Ефективність виробництва
113.44K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Ефективність виробництва

1. Ефективність виробництва

2.

Ефективність виробництва
Економічна ефективність —
це таке співвідношення між
ресурсами і результатами
виробництва, за якого
отримують вартісні
показники ефективності
виробництва.
Соціальна ефективність —
поняття, що відображає
поліпшення соціальних умов
життя людей (покращення
умов праці і побуту)

3.

Показники економічної ефективності
Продуктивність
праці
Матеріаловіддача
Екологоефективність
Трудомісткість
Фондовіддача
Матеріаломісткість
Фондомісткість
Капіталомісткість

4.

Продуктивність праці на макрорівні визначають як
відношення національного доходу до середньої
чисельності працівників, зайнятих у його створенні.

5.

Трудомісткість - це показник, зворотний
продуктивності праці, який відображає кількість
затраченої живої праці на виробництво одиниці
продукції.

6.

Фондовіддача - це показник, який характеризує
ефективність використання засобів праці, тобто
кількість продукції, виробленої з одиниці
основних виробничих фондів.

7.

Фондомісткість - це зворотний показник
фондовіддачі, який показує вартість витрат
виробничих фондів на одиницю виробленої
продукції.

8.

Матеріаловіддача характеризує ефективність
використаних предметів праці, тобто показує,
скільки вироблено продукції з одиниці
витрачених матеріальних ресурсів (сировини,
матеріалів, палива, електроенергії та ін.).

9.

Матеріаломісткість є зворотним показником
матеріа-ловіддачі, який характеризує вартість
витрат матеріальних ресурсів на одиницю
виробленої продукції.

10.

Капіталомісткість - це показник, близький до
показника фондомісткості продукції. Він
визначається як відношення обсягу капітальних
вкладень до зумовленого ним приросту обсягу
виробленої продукції:
де Кп- капіталомісткість продукції;
К - обсяг капіталовкладень;
Q - приріст обсягу виробленої продукції.

11.

Екологоефективність.
Сучасна
економічна
наука вважає, що поряд з показниками
економічної ефективності слід визначати й
ефективність
природокористування
суб'єкта
господарювання
за
допомогою
показника
еколого-економічної ефективності (Е) за такою
формулою:
де Е0- загальноекономічний ефект суб'єкта
господарювання; А - вартість природоохоронних
заходів; В - втрати від пошкодження природного
середовища; С - вартість природних ресурсів.

12.

Показники
виробництва
соціальної
ефективності
Соціальна ефективність суспільного виробництва
показує, наскільки його розвиток відповідає
вирішенню своєї головної, кінцевої мети - служити
споживачу, задовольняти особисті потреби кожної
людини.

13.

Рівень життя - це фактичний рівень
забезпеченості
людей
матеріальними
і
духовними благами певної країни в конкретноісторичний період.
Він визначається рівнем фактичного
споживання матеріальних і духовних благ та
послуг на душу населення, на одну сім'ю, а також
його відповідністю національному соціальному
стандарту - прожитковому мінімуму.

14.

Прожитковий мінімум - це вартісна
величина набору продуктів харчування
достатнього для забезпечення нормального
функціонування організму людини, збереження її
здоров'я, а також мінімального набору
непродовольчих товарів та послуг, необхідних для
задоволення основних соціальних і культурних
потреб особистості.
Прожитковий мінімум відображає так
звану межу бідності населення, за якою настає
деградація особистості.

15.

У розвинутих країнах існує і такий показник, як якість життя населення, сформований на
основі так званих індексів розвитку людини (ІРЛ), який характеризують:
- обсяг реального ВВП на душу населення;
- середню тривалість життя;
- рівень грамотності населення;
- середню тривалість навчання в країні.
Крім того, для аналізу стану її прогнозування соціально-економічної ситуації в країні
розраховують й інші показники:
- рівень мінімальної погодинної заробітної плати;
- рівень безробіття;
- межу бідності;
- коефіцієнт народжуваності;
- рівень охорони здоров'я;
- рівень фізичного розвитку людини;
- якість і комфортність житла;
- тривалість робочого тижня;
- кількість вільного часу та наявність можливостей його раціонального використання;
- умови праці та ц безпеки;
- ступінь розповсюдження засобів зв'язку та комунікацій;
- стан і екологічна місткість навколишнього середовища тощо.
Між економічною та соціальною ефективністю виробництва існує тісний взаємозв'язок.
English     Русский Правила