805.55K
Категория: ОбразованиеОбразование

Правила оформлення дипломних і курсових проектів

1.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ
ДИПЛОМНИХ І КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ

2.

Формати, які можуть бути використані при оформленні
дипломних або курсових проектів :
-А0: 841мм х 1189 мм ;
-А1: 594мм х 841 мм ;
-А2: 420мм х 594 мм;
-А3: 297мм х 420 мм;
-А4: 210мм х 297 мм.
Незалежно від прийнятого формату та розміщення тексту
на ньому основний напис слід розташовувати у правому
нижньому куті аркуша.

3.

Внутрішню
рамку
слід
виконувати
за
допомогою
суцільної основної лінії, яка проводиться на відстані 5 мм від
краю формату з правого, верхнього та нижнього краю аркуша,
та на відстані 20 мм від лівого краю для підшивки.
Відступ від внутрішньої рамки до тексту:
-
зліва і справа - 5мм;
-
зверху і знизу - 10 мм;
-
абзац – 15 мм.

4.

15мм(абзац)
210
 
5
 
10
Формат А4
 (210мм х 297 мм) 
29
7
20
5
5
Поле 
текстового 
документа 
10
5
5

5.

297
420
185
420
297
Формат А3А3 (297мм х 420 мм)
15
185
15

6.

Вимоги до оформлення текстової частини:
- текст роботи розміщується на одному боці аркуша білого
паперу формату А4;
- розмір шрифту – 14 пт, без застосування напівжирного
або курсивного напису;
- стиль – Times New Roman;
-
інтервал
між
рядками
полуторний
або
одинарний
(інтервал визначається рішенням циклової комісії);
- виправлення помилок допустимо за допомогою коректора
або гумки. Правильний текст пишеться на місці помилкового;
- в тексті не повинно бути
подвійного інтервалу між

7.

Пояснювальна записка (ПЗ)
      Послідовність розташування аркушів в ПЗ наступна :
 
-
титульний аркуш;
завдання та вихідні дані;
відгук;
зміст;
вступ;
основний текст ПЗ;
висновок;
список літератури.
Рецензія вкладається в конверт, який розміщується
з внутрішньої сторони обкладинки ДП.
С зовнішньої сторони на обкладинці розміщують
скорочений титульний аркуш.
Підрахунок аркушів починається з титульного листа,
який як і завдання та відгук не нумеруються.

8.

9.

10.

Н  Д   П

11.

ОФОРМЛЕННЯ ПЗ
Слова
«ЗМІСТ»,
«ВСТУП»,
«ВИСНОВОК»
та
«СПИСОК
ЛІТЕРАТУРИ» треба писати великими літерами, посередині аркуша.
Після цих слів до тексту необхідно пропускати вільний рядок.
Зміст повинен відображати всю структуру та склад ПЗ, з
наведенням номеру аркуша початкової сторінки, якій слід писати
на рівні останнього рядка назви.
Назви розділів та підрозділів повинні відповідати завданню та
повністю повторюватись в текстовій частині.

12.

Зміст може бути виконаний на одному аркуші або на двох і
більше.
На першому аркуші змісту ставиться основний напис висотою
40 мм (по формі 2) і повністю заповнюється.
На наступних - висотою 15 мм (по формі 2а) з наведенням
шифру роботи та порядкового номеру аркуша.
Шифр необхідно писати розміром 16 пт, стиль - Times New
Roman.
Приклад:
ДП.5.05020203.41.03 ПЗ

13.

Шифр документу складається з наступних елементів:
ДП.5.05020203.41.03  ПЗ
.
.
.
скорочена назва
роботи
ДП – дипломний
проект
КП – курсовий проект
КР – курсова робота
шифр
спеціальності
5.02010501 - ДВ
5.03050901 - БО
5.05020203 - АСК
5.07010103 - ОП
5.07010504 - ЕП
5.07010501 - ТРЛ
номер
групи
варіант
роботи
ПЗ – пояснювальна записка
(на основних написах графічної частини не пишеться)

14.

 
ЗМІСТ
Пропуск одного рядка
15
Вступ
7
1 Експлуатаційна частина
9 10
1.1 Характеристика станції
мін. 10
9
1.2 Схематичний план станції
…………………………….
4 Економіч на частина
29
4.1Розрахунок штату і фонду оплати праці 
працівників для обслуговування пристроїв 
електричної централізації
34
……… ……… …………
.
4.2 Розрахунок експлуатаційних витрат в ШЧ

15.

Основний напис. Форма 2
( 40мм х 185 мм)

16.

У графах основного напису вказують:
- у графі 1 – найменування теми дипломного проекту або іншої роботи;
- у графі 2 - шифр роботи. Розмір шрифту – 16пт; ДП. 5.05020203.41.09 ПЗ
- у графі 3 – найменування креслення, схеми, плану, графіку, згідно завдання;
- у графі 4 – НДП – для навчальних дипломних проектів;
РДП – для реальних дипломних проектів;
НКР, НКП – для навчальних курсових робіт або проектів;
- у графі 7 – порядковий номер аркуша (згідно з завданням);
- у графі 8 – загальна кількість аркушів графічної частини;
- у графі 9 – найменування навчального закладу (ДВНЗ «ХКТТ»);
- у графі 10 – заповнюється за розсудом керівника проекту чи роботи;
- у графі 11 – прізвища (без ініціалів) особи, що підписує документ;
- у графі 12 – особистий підпис, згідно наведеного прізвища,
проставляється чорними чорнилами;
- у графі 13 - дата підписання документа. Наприклад: 06.05.15

17.

ДП.5.05020203.41.09 ПЗ
Змн.
Розроб.
Перевір.
Арк.
№ докум.
Вітер
Компанієць
Реценз.
Н. Контр.
Затверд.
Чернявська
Коцюба
Підпис
Дата
Літ.
Обладнання горловини станції 
пристроями електричної централізації і  н д п
організація їх обслуговування
Аркуш
Акрушів
5
ДВНЗ «ХКТТ»
65

18.

Основний напис. Форма 2а ( 15мм х 185 мм )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зм. Арк. № документа Підпис. Дата
Арк.
ДП. 5.07010504.42.08 ПЗ
 
 

19.

Текстова частина ПЗ
Текст документа розділяють на розділи і підрозділи, при
необхідності
на
пункти
та
підпункти.
Перенесення
слів
в
заголовках не допускається.
Розділи обов’язково починаються з нового аркуша. Назва
розділу
пишеться
великими
літерами
симетрично
тексту.
Розділи повинні мати порядкові номери, які мають наскрізну
нумерацію
в
межах
усього
документа
та
позначаються
арабськими цифрами без крапки.
Розділи, як і підрозділи, можуть складатися з одного або
декількох речень розділених крапкою.

20.

Перед назвою підрозділів та після неї, перед текстом або
назвою пункту, треба пропустити один рядок.
Підрозділи повинні мати нумерацію в меж ах кожного розділу.
Перша цифра, після якої ставиться крапка - це порядковий номер
розділу,
друга цифра, після якої крапка не ставиться – номер
підрозділу.
Заголовки підрозділів записуються з абзацу з великої літери.
Якщо назва підрозділу на одній строчці не вміщується, то другий
рядок назви починається з відступом 5 мм від внутрішньої
рамки, як звичайний текст.

21.

Після назви підрозділу крапка не ставиться.
Якщо на аркуші після назви підрозділу залишається місце для
написання тільки одного рядка, то підрозділ слід починати з нового
аркуша.
Пункти та підпункти якщо мають заголовки, то перед назвою
пунктів та підпунктів та після них, треба пропустити один рядок.
Якщо пункти і підпункти не мають заголовків, то рядки перед
ними та після них не пропускаються.
За необхідністю, можна заносити заголовки пунктів у зміст.

22.

 
5 ТРАСУВАННЯ КОНТАКНОЇ МЕРЕЖІ НА СТАНЦІЇ ТА ПЕРЕГОНІ 
Пропуск одного рядка
15
          5.1 Трасування контактної мережі на станції
Пропуск одного рядка
Трасування контактної мережі на станції виконується в
Контактній мережі постійного струм.
5.2 Підготовка плану станції
Розмітка  місць,  де  необхідна  фіксація  контактних 
дротів……………………….....
Пропуск одного рядка
5.2.1 Розташування опор у горловині станції
Розбивка  опор  на  станції  розпочинається  у  горловині 
станції…………

23.

Нумерація формул, рисунків, таблиць
Допускається нумерувати формули, рисунки, таблиці двома
способами:
а) наскрізна нумерація формул, рисунків, таблиць по всій ПЗ.
В такому випадку порядковий номер буде починатися з “1”.
Приклад: Рисунок 1 - … ; Таблиця 3 - … тощо.
б) нумерація формул, рисунків, таблиць в межах розділу ПЗ.
В такому випадку порядковий номер буде складатися з двох
цифр: перша, с крапкою, буде показувати номер розділу, а друга,
без крапки, порядковий номер формули, рисунка, таблиці в межах
цього розділу.
Приклад: Рисунок 2.3 – третій рисунок другого розділу;
Таблиця 3.1 – перший рисунок третього розділу.
По всьому документу необхідно використовувати тільки один із
вишеперелічених способів нумерації.

24.

Перелік
Якщо в середині пунктів або підпунктів необхідно навести
перелік, то перед кожною позицією переліку потрібно ставити малу
літеру, після якої ставиться дужка.
Для подальшої деталізації переліку необхідно використовувати
арабські цифри с дужкою, наступна деталізація - тире.
Кожний пункт переліку записують з абзаців. Деталізація
переліку записується з додатковим відступом.
Приклад:
 
15
 

25.

Примітка
Примітки застосовують, якщо необхідні пояснення або
довідкові дані до рисунків, таблиць або графічного матеріалу.
Примітки розміщують безпосередньо після рисунків, таблиць
або графічного матеріалу, до яких вони відносяться. і друкують з
великої літери і абзацу.
Якщо примітка одна, то після слова “Примітка” ставиться крапка
і примітка наводиться з великої літери. Одну примітку не
нумерують.
Якщо декілька приміток, то після слова “Примітка” ставиться
двокрапка і примітки нумерують арабськими цифрами з крапкою.
 
Приклад:
Примітка. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
Примітки:
1._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

26.

Формули
Перед формулою необхідно надати пояснення
символу,
який буде визначатись, навести сам символ та одиницю його
вимірювання. Одиниця вимірювання відокремлюється комами з
обох боків. Це речення закінчується двокрапкою.
Приклад:
Довжина кабелю між муфтами Lк, м, визначається за
формулою:
Перед формулою пропускається рядок.

27.

Номер формули
ставлять у круглих дужках справа на
рівні формули, на відстані 5 мм від внутрішньої рамки.
Якщо формула записується у декілька строк, то перенос
формули
допускається
повтором
математичного
знаку
порядковий номер її пишеться на рівні останнього рядка.
та

28.

Основна формула наводиться тільки в символах, після
яких
ставиться кома, у додаткових формулах можна після
знаку
«дорівнює»
отриманого
підставляти
результату
числові
розрахунків
через
значення.
один
Після
проміжок
ставиться одиниця вимірювання і кома.
Після
формули
пропускається
рядок
та
з
абзацу
записується слово “де”, без будь яких знаків. На цьому ж рядку
починається пояснення символів.

29.

Пояснення кожного символу необхідно давати в тій же
послідовності, в якій вони наведені в формулі.
Якщо формула має вид дробу, то спочатку розшифровують
числівник, а після цього – знаменник.
Символи відокремлюють від пояснення знаком «тире».
У кінці кожного пояснення символу ставлять крапку, потім,
через один проміжок, одиницю вимірювання та крапку з комою.
Після останньої розшифровки символу ставлять крапку.

30.

Приклад:

31.

У додаткових формулах можна після знаку «дорівнює»
підставляти числові значення. Після отриманого результату
розрахунків через проміжок ставиться одиниця вимірювання.
Приклад:

32.

При написанні формул слід використовувати наступні
математичні знаки:
а) складання – « + »;
б) віднімання – « - »;
в) ділення – « ÷ » або « / »;
г) множення – « ∙ ».
Переносити формулу на черговий рядок дозволено тільки
на знакові виконуваної операції, який пишуть в кінці одного
рядка і на початку чергового.
У
разі
перенесення
застосовують знак «х».
формули
на
знакові
множення

33.

Написання познак одиниць фізичних величин має
відповідати вимогам стандартів комплексу ДСТУ 3651.
Між числовим значенням та познакою одиниці фізичної
величини має бути проміжок.
Якщо треба зазначити два або три виміри, їх подають
так: 80 мм х 25 мм х 50 мм, а не 80 х 25 х 50 мм.
Якщо треба задавати граничні відхили або зазначати як
найбільші і (або) найменші значення, то пишуть:
80 мм ± 2 мм або (80 ± 2) мм; 80+20 мм (а не 80+2 –0 мм).
Якщо наводять діапазон числових значень фізичної
величини, то пишуть:
від 1 мм до 5 мм (а не від 1 до 5 мм);
від 0 °С до 17 °С (а не від 0 до 17 °С).
Дати оформлюють двома способами:
12.02.2016 або 12 лютого 2016 року

34.

Рисунки
Перед рисунком повинно бути посилання на нього в тексті,
в якому вказується назва рисунку і його номер. Рисунок може
розміщуватись на аркуші, де є посилання на рисунок або на
наступному аркуші.
Слово “Рисунок” і його назву розміщують під рисунком
посередині аркуша, але не ближче 15 мм від рамки.
Якщо назва рисунка не вміщується в один рядок, то на
другому рядку продовжують писати під першою буквою назви.
Пояснення до рисунку, якщо вони є, слід розміщувати між
рисунком і його назвою.

35.

 
мін.15 мм
Рисунок 2.3 – Зовнішній вигляд універсальної кінцевої кабельної муфти 
с двома клемними колодками  

36.

Приклад:
 
При
необхідності
розташування
рисунків
стороні
аркуша
цьому
рисунок
повертаються
стрілки,
при
допускається
по
формату
і
його
довгій
А4,
при
назва
проти
годинникової
цьому
розташування
основного надпису не змінюється.

37.

Таблиці
Перед таблицею повинно бути посилання на неї в тексті, в
якому вказується назва таблиці і її номер.
Приклад:
   Основні характеристики тональних рейкових кіл наведені в таблиці 1.2.
Як правило, таблиці розташовують по короткій стороні
аркуша формату А4.
Перед
назвою
таблиці
пропускається
вільний
Відстань ніж назвою таблиці і самою таблицею – 8 мм.
рядок.

38.

Слово «Таблиця» пишеться з великої літери на відстані 5 мм
від лівого краю рамки, далі вказується її номер і через тире, з
великої
літери,
наприкінці.
записується
назва
таблиці
без
крапки

39.

Якщо назва таблиці не вміщується в один рядок, то її
продовжують на другому рядку «буква під буквою» .
Приклад:
Таблиця 3.6 – Штат і фонд оплати праці працівників господарства сигналізації
                         і зв`язку
Таблиця заповнюється з розміром літер і цифр, прийнятих
у тексті - 14 пт.
Висота заголовка разом з підзаголовком повинна бути не
менше 15 мм, висота рядка - не менше 8 мм.

40.

Заголовки
Заголовки
граф
і
підзаголовки
таблиці
граф
починають
указують
з
великих
в
однині.
літер,
а
підзаголовки – з малих, якщо вони складають одне речення з
заголовками. Підзаголовки, що мають самостійне значення,
пишуть з великої літери.
В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапку не
ставлять.
Діагональне ділення головки таблиці не допускається.

41.

Приклад:
Таблиця 3.6 - Штат і фонд оплати праці (ФОП) працівників  господарств сигналізації
і зв’язку та перевезень
МКП
Показники
Господарство 
сигналізації і 
зв’язку
Господарство 
перевезень 
Усього
Економія за 
рік
Кількість 
працівників,
чол.
ЕЦ
ФОП,
грн.
місячний
річний
ФОП,
Кількість 
грн.
працівників,
чол.
місячний річний

42.

Якщо цифрові дані в таблицях висловлені в різноманітних
одиницях фізичних величин, то їх вказують в кожному заголовку.
Приклад:
Таблиця 3.1 – Норма пропускної здатності
 
Найменування параметру
Норма для типу 
 
Р - 25 
 
Р – 75
 
Р - 150
 
Р – 300
1 Максимальна пропускна 
здатність, дм3/с, не менше
25
75
150
300
2 Маса, кг, не менше
10
30
60
200 

43.

Якщо таблиця розмішена на двох або більш аркуша, то
нижню
горизонтальну
лінію
слід
проводити
тільки
на
останньому аркуші. Назва таблиці на другому та інших аркушах
не повторюється, записується слово «Продовження таблиці » з
позначенням номеру. Головку таблиці повторювати обов’язково.
Приклад:

44.

 
 
Таблиця 5-Обладнання для
АСК
Механізм 
Обладнання
 Продовження таблиці 5
Механізм 
Обладнання

45.

Приклад:
При необхідності допускається
розташування
таблиць
по
довгій
стороні аркуша формату А4.
В цьому випадку розташування
основного надпису не змінюється, а
таблиця і ії назва повертаються
проти годинникової стрілки.

46.

Якщо всі дані таблиці мають однакову розмірність, то її
вказують після назви таблиці, через кому.
Якщо в таблиці деякі данні відсутні, то там необхідно
ставити прочерк.
Приклад:
Таблиця 2 – Розміри болтів, мм
 
Діаметри ГОСТ 8724-94
d
D1
D2
d1
d2
d3
1,6
1,1
3,4
0,6
-
2
1,4
4,4
2
-
2,5
1,7
5,5
2,5
-
3
2
6
3
-
4
2,8
7,7
4
1
1
5
3,5
8,8
5
1,2
1,2

47.

Якщо параметри одного рядка або колонки мають однакові
значення в двох і більше наступних рядках, цей параметр
допустимо вписувати в таблицю тільки один раз.
Приклад:
Таблиця 4.3 – Розміри та маса умовного проходу
Розмір,мм
Умовний 
прохід
D
L
50
80
100
160
195
215
180
210
230
L1
L2
600
530
610
Маса, кг
160
170
190

48.

Ставити лапки замість цифр, знаків, математичних символів,
що повторюються не допускається.
Текст, який повторюється, в одній графі і складається з
одного слова, допускається замінювати лапками.
Якщо текст, що повторюється, складається з двох і більш
слів, то при першому повторенні його замінюють словами “Теж”,
а далі – лапками. Так саме?
Приклад:
Таблиця 4 -  Положення осі обертання гильзи 
 
Найменування відливки
   Гильза циліндрична
   Теж
    ”
 
Положення осі обертання 
   Горизонтальне
    ”
 

49.

За наявності в документі невеликого по обсягу цифрового
матеріалу його оформлюють у вигляді колонок.
Приклад:
Граничні відхилення розмірів:
     По висоті       + 2 мм;
     По довжині    -  1 мм;

50.

Якщо необхідно зробити посилання в тексті, на таблицю,
на рисунок, на формулу, на підручник то пишуть:
- згідно таблиці 2.1;
- згідно рисунка 3.5;
- згідно формули (2.4);
- як наведено в розділі 7 [5].

51.

Оформлення списку літератури
Список літератури необхідно складати в алфавітному порядку, з
обов’язковим наведенням кількості сторінок.
Приклад:
       1 Казаков А.А.   Релейная   централизация   стрелок   и   сигналов.  -   
M.: Транспорт, 1989. – 328с.
      2 Станционные системы автоматики и телемеханики: Учебник для 
вузов  ж.д.  трансп./  Под.  ред.  Вл.  В.  Сапожникова.  –  М.:  Транспорт, 
1997. – 432с.

52.

 
 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
15 1 Казаков А.А., Бубнов В.Д, Казаков Е.А. 
Станционные устройства автоматики и 
телемеханики. – М.: «Транспорт», 1990.
2 Ошурков И.С., Баркаган Р.Р. 
Проектирование электрической 
централизации. – М.: «Транспорт», 1980.
3 Типові рішення 501-0-8/75. Схеми 
блочної централізації малих станцій – ЕЦ - 9.
4 Инструктивные материалы по 
проектированию двухниточного плана 
станции И – 89 – 78.

53.

Оформлення графічної частини
Графічна частина
складається з аркушів формату А1
(594х841 мм), на яких розміщуються схеми, креслення, таблиці
тощо.
Крім
додаткові
основних
формати,
форматів
які
допускається
утворюються
використовувати
збільшенням
коротких
сторін на величину, що дорівнює їхнім розмірам.
В правому нижньому куті розміщують основний напис
форми 1 (55 × 185 мм).

54.

Назва і номер аркушів графічної частини визначається з
завдання.
В тексті ПЗ на всі аркуші графічної частини повинні бути
посилання.
Якщо на одному аркуші розміщуються дві схеми, або
схема і рисунок тощо, то під кожною схемою або
рисунком
підписується слово «Рисунок», вказується його номер (в межах
аркуша графічної частини) і назва.

55.

5
 
Формат А1(594х841 мм)
20
Рисунок 1-Креслення диплому АСК
5
Рисунок 2-Креслення диплому ЕП
55
5

56.

Основний напис. Форма 1
( 55мм х 185 мм )

57.

У графах основного напису вказують:
- у графі 1 – найменування теми дипломного проекту або іншої роботи;;
- у графі 2 - позначення документа. Розмір шрифту – 7; ДП. 5.05020203.41.09
- у графі 3 – найменування креслення, схеми, плану, графіку, згідно завдання;
- у графі 4 – НДП – для навчальних дипломних проектів; РДП – для реальних
дипломних проектів;
НКР, НКП – для навчальних курсових робіт або проектів;
- у графі 5 – масу виробу, якщо це необхідно;
- у графі 6 – масштаб; Не заповнюється для схем, таблиць, графіків.
-у графі 7 – порядковий номер аркуша;
- у графі 8 – загальна кількість аркушів документа ( графічної частини);
- у графі 9 – найменування навчального закладу (ДВНЗ «ХКТТ»);
- у графі 10 – заповнюється за розсудом керівника проекту чи роботи;
- у графі 11, – прізвища (без ініціалів) особи, що підписує документ;
- у графі 12 – особистий підпис, згідно наведеного прізвища, проставляється
чорними чорнилами;
- у графі 13 - дата підписання документа. Наприклад: 06.05.15

58.

2
5
English     Русский Правила