ЛЕКЦІЯ № 3
План
1. Поняття права власності на природні ресурси
Право власності на природні ресурси:
Особливості права власності на природні ресурси:
Форми права власності на природні ресурси:
Приватна форма власності на природні ресурси:
У приватній власності не можуть перебувати:
Державна та комунальна власність на природні ресурси:
Об'єкти права власності на природні ресурси
Суб’єкти права власності на природні ресурси
Підстави виникнення права власності на природні ресурси:
Підстави припинення права власності на природні ресурси:
Право природокористування
Види природокористування:
Загальне використання природних ресурсів
Об’єктами права загального природокористування є:
Спеціальне використання природних ресурсів
Класифікація видів природокористування:
Об’єктами права природокористування є:
Суб’єктами права природокористування є:
Підстави виникнення права природокористування:
Підстави зміни права природокористування:
Підстави припинення права природокористування:
90.32K
Категория: ПравоПраво

Право власності на природні ресурси та право природокористування

1. ЛЕКЦІЯ № 3

Право власності на природні
ресурси та право
природокористування

2. План

• 1. Поняття права власності на природні ресурси;
• 2. Об’єкти та суб’єкти права власності на природні
ресурси;
• 3. Підстави виникнення, зміни та припинення
права власності на природні ресурси;
• 4. Поняття та види права природокористування;
• 5.
Об’єкти
та
суб’єкти
права
природокористування;
• 6. Підстави виникнення, зміни та припинення
права природокористування.

3. 1. Поняття права власності на природні ресурси

• Право власності на природні ресурси – це система
юридичних норм та інших правових засобів, які
регулюють правовідносини на землю, надра, ліси,
рослинний і тваринний світ, об’єкти природнозаповідного фонду та забезпечують реалізацію
повноважень власників і користувачів щодо
володіння, користування та розпорядження цими
ресурсами.

4. Право власності на природні ресурси:


В об’єктивному значенні – це система правових норм земельного, гірничого, водного,
лісового, фауністичного, природно-заповідного законодавства тощо, які регламентують
правовідносини на природні ресурси;
В суб’єктивному значенні – це сукупність повноважень різних суб’єктів (держави,
юридичних та фізичних осіб) щодо володіння, користування і розпорядження
належними їм природними ресурсами (земельними, корисними копалинами, лісовими,
водними, тваринного та рослинного світу, природно-заповідного фонду):
а) виникає у зв’язку з передачею чи придбанням у власність відповідних природних
ресурсів;
б) посвідчується державним актом на право власності або цивільно-правовою угодою
про придбання (купівлю, продаж, обмін тощо);
в) носить абсолютний характер, тобто виключна належність повноважень щодо
володіння, користування і розпорядження природними ресурсами їх власнику і загальна
обов’язковість всіх інших утримуватися від їх порушень.

5. Особливості права власності на природні ресурси:


- право власності не є всеосяжним, бо не всі природні ресурси за своїми
властивостями можуть знаходитись у власності, а тільки ті з них, що є
відносно стабільними, що підлягають індивідуалізації (земля, її надра, води,
ліси та тваринний світ). Інші елементи природного середовища не здатні за
об’єктивними властивостями бути об’єктами власності (атмосферне повітря,
вітрова та сонячна енергія тощо);
- природні ресурси, хоча і є самостійними об’єктами власності, проте
знаходяться у нерозривному екологічному взаємозв’язку один з одним, їх не
можна відокремлювати від природного середовища;
- природні ресурси як об’єкт природного походження складають національне
багатство України.

6. Форми права власності на природні ресурси:

• Законодавством передбачено три форми власності
на природні ресурси:
• 1) державну;
• 2) комунальну;
• 3) приватну.

7. Приватна форма власності на природні ресурси:


У приватній власності за чинним законодавством можуть знаходитися:
- об'єкти тваринного світу, вилучені із стану природної волі, розведені (отримані) у
напіввільних умовах чи в неволі або набуті іншим не забороненим законом шляхом (стаття 7
Закону України "Про тваринний світ");
- замкнені природні водойми загальною площею до З гектарів (частина 2 статті 59
Земельного кодексу України);
- замкнені земельні ділянки лісового фонду загальною площею до 5 гектарів у складі угідь
селянських, фермерських та інших господарств, а також земельні ділянки деградованих і
малопродуктивних земель, набутих для залісення (частини 2, 3 статті 56 Земельного кодексу
України);
- окремі території та об'єкти природно-заповідного фонду, землі рекреаційного призначення
(стаття 4 Закону України "Про природно-заповідний фонд", стаття 52 Земельного кодексу
України);
- об'єкти Червоної книги України, надані відповідно до закону з дозволу спеціально
уповноваженого органу у приватну власність, розведені (отримані) у штучних умовах від
законно набутих у приватну власність об'єктів Червоної книги України, а також ввезені в
Україну з-за кордону або набуті в Україні в осіб, які мають право приватної власності на ці
об'єкти (стаття 7 Закону України "Про Червону книгу України" (2002));
- земельні ділянки сільськогосподарського призначення; земельні ділянки, призначені для
будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного
будівництва; земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних
кооперативів, багатоквартирних жилих будинків, землі історико-культурного призначення,
землі промисловості й транспорту, землі зв'язку й енергетичної системи (статті 22, 40-42, 54,
66, 67, 75, 76 Земельного кодексу України).

8. У приватній власності не можуть перебувати:

• ботанічні сади, дендрологічні парки та зоологічні парки, створені
до прийняття Закону України «Про природно-заповідний фонд»;
• землі загального користування населених пунктів (майдани,
вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери,
бульвари, кладовища, місця знешкодження й утилізації відходів
тощо); землі під залізницями, автомобільними дорогами,
об'єктами повітряного і трубопровідного транспорту; землі під
об'єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного й
оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну,
оздоровчу, наукову, естетичну й історико-культурну цінність,
якщо інше не передбачено законом; землі лісового фонду, крім
випадків, визначених Земельним кодексом України; ґ) землі
водного фонду, крім випадків, визначених Земельним кодексом
України; земельні ділянки, які використовуються для
забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування (ч. З
ст. 83 Земельного кодексу України);

9. Державна та комунальна власність на природні ресурси:


У державній і комунальній власності перебувають природні об'єкти, що
не знаходять у приватній власності.
Віднесення природних об'єктів до комунальної чи державної власності
відбувається відповідно до закону.
Так, підземні сховища нафти, газу та продуктів їх переробки, створені в
природних ємностях, є об'єктами права державної власності (стаття 40
Закону України "Про нафту і газ" від 12.07.2001 р.).
Об'єкти Червоної книги України (рідкісні й такі, що перебувають під
загрозою зникнення, види тваринного і рослинного світу, які постійно
або тимчасово перебувають (зростають) у природних умовах у межах
території України, її континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони), які утримуються (зберігаються) підприємствами,
установами й організаціями державної або комунальної форми
власності, є об'єктами права відповідно державної або комунальної
власності (стаття 6 Закону України "Про Червону книгу України). Також
інші об'єкти тваринного світу, які утримуються (зберігаються)
підприємствами, установами й організаціями державної або
комунальної форми власності, є об'єктом права державної або
комунальної власності (стаття 6 Закону України "Про тваринний світ").

10. Об'єкти права власності на природні ресурси

• Об'єктами права власності на природні ресурси є природні або
штучно створені ресурси, які виконують біологічні, економічні,
екологічні та соціальні функції, зареєстровані в обліково-
кадастрових та інших юридичне визнаних документах як
об'єкти володіння, користування і розпорядження: земля, надра,
води, ліси, «тваринний і рослинний світ, природно-заповідний
фонд, континентальний шельф, виключна (морська) економічна
зона.

11.


Об'єкти права власності на природні ресурси розрізняються залежно від форм власності: державної,
колективної чи приватної.
Спеціальні об'єкти права власності відповідно до форм власності:
1) землі: • державної власності (лісового фонду, транспорту, зв'язку, оборони тощо); • колективної власності
(колективних сільськогосподарських підприємств, кооперативів, садівничих товариств тощо); • приватної
власності (земельні ділянки, садові ділянки, дачні ділянки тощо);
2) водні об'єкти: • державної власності (територіальні моря, підземні; води, внутрішні моря тощо);
колективної власності (водойми колективних сільськогосподарських підприємств тощо); • приватної
власності (копанки фермерів тощо);
3) лісові об'єкти: • державної власності (ліси загальнодержавного значення); • колективної власності (ліси
колективних сільськогосподарських підприємств до 5 га); • приватної власності (ліси фермерських
господарств до 5 га);
4) надра як об'єкт: • державної власності (корисні копалини); • колективної власності (торф); • приватної
власності (загальнопоширені корисні копалини);
5) тваринний світ як об'єкт: • державної власності (дикі тварини у стані природної волі); • колективної
власності (ферми тощо); • приватної власності (ферми тощо);
6) природно-заповідний фонд як об'єкт: • державної власності (заповідники, надра, парки тощо);
колективної власності (заказники, заповідні урочища, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки
тощо); • колективної власності (заказники, заповідні урочища, пам'ятки природи, ботанічні сади,
дендрологічні парки тощо); • приватної власності (заказники, заповідні урочища пам'ятки природи, ботанічні
сади, дендрологічні парки тощо).

12. Суб’єкти права власності на природні ресурси

• Юридичні особи (українські та іноземні);
• Фізичні особи (громадяни, іноземці, особи
без громадянства);
• Держава (іноземні держави).

13. Підстави виникнення права власності на природні ресурси:

• - придбання за договором купівлі-продажу, дарування,
міни, ренти, іншими цивільно-правовими угодами;
• - безоплатної передачі із державної або комунальної
власності;
• - приватизації земельних ділянок, що були раніше
надані у користування;
• - прийняття спадщини;
• - виділення в натурі (на місцевості) земельної частки
(паю);
• - штучне створення (розведення, вирощування,
побудова та ін.).

14. Підстави припинення права власності на природні ресурси:

• 1) обставини, пов'язані з припиненням існування об'єкта
права власності (втрата, загибель);
• 2) обставини, пов'язані з припиненням існування суб'єкта
права власності (смерть громадянина, припинення
діяльності юридичної особи);
• 3) добровільна відмова (купівля-продаж, дарування);
• 4) примусове відчуження у власника природного об'єкта
всупереч його волі на підставах, зазначених у законі
(вилучення природного об'єкта, що використовується
безгосподарно чи засобами, що призводять до його
знищення).

15. Право природокористування

• Як правовий інститут (об'єктивне право) становить систему
правових норм, що регулюють суспільні відносини по вилученню
корисних властивостей природних об'єктів, порядку, умов надання,
експлуатації та припинення їх використання.
• Як суб'єктивне право - це можливість, що належить конкретному
суб'єкту використовувати об'єкт природи відповідно до цільового
призначення для вилучення його корисних властивостей і якостей.
• Як правовідносини - це врегульовані нормами права суспільні
відносини щодо використання корисних властивостей природних
об'єктів, змістом яких є відповідні права та обов'язки
природокористувачів.

16. Види природокористування:

• Загальне природокористування - це гарантоване
законодавством України використання людиною
природних ресурсів з метою задоволення життєво
необхідних потреб (естетичних, оздоровчих,
рекреаційних, матеріальних тощо).
• Спеціальне
природокористування
це
виробничо-господарське використання природних
ресурсів.

17. Загальне використання природних ресурсів


здійснюється громадянами для задоволення життєво необхідних потреб
(естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо). За загальне
природокористування (купання у водоймах, плавання на човнах, аматорське та
спортивне рибальство у водоймах загального користування, водопій тварин,
збирання в лісах грибів тощо) не стягується плата. Воно здійснюється без
закріплення природних ресурсів за окремими особами та без отримання на те
відповідних дозволів (ліцензій).
Право загального природокористування обумовлено природним процесом
обміну речовин і енергії між природою та людиною. Воно має природний
характер і здійснюється людиною незалежно від її право- та діє- здатності.

18. Об’єктами права загального природокористування є:

• екологічні ресурси природи, тобто такі, що
забезпечують людині певні екологічні умови
існування. Це - атмосферне повітря, питна вода,
водойми загального користування, приміські
зелені зони, ліси, зони рекреації, курортні
місцевості; а також і деякі види економічних
ресурсів - гриби, ягоди, горіхи в лісах, риба у
водоймах тощо.

19. Спеціальне використання природних ресурсів


здійснюється громадянами, підприємствами, установами й організаціями за плату на
підставі спеціальних дозволів (ліцензій), порядок видачі яких визначається Кабінетом
Міністрів України. Таке природокористування, як правило, пов’язане із закріпленням
природних ресурсів за конкретними користувачами і з використанням технічних
пристроїв чи споруд.
Право спеціального природокористування є похідним від значення природних ресурсів
як засобів виробництва, джерел матеріальних благ і засноване на споживанні
економічних ресурсів природи і встановлюється з метою раціонального використання
природних ресурсів, збереження репродуктивних властивостей природи.
Єдиною підставою виникнення права спеціального природокористування є дозвіл
спеціально уповноваженого органу держави на використання відповідного природного
ресурсу в певних цілях.

20. Класифікація видів природокористування:

• Залежно
від
об’єкта
природокористування,
розрізняють:
• - землекористування;
• - водокористування;
• - лісокористування;
• - надрокористування;
• - користування тваринним і рослинним світом;
• - користування атмосферним повітрям.

21.


Залежно від мети природокористування, розрізняють:
- наукове використання природних ресурсів;
- рекреаційне використання природних ресурсів (для відпочинку);
- виробниче природокористування.
За строками здійснення:
- постійне (коли термін користування не визначений);
- тимчасове (як правило у формі оренди), яке в свою чергу поділяється на:
а) довгострокове (до 25 років для водокористування та лісокористування; до
50 років для користування надрами);
б) короткострокове (до 3 років для водокористування; до 1 року
лісокористування; до 5 років для користування надрами).
Залежно від цінності природних ресурсів, розрізняють:
- загальнодержавне користування природними ресурсами;
- місцеве користування природними ресурсами.

22. Об’єктами права природокористування є:

• - земля, її надра, атмосферне повітря, водні
ресурси, ліси, тваринний і рослинний світ та інші
природні ресурси, які знаходяться в межах
території
держави,
природні
ресурси
її
континентального шельфу, виключної (морської)
економічної зони.

23. Суб’єктами права природокористування є:

• - органи державної влади та органи місцевого
самоврядування;
• - підприємства, установи,
громадяни України;
організації
та
• - іноземні юридичні та фізичні особи й особи без
громадянства.

24. Підстави виникнення права природокористування:


1) подання зацікавленою особою чи установою, організацією, підприємством
заяви-клопотання власникові (постійному користувачу) природних ресурсів
про виділення і надання їх у користування з обгрунтуванням потреби в цих
ресурсах;
2) погодження клопотання з місцевими органами державної виконавчої влади,
органами державного управління і контролю, іншими зацікавленими
міністерствами і відомствами;
3) розгляд поданих матеріалів, підготовка проекту рішення, проведення
екологічної експертизи щодо відповідності запланованої діяльності чи
використання природних ресурсів нормам і вимогам законодавства про
охорону навколишнього природного середовища, раціонального використання
і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;
4) прийняття (винесення) рішення щодо порушеного клопотання;
5) визначення правильності і встановлення меж природного ресурсу,
виділеного в користування, в натурі (на місцевості);
6) видача уповноважуючого на природокористування документа: дозволу,
державного акта, реєстрація договору, інші документи — лісорубні і лісові
квитки (ордери), риболовні квитки, членські мисливські квитки і т. ін.

25. Підстави зміни права природокористування:

• зміни об'єкта природокористування;
• зміни
правового
статусу
об'єкта
природокористування;
• зміни екологічного стану використовуваного
природного об'єкта і законодавчого введення в
зв'язку
з
цим
обмежень
щодо
природокористування.

26. Підстави припинення права природокористування:

• добровільна відмова від використання природного об'єкта;
• закінчення
строку
природокористування,
визначеного
спеціальними документами;
• припинення
діяльності
юридичної
особи
(ліквідація
підприємства, установи, організації) або фатальні обставини,
що спричинили смерть природокористувача фізичної особи;
• порушення норм і правил використання природних ресурсів, в
тому
числі
нецільове,
нераціональне
використання,
використання, що призвело до погіршення стану і якості
природних ресурсів;
• систематичне невнесення плати за природокористування і т. ін.
English     Русский Правила