Особливості ЗНО - 2016 т
Дата проведення ЗНО 2016 року
Зміст сертифікаційної роботи ЗНО
Характеристики сертифікаційних робіт ЗНО-2016
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23*, 31–53).
Приклади завдань: завдання з вибором однієї правильної відповіді Історія України
2. Завдання на встановлення відповідності (№24–26*, 54–56)
Приклади завдань на встановлення відповідності Історія України
3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№27*, 28* і 57, 58).
Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих (з короткою відповіддю множинного вибору) (№29*, 30* і 59, 60).
Оцінювання сертифікаційної роботи з Історії України
Бланк сертифікаційної роботи з історії України
932.41K

Особливості ЗНО з історії України

1. Особливості ЗНО - 2016 т

1

2. Дата проведення ЗНО 2016 року

ЗНО з Історії України відбудеться
13 травня 2016 р. (п'ятниця)

3.

Травень: ЗНО=ДПА, ДПА
Предмет
1
2
Українська мова
05.05.2016
Форма
проведення
ЗНО
Математика
11.05.2016
ЗНО
3
4
Історія України
13.05.2016
Іноземна мова
Примітка
Випускник має право
обрати
один
із
зазначених предметів
незалежно
від
профілю навчального
закладу
У навчальних
закладах
3

4. Зміст сертифікаційної роботи ЗНО

Програми ЗНО з предметів тестування,
затверджені наказом Міністерства освіти
і
науки
України від
01.10.2014

1121 «Про
програми
зовнішнього
незалежного оцінювання для осіб, які
бажають здобувати вищу освіту на основі
повної загальної середньої освіти»
лист Міністерства освіти і науки України від 20.10.2015
№ 1/11-15239
Характеристики сертифікаційних робіт
для проведення ЗНО у 2016 р. ,
затверджені
наказом
Українського
центру оцінювання якості освіти

5. Характеристики сертифікаційних робіт ЗНО-2016

Історія України
Загальна кількість завдань – 60;
На виконання роботи відведено 150 хвилин;
Робота складається з двох частин:
частина 1 «Історія України ХХ – початку ХХІ ст.» містить
30 завдань різних форм;
частина 2 «Історія України від найдавніших часів до кінця
ХІХ ст.» містить 30 завдань різних форм;
Результат виконання завдань частини 1 «Історія України
ХХ – початку ХХІ ст.» буде зараховуватися як ДПА.
Результат виконання всієї сертифікаційної роботи буде
використовуватися під час прийому до ВНЗ.

6.

Історія України
ДПА
(результат)
ПЕРІОД ХХПОЧАТОК ХХІ СТ.
(ЗАВДАННЯ
1-30)
ЗНО
(результат)
ПЕРІОД З
ДАВНІХ ЧАСІВ
ДО ХХ СТ.
(ЗАВДАННЯ
31 -60)

7.

СЕРТИФІКАЦІЙНА
РОБОТА З ІСТОРІЇ
УКРАЇНИ СКЛАДАЄТЬСЯ
ІЗ ЗАВДАНЬ ЧОТИРЬОХ
ФОРМ:

8. 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23*, 31–53).

До кожного завдання наведено
чотири варіанти відповіді, з яких
лише один правильний.
Завдання вважається виконаним,
якщо учасник зовнішнього
незалежного оцінювання вибрав і
позначив правильну відповідь у
бланку відповідей А.

9. Приклади завдань: завдання з вибором однієї правильної відповіді Історія України

Відповідь: В

10. 2. Завдання на встановлення відповідності (№24–26*, 54–56)

До кожного завдання наведено
інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і
буквами(праворуч). Щоб виконати
завдання, необхідно встановити
відповідність інформації, позначеної
цифрами та буквами (утворити «логічні
пари»).
Завдання вважається виконаним, якщо
учасник зовнішнього
незалежногооцінювання правильно зробив
позначки на перетинах рядків (цифри від 1
до4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці
бланка відповідей А.

11. Приклади завдань на встановлення відповідності Історія України

Відповідь: 1–Б, 2–Г, 3–В, 4–Д

12. 3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№27*, 28* і 57, 58).

Докожного завдання наведено перелік
подій, позначених буквами, які потрібно
розташувати в правильній послідовності, де
перша подія має відповідати цифрі 1, друга
– цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі
4.
Завдання вважається виконаним, якщо
учасник зовнішнього незалежного
оцінювання правильно зробив позначки на
перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і
колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка
відповідей А.

13. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих (з короткою відповіддю множинного вибору) (№29*, 30* і 59, 60).

До кожного завдання пропонується
сім варіантів відповіді, серед яких
лише три правильні.
Завдання вважається виконаним,
якщо учасник зовнішнього
незалежного оцінювання вибрав і
записав правильні відповіді в бланку
відповідей А.

14. Оцінювання сертифікаційної роботи з Історії України

Максимальна кількість балів, яку можна
набрати, правильно виконавши всі завдання
сертифікаційної роботи з історії України, – 94:
47 балів за виконання завдань частини 1;
47 балів за виконання завдань частини 2.

15. Бланк сертифікаційної роботи з історії України

для комп’ютерної
перевірки
Результат
виконання
завдань частини
1 «Історія
України ХХ –
початку ХХІ ст.»
буде
зараховуватися
як ДПА

16.

Теми з Історії України ХХ – поч. ХХІ ст.
тема
Події
персоналії
Поняття та
терміни
Українські
землі у
складі
Російської
імперії на
початку ХХ ст.
1900р –
утворення
РУП
1905-1907р. –
події
революції,
Столипінська
аграрна
реформа
Є. Чикаленко, Монополія,
С. Єфремов,
економічна
С. Петлюра,
криза
М.
Міхновський
Західноукраї
нські землі
на початку ХХ
ст.
Радикалізаці
я суспільнополітичного
руху, вплив
УГКЦ на
свідомість
мас,
А.
Шептицький,
К.
Трильовськи
й, І.
Боберський,
А. Волошин

17.

Україна в І
світовій війні
Серпень 1914р. К. Левицький,
– Утворення
Д. Дорошенко,
ГУР, УСС, СВУ
О.
Бобринський
Світова війна,
СВУ, ГУР,
Галицькобуковинське
генерал
губернаторство
.
Українська
революція
Утворення УЦР,
Універсали
Автономізація,
самостійники,
Універсали УЦР,
Генеральний
секретаріат,
Народний
секретаріат,
українізація
армії,
регіональні
республіки
М.
Грушевський, С.
Єфремов, В.
АнтоновОвсієнко, Ю.
Коцюбинський

18.

Україна в боротьбі
за збереження
державної
незалежності
Брестський мир,
гетьманський
переворот,
утворення
Директорії,
утворення ЗУНР,
акт злуки, зимові
походи,
Варшавська
угода, Ризський
мир
П.Скоропадський,
К.Левицький,
Д. Вітовський, Є.
Петрушевич,
С.Петлюра, В.
Винниченко,
Х.Раковський, Н.
Махно, Ю.
Тютюнник.
«Директорія»,
«Українська
Галицька армія»,
УСРР,
«воєнний
комунізм».
Українська СРР
в умовах нової
економічної
політики
Входження УСРР
до складу
СРСР. Голод у
південних
губерніях УСРР,
Неп, українізація,
лікнеп
Л. Каганович, О.
Шумський,
М.Скрипник,
М.Волобуєв,
М.Хвильовий
(Фітільов), Г.Юра,
Л.Курбас,
М.Бойчук,
О.Довженко.
«індустріалізація»,
«українізація»,
«автокефальна
церква»

19.

Радянська
модернізація
України
Радянська
модернізація в
Україні, масові
репресії, культ
особи, голодомор
О.Стаханов,
П.Постишев.
С.Косіор,
М.Скрипник,
Й.Сталін.
«форсована
індустріалізація»,
«стаханівський
рух»,
«колективізація»,
«розкуркулення»,
«закон про
п'ять колосків»,
«голодомор»,
«розстріляне
відродження».
Західноукраїнські
землі
Утворення ОУН,
пацифікація,
проголошення
Карпатської
України
Є. Коновалець, Д.
Донцов, С.
Бандера, А.
Мельник, В.
Липинський, , А.
Волошин.
«осадництво»,
«пацифікація»,
«русофільство»,
«русинство»,
«українофільство»

20.

Україна під час
Другої світової
війни
пакт МолотоваРіббентропа, вступ
Червоної армії на
територію
західної України,
початок
Великої
Вітчизняної війни,
проголошення
Акта відновлення
Української
Держави,
визволення Києва,
КорсуньШевченківська
наступальна
операція,
КарпатськоУжгородська
наступальна
операція
С. Тимошенко, М.
Кирпонос, С.
Ковпак, О.
Федоров, О.
Сабуров,
А. Мельник, С.
Бандера,
Р.Шухевич, О.
Довженко, О.
Теліга.
«план «Ост»,
«новий порядок»,
«Голокост»,
«колабораціонізм»
, «Рух Опору»,
«депортація»,
«радянізація»

21.

Післявоєнна
відбудова і
розвиток України
в 1945 — початку
50-х років
Зовнішньополітичн
а діяльність
УРСР.
Адміністративнотериторіальні
зміни. Відбудова
промисловості.
Голод в Україні
1946-1947 рр.
Радянізація
західних областей
України.
Боротьба ОУН та
УПА.
Д. Мануїльський,
О. Гончар, Й.
Сліпий.
«операція «Вісла»,
«ждановщина»,
«космополітизм»,
«лисенківщина».
Україна в умовах
десталінізації
Реабілітація,
Лібералізація,
дисидентський рух.
О. Кириченко, A.
Горська, І.
Дзюба, Л.
Костенко, Л.
Лук'яненко, Є.
Сверстюк, І.
Світличний, B.
Симоненко.
«лібералізація»,
«політична
реабілітація»,
«відлига»,
«раднаргоспи»,
«шістдесятники»,
«дисидентство».

22.

Україна у період
загострення
кризи радянської
системи
реформи в
сільському
господарстві та
промисловості
(«косигінська
реформа»), зміна
політичного
керівництва УРСР.
В.
Щербицький,
утверення УГГ
В. Марченко, С.
Параджанов, В.
Романюк, М.
Руденко, В. Стус, В.
Чорновіл, П.
Шелест, В.
Щербицький.
Розпад
Радянського
Союзу і
відродження
незалежності
України
Перебудова, аварія В. Івашко, Л.
на ЧАЕС,
Кравчук, І. Драч
Загальноукраїнськи
й страйк
шахтарів. Політичні
реформи.
Формування
багатопартійності,
НРУ, Декларація
про державний
суверенітет
«застій»,
«номенклатура»,
«дефіцит»,
«урбанізація»,
«русифікація»,
«самвидав»,
«правозахисник»
«перебудова»,
«гласність»,
«плюралізм»,
«багатопартійність»
, «суверенітет»,
«інфляція»,
«ринкові
відносини».

23.

Україна в умовах
незалежності
Початок
державотворчих
Процесів,
президентські та
парламентські
вибори,
Конституція
України, «торгові
війни», Революція
Гідності, анексія
Криму, АТО, угода
про асоціацію з ЄС
Л. Кучма, В.
Ющенко, В.
Янукович, П.
Порошенко
«революція на
граніті»,
«Помаранчева
революція»,
«Євромайдан»,
«Небесна сотня»,
«Революція
Гідності»,
«сепаратизм»,
«антитерористична
операція (АТО)»,
«анексія»,
«тимчасово
окупована
територія»

24.

Дякую за увагу !
English     Русский Правила