115
SGI-1 Injector
SGI-1 Producer
SGI-2 Injector
SGI-2 Producer
SGI-2 Observation
T-5848
T-21st
0
1
2 km
T-120

10. Охрана труда и техника безопасности

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕСІ
Охрана труда и техника безопасности
Техника қауіпсіздігі жұмыс жүргізу кезінде
құрылғыны қолдану жеке және ұжымдық
қорғанысы
Өндірістік санитарииге байланысты іс шара
Өртке қарсы іс-шара. Электрқауіпсіздігіне
байланысты іс-шара.
Алғашқы медициналық көмек көрсету.
10

11.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯ
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖАҒДАЙЫНА МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУ ЖҮЙЕСІ
Табиғи ортаның негізгі құрамдас бөліктері – ауа, су, топырақ және т.б.
кәсіпорын қызметінен қоршаған ортаға, оның ішінде компания қызметкерлерінің
денсаулығына немесе жақын орналасқан елді мекендердің (95 шақырым
қашықтықта) тұрғындарына зиян келтірмейтініне сенімді болу үшін бақылауға
алынады.
11

12. ҚОРЫТЫНДЫ

12
ҚОРЫТЫНДЫ
• Теңіз кен орнында мұнайбергіштікті арттырудың негізгі
тәсілі қабатты қышқылмен гидро жару болып табылады.
ҚҚГЖ жұмыс пайдалану
кезінде жақсы әсер берді.
Ұңғылар бойынша дебит
орташа есеппен 2,2-3,1 рет
көбейді.
Соған сайкес бұл тәсіл өте
рентабельді болып
саналады,жылдық
экономикалық әсері 149,1
млн.теңге.

13. НАЗАР АУДАРҒАНДАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ !!!

13
НАЗАР АУДАРҒАНДАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ !!!
English     Русский Правила