360.50K
Категория: МенеджментМенеджмент

Комунікації в менеджменті

1.

Тема: «Комунікації в менеджменті»

2.

Комунікації – пов’язуючі процеси в управлінні, що
полягають в обміні інформацією, при якому за
допомогою символів передається й сприймається
смислові значення
Модели коммуникаций:
1. Одинична
одностороння дія
2. Одинична
взаємодія зі
зворотним зв’язком
Джерело
інформації
Отримувач
інформациії
Джерело
інформації
Отримувач
інформациії
Внутрішня
3. Пстійний процес
Джерело
інформації
Отримувач
інформациії
інформація
Зовнішня інформація

3.

Види иаи типи комунікацій
Міжособові
Формальні
Комунікації
Організаційні
Внутрішньособові
Межособові
В малих групах
Неформальні
(чутки)
Суспільні
Внутрішньорганізаційні
Зовнішні

4.

Комунікаційні мережі
Комунікаційна мережа – об’єднання певним чином
інформаційними потоками сторін, які беруть участь у
комунікаціях о
Види связв’язків в
мережі
Вертикальні
Горизонтальні
Діагональні

5.

Зразки комунікаційних мереж
Комунікаційні мережі
Ланцюг
Всеканальна
(павутина)
Ігрек
Колесо
(штурвал)
Коло

6.

Вимоги до інформації
Достовірність
Співставність
Конфіденційність
Доцільність
Необхідні
якості
інформації
Достатність
Доступність
Зрозумілість
Своєчасність

7.

Елементи та етапи процесу комунікацій
I – й етап
Відправник
Елементи
процесу
комунікацій
Отримувач
Інформація
(повідомлення)
Канал з’вязку
(засоби
передачі)
Зародження ідеї
(відбір інформації)
II – й етап
Кодування інформації
та вибір каналу
III – й етап
Передача інформації
IV – й етап
Декодування
інформації

8.

Основні перепони в міжособових комунікаціях
Причини
проблем в
міжособових
комунікаціях
Невірне
сприйняття
інформації
Неспівпадіння поглядів
Конфлікт
Невідповідність досвіду
та життя
Емоційний
стан
Неприязнь
Непорозуміння
Поганий
зворотний
зв’язок
Невміння
слухати
Невірне тлумачення
слів
Незнання термінів
(мови)
Невірне розуміння
невербальных засобів

9.

Основні перешкоди в організаційних
комунікаціях
Причини проблем в
організаційних комунікаціях
Спотворення
інформації
Недосконалість
орг. структури
Відбір та
узагальнення
інформації
Конфлікти між
підрозділами
Перевантажен
ня каналів
зв’язку
Неправильний
розподіл влади
та задач

10.

Public relations (зв’зки з громадськістю)
Public relations – плановані подовжувані зусилля, що
спрямовані на створення та підтримку дружніх
відносин між організацією та її спільнотою
(працівниками, партнерами, споживачами, …)
PR
Керівний процес міжгрупових комунікацій
Задачі PR
Розробка та
реалізація
стратегії
комунікацій
Вивчення
суспільної
думки
Планування та
контроль
бюджету PR
Консультування
керівництва
Аналіз реакції
на дії PR

11.

Основні засоби внутрішньоорганізаційних зв’язків
з громадськістю
Інформаційні листки
Інформаційні дошки, в
тому числі електроні
Газета организації
Телефон
Радіо
Засоби PR
ВідеоБрошури
Дни відкритих дверей
керівників
Візити керівників на робочі
мясця
Конференції
Неформальне спілкування
(гуртки за интересами, свята,
спільні екскурсії тощо)

12.

Основні методи та засоби зовнішніх зв’язків з
громадськістю
Надання матеріалів
Методи та
засоби
зовнішніх PR
Відносини з
пресою
Відповідь на запити
Разсилка прес-релізів
Прес-конференції
Відвідування пресою
фирми
Контроль за
повідомленнями в пресі
Друкована
продукція
Фиірмові бланки
Проспекти
Плакати

13.

Фотоматеріали
Кіно- та аудіовізуальні засоби
Устні виступи
Телефоні переговори
Виставки та ярмарки
Реклама престижу
English     Русский Правила