Лекція 20. Система права
1. Поняття та ознаки системи права
Ознаки системи права:
Рівні систем права
2. Основні моделі організації системи права
Романо-германська модель системи права
Англо-американська модель системи права
Ісламська модель системи права
3. Галузь права
Основні види галузей права:
4. Інститут права
Класифікація інститутів права:
Приклад структури галузі права
348.28K
Категория: ПравоПраво

Система права. (Лекція 20)

1. Лекція 20. Система права

1.
2.
3.
4.
План
Поняття та ознаки системи права.
Основні моделі організації системи права.
Галузь права.
Інститут права.

2. 1. Поняття та ознаки системи права

3.

Система права – це сукупність упорядкованих та
узгоджених між собою норм права, яка втілює
внутрішню будову права та забезпечує його
ефективне функціонування.
Основні елементи системи права:
• норма права;
• інститут права;
• галузь права.

4. Ознаки системи права:

• об'єктивний характер – структура системи права
зумовлена об'єктивними закономірностями розвитку
суспільства, держави і права;
• органічна цілісність – система права представляє собою
сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих норм права;
• функціональність – структура системи права забезпечує
найбільш ефективну реалізацію приписів правових норм;
• структурна різноманітність – система права складається з
неоднакових за замістом та обсягом елементів (норм,
інститутів та галузей права);
• поєднання стабільності існування та динамічності
розвитку структури та механізму функціонування права.

5. Рівні систем права

6. 2. Основні моделі організації системи права

7. Романо-германська модель системи права

8.

Публічне право – це сукупність норм, інститутів та
галузей права, які за допомогою переважно
імперативного методу регулюють правові
відносини, одним з учасників яких виступає
держава як носій владних повноважень.
Приватне право – це сукупність норм, інститутів
та галузей права, які за допомогою переважно
диспозитивного методу регулюють правові
відносини майнового та немайнового характеру
між юридично рівноправними суб'єктами.

9. Англо-американська модель системи права

10.

Статутне право – система норм права, прийнятих
органами законодавчої влади.
Загальне право – система норм права, створена
на основі прецедентів, прийнятих вищими
органами судової влади.
Право справедливості – система норм права,
створена на основі прецедентів, винесених
судами під час розгляду справ, прямо не
врегульованих нормами статутного чи загального
права.

11. Ісламська модель системи права

12.

Шаріат – це комплекс закріплених у Корані та
сунні приписів, які визначають переконання,
формують релігійні та морально-етичні цінності
мусульман, а також встановлюють їх правила
поведінки.
Фікх – це сукупність підтримуваних державою
релігійних, морально-етичних та правових норм,
що сформовані на основі ісламу та його
тлумачення
ученими-богословами
і
правознавцями і регулюють відносини всередині
мусульманської громади

13. 3. Галузь права

14.

Галузь права – це велика сукупність норм права,
які за допомогою специфічних методів регулюють
певний тип одноманітних суспільних відносин.
Ознаки галузі права:
• однотипність суспільних відносин, які складають
предмет регулювання галузі права;
• відносна автономність галузі права в системі
права;
• специфічність методу правового регулювання;
• наявність стійких інтенсивних зв'язків між
структурними
елементами
(підгалузями,
інститутами, субінститутами, нормами права).

15. Основні види галузей права:

• галузі публічного права: конституційне право,
адміністративне право, кримінальне право,
фінансове право;
• галузі приватного права: цивільне право,
сімейне право, господарське право;
• комплексні галузі права: трудове право,
екологічне право, земельне право, банківське
право, транспортне право, морське право.

16. 4. Інститут права

17.

Інститут права – це упорядкована сукупність тісно
пов’язаних між собою правових норм норм, що
регулюють якісно однорідну групу суспільних
відносин.
Ознаки інституту права:
• якісна однорідність суспільних відносин, які
складають предмет регулювання інституту
права;
• функціональна єдність правових норм, що
складають інститут права;
• повнота
регулювання
визначеної
групи
суспільних відносин.

18. Класифікація інститутів права:

1) за місцем у системі права:
• галузеві;
• міжгалузеві;
2) за функціональним спрямуванням:
• регулятивні;
• охоронні;
3) за типом нормативного припису:
• матеріальні;
• процесуальні.

19. Приклад структури галузі права

Галузь права
Підгалузь права
Інститут права
Субінститут
права
Норма права
Цивільне право
Спадкове право
Зобов’язальне право
Заповіт
Договір перевезення
Секретний заповіт
Договір фрахтування (чартеру)
Особа,
яка
склала
секретний
заповіт,
подає
його
в
заклеєному
конверті
нотаріусові. На конверті
має
бути
підпис
заповідача.
За
договором
чартеру
(фрахтування)
одна
сторона
(фрахтівник) зобов'язується надати
другій стороні (фрахтувальникові)
за плату всю або частину місткості в
одному чи кількох транспортних
засобах на один або кілька рейсів
для
перевезення
вантажу,
пасажирів, багажу, пошти або з
іншою метою, якщо це не
суперечить закону та іншим
нормативно-правовим актам.

20.

© А. Чернявський, ЧІБС УБС НБУ
English     Русский Правила