Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка
План:
I. Сутність, роль і місце ризиків в страхуванні.
II. Класифікація ризиків
Критерії, за якими ризик визнають страховим:
III. Оцінка ризиків в страхуванні
V. Управління ризиками
Етапи процесу менеджменту ризику:
Способи контролю за ризиком:
Рекомендована література:
43.00K
Категория: ФинансыФинансы

Страхові ризики та їх оцінка. (Тема 3)

1. Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка

2. План:

I. Сутність,
роль і місце ризиків
в страхуванні.
II. Класифікація ризиків.
III. Оцінка ризиків в страхуванні.
IV. Управління ризиками.

3. I. Сутність, роль і місце ризиків в страхуванні.

Кількісні параметри ризику:
а) частота настання події щодо
місця та часу;
б) величина збитку.

4.

Ризик – це ймовірність втрати
очікуваної економічної
(фінансової) користі або прямих
збитків внаслідок виникнення
невизначеної (випадкової) події,
що стосується майнових інтересів
членів суспільства.

5.

Згідно закону України «Про
страхування» страховий
ризик –
це певна подія, на випадок якої
проводиться страхування і яка
має ознаки ймовірності та
випадковості настання.

6.

Страховий випадок – подія,
передбачувана договором
страхування або законодавством,
яка відбулася, і з настанням якої
виникає обов’язок страховика
здійснити виплату страхової суми
(страхового відшкодування)
страхувальнику, застрахованій
особі або третій особі.

7. II. Класифікація ризиків

Класифікація ризиків – це
розподіл ризиків на конкретні
групи за певними ознаками.

8.

За походженням ризики поділяються
на:
природні;
антропогенні.
В залежності від об’єкта
страхування:
майнові;
особисті.

9.

В залежності від можливого
економічного результата:
чисті;
спекулятивні.
За можливістю бути
застрахованими:
страхові;
нестрахові.

10. Критерії, за якими ризик визнають страховим:

– ризик повинен бути можливим;
– ризик повинен мати випадковий
характер;
– страхова подія не може мати
розмірів катастрофічного лиха;
– негативні наслідки реалізації
ризику можна об’єктивно
виміряти і оцінювати та ін.

11.

За обсягом відповідальності страховика:
індивідуальні;
універсальні.
За величиною збитку:
катастрофічні;
великі;
середні;
малі;
незначні;

12. III. Оцінка ризиків в страхуванні

Методи оцінки ризиків:
• метод індивідуальних оцінок;
• метод середніх величин;
• метод відсотків.

13. V. Управління ризиками

Ризик менеджмент – це
сукупність послідовних
заходів антиризикової
діяльності.

14. Етапи процесу менеджменту ризику:

• Аналіз ризику.
• Контроль за ризиком.
• Фінансування ризику.

15.

Аналіз ризику – це комплексна
діагностика ризику за
допомогою різних методів:
емпіричного, статистичного,
спостереження,
документального обліку та ін.

16. Способи контролю за ризиком:

• уникнення ризику;
• зменшення (мінімізація)
ризику;
• обмеження (локалізація)
ризику;
• розсіювання (розподіл) ризику.

17.

Фінансування ризику – це
покриття негативних наслідків
ризику фінансовими засобами.
Способи фінансування ризику:
• самофінансування
(самострахування);
• страхування.

18. Рекомендована література:

1. Господарський кодекс України [Електронний
ресурс]: зі змінами та доповненнями від
16.01.2003 №436 – IV.– Режим доступу: http: //
zakon.rada.gov.ua.
2. Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг
[Електронний ресурс]: Закон України від
12.07.2001 №2664-ІІІ. – Режим доступу: http ://
zakon.rada.gov.ua.
3. Про страхування [Електронний ресурс]: Закон
України від 07.03.1996 № 85/96-ВР. – Режим
доступу: http: // zakon.rada.gov.ua.

19.

4. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і
наук. ред. С.С.Осадець-Вид. 3-тє без змін.-К:
КНЕУ, - 2006. - 604 с.
5. Страхування: Підручник / За ред.. В.Д.
Базилевича. – К.: Знання, 2008. – 1019 с.
6. Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний
посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. –
480 с.
7. Внукова Н.М., Временко Л.В., Успаленко В.І.
та ін. Страхування: теорія та практика:
Навчальний посібник /За загальною
редакцією д.е.н., проф. Н.М.Внукової. – 2-ге
видання, перероблене та доповнене. –
Харків: Бурун Книга, 2009. – 656 с.

20.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила