Класифікація кризових явищ і ситуацій
Причини кризи
Наслідки кризи
Різні точки зору та теорії економічних криз
Періодичність та тривалість економічних і виробничих циклів (за М. Д. Кондратьєвим)
Хронометрична послідовність циклів економічного розвитку за М. І. Туган-Барановським
Види циклів
Граничні значення розвитку суспільства, що вважаються катастрофічними у світовій практиці
Динаміка економіки України та світової економіки за показником ВВП (річний %)
Динаміка основних макроекономічних показників України
Екзогенні фактори розвитку кризи на підприємстві (Зовнішнє середовище)
Ендогенні фактори розвитку кризи на підприємстві (внутрішнє середовище)
3.73M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Сутність та методологія дослідження кризових явищ в діяльності підприємства

1.

2.

.
Загальні
поняття про
кризу, види,
причини та
наслідки криз.
Циклічність
кризових
явищ
Економічний
механізм
виникнення
та
розгортання
кризи
розвитку
підприємства
Фактори
виникнення
кризи
розвитку
підприємства

3.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1.Антикризовий менеджмент [текст]: навч.посіб. / Л.І.Скібіцька, В.В.Матвєєв,
В.І.Щелкунов, С.М.Подрєза .-К.: Центр учбової літератури, 2014 .- 588с.
2.Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: Підручник.-К.: КНТЕУ, 2005 .824с.
3.Лігоненко Л.О., Тарасюк М.В., Хіленко О.О. Антикризове управ-ління підприємством:
Навч. посіб. - К. КНТЕУ, 2005. - 377с.
4.Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: Навч. пос. /О.М. Скібіцький .-К.: Центр
учбової літератури, 2009 .- 568с.
5.Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія. – К.
: КНЕУ, 2004. – 268с.
6.Тюріна Н.М. Антикризове управління [текст]: навч.посіб. / Н.М. Тюріна,
Н.С.Карвацька, І.В.Грабовська .- К.: Центр учбової літератури, 2012 .- 448с.
7.Чернявський А. Д. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. — К.:МАУП,
2006. — 256 с.
8.Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: опорний конспект лекцій /
Л.О.Лігоненко, О.О.Хіленко . – К.: КНТЕУ, 2013 . – 192 с.
9.Криза 2008 року. Режим доступу: https://youtu.be/2HCFavOXo0M
10. Великий крах 1929 року. Режим доступу: https://youtu.be/5CvNZSlr6Ao
11. Велика депресія 1929 року. Режим доступу: https://youtu.be/2-zV3b1ubMs
12. Офіційний сайт НБУ. Режим доступу: https://bank.gov.ua. Макроекономічні
показники.
13. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Режим доступу :
http://ukrstat.gov.ua.
14. Світовий банк. Режим доступу: http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine

4.

.
Позитивний підхід до кризи:
«Криза це переломний
момент у розвитку змін,
обєктивний процес
притаманий кожному
життєвому циклу»
Негативний підхід до кризи:
«Криза має виключно
руйнівний вплив на
діяльність підприємства
спричиняє банкрутство»

5.

Динаміка кількості підприємств за їх розмірами у 2014-2015 роках1
за видами економічної
діяльності
Усього
у тому числі
сільське, лісове та рибне
господарство
промисловість
будівництво
оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
транспорт, складське
господарство, поштова та
кур’єрська діяльність
тимчасове розміщування й
організація харчування
інформація та телекомунікації
фінансова та страхова
діяльність
операції з нерухомим
майном
професійна, наукова та
технічна діяльність
2014
341001
46012
46744
732
28
29
1
42187
29785
42564
29165
377
-620
289
4
233
5
-56
1
93972
93643
-329
126
106
-20
2595
4791
930
2533
-62
4691
789
-100
-141
2714
-290
3004
14909
15148
239
28
32
4
7700
-185
1
1
0
1109
13319
13617
298
6
6
0
4410
4333
-77
1
1
0
31201
32719
1518
1
2
1
30028
29780
-248
6
3
-3
діяльність у сфері
адміністративного та
15177
допоміжного обслуговування
15646
469
3
2
-1
2081
2089
8
0
0
0
4093
4307
214
0
0
0
1946
2089
143
4
3
-1
3996
3896
-100
0
0
0
291
374
326
481
692
897
58
204
95
44
43389
37107
28851
44182
793
37640
28371
533
-480
90823
-19
90842
-15
1124
7885
освіта
охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги
мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок
надання інших видів послуг
1
У тому числі
великі підприємства
середні
малі підприємства
з них мікроаідприємства
2015 абс. відх 2014 2015 абс.
2014 2015 абс.
2014
2015
абс.
2014
2015
абс.
343440
2439
497
423
-74
15906 15203 -703 324598 327814 3216 278922 284241
5319
0
0
0
0
0
Усього, один.
-45
14007
338
-36
293
-33
487
6
623
-69
886
-11
54
-4
266
62
123
28
51
7
7593
12939
4083
30719
29330
14277
2023
3889
1847
3952
39237
29015
24487
250
69552
11472
6342
7453
-140
13273
334
4039
-44
32230
1511
29154
-176
14758
481
2035
12
4041
152
1963
116
3845
-107
807
752
-55541
80647
11095
13757
246
38430
28263
80028
11113
3414
27875
26674
11591
5130
6272
11530
3434
29427
26768
-4841
8116
-24441
2753
15177
12155
1689
2873
1627
3440
1719
2979
1716
3383
Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та
10466
-1154
1352
-1724
3383

6.

Раптові непередбачені події в
зовнішньому середовищі
Зміни у відносинах суб’єкта
управління з контрагентами
Основні причини
виникнення кризових
ситуацій на підприємстві
Зміни всередині суб’єкта
управління
Зміни, що відбуваються
внаслідок науково технічного
прогресу

7.

8. Класифікація кризових явищ і ситуацій

Класифікаційна ознака
Приналежність
суб’єкта
країни функціонування
Рівень виникнення
до
Сфера походження
Причина виникнення
Ступінь системності
Можливість прогнозування
Ступінь реалізації
Адекватність
рішення
Вплив
управління
на
часу
ухвалення
діяльність
суб’єкта
Види кризових ситуацій і явищ
Зовнішні, за межами країни
Внутрішні, в межах країни
Суб’єкта управління (мікрорівень)
Галузеві (групові)
Міжгалузеві
Регіональні
Державні
Світові (глобальні)
Соціально-політичні
Адміністративно-законодавчі
Виробничі
Комерційні
Фінансові
Природно-еконологічні
Демографічні
Геополітичні
Невизначеність майбутнього
Брак інформації
Особистісні (суб’єктивні)
Системні
Несистемні (унікальні)
Прогнозовані
Частково непрогнозовані
Існуюча
Потенційна
Стратегія
управління
вироблена
заздалегідь
Приймаються поточні рішення
Руйнують суб’єкт управління
Частково руйнують
Не впливають

9.

Стратегічна криза
(криза стратегії)
Результативна
(оперативна) криза
(криза результатів)
Класифікація загроз
щодо цілей
підприємства у
зв’язку з кризою
Криза ліквідності
банкрутство

10. Причини кризи

вид
зміст
Об’єктивні Пов’язані з циклічними потребами модернізації і реструктуризації
підприємств, а також з несприятливими впливами зовнішнього
середовища організації
Суб’єктивні Як результат помилок в управлінні
Природні Вплив клімату, землетрусу
Техногенні Пов’язані з діяльністю людини
Зовнішні Пов’язані з тенденціями і стратегією макроекономічного розвитку
Внутрішні Ризикована стратегія маркетингу, внутрішні конфлікти, недоліки в
організації виробництва, недосконалість управління, інноваційна та
інвестиційна політика.

11. Наслідки кризи

НЕГАТИВНІ
ПОЗИТИВНІ
Загострення кризи
Оновлення системи
(організації)
Виникнення нової
кризи
Оздоровлення системи
(організації)
Різкі зміни
М’який вихід з кризи
Необоротні зміни
Послаблення кризи

12. Різні точки зору та теорії економічних криз

Науковець
1
Девід Рікардо
Сімон Сісмонді
Карл Маркс
Фрідрих фон
Хайєк
Михайло ТуганБарановський
Джон Кейнс
Йозеф Шумпетер
Ральф Хоутрі
Йозеф Шумпетер
та Елвін Хансен
Артур Пігу та
Уолтер Беджгот
Джон Аткінсон
Гобсон,
Джон Фостер,
Джозеф Кітчина
Фрідрих фон
Хайєк, Людвіг
фон Мізес
Уільям Джевонс,
Гордон Мур
Зміст теорії
2
Несправедливість у розподілі багатства
Недоспоживання народних мас, невідповідність між виробництвом і
споживанням
Суперечність між виробництвом і споживанням (анархія
виробництва)
Криза надвиробництва виникає через надлишкове фінансування з
боку держави
Диспропорція між рухом заощаджень та інвестицій у галузях, що
виробляють засоби виробництва
Дія закону психології: « люди схильні, як правило, збільшувати
споживання із зростанням доходів, але не такою мірою, якою зростає
дохід»
«Психологічна теорія криз»: «мінливі ситуації» формують
нерівномірність інвестиційного циклу.
Кожній фазі властива своя психологічна картина, що формує
відношення до інвестицій. Паніка веде до застою капіталовкладень,
підвищений настрій стимулює гарячку.
Грошова теорія – пояснює цикл експансією (стиском) банківського
кредиту
Теорія нововведень, що пояснює цикл використанням у виробництві
важливих нововведень
Психологічна теорія – трактує цикл як наслідок хвиль
песимістичного і оптимістичного настрою, що охоплюють населення
Теорія недоспоживання, що вбачає причину циклу в занадто великій
частці доходу, що йде багатим і ощадливим людям, у порівнянні з
тим, що може бути інвестоване
Теорія надмірного інвестування – причиною рецесії є швидке,
надмірне, більше ніж достатнє, інвестування
Теорія сонячних плям – погоди – врожаю (періодичність10,5 років)

13. Періодичність та тривалість економічних і виробничих циклів (за М. Д. Кондратьєвим)

14. Хронометрична послідовність циклів економічного розвитку за М. І. Туган-Барановським

15. Види циклів

Назва
циклів
Науковець
Тривалість
Короткострокові
Джозеф Кітчин
3-5 років
Середньострокові
Джаглер та
Саймон (Семен)
Кузнець
10-20 років
Довгострокові або
довгохвильові
Микола
Кондратьев
50 років

16.

Криза (спад)
Пожвавлення
Фази циклу
розвитку
Підйом (бум)
Депресія
(стагнація)

17.

18. Граничні значення розвитку суспільства, що вважаються катастрофічними у світовій практиці


з/п
1
1
Назва показника
Граничнокритичне
значення
3
30 - 40%
9
2
Рівень промислового
виробництва
Частка імпортних продуктів
харчування
Частка в експорті продукції
обробної промисловості
Частка в експорті
високотехнологічної продукції
Частка у ВВП державних
асигнувань на науку
Співвідношення доходів 20%
найбагатших і найбідніших
громадян
Частка населення, яка живе за
межею бідності
Співвідношення мінімальної і
середньої заробітної плати
Рівень безробіття
10
Умовний коефіцієнт депопуляції
1
11
Сумарний коефіцієнт
народжуваності
Середня тривалість життя
населення
Частка осіб старших 65 років у
загальній чисельності населення
Находження для екологічної
безпеки, % від ВНП
Екологічні витрати, % до ВНП
Природоохоронні витрати
Кількість злочинів на 100 осіб
2,14 – 2,15
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Рівень споживання алкоголю, л.
абс. на людину на рік
Число суїцидів на 100 тис. осіб
Рівень розповсюдженості
психічної патології на 1000 осіб
Частка громадян, які виступають
за кардинальну зміну політичної
системи
Рівень довіри населення до
центральних органів влади
30%
45%
10 – 15%
2%
10:1
10%
1:3
8 – 10%
75 -79
7%
5%
(Німеччина)
5%
5%
5 - 6
8
3 (в Росії до
1917 р.)
284 (1992 р.)
360 (2010 р.)
40 %
25 %
Ймовірнісні соціальнополітичні наслідки
4
Деіндустріалізація країни
Стратегічна залежність
країни від імпорту
Колоніально-сировинна
структура економіки
Технологічне відставання
економіки
Руйнування науковотехнічного потенціалу
Антагонізація соціальної
структури
Люмпенізація населення
Декваліфікація і
пауперизація робочої сили
Зростання соціальнознедоленого населення
Перевищення смертністю
народжуваності
Відсутність простої зміни
населення
Зниження життєздатності
країни
Старіння населення
Загроза екологічної
катастрофи
Життєбезпека довкілля
Деградація екології
Криміналізація суспільних
відносин
Фізична деградація
населення
Фрустрація масової
свідомості
Руйнування особистості
Делегітимізація влади
Відторгнення влади народом

19. Динаміка економіки України та світової економіки за показником ВВП (річний %)

20.

21. Динаміка основних макроекономічних показників України

Показники
ВВП, млрд. дол. США
ланцюговий приріст,%
Валове накопичення капіталу у % до
ВВП
абсолютний приріст
ВВП на душу населення, дол. США
ланцюговий приріст,%
Державний борг, млрд. дол. США
ланцюговий приріст,%
Державний борг, % до ВВП
абсолютний приріст
Рівень безробіття у % від загальної
робочої сили
абсолютний приріст
Рівень інфляції,%
абсолютний приріст
Чисельність населення, млн. чол
абсолютний приріст
Тривалість життя населення, роки
абсолютний приріст
Коефіцієнт демографічного
навантаження у % до працездатного
населення
абсолютний приріст
Обсяг експорту, млрд. дол. США
ланцюговий приріст,%
Обсяг імпорту, млрд. дол. США
ланцюговий приріст,%
Обсяг імпорту у % до ВВП
абсолютний приріст
Сальдо зовнішньоторговельного
балансу, млрд. дол. США
роки
2011
2012
163,16
175,78
19,60
7,74
2008
179,99
26,12
2009
117,23
-34,87
2010
136,42
16,37
2013
181,33
3,16
2014
131,81
-27,31
2015
90,62
-31,25
27,94
17,06
19,57
22,44
21,72
18,09
14,08
15,32
1,29
3891,04
26,80
14,65
3,68
8,14
-1,76
6,40
-10,88
2545,48
-34,58
18,03
23,07
15,38
7,24
8,80
2,51
2973,99
16,83
24,88
37,99
18,24
2,86
8,10
2,87
3569,76
20,03
25,37
1,97
15,55
-2,69
7,90
-0,72
3855,42
8,00
27,05
6,62
15,39
-0,16
7,50
-3,62
3986,28
3,39
32,30
19,41
17,81
2,42
7,20
-4,02
3065,16
-23,11
34,55
6,97
26,21
8,40
7,40
1,24
2114,96
-31,00
35,58
2,98
39,27
13,05
7,40
0,00
28,58
5,83
46,26
-0,25
68,25
0,03
2,40
13,07
-15,51
46,05
-0,21
69,19
0,94
-0,70
13,75
0,68
45,87
-0,18
70,27
1,08
-0,20
14,15
0,40
45,71
-0,16
70,81
0,54
-0,40
7,84
-6,31
45,59
-0,11
70,94
0,13
-0,30
3,19
-4,65
45,49
-0,10
71,16
0,22
0,20
15,73
12,55
45,36
-0,13
71,19
0,03
0,00
40,23
24,49
45,20
-0,16
71,19
0,00
43,13
42,86
42,57
42,70
42,55
42,39
42,60
43,34
-0,31
66,95
-198,64
85,54
41,10
54,91
4,55
-0,27
39,78
-199,41
45,49
-46,82
48,05
-6,86
-0,29
51,48
-198,71
60,91
33,91
53,56
5,51
0,13
68,46
-198,67
82,59
35,60
56,43
2,86
-0,15
68,53
-199,00
84,64
2,48
56,37
-0,05
-0,16
64,34
-199,06
76,79
-9,28
52,68
-3,70
0,21
54,20
-199,16
54,33
-29,25
53,24
0,56
0,74
37,86
-199,30
36,32
-33,15
54,76
1,52
-18,58
-5,71
-9,43
-14,13
-16,11
-12,45
-0,13
1,54

22.

23.

24.

Стадія
потенційної
кризи
Стадії
кризового
процесу
Стадія
прихованої
(латентної)
кризи
Кризи
підприємства
за стадіями
розвитку
Стадія
гострої
кризи
Стадія
гострої
руйнівної
кризи

25.

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств
1
за видами економічної діяльності за січень-вересень 2016 року
(млн.грн)
Підприє мс тва, які
одержали прибуток
Фінанс овий
результат
(с альдо)
Ус ього
с ільс ьке, ліс ове та рибне
гос подарс тво
промис ловіс ть
будівництво
оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранс портних
зас обів і мотоциклів
транс порт, с кладс ьке
гос подарс тво, поштова та
кур'є рс ька діяльніс ть
тимчас ове розміщування й
організація харчування
інформація та телекомунікації
фінанс ова та с трахова
діяльніс ть
операції з нерухомим майном
профес ійна, наукова та
технічна діяльніс ть
діяльніс ть у с фері
адмініс тративного та
допоміжного обс луговування
ос віта
охорона здоров'я та надання
с оціальної допомоги
мис тецтво, с порт, розваги та
відпочинок
надання інших видів пос луг
1
Підприє мс тва, які
одержали збиток
у % до
загальної
кількос ті
підприє мс т
в
фінанс овий
результат
у % до
загальної
кількос ті
підприє мс т
в
9993,3
66,7
177940,9
33,3
фінанс овий
результат
167947,6
- 349,3
87,6
624,0
12,4
973,3
- 11855,9
- 1300,1
64,9
65,7
77972,3
2455,1
35,1
34,3
89828,2
3755,2
- 371,1
72,6
27085,2
27,4
27456,3
4966,9
59,3
15868,3
40,7
10901,4
- 584,4
62,4
523,1
37,6
1107,5
- 137,3
64,5
6997,6
35,5
7134,9
- 1253,8
- 10617,7
66,8
52,1
5015,7
3234,8
33,2
47,9
6269,5
13852,5
31360,4
68,1
34915,8
31,9
3555,4
267,0
67,1
66,7
66,0
1566,4
71,5
33,3
34,0
1299,4
4,4
80,2
81,2
362,5
18,8
282,3
- 388,9
110,2
38,5
78,3
1130,5
118,1
61,5
21,7
1519,4
7,9
Без урахування результатів діяльнос ті банків, тимчас ово окупованої території Автономної
Рес публіки Крим, м. Севас тополя та час тини зони проведення антитерорис тичної операції.
За видом економічної діяльнос ті “Сільс ьке, ліс ове та рибне гос подарс тво” інформацію
наведено
без
урахування
рос линництва,
тваринництва
та
змішаного
с ільс ького
гос подарс тва, які відс лідковуютьс я тільки в річній звітнос ті.

26.

27.

28. Екзогенні фактори розвитку кризи на підприємстві (Зовнішнє середовище)

Соціальноекономічні
Економічні
Ринкові
Виробництво
Соціальні
Психографічні
Конкурентне
середовище

29.

Чинники середовища
загальні
Негативні чинники
деталізовані
Зовнішнє середовище
Економічні
Соціально-економічні Соціальні
Психографічні
Виробництво
Ринкові
Конкурентне середовище

30. Ендогенні фактори розвитку кризи на підприємстві (внутрішнє середовище)

Чинники середовища
загальні
Фінанси
Виробництво
деталізовані
Внутрішнє середовище
Фінансовий стан
Залучені
джерела
фінансування
Стан технологій
Сировина,
матеріали,
напівфабри-кати
Витрати
НДДКР
Кадри
Маркетинг
Управління
Товар
Ціна
Збут
Просування
Споживач
Організація діяльності
Органи управління
Негативні чинники

31.

ДЯКУЮ ЗА
УВАГУ
English     Русский Правила