Растрові та векторні зображення, їхні властивості
Растрові та векторні зображення
Растрові зображення
Растрові зображення
Растрові зображення
Растрові зображення
Растрові зображення
Растрові зображення
Растрові зображення
Чи знаєте ви, що...
Чи знаєте ви, що...
Векторні зображення
Векторні зображення
Векторні зображення
Векторні зображення
Векторні зображення
Векторні зображення
Векторні зображення
Векторні зображення
Переваги та недоліки різних видів графіки
Векторні зображення
Растрові та векторні зображення
Формати файлів растрових і векторних зображень
Формати файлів растрових і векторних зображень
Формати файлів растрових і векторних зображень
Формати файлів растрових і векторних зображень
Розгадайте ребус
Дайте відповіді на запитання
Працюємо за комп’ютером
Дякую за увагу!

Растрові та векторні зображення, їхні властивості. 6 клас. Урок 2

1. Растрові та векторні зображення, їхні властивості

6
Урок 2
Растрові та
векторні
зображення, їхні
властивості
За новою програмою

2. Растрові та векторні зображення

Розділ 1
§2
Растрові та векторні зображення
6
Залежно
від
способу
побудови
та
кодування
графічного зображення, розрізняють зображення:
Растрові
Векторні

3. Растрові зображення

Розділ 1
§2
Растрові зображення
6
Растрове зображення — це зображення, що
являє собою набір пікселів, кожний із яких має
певний колір.

4. Растрові зображення

Розділ 1
§2
Растрові зображення
Растрове зображення складається
з точок — пікселів відповідних
кольорів і нагадує аркуш паперу в
клітинку, на якому кожна клітинка
зафарбована певним кольором.
6

5. Растрові зображення

Розділ 1
§2
Растрові зображення
6
Під
час
перегляду
растрового
зображення
у
звичайному масштабі розміри пікселів такі малі, що
зображення здається суцільним. Але після збільшення
масштабу перегляду графічного зображення або його
розмірів стає помітна мозаїчна структура зображення.
Це явище
називають
пікселізацією
зображення.

6. Растрові зображення

Розділ 1
§2
Растрові зображення
Піксель
є
найменшим
об'єктом
зображення і має такі властивості:
Розташування
растрового
Колір
яке вказує на
місцезнаходження пікселя
в сукупності пікселів
зображення
Растрові зображення ви опрацьовували у
графічному редакторі Paint.
6

7. Растрові зображення

Розділ 1
§2
Растрові зображення
9
Растрова графіка дає можливість одержати високу
якість зображення, тому за її допомогою можна
ефективно відтворювати реальні образи. Переваги
растрових зображень:
Добре відтворюють
напівтіні
Плавні переходи між
кольорами

8. Растрові зображення

Розділ 1
§2
Растрові зображення
9
Зменшені зображення втрачають деталі, натомість на
збільшених — проявляється їхня мозаїчна структура.

9. Растрові зображення

Розділ 1
§2
Растрові зображення
6
Растрові зображення мають як переваги, так і недоліки.
Растрові зображення
Переваги
Недоліки
Реалістичність зображень
Великий обсяг даних
Природність кольорів
Погіршення якості при
збільшенні й зменшенні
зображення
Можливість роботи з
фотографіями та
сканованими
зображеннями
Складність редагування

10. Чи знаєте ви, що...

Розділ 1
§2
Чи знаєте ви, що...
Сучасні
смартфони мають
камери, які
можуть
створювати
фотографії, що
містять від 5 до
20 мільйонів
пікселів
(5-20 Мп).
6

11. Чи знаєте ви, що...

Розділ 1
§2
Чи знаєте ви, що...
Якщо колір кожного пікселя буде
кодуватися 24 бітами, або 3 байтами, то
розмір файла такої фотографії з 15 000
000 пікселів буде 45 000 000 байт, або
приблизно 42,9 Мбайт. Тому більшість
пристроїв за замовчуванням виконує
стиснення даних і файл зображення,
наприклад формату
має розмір приблизно.
5 Мбайт
6

12. Векторні зображення

Розділ 1
§2
Векторні зображення
6
Якщо растрова графіка описує зображення з
використанням кольорових крапок — пікселів, то у
векторній графіці базовим елементом є лінія.
Векторне зображення — це зображення, що
складається з геометричних об'єктів (ліній, кіл,
кривих тощо), які описуються математичними
рівняннями, — графічних примітивів.

13. Векторні зображення

Розділ 1
§2
Векторні зображення
6
Векторне зображення будується з окремих базових
об'єктів — графічних примітивів:
Відрізків
Багатокутників
Кривих
Овалів тощо

14. Векторні зображення

Розділ 1
§2
Векторні зображення
Графічні
примітиви
властивостями:
Кольором і
товщиною контуру
характеризуються
Кольором і способом
заливки внутрішньої
області
Збільшення розмірів
його якість.
зображення
6
такими
Розміром та іншими
не
впливає на

15. Векторні зображення

Розділ 1
§2
Векторні зображення
Для побудови круга достатньо вказати:
Координати
центра
Радіус круга
Товщину,
стиль і колір
лінії кола
6
Колір
заливки

16. Векторні зображення

Розділ 1
§2
Векторні зображення
У
результаті
розмір
файла
з
векторним зображенням буде набагато
меншим,
ніж
у
растровій
графіці.
Причому
розмір
файла
векторного
зображення не залежить від розмірів
зображення.
Бо
збільшення
розмірів
зображення приводить тільки до
зміни
значень
деяких
його
властивостей,
не
збільшуючи
загальної кількості даних.
6

17. Векторні зображення

Розділ 1
§2
Векторні зображення
9
Недоліком векторної графіки є «неприродність»
малюнка. Природа «уникає» прямих ліній, і не завжди
малюнок можна скласти з кіл і прямих ліній без втрати
якості.
Растрове зображення
Векторне зображення

18. Векторні зображення

Розділ 1
§2
Векторні зображення
Через
це
векторну
здебільшого для побудови:
Креслень
Технічних та
стилізованих
малюнків
графіку
9
використовують
Шрифтів
Крім того, у векторних малюнках
відтворюється колористичність відтінків.
Карт
нечітко

19. Векторні зображення

Розділ 1
§2
Векторні зображення
Основна перевага векторної графіки
можливості
довільно
масштабувати
й
зображення без втрати якості.
6
полягає у
повертати

20. Переваги та недоліки різних видів графіки

Розділ 8
§ 8.1
Переваги та недоліки
різних видів графіки
Переваги та недоліки векторних зображень
Переваги
Невеликі за розміром файли
зображень
Збереження якості після
масштабування
Простота редагування
окремих елементів
зображення
6
Недоліки
Складність
реалістичного відтворення
об'єктів навколишнього
середовища
Відсутність пристроїв для
автоматизованого
створення зображення

21. Векторні зображення

Розділ 1
§2
Векторні зображення
6
Для роботи з векторними зображеннями розроблено
такі програми, як:
Inkscape
CorelDRAW
Adobe
Illustrator та ін.

22. Растрові та векторні зображення

Розділ 1
§2
Растрові та векторні зображення
6
Порівняємо особливості растрового й векторного зображень.
Растрове зображення
Векторне зображення
Складається з набору пікселів
Складаються з об’єктів, описаних
математично
Більші обсяги файлів. Обсяг залежить
від розмірів зображення
Менші обсяги файлів. Обсяг залежить
від кількості об’єктів на зображенні
У разі збільшення зображення якість
погіршується
У разі збільшення якість не
погіршується
Дозволяють отримати зображення
фотографічної якості
Не дозволяють точно передати перехід
від одного кольору до іншого
Застосовують для зберігання
фотограффй, творів живопису тощо
Застосовують для зберігання креслень,
ділової графіки, шрифтів тощо

23. Формати файлів растрових і векторних зображень

Розділ 1
§2
Формати файлів растрових і
векторних зображень
Розглянемо деякі формати графічних зображень.6
BMP
Формат застосовують для збереження растрових
зображень без стиснення, тому файли мають великий
обсяг. Він дає змогу використовувати палітру з близько
16 млн кольорів.
PNG
Формат застосовують для збереження растрових
зображень зі стисненням без втрати якості. Його палітра
підтримує від 65536 до понад 4 млрд кольорів, а також
прозорість.
Колір
зображення
в
цьому
форматі
відтворюється однаково на будь-якому комп'ютері.
SVG
Формат
використовується
багатьма
програмами,
зокрема й векторним графічним редактором Inkscape.
Файл може містити графічні примітиви, растрові
малюнки, текст, анімацію, інтерактивні елементи.

24. Формати файлів растрових і векторних зображень

Розділ 1
§2
Формати файлів растрових і
векторних зображень
6
(Продовження…) формати графічних зображень.
JPG
Формат застосовують для збереження растрових
зображень зі стисненням за рахунок втрати якості:
менший файл — нижча якість. Зберігши зображення,
не можна відтворити його початковий вигляд. Малий
розмір файлів дозволяє працювати з фотографіями та
в Інтернеті.
GIF
Формат використовують переважно для стиснення
растрових
зображень,
які
містять
здебільшого
одноколірні ділянки (логотипи, написи, схеми).
Підтримує палітру всього з 256 вибраних кольорів,
проте дозволяє зберігати прозорість окремих ділянок
зображення й анімацію.

25. Формати файлів растрових і векторних зображень

Розділ 1
§2
Формати файлів растрових і
векторних зображень
Популярні програми для роботи
графікою мають власні формати:
CDR
CorelDRAW
DXF
з
6
векторною
АІ
Adobe
Illustrator
Відкритий формат для обміну графічними даними
між програмами
CGM, WMF, EPS
Підтримують векторну і растрову графіку.

26. Формати файлів растрових і векторних зображень

Розділ 1
§2
Формати файлів растрових і
векторних зображень
9
Для розміщення на веб-сторінках в Інтернеті
використовують растрові зображення у форматах:
JPG
GIF
PNG
Оскільки ці формати передбачають стискання даних і
файли мають менший обсяг, ніж відповідні файли
форматів без стискання.

27. Розгадайте ребус

Розділ 1
§2
Розгадайте ребус
Векторна
6
графіка

28. Дайте відповіді на запитання

Розділ 1
§2
Дайте відповіді на запитання
6
1. Що є елементарним об'єктом растрового зображення?
Опишіть його властивості.
2. Які переваги й недоліки растрового зображення
3. З яких об'єктів складається векторне зображення?
Чим вони характеризуються?
4. Які переваги й недоліки векторного зображення?
5. Назвіть найпоширеніші формати растрових
векторних зображень.
і

29. Працюємо за комп’ютером

Розділ 1
§2
Працюємо за комп’ютером
6

30. Дякую за увагу!

6
Урок 2
За новою програмою
English     Русский Правила