“Оқушының оқу жетістігін бағалау критерийі”
Критериалдық бағалау дегеніміз не?
Критериалды бағалаудың басты ерекшелігі:
Критериалдық бағалаудың түрлері
Практикалық жұмысты критериалды бағалау
Критериалды оқытудың маңыздылығы:
321.60K
Категория: ОбразованиеОбразование

Оқушының оқу жетістігін бағалау критерийі

1. “Оқушының оқу жетістігін бағалау критерийі”

2.

Критерий А. білімі және түсінуі
бал
(мах)
Тығыздық формуласының тест тапсырмасы (1)
Тығыздық анықтамасының тест тапсырмасы 2,3
2
4
барлығы
6
Критерий В. қолдану
Тығыздықтың өлшем бірлігіне арналған тест тапсырмасы (4)
бал
(мах)
Дене массасын анықтайтын тест тапсырмасы 8
2
2
Қоспаның тығыздығына тест тапсырмасы 9
Дененің массасын анықтайтын тапсырма 11
барлығы
2
2
6

3.

Критерий С. анализ
Қатты денелердің тығыздықтардың өсу ретімен жүйелендіруге
арналған тест тапсырмасы 6
Сұйықтардың тығыздықтарын жүйелендіруге арналған тест
тапсырмасы 10
барлығы
2
2
4
Критерий D. коммуникация
Дененің тығыздығын арналған график 5,7
Күрделі көлемді дененің массасын анықтау 11
барлығы
бал
(мах)
бал
(мах)
4
2
6

4. Критериалдық бағалау дегеніміз не?

Критериалды бағалаубұл білім берудің мақсаты мен
мазмұнына негізделген
оқушының оқу- танымдық
құзырлығын қалыптастыруда
алдын-ала белгіленген
жетістіктермен салыстыру үрдісі .

5.

Критериалды бағалауды
енгізудің мақсаты:
Мектепте оқыту сапасын жоғарлату
Мектеп бітірушілердің білімін
халықаралық стандартқа
сәйкестендіру.

6. Критериалды бағалаудың басты ерекшелігі:

алдын-ала
ұсынылған
бағалау шкаласы;
анық, айқындылығы;
бағаның әділдігі;
өзін бағалауға
мүмкіндіктің берілуі

7. Критериалдық бағалаудың түрлері

Формативті бағалау
Суммативті бағалау
(Оқыту үшін бағалау)
(Оқытуды бағалау)
Күнделікті алған білімінің
меңгеру деңгейін анықтайды.
Негізгі бақылау жұмысына
дейін білімін жүйелейді.
Кездескен
қиыншылықтарын қалыпқа
келтіруге оқушыға мүмкіндік
береді.
Негізгі бағалау белгілі бір
тақырыпты қорытындылау
мақсатында орындалады.
Мазмұны оқылған материалды
қамтуы керек.
Негізгі бағалаудағы оқушының
алған бағасы тоқсандық баға
болып табылады.

8.

Критериальный подход позволяет
Критерий бойынша бағалау оқушының оқу жетістіктері деңгейлі белгіленеді
Оценивать по критериям в соответствии с ожидаемыми результатами обучения
учебных программ по неязыковым предметам:
Знание и
понимание
учащимися
терминологии,
фактов,
информационных
материалов.
«Түсіну мен білу»
Критериі
Применение
знаний и
информации в
конкретных
ситуациях и
жизненных
условиях для
решения
различных
вопросов
Наличие
предметноориентированных,
практических,
исследовательски
х навыков,
навыков работы с
информацией, ее
анализ и синтез
Өзіндік және
топтық
жұмыста
коммуникати
втік
дағдыларын
ы Наличие
коммуникатив
ных навыков
при
индивидуальн
ой и групповой
работе
«Қолдану»
Критериі
«Анализ, синтез
(ғылыми зерттеу)»
Критериі
«Коммуникация»
Критериі

9. Практикалық жұмысты критериалды бағалау

тақырыб
ы
Сұрақ №
Мазмұн
ы
2
3
4
5
6
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
Электростатика
7
Электр тізбегін жинау оның әр түрлі бөліктеріндегі ток күші мен кернеуді өлшеу.
Тізбек бөлігіне арналған Ом заңын оқып үйрену
1
Критериилер
Тапсырма сипаттамасы
Қиындық
деңгейі
Оқушы жұмыс мақсатын анықтады
Б
Оқушы құралдарды таңдап жазып алды.
Б
Оқушы жұмыс барысын анықтады
Оқушы керекті формулаларды жазды
Қ
Оқушы таблица құрды
Оқушы экспериментке арналған құрылғыны жинады
Қ
Оқушы практикалық жұмысты өз бетімен жасайды
Қ
Оқушы керекті есептеулер жүргізді
Оқушы құралдардың бөлік құнын анықтады
Б
Оқушы нәтижелерді таблицаға енгізді
Қ
Оқушы өлшеу қателігін анықтады
Қ
Оқушы электр тізбегі схемасын сызды
Қ
Оқушы жұмысты жасауда қауіпсіздік ережесін сақтайды
Б
Оқушы дәптерге ұқыпты, таза жазады.
Б
Оқушы теориядағы білімін практикада қолданды
Қ
Оқушы қорытынды шығарады
Ж
Қ
A
В
С
D
+
1
+
1
+
+
+
Б
+
2
+
2
+
2
+
1
+
+
+
Б
2
1
+
+
1
1
+
+
Балл
+
+
2
2
+
1
+
1
+
+
+
2
+
2

10.

Негізгі бағалаудың қорытындысы:

Аты – жөні
1
1- оқушы
2
2- оқушы
3
3- оқушы
4
4- оқушы
5
5- оқушы
6
6- оқушы
Жұмыстың орындалуы:
Білім сапасы:
Негізгі бағалау
А
В
С
D
Балл
Баға
6
5
6
6
5
4
6
6
5
4
4
4
7
6
6
4
5
3
4
5
4
5
4
3
23
22
21
19
18
14
5
5
4
4
4
3
89%
80%
74%
83%
81%
83%

11.

Бағалау шкаласы:
«5» - 22 - 24 балл (100%-90%)
«4» - 18 - 21 балл (75%-89%)
«3» - 12 - 17 балл (50%-74%)
«2» - 0 - 12 балл (50%-дан төмен )

12. Критериалды оқытудың маңыздылығы:

Мұғалім үшін:
Әрбір оқушының өзгешелігін ескере отыра жеке білім алу
траекториясын құру.
Оқушы үшін:
Берілген бағалау критерийлерін түсіну,қолдану,жұмысын
бағалай білуі.
Ата-ана үшін:
Баланың білім алуындағы өсу деңгейін қадағалауы.
English     Русский Правила