Грошові надходження з міжнародного туризму у світі та Європі 3 1980 по 2003 р.
Міжнародний туризм являється активним джерелом надходжень іноземної валюти. Наприклад, велика частина доходів від міжнародного
Кількість номерів у готелях міст України
Способи класифікації міжнародного туризму
2.71M
Категория: БизнесБизнес

Позитивні наслідки міжнародного туризму

1.

2.

Позитивні наслідки
міжнародного туризму
Що таке
міжнародний туризм?
Міжнародний туризм як
активне джерело надходжень
іноземної валюти.
Туристична діяльність
в Україні
Готельний бізнес
в Україні
Деякі статистичні
дані щодо туризму
Негативні наслідки
міжнародного туризму
Інклюзив- та
пекідж- тури
Види туризму. Способи класифікації
міжнародного туризму
Туристичні послуги
Місця для відпочинку

3.

Міжнародний туризм - це туризм в іншу країну.
Операції по міжнародному туризму являють собою вид
діяльності, спрямованої на надання різного виду
туристичних послуг і товарів туристичного попиту з метою
сприяння задоволення широкого кола культурних і духовних
потреб іноземного туриста.Туризм спочатку розглядався як
подорож. Термін "туризм" в перекладі з французького
означає прогулянка, поїздка. Проте з розвитком економіки,
з'явилися виробники послуг, для таких подорожей, туризм
стає товаром. Виникнення туризму як товару вимагало
розвитку відповід-ної матеріально-технічної бази, наявності
кваліфікованих кадрів по обслуговуванню туристів,
цілеспрямованого і якісного управління туристичними
господарськими суб'єктами.
В сучасних умовах туризм являє собою одну з найбільш
розвинених галузей світового господарства, форм
зовнішньоекономічної діяльності.
До початку 90-х років частка туризму вже склала більше
10% світової торгівлі товарами й послугами, що дозволило
йому зайняти третє місце після експорту нафти і
автомобілів, а до 2005 р. туризм вийшов на перше місце.

4.

5.

За термінами туризм поділяється на короткотерміновий і
середньотерміновий туризм тривалістю 12-14 діб. Протягом
останніх десятиліть набув поширення "туризм вихідних
днів".
За видами транспорту, що використовується, міжнародний
туризм поділяють на водний, автобусний, авіаційний,
залізничний, автомобільний. Останніми роками виник
космічний міжнародний туризм. Швидкими темпами
розвивається гірський туризм (альпінізм, лижний спорт).
Неабиякого економічного значення набув лікувальний
туризм.
Туризм має економічний, соціальний, гуманітарний,
виховний і естетичний аспекти.
Чинники розвитку міжнародного туризму можна поділити на
внутрішні та зовнішні. До внутрішніх належать географічні,
історичні, соціально-економічні та інші. Зовнішні — це
довкілля, в якому відбувається обмін потоками туристів з
різних країн, іншими словами — політичні та
зовнішньоекономічні відносини, що склалися між певною
країною та іншими державами, а також міжнародне
становище у відповідному регіоні світу.

6.

В Україні туристична діяльність розвинена поки що
недостатньо, іде процес становлення туристичної
індустрії. Проте є деякі зрушення - прийнятий Закон
України «Про туризм»від 15 вересня 1995 р. Цей
закон важливий тим, що держава визнає туризм
одним із пріоритетних напрямків розвитку
національної культури й економіки і передбачає
сприятливі умови, для розвитку туристичної
діяльності. В цьому законі визначається державна
політика і державне регулювання в галузі туризму.
Закон України "Про туризм" визначає тур-послуги
як послуги суб'єктів туристичної діяльності по
розміщенню, харчуванню, транспортному,
інформаційно-рекламному обслуговуванню, а
також послуги закладів культури, спорту, побуту,
відпочинку і т.п., спрямовані на задоволення потреб
туристів. Туристу можуть бути надані або певні
види послуг, або повний комплекс послуг.

7.

Позитивним моментом в розвитку
ринку туризму в Україні є зростання
і вплив туроператорських і
турагентських фірм. Сьогодні добре
відомі в нашій країні і за кордоном
такі фірми, як "Гамалія", "Сам",
"Таурус", "Світлана", "Супутник" та
ін. Здійснюється робота по
підготовці кваліфікованих кадрів в
цій галузі. Проте це тільки перші
кроки на шляху організації туризму
як високорентабельної галузі.

8.

9.

Місто курорт - Одеса

10.

Відпочинок у
Карпатах

11.

Відпочинок у
Карпатах

12.

Відпочинок у
Карпатах

13.

Відпочинок у
Карпатах

14.

Відпочинок у
Криму

15.

Відпочинок у
Криму

16.

Місто-курорт
Скадовськ

17.

Місто-курорт
Скадовськ

18.

Туристичний бізнес захоплює підприємців по
багатьох причинах, частково, це:
- невеликі стартові інвестиції;
- зростаючий попит на туристичні послуги;
- високий рівень рентабельності і
мінімальний період окупності витрат.
В деяких зарубіжних країнах туризм
являється одною з пріоритетних галузей,
внесок у валовий національний дохід яких
складає 15-35%. До них відносяться
Угорщина, Чехія, Австрія, Швейцарія, Італія,
Франція, Іспанія, Португалія та ін.

19.

Міжнародний туризм сьогодні істотно впливає на
розвиток світогосподарських зв'язків, економіку
окремих країн.
Розвиток туризму, ріст об'єму туристичних послуг
збільшує кількість робочих місць. За оцінками
спеціалістів, в даний час в туріндустрії працює
більше 100 млн. чоловік, кожне 16-е робоче місце в
світі приходиться на туризм, а до 2005 року кожен
8-й працездатний чоловік в світі буде зайнятий в
цьому секторі.
Туристичний бізнес стимулює розвиток інших
галузей господарства: будівництва, торгівлі,
сільського господарства, виробництво товарів
народного споживання і т.д.
Крім впливу на економіку багатьох країн,
міжнародний туризм впливає на їх соціальну і
культурну сферу, екологію. А останні, в свою чергу,
впливають на туризм і туристів.

20.

За економічними ознаками туризм можна
поділити на такі форми як активний і
пасивний.
Приїзд іноземних туристів в країну являється
активним туризмом. Він служить фактором
ввозу валюти в дану країну чи регіон.Виїзд
громадян даної країни чи регіону в інші
держави являється пасивним туризмом. Він
пов'язаний з вивозом валюти з даної країни
чи регіону. В Україні, на жаль, в більшій мірі
має місце імпорт туризму, ніж його експорт. В
зв'язку з цим країна втрачає великі
можливості одержання валюти і розвитку
туризму як одної з самих прибуткових на
сьогодні галузей економіки.

21. Грошові надходження з міжнародного туризму у світі та Європі 3 1980 по 2003 р.

Грошові надходження
з міжнародного туризму у світі та Європі 3
1980 по 2003 р.

22. Міжнародний туризм являється активним джерелом надходжень іноземної валюти. Наприклад, велика частина доходів від міжнародного

туризму в
загальній сумі надходжень від експорту товарів і
послуг складає:
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Іспанія
Португалія
Ямайка
Швейцарія
Австралія
Греція
Кіпр
Панама
Італія
Гаїті
Колумбія

23.

Розвиток міжнародного туризму викликає й деякі
негативні наслідки, наприклад, інфляцію, знищення
навколишнього середовища, порушення традицій
місцевого населення і т.п.
До факторів, що викликали бурхливий розвиток
туризму в останні роки, можна віднести такі:
ріст суспільного багатства і доходів населення;
скорочення робочого часу і збільшення вільного
часу;
розширення використання транспорту для
туристичних поїздок (авіаційного, автомобільного
та ін.);
розвиток засобів комунікації та інформаційних
технологій;
істотні зрушення в структурі духовних цінностей та
ін.

24.

Найбільш органічно пов'язано з туризмом
готельне господарство. Відповідно
статистичним даним щодо кількості готелів в Україні:
140
Одеська обл.
АР Крим
120
Дніпропетровська обл.
100
Полтавська обл.
м.Київ
Харківська обл.
80
Львівська обл.
Донецька обл.
60
40
20
0
Запорізька обл.
Сумська обл.
Херсонська обл.
Чернігівська обл.
Київська обл.
Хмельницька обл.
Луганська обл.

25. Кількість номерів у готелях міст України

По використанню номерного фонду перше місце
займає м. Київ, де одноразова місткість готелів
складає 15754 місць і АР Крим 12143 місця.
У Донецькій області одноразова місткість
готелів дорівнює - 7509 місць, що на 1687 місць більше,
ніж у Харківській області і на 354 місць більше,
ніж у Дніпропетровській області.
16000
14000
м. Київ
12000
АР. Крим
10000
8000
6000
4000
2000
Донецька обл.
Дніпропетровська
обл.
Харківська обл.
0
Кількість номерів у готелях міст України

26. Способи класифікації міжнародного туризму

В залежності від
засобів пересування
Автотуризм
морський і
Річний круїз
караванний
круїз та ін.

27.

За інтенсивністю
туристичних путівок
Постійний туризм –
Сезонний туризм
це круглорічне і
більш-менш рівномірне
відвідання
туристичних місць
(міст, курортів і т.п.).
пов'язаний з відвіданням
туристичних місць
тільки в певну пору року.

28.

За методом
розміщення
Стаціонарний туризм
пов'язаний з постійним
місцем розміщення
туриста на весь період путівки.
Рухомий туризм –
це туризм, пов'язаний
з подорожуванням
(круїзи, тури і т.д.).

29.

В залежності
від віку
Дитячий
Молодіжний
Зрілий

30.

За тривалістю
подорожі
Короткочасний –
це такий туризм,
коли тривалість подорожі
не перевищує 3-х діб.
Тривалий –
це туризм,термін
подорожі при
якому більше 3-х діб.

31.

За методом
проведення
Організований – Подорож
одного туриста чи групи туристів
за точним маршрутом і
регламентом, встановленим
туристичним
господарським суб'єктом.
Неорганізований –
Подорож окремого туриста
чи групи туристів,
не пов'язаних ніякими
взаємними обов'язками з
туристичною фірмою.

32.

За метою
поїздки
Рекреаційний
(туризм з метою
відпочинку,
оздоровлення
і лікування
Пізнавальний подорож з метою
ознайомлення з
історико-культурними
цінностями.
.
Науковий - знайомство
з досягненнями науки й
техніки, промисловості,
сільського господарства,
Участь в конгресах..
Міжнародний - освітній
Діловий - поїздки з
метою встановлення
ділових контактів,
проведення ділових
переговорів
Туризм передбачає поїздки
молоді до інших країн
з метою завершення
своєї освіти.

33.

За чисельністю
Індивідуальний -
Груповий -
подорож однієї
людини
подорож групи
людей

34.

Розрізняють два види послуг:
Перший вид - це такі послуги, які
опосередковуються речами, тобто матеріальні.
Наприклад, послуги по виробництву продуктів
харчування для туристів.
Другий вид -це послуги, дія яких спрямована на
живу людину чи оточуючі її умови, тобто
нематеріальні. До них відносяться послуги по
реалізації туристичних путівок, обслуговуванню
туристів у готелі, організації театральних вистав та
ін. В даному випадку праця надає послугу не річчю,
а в ролі діяльності.
Однак обидва види послуг мають вартість і
являються товаром.

35.

Туристичні послуги, запропоновані в ролі товару на
світовому ринку, різноманітні. До них відносяться
послуги:
1) по розміщенню туристів (в готелях, мотелях,
пансіонатах, кемпінгах, боатингах);
2) переміщенню туристів до країни призначення і по країні
різними видами пасажирського транспорту;
3) забезпеченню туристів харчуванням (в ресторанах,
кафе, барах, тавернах, пансіонатах);
4) спрямовані на задоволення культурних потреб
туристів (відвідання театрів, музеїв, природних та
історичних заповідників, фестивалів та ін.);
5) спрямовані на задоволення ділових інтересів туристів
(участь в конгресах, симпозіумах, наукових конференціях,
ярмарках і виставках);
6) послуги торгових підприємств (продаж сувенірів,
подарків, листівок і т.п.);
7) по оформленню документації (паспорта, візи та ін.).

36.

Наведемо деякі статистичні дані щодо туризму.
Валютні надходження від міжнародного туризму
зросли з 6,8 млрд дол. у 1960 р. до 14,1 млрд дол.
У 1967 p. їх частка у загальній вартості світового
експорту товарів і послуг становила 6,7 %.
За станом на 1990 р. доходи від міжнародного
туризму досягли вже 255 млрд дол., найбільшою
була частка США (40,6 млрд дол.). Витрати
американських туристів за кордоном також
перевищували витрати туристів з інших країн.
Позитивне сальдо Франції від туристичного бізнесу
становить у середньому близько 6 млрд дол.,
Іспанії — 13 млрд дол. Доходи від туризму
забезпечують третину вартості експорту Іспанії.
Аналогічною є частка доходів від туризму в
загальному експорті Австрії.

37.

В Японії та Німеччині негативне сальдо між
експортом та імпортом туристичних послуг щороку
у середньому становить відповідно 20 і 15 млрд
дол.
Серед країн, що розвиваються, найбільше
позитивне сальдо від туристичного бізнесу має
Таїланд — близько 3 млрд дол. щороку. 50 %
усього валового внутрішнього продукту Багамських
островів створюється завдяки обслуговуванню
іноземних туристів.
Валютно-фінансовий аспект міжнародного туризму
має важливе економічне значення. Туризм
перетворився на важливий чинник національного
розвитку, що впливає на багато галузей економік
країн світу — будівництво шляхів сполучення,
транспорт, зв’язок, громадське харчування,
торгівлю, комунально-побутове обслуговування,
медицину тощо. Туристичні підприємства надають
туристам комплекс послуг.

38.

Інклюзив-тури частіше всього
використовуються при авіаційних перевезеннях.
Вартість перевезення до місця призначення і назад
в даному випадку визначається на основі
спеціально розроблених інклюзив-тарифів, які
інколи нижче звичайних. Вони включають також
вартість розміщення туристів у готелі, харчування
та інші послуги. Інклюзив-тури використовуються як
при групових, так і при індивідуальних поїздках.
Пекідж-тур також передбачає надання клієнту
повного комплексу послуг, проте в нього можуть не
входити транспортні послуги.
Принципіальних відмінностей між цими видами
комплексних послуг немає. Інклюзив-тур більш
поширений в західних країнах, пекідж-тур - в США.
Структура цих турів залежить від конкретної країни,
складу туристів, їх купівельної спроможності, від
характеру послуг, їх асортименту і якості.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила