19.64M
Категория: ОбразованиеОбразование

Англійська мова. ЗНО

1.

ЗНО - 2017
АНГЛІЙСЬКА МОВА

2.

3.

Нормативне
забезпечення
Зміст роботи визначається на основі Програми
зовнішнього незалежного оцінювання з
іноземних мов для осіб, які бажають здобувати
вищу освіту на основі повної загальної
середньої освіти (затверджено Міністерством
освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р.
№ 1121).

4.

29 травня
2017р.
№ 1-16
№ 33-42

5.

43
•Загальна кількість
завдань
сертифікаційної
роботи
120 хв.
•Загальний час на
виконання
сертифікаційної
роботи
56
•Максимальна
кількість балів

6.

Тест складається з трьох частин:
(*зараховується як ДПА)
1
Task 1: №1–5*
• Читання Task 2: №6–10*
Task 3: №11–16*
Task 4: №17–22
2
3
• Використання
мови
Task 5: №23–32
Task 6: №33–42*
• Письмо
№43*

7.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ
СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Частина I. Читання
Мета: виявити рівень сформованості вмінь учнів читати і розуміти автентичні тексти
самостійно, у визначений проміжок часу.
Форми завдань:
- із вибором правильної відповіді;
- на встановлення відповідності (добір логічних пар);
- на заповнення пропусків у тексті;
- знаходження аргументів та висновків;
- вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.
Типи текстів:
- Статті з періодичних видань;
- листи (особисті, ділові тощо);
- оголошення, реклама;
- розклади (уроків, руху поїздів тощо);
- меню, кулінарні рецепти;
- особисті нотатки, повідомлення;
- програми (телевізійні, радіо тощо);
- уривки художніх творів.

8.

Частина II. Використання мови
Мета: визначити рівень володіння лексичним та граматичним матеріалом, що
дадуть можливість учням вільно спілкуватись.
Форми завдань:
- із вибором однієї правильної відповіді:
Завдання полягає у тому, щоб випускник вибрав одну правильну відповідь із
чотирьох запропонованих варіантів відповідей.
- заповнення пропусків у тексті:
Завдання полягає в тому, щоб випускник заповнив пропуски в тексті,
використовуючи запропоновані слова або словосполучення. Вибір здійснюється
відповідно до мети, знань, навичок та вмінь, що перевіряються з лексики чи
граматики.
Забезпечення:
Автентичні невеликі за обсягом тексти.
Завдання завжди пов’язані із ситуаціями
спілкування
згідно з чинними навчальними програмами.

9.

Завдання на встановлення
відповідності
(№1–5*, 11–16*)
• 1 бал за правильно
встановлену відповідність;
• 0 балів, якщо правильної
відповідності не встановлено,
або відповіді не надано.
• Оцінюється в 0 або 1
тестовий бал:
У завданнях
пропонується
підібрати заголовки до
текстів/частин текстів із
поданих варіантів;
твердження/ситуації до
оголошень/текстів;
запитання до відповідей
або відповіді до
запитань

10.

Приклад завдання на
встановлення відповідності
С

11.

Приклад завдання на
встановлення відповідності
Е

12.

• Оцінюється в 0 або 1
тестовий бал:
• 1 бал, якщо вказано
правильну відповідь;
• 0 балів, якщо вказано
неправильну відповідь,
або вказано більше однієї
відповіді, або відповіді не
надано.
До кожного завдання
подано чотири варіанти
відповіді, з яких лише
один правильний.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
(№ 6–10*)

13.

Приклад завдання з вибором однієї
правильної відповіді
A

14.

Завдання на заповнення пропусків у тексті
(№17–32, 33-42*)
• Оцінюється в 0 або 1
тестовий бал:
• 1 бал, якщо вказано
правильну відповідь;
• 0 балів, якщо вказано
неправильну відповідь,
або вказано більше однієї
відповіді, або відповіді не
надано.
У завданнях
пропонується
доповнити
абзаци/речення в
тексті
реченнями/частинами
речень,
словосполученнями/
словами із поданих
варіантів

15.

Приклад завдання на заповнення
пропусків (читання)

16.

20)H
21)G
22)E

17.

Приклад завдання на заповнення пропусків (лексика)
B
A
B
A
D

18.

Приклад завдання на заповнення
пропусків:граматика
B
C
B
A
C

19.

Завдання з розгорнутою відповіддю
(№43*)
• Оцінюється від 0 до 14
тестових балів за
критеріями
•(Схема оцінювання за
критеріями на наступному
слайді)
Завдання передбачає
створення
учасником тестування на
бланку відповідей Б
власного висловлення у
письмовій
формі відповідно до
запропонованої
комунікативної ситуації

20.

Завдання з розгорнутою відповіддю
(0-14 балів)
а. Змістове
наповнення
b. Структура
тексту та
зв’язність
с.
Використання
лексики
d.
Використанн
я граматики
• а1 - перша умова: 0,
1 або 2 тестові бали;
• а2 - друга умова: 0, 1
або 2 тестові бали;
• а3 - третя умова: 0, 1
• b1-зв’язність,
або 2 тестові бали.
наявність
з’єднувальних
елементів у тексті: 0,
1 або 2 тестові бали;
• b2-відповідність
письмового
висловлення
заданому формату:
0, 1 або 2 тестові
• Лексична
бали.
наповнюваність,
володіння
лексичним
матеріалом: 0, 1 або
2 тестові бали.
• Морфологія,
синтаксис,
орфографія: 0, 1
або 2 тестові бали.

21.

Приклад завдання
з розгорнутою відповіддю

22.

Схема оцінювання

23.

24.

25.

26.

27.

завдан
их
ня,
балів
власне
за
• Якщо
вислов
критері
учасни
лення
й
с.
квважає
Викор
тестува
ться
истан
ння
ненапи
ня
отриму
саним
лексикі
євся
и або0
тестови
робота
d.
хВикор
балів
оцінює
за
ться в
истан
критері
0ня
йтестов
грамаа.
Змісто
их
тики,
ве
балів. в
то
наповн
такому
ення,
випадк
то
у всяв
такому
робота
випадк
3
2
1
Увага
!

28.

testportal.gov.ua

29.

30.

test-center.od.ua

31.

www.osvita.ua/

32.

33.

zno.osvita.ua/

34.

zno.yandex.ua

35.

lvtest.org.ua

36.

http://test.dn.ua/

37.

prometheus.org.ua/zno/

38.

www.ed-era.com

39.

40.

41.

www.macmillanukraine.com

42.

www.dpa2016.com.ua

43.

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/

44.

WWW.OKLOY.COM

45.

46.

WWW.OKLOY.COM

47.

WWW.OKLOY.COM
English     Русский Правила