ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
2.16M
Категория: ПравоПраво

Проходження виробничої практики. Адвокатська діяльність

1.

Проходження виробничої практики
Кузбит Діана
Адвокат:
Прищепи Олега Степановича

2.

Його діяльність спеціалізується на
наданні правової допомоги у таких
категоріях справ: надає юридичні
консультації та послуги претензійнопозовного характеру, здійснює
юридичний супровід,
представництво у цивільних,
господарських, адміністративних
справах.

3.

В процесі проходження навчальної
практики я виконувала різноманітні
завдання, ознайомилася з
законодавством України, яке регулює
діяльність адвоката, з основними
положеннями Конституції України, з
особливостями роботи адвоката,
оформляла документи, була
присутньою на судових засіданнях, була
присутньою при наданні юридичних
консультацій, навчилась працювати у
трудовому колективі.

4.

Адвокатська діяльність
ґрунтується на особливих,
довірчих, конфіденційних
відносинах між адвокатом і
клієнтом, що охороняються не
лише законом, а й нормами
професійної етики. Водночас ці
стосунки перебувають під
загрозою зловживань як з боку
недобросовісних адвокатів, так і
з боку недобросовісних клієнтів.

5.

Мета проходження практики:
оволодіти сучасними методами та
формами організації праці в галузі
майбутньої професії;
набути професійних умінь і навичок,
необхідних для прийняття самостійних
рішень;
систематично оновлювати свої знання,
підвищити правову культуру і професійну
правову свідомість;
закріпити та поглибити знання, набуті при
вивченні правових дисциплін, навчитися
застосовувати їх у професійній діяльності,
набути досвіду практичної роботи.

6.

Розділ 1
Адвокат - фізична особа, яка здійснює
адвокатську діяльність на підставах та
в порядку, що передбачені ЗУ «Про
адвокатуру і адвокатську діяльність»
Вивчення завдань адвокатури, прав
та обов’язків адвоката і помічника
адвоката, організаційних форм
діяльності адвокатури.

7.

Консультування з
питань застосування
законодавства є
однією із
найважливіших
функцій адвокатури.
Під час проходження
мною практики я
мала змогу на
прикладі мого
керівника від бази
практики,
спостерігати як
правильно та з
дотриманням усіх
норм законодавства
надавати правову
допомогу
громадянам що цього
потребують та
здійснювати їх

8.

Основні принципи адвокатської етики :
• Незалежність та свобода адвоката у
здійсненні адвокатської діяльності.
• Дотримання законності.
• Домінантність інтересів клієнтів.
• Неприпустимість конфлікту інтересів.
• Конфіденційність.
• Компетентність та добросовісність.
• Повага до адвокатської професії.
• Вимоги до рекламування адвокатської
діяльності.

9.

права адвоката
1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій
документів, до органів державної влади;
2) представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та
інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого
самоврядування, на підприємствах;
3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з
необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім
тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;
4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у
встановленому законом порядку;
5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та
відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці
клопотання і скарги;
6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях
колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;
7) збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в
установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі,
документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою;

10.

Обов’язки адвоката :
1) дотримуватися присяги адвоката
України та правил адвокатської
етики;
2) на вимогу клієнта надати звіт
про виконання договору про
надання правової допомоги;
3) невідкладно повідомляти
клієнта про виникнення конфлікту
інтересів;
4) підвищувати свій професійний
рівень;
5) виконувати рішення органів
адвокатського самоврядування;
6) виконувати інші обов’язки,
передбачені законодавством та
договором про надання правової
допомоги.

11.

Розділ 2
Участь адвоката
у цивільному
судочинстві
Участь адвоката в цивільному
пpoцeci України полягає у
здійсненні ним представництва i
захисті суб'єктивних майнових i
особистих немайнових прав та
охоронюваних законом інтересів
інших oci6 (громадян i
юридичних oci6) та в сприянні
суду в всебічному, повному i
об'єктивному з'ясуванні
обставин справи, прав i
обов'язків сторін.

12.

Повноваження адвоката на вчинення кожної із зазначених дій мають бути
спеціально обумовлені у виданому йому дорученні. Адвокат, що
займається адвокатською діяльністю індивідуально, набуває повноважень
після подачі судові доручення, виданого довірителем, а також свідоцтва
атестаційної комiciї про право на зайняття адвокатською діяльністю.

13.

адвокати допомагають
заінтересованим особам
звернутися до суду за
захистом їx цивільних
прав. Для цього
використовуються
цивільні процесуальні
засоби — позовна заява.

14.

15.

Отже, можна сказати, що адвокат, беручи
участь у цивільній справі у правовому
статусі договірного представника,
виходячи із його спеціального
матеріально-правового статусу, наділений
ширшим обсягом процесуальних прав у
сфері доказування та ширшим колом
обов’язків, пов’язаних із забезпеченням
інтересів особи, яку він представляє, під
час здійснення цивільного судочинства.

16.

Розділ 3.
Участь адвоката
у кримінальному
судочинстві
Захист у кримінальному процесів є дуже
ризикований і небезпечний, адже на кону стоїть
воля осіб у випадку обрання неправильної
тактики захисту чи інших професійних помилок;
робота адвоката у кримінальному процесі
надзвичайно важка і виснажлива, адже часто
захисники захищають тих, хто здійснює важкі
злочини, вчиняють рецидиви злочинів ; потребує
високого рівня професійної кваліфікації, що
пов’язане також з постійним підвищенням рівня
професійної кваліфікації.

17.

Розділ 4
Методика та тактика
здійснення захисту
3) загальне правило
про заборону відмови
адвоката від виконання
своїх обов'язків у
здійсненні захисту
обвинуваченого.
На тактику захисту і
формування її змісту
суттєво впливає низка
взаємопов'язаних
факторів.
2) його обов'язок
використовувати всі
передбачені законом
засоби і способи
виконання функції
захисту;
До основних таких
факторів належать:
1) визначені законом
завдання та цілі
захисника у
кримінальній справі;

18.

Методику захисту в кримінальних
справах на судовому слідстві та в
судових дебатах в суді першої
інстанції можна визначити, як
систему правил і прийомів роботи
захисника, застосування яких
грунтується на принципі законності

19.

Розділ 5
Адвокат у
адміністративному
провадженні
• Представник, який бере участь в
адміністративному процесі на
основі договору, має право
повністю або частково
відмовитися від адміністративного
позову, визнати адміністративний
позов, змінити адміністративний
позов, досягнути примирення,
передати повноваження
представника іншій особі
(передоручення), оскаржити
судове рішення, якщо право на
вчинення кожної із цих дій
спеціально обумовлене у виданій
йому довіреності.

20.

Адміністративний позов
подається до адміністративного
суду у формі письмової позовної
заяви особисто позивачем або
його представником. Позовна
заява може бути надіслана до
адміністративного суду поштою.
Письмова позовна заява
може бути складена шляхом
заповнення бланка позовної
заяви, наданого судом.

21.

Розділ 6
Участь адвоката у господарському
судочинстві
Адвокатура як незалежний
правозахисний інститут держави
покликана виконувати роль гаранта в
дотриманні суб’єктивних прав і
охоронюваних законом інтересів
підприємств, установ і організацій,
інших суб’єктів господарського процесу.
У господарському процесі адвокат
виконує функції представника сторони
чи третьої особи.

22.

З метою безпосереднього
врегулювання спору з підприємством
чи організацією, що порушили права
та законні інтереси інших
підприємств та організацій,
представники звертаються до
порушників із письмовою претензією.

23.

Розділ 7
Адвокат у стадіях перегляду судових вироків.рішень .ухвали.постанов.
Касаційною інстанцією у цивільних справах є Вищий спеціалізований суд
України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
• Сторони (позивач, відповідач) та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не
брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки, мають
право оскаржити у касаційному порядку:
• 1) рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, рішення і ухвали
апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду;
• 2) ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі, і
ухвали суду першої інстанції,

24.

Можна сказати що готуючись до апеляції,
адвокат повинен скрупульозно
дотримуватись усіх вимог, що ставляться
законом до цього документа.
Обґрунтовуючи необхідність зміни чи ска
сування вироку, ухвали, постанови, захисник
має посилатися на відповідні аркуші справи.

25.

ВИСНОВОК
Проходження виробничої практики у
адвоката підготовлювала мене як
майбутнього спеціаліста. Я мала
можливість як майбутній юрист ,
застосувати отримані раніше
теоретичні знання в процесі навчання у
практичній діяльності, також дало мені
певний досвід

26.

Керівник практики давав мені різноманітні завдання наприклад :
Я була присутня на судовому засіданні з господарської справи і мала можливість спостерігати за
роботою адвоката;
Складати різні види процесуальних документів
Була присутня у прийомі громадян і надавала правову допомогу спільно з керівником;
Отримувала поради і консультації від керівника практики;
Виконувала різноманітну технічну роботу.
Ознайомилася із законодавством України, яке регулює діяльність адвоката.

27.

На практиці я також навчилась
вирішувати якесь певне коло задач,
працювати у трудовому колективі ,
спілкуватись і надавати правову
допомогу громадянам, ознайомилась з
адвокатською етикою ,зрозуміла що
потрібно дуже багато навчатись і
працювати щоб добитись успіху ,
адвокат постійно працює над
підвищенням свого професійного рівня.
Виробнича практика є важливим
етапом в процесі навчання

28. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

English     Русский Правила