Лекція 2. Поняття системи фізичного виховання
Теорія системного підходу
Система фізичного виховання
Засоби ФВ - як елемент ситеми
Фізичні вправи - як елемент ситеми
Соціальна система фізичного виховання
Педагогічна система фізичного виховання
Національна система фізичного виховання
Ідейні засади системи фізичного виховання -
Наукові засади системи фізичного виховання -
Програмно-нормативні засади фізичного виховання -
Організаційні засади системи фізичного виховання -
Література:
332.65K
Категория: СпортСпорт

Поняття системи фізичного виховання. Лекція 2

1. Лекція 2. Поняття системи фізичного виховання

1. Поняття системи та значення
ТМФВ в системі підготовки
спеціалістів в галузі
фізичного виховання і спорту
2. Особливості національної
системи фізичного виховання
населення

2.

Що означає термін “ система ”?
Загалом під системою розуміють сукупність
взаємопов’язаних елементів, що утворюють
деяку цілісну структуру з відносною
самостійністю функціонування.

3. Теорія системного підходу

У відповідності до цієї теорії кожна система складається з
підсистем.
В природі не існує абсолютно ізольованих систем. Кожна із
систем є підсистемою іншої системи більш високого порядку.
Утримує систему у цілісності системо утворюючий фактор.

4. Система фізичного виховання

система фізичного виховання є підсистемою вищого
порядку - системи загального виховання населення.
одночасно система фізичного виховання складається зі
сукупності соціальних і педагогічних підсистем.
.

5.

Система фізичного виховання
Мета
Контроль і
оцінка
завдання
Принципи
Засоби
Методи

6. Засоби ФВ - як елемент ситеми

Засоби фізичного
виховання
Інфраструктура,
прилади,
обладнання
Гігієнічні
чинники
Фізичні вправи
Оздоровчі сили
природи

7. Фізичні вправи - як елемент ситеми

Динамічні
Ациклічні
Статичні
Фізичні
вправи
Циклічні
Силові
Махові

8. Соціальна система фізичного виховання

це сукупність взаємопов’язаних
установ і організацій, що
здійснюють та контролюють
фізичне виховання,
а також засобів, методів,
способів організації,
нормативних основ, цілей і
принципів здійснення фізичного
виховання в країні.

9. Педагогічна система фізичного виховання

система фізичних вправ,
форм занять, методів їх
застосування, що
об'єднуються
педагогічним процесом,
спрямованим на зміну у
потрібному напрямі
фізичних
спроможностей людини.

10. Національна система фізичного виховання

історично обумовлена практика
фізичного виховання, її ідейні,
наукові, програмно-нормативні
та організаційні засади

11. Ідейні засади системи фізичного виховання -

це
ідеологія фізичної
культури та спорту,
тобто її вища соціальна
мета.

12. Наукові засади системи фізичного виховання -

це сувора наукова обґрунтованість
вихідних теоретичних концепцій
процесу фізичного виховання, а
також засобів і шляхів їх втілення у
практику

13. Програмно-нормативні засади фізичного виховання -

це сукупність державних базових програм з фізичного
виховання і спорту:
-
державних тестів;
-
Законів України;
-
Постанов Кабінету Міністрів України;
-
Єдиної всеукраїнської спортивної класифікації;
-
відомчих наказів та розпоряджень тощо.

14. Організаційні засади системи фізичного виховання -

це сукупність державних, приватних та суспільних форм
функціонування:
-
департаментів молоді і спорту;
-
Управлінь;
-
спортивних федерацій;
-
клубів;
-
спортивних шкіл;
-
спортивних та оздоровчих центрів тощо.

15. Література:

1. Введение в теорию физической культуры: Учеб. пособие
для ин-тов физ. культ./ Под ред. Л. П. Матвеева. – М.:
Физкультура и спорт, 1983. – 128 с., ил.
2. Теорія и методика фізичного виховання / Під ред. Т.Ю.
Круцевич (В 2-х т.). К.: Олимпийская литература, 2008. – Т.
1. - с. 41-42; 46-51.
3. Теория и методика физического воспитания. Учебник для
ин-тов физ. культуры. / Под общей ред. Л. П. Матвеева и
А. Д. Новикова. Изд. 2-е, испр. и доп. (В 2-х т.). М.:
Физкультура и спорт, 1976. – Т. 1 - с.– 46-63.
English     Русский Правила