гармонізації українського Законодавства в сфері безпечності та якості харчових продуктів з законодавством ЄС
Нормативно-правова база
Нормативно- правова база ЄС
оцінка впливу на довкілля інтенсивна аквакультура з продуктивністю 10 тонн на рік і більше або на територіях та об’єктах
Органічна аквакультура
Рибництво та Рибальство як виробництво продукції тваринного походження
Вимоги щодо застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у
Закон України Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
Проект Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження спеціальних гігієнічних вимог для
Директива Ради 2006/88 / ЄС від 24 жовтня 2006 року по ветеринарно-санітарним вимогам щодо тварин аквакультури і продуктів з
Рішення Комісії (EU) 2015/1554 від 11 вересня 2015 року, що встановлює правила застосування Директиви 2006/88 / EC щодо вимог
РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 1251/2008 від 12 грудня 2008 року, що забезпечує виконання Директиви Ради 2006/88 / ЄС щодо умов і
Список векторних видів Тварин аквакультури видів, перерахованих в колонці 2 таблиці Додатка I до цього Регламенту, слід вважати
894.14K
Категория: ПравоПраво

Гармонізації українського Законодавства в сфері безпечності та якості харчових продуктів з законодавством ЄС

1. гармонізації українського Законодавства в сфері безпечності та якості харчових продуктів з законодавством ЄС

ГАРМОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО
ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА
ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ З
ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС
ШИШМАН Г.Ф.

2. Нормативно-правова база

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
ЗАКОНИ
ПОСТАНОВИ КМУ
ПРО АКВАКУЛЬТУРУ
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ЗАГАЛЬНОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО ДОКУМЕНТА НА ВВЕЗЕННЯ
ТА ЗАГАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА НА ВВЕЗЕННЯ
ПРО РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО, ПРОМИСЛОВЕ
РИБАЛЬСТВО ТА ОХОРОНУ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ
ПРО ВЕТЕРИНАРНУ МЕДИЦИНУ
ПРО ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИМОГИ ДО
БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
ПРО ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ,
КОРМИ, ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ, ЗДОРОВ'Я ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ
ТВАРИН
ПРО ОЦІНКУ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ПРО БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ГІГІЄНУ КОРМІВ
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ
АРБІТРАЖНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(ВИПРОБУВАНЬ) ТА ВРАХУВАННЯ ЇХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО
КОНТРОЛЮ
ПРО СХВАЛЕННЯ ВСЕОХОПЛЮЮЧОЇ
СТРАТЕГІЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ГЛАВИ IV
(САНІТАРНІ ТА ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ)
РОЗДІЛУ IV “ТОРГІВЛЯ І ПИТАННЯ,
ПОВ’ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ” УГОДИ ПРО
АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ, З ОДНІЄЇ
СТОРОНИ, ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ,
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ З
АТОМНОЇ ЕНЕРГІЇ І ЇХНІМИ ДЕРЖАВАМИЧЛЕНАМИ, З ІНШОЇ СТОРОНИ

3.

30.
Заходи, які
застосовуються щодо
живої риби
Регламент Комісії (ЄС) № 1251/2008 від 12 грудня 2008 р., яким
запроваджуються положення Директиви Ради 2006/88/ЄС щодо умов і
вимог до сертифікації з метою розміщення на ринку та імпорту в
Співтовариство тварин аквакультури та продуктів з них та встановлюється
перелік векторних видів
2019
2020
Директива Ради 2006/88 від 24 жовтня 2006 р. щодо ветеринарносанітарних вимог стосовно тварин аквакультури та продуктів з них, а також
профілактики та контролю певних хвороб у тварин аквакультури
2019
2020
Рішення Комісії 2006/767 від 6 листопада 2006 р. щодо внесення змін до
Рішень Комісії 2003/804/ЄC і 2003/858/ЄC стосовно вимог до сертифікації
живих молюсків та живої риби, призначених для споживання людиною
2019
2020

4.

31.
Заходи, які
застосовуються щодо
ракоподібних
Директива Ради 2006/88 від 24 жовтня 2006 р. щодо ветеринарносанітарних вимог до аквакультур та продуктів з них, а також
профілактики та контролю певних хвороб у аквакультурах
2019
2020
Регламент Комісії (ЄС) № 1251/2008 від 12 грудня 2008 р., яким
запроваджуються положення Директиви Ради № 2006/88/ЄС щодо
ветеринарно-санітарних вимог щодо аквакультур та продуктів з них, а
також профілактики та контролю певних хвороб у аквакультурах
2019
2020
32.
Заходи, які
застосовуються щодо
молюсків
Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 853/2004 від 29
квітня 2004 р., яким встановлюються спеціальні гігієнічні правила для
харчових продуктів тваринного походження (Розділ VII)
2019
2020
33.
Заходи, які
застосовуються щодо
яєць (ікри) та гамет живої
риби
Регламент Комісії (ЄС) № 1251/2008 від 12 грудня 2008 р., яким
запроваджуються положення Директиви Ради 2006/88/ЄС щодо умов і
вимог до сертифікації з метою розміщення на ринку та імпорту в
Співтовариство тварин аквакультури
2019
2020

5.

49.
Заходи, які застосовуються
щодо інфекційного
некрозу гемопоетичної
тканини (IНN) риб
Рішення Комісії 2003/634 від 28 серпня 2003 р., яким затверджуються
програми отримання статусу затверджених зон рибогосподарств стосовно
одного або декількох захворювань риб вірусною геморагічною інфекцією
(VHS) та інфекційним некрозом гемопоетичної тканини (IHN) риб
2017
2018
50.
Заходи, які застосовуються Рішення Комісії 2003/634 від 28 серпня 2003 р., яким затверджуються
щодо вірусної геморагічної програми отримання статусу затверджених зон рибогосподарств стосовно
септицемії (VHS)
одного або декількох захворювань риб вірусною геморагічною інфекцією
(VHS) та інфекційним некрозом гемопоетичної тканини (IHN) риб
2017
2018
51.
Заходи, які застосовуються Рішення Комісії 2003/466 від 13 червня 2003 р. щодо визначення критеріїв
щодо інфекційної анемії
для зонування та офіційного нагляду у разі підозри або підтвердження
лососевих (ISA)
факту наявності інфекційної анемії лососевих
2017
2018

6. Нормативно- правова база ЄС

НОРМАТИВНО- ПРАВОВА БАЗА ЄС
РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄС) № 1224/2009 ВІД 20 ЛИСТОПАДА 2009
РОКУ ПРО ЗАСНУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ СОЮЗУ ЗА
ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ СПІЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО
РИБАЛЬСТВА
РЕГЛАМЕНТ №1380/2013 ЕВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ВІД
11.12.13 - ПРО СПІЛЬНУ РИБОГОСПОДАРСЬКУ ПОЛІТИКУ І
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РЕГЛАМЕНТІВ РАДИ (ЕС) № 1954/2003, (ЕС)
№ 1224/2009 І СКАСУВАННЯ РЕГЛАМЕНТУ РАДИ (ЕС) №
2371/2002 І (ЕС) № 639/2004
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1379/2013 ЄВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТУ ВІД
11 ДЕКАБРЯ 2013 РОКУ ПО СПІЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ РИНКІВ
ПРОДУКЦІЇ РИБАЛЬСТВА ТА АКВАКУЛЬТУРИ
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ Й РАДИ ВІД 29
КВІТНЯ 2004 РОКУ № 853/2004, ЩО ВСТАНОВЛЮЄ СПЕЦІАЛЬНІ
ВИМОГИ ГІГІЄНИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ
ДИРЕКТИВА РАДИ 2006/88 / ЄС ВІД 24 ЖОВТНЯ 2006 РОКУ ПО
ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИМ ВИМОГАМ ЩОДО ОБ'ЄКТІВ АКВАКУЛЬТУРИ І
ПРОДУКТІВ З НИХ, І З ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОНТРОЛЮ ПЕВНИХ ХВОРОБ У
ТВАРИН АКВАКУЛЬТУРИ
РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 1251/2008 ВІД 12 ГРУДНЯ 2008 РОКУ, ЩО
ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИКОНАННЯ ДИРЕКТИВИ РАДИ 2006/88 / ЄС ЩОДО УМОВ І
ВИМОГ ДО СЕРТИФІКАЦІЇ З МЕТОЮ РОЗМІЩЕННЯ НА РИНКУ ТА ІМПОРТУ
ДО СПІВТОВАРИСТВА ТВАРИН АКВАКУЛЬТУРИ І ПРОДУКТІВ З НИХ І
ВСТАНОВЛЮЄ СПИСОК ВЕКТОРНИХ ВИДІВ
РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 470/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ
ВІД 6 ТРАВНЯ 2009 РОКУ РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА
РАДИ ВІД 6 ТРАВНЯ 2009 Р ВСТАНОВЛЮЄ ПРОЦЕДУРИ СПІВТОВАРИСТВА
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ЗАЛИШКІВ ФАРМАКОЛОГІЧНО АКТИВНИХ
РЕЧОВИН В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1379/2013 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ
ВІД 11 ГРУДНЯ 2013 Р. ПРО СПІЛЬНУ ОРГАНІЗАЦІЮ РИНКІВ ПРОДУКТІВ
РИБНОГО ТА АКВАКУЛЬТУРНОГО ВИРОБНИЦТВА, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО
РЕГЛАМЕНТІВ РАДИ (ЄС) № 1184/2006 ТА (ЄС) № 1224 / 2009 Р. ТА
СКАСУВАННЯ РЕГЛАМЕНТУ РАДИ (ЄС) № 104/2000

7. оцінка впливу на довкілля інтенсивна аквакультура з продуктивністю 10 тонн на рік і більше або на територіях та об’єктах

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ІНТЕНСИВНА АКВАКУЛЬТУРА З ПРОДУКТИВНІСТЮ 10 ТОНН НА РІК І БІЛЬШЕ АБО НА
ТЕРИТОРІЯХ ТА ОБ’ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЧИ В ЇХ ОХОРОННИХ ЗОНАХ
• ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ - БУДЬ-ЯКІ НАСЛІДКИ
ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, В
ТОМУ ЧИСЛІ НАСЛІДКИ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОСТІ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ ТА ЇХНЬОГО
ЗДОРОВ’Я, ФЛОРИ, ФАУНИ,
БІОРІЗНОМАНІТТЯ, ҐРУНТУ, ПОВІТРЯ, ВОДИ,
КЛІМАТУ, ЛАНДШАФТУ, ПРИРОДНИХ
ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ, ІСТОРИЧНИХ
ПАМ’ЯТОК ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛЬНИХ
ОБ’ЄКТІВ ЧИ ДЛЯ СУКУПНОСТІ ЦИХ
ФАКТОРІВ, А ТАКОЖ НАСЛІДКИ ДЛЯ
ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЧИ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ , ЯКІ Є
РЕЗУЛЬТАТОМ ЗМІНИ ЦИХ ФАКТОРІВ
1. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ - ЦЕ ПРОЦЕДУРА, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ:
1) ПІДГОТОВКУ СУБ’ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАТЕЙ 5, 6 ТА 14 ЦЬОГО ЗАКОНУ;
2) ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАТЕЙ
7, 8 ТА 14 ЦЬОГО ЗАКОНУ;
3) АНАЛІЗ УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 9 ЦЬОГО
ЗАКОНУ ІНФОРМАЦІЇ, НАДАНОЇ У ЗВІТІ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ,
БУДЬ-ЯКОЇ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКУ НАДАЄ СУБ’ЄКТ
ГОСПОДАРЮВАННЯ, А ТАКОЖ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ ВІД
ГРОМАДСЬКОСТІ ПІД ЧАС ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ, ПІД ЧАС
ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ, ІНШОЇ
ІНФОРМАЦІЇ;
4) НАДАННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ МОТИВОВАНОГО ВИСНОВКУ З
ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, ЩО ВРАХОВУЄ РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ,
ПЕРЕДБАЧЕНОГО ПУНКТОМ 3 ЦІЄЇ ЧАСТИНИ;
5) ВРАХУВАННЯ ВИСНОВКУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ У РІШЕННІ
ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ
11 ЦЬОГО ЗАКОНУ.

8. Органічна аквакультура

ОРГАНІЧНА АКВАКУЛЬТУРА
• ДЕТАЛЬНІ ПРАВИЛА
ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
(СИРОВИНИ) АКВАКУЛЬТУРИ (ПОСТАНОВА КМУ
982)
• ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ (СИРОВИНИ) АКВАКУЛЬТУРИ
ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ВИРОЩУВАННЯ
ОБ’ЄКТІВ АКВАКУЛЬТУРИ З УРАХУВАННЯМ
ВИМОГ, УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ
УКРАЇНИ “ПРО ВИРОБНИЦТВО ТА ОБІГ
ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
СИРОВИНИ” ТА ЦИМИ ПРАВИЛАМИ.
• ДЕТАЛЬНІ ПРАВИЛА
ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНИХ МОРСЬКИХ
ВОДОРОСТЕЙ (ПОСТАНОВА КМУ 980)
• ПІД ВИРОБНИЦТВОМ ОРГАНІЧНИХ
МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ У ЦИХ
ДЕТАЛЬНИХ ПРАВИЛАХ СЛІД РОЗУМІТИ
ЗБИРАННЯ В ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ АБО ЇХ
ВИРОЩУВАННЯ НА ВІДОКРЕМЛЕНИХ
ДІЛЯНКАХ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА АБО
У ШТУЧНИХ МІСТКОСТЯХ ТА ПЕРВИННУ
ОБРОБКУ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ОБІГУ.

9. Рибництво та Рибальство як виробництво продукції тваринного походження

РИБНИЦТВО ТА РИБАЛЬСТВО ЯК ВИРОБНИЦТВО
ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
• ПЕРВИННА ПРОДУКЦІЯ - ПРОДУКЦІЯ
ПЕРВИННОГО ВИРОБНИЦТВА, ЯКА
ВКЛЮЧАЄ ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ, ПРОДУКЦІЮ
ТВАРИННИЦТВА, РИБАЛЬСТВА,
МИСЛИВСТВА;
• ПЕРВИННЕ ВИРОБНИЦТВО ВИРОБНИЦТВО ТА ВИРОЩУВАННЯ
ПРОДУКЦІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗБІР
ВРОЖАЮ, ДОЇННЯ, РОЗВЕДЕННЯ
ТВАРИН ДО МОМЕНТУ ЗАБОЮ,
ПОЛЮВАННЯ НА ТВАРИН, РИБАЛЬСТВО
ТА ЗБІР ВРОЖАЮ ДИКИХ РОСЛИН;
ВИМОГИ ДО ОПЕРАТОРІВ РИНКУ СТОСОВНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОСТЕЖУВАНОСТІ
1. ОПЕРАТОРИ РИНКУ ПОВИННІ БУТИ ЗДАТНІ ВСТАНОВИТИ ІНШИХ
ОПЕРАТОРІВ РИНКУ, ЯКІ ПОСТАЧАЮТЬ ЇМ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ ТА ІНШІ
ОБ’ЄКТИ САНІТАРНИХ ЗАХОДІВ ЗА ПРИНЦИПОМ "КРОК НАЗАД".
2. ОПЕРАТОРИ РИНКУ ПОВИННІ БУТИ ЗДАТНІ ВСТАНОВИТИ ІНШИХ
ОПЕРАТОРІВ РИНКУ, ЯКИМ ВОНИ ПОСТАЧАЮТЬ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ ТА
ІНШІ ОБ’ЄКТИ САНІТАРНИХ ЗАХОДІВ ЗА ПРИНЦИПОМ "КРОК ВПЕРЕД".
3. ВИМОГИ ДО ОПЕРАТОРІВ РИНКУ СТОСОВНО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОСТЕЖУВАНОСТІ НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ НИМИ ЗВ’ЯЗКУ
(ТАК ЗВАНОЇ ВНУТРІШНЬОЇ ПРОСТЕЖУВАНОСТІ) МІЖ ОБ’ЄКТАМИ
САНІТАРНИХ ЗАХОДІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА,
ТА ОБ’ЄКТАМИ САНІТАРНИХ ЗАХОДІВ, ОТРИМАНИХ В РЕЗУЛЬТАТІ
ТАКОГО ВИРОБНИЦТВА.
4. З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЧАСТИН ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ ЦІЄЇ СТАТТІ
ОПЕРАТОРИ РИНКУ ПОВИННІ ЗАСТОСОВУВАТИ СИСТЕМИ ТА ПРОЦЕДУРИ,
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДОСТУПНІСТЬ ТАКОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОМПЕТЕНТНОМУ
ОРГАНУ ЗА ЙОГО ЗАПИТАМИ. ІНФОРМАЦІЯ ПОВИННА ЗБЕРІГАТИСЯ
ПРОТЯГОМ ШЕСТИ МІСЯЦІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КІНЦЕВОЇ ДАТИ
ПРОДАЖУ ХАРЧОВОГО ПРОДУКТУ, НАНЕСЕНОЇ НА МАРКУВАННІ.

10. Вимоги щодо застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у

ВИМОГИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ ПРОЦЕДУР,
ЗАСНОВАНИХ НА ПРИНЦИПАХ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ
НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ТА КОНТРОЛЮ У КРИТИЧНИХ
ТОЧКАХ (HACCP)
• 1. ОПЕРАТОРИ РИНКУ РОЗРОБЛЯЮТЬ, ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТА ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПОСТІЙНО
ДІЮЧІ ПРОЦЕДУРИ, ЯКІ БАЗУЮТЬСЯ НА ПРИНЦИПАХ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕЧНИХ
ФАКТОРІВ ТА КОНТРОЛЮ У КРИТИЧНИХ ТОЧКАХ.
• 2. ВИМОГИ ЧАСТИНИ ПЕРШОЇ ЦІЄЇ СТАТТІ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ОПЕРАТОРІВ РИНКУ, ЩО
ЗДІЙСНЮЮТЬ ПЕРВИННЕ ВИРОБНИЦТВО, А ТАКОЖ ПРОВАДЯТЬ ПОВ’ЯЗАНУ З ПЕРВИННИМ
ВИРОБНИЦТВОМ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗОКРЕМА ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБРОБКУ
ПЕРВИННОЇ ПРОДУКЦІЇ В МІСЦІ ПЕРВИННОГО ВИРОБНИЦТВА, ЗА УМОВИ, ЩО ПРИ ЦЬОМУ НЕ
ЗМІНЮЄТЬСЯ СУТТЄВО СТАН ТАКИХ ПРОДУКТІВ, А ТАКОЖ НА ТРАНСПОРТУВАННЯ ЖИВИХ
ТВАРИН, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ, ТРАНСПОРТУВАННЯ З МІСЦЯ
ПЕРВИННОГО ВИРОБНИЦТВА ДО ПОТУЖНОСТІ ПРОДУКТІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ,
ПРОДУКТІВ РИБАЛЬСТВА, А ТАКОЖ ПРОДУКТІВ ПОЛЮВАННЯ.

11. Закон України Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ, КОРМИ, ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ, ЗДОРОВ’Я
ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ТВАРИН
СТАТТЯ 39. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ РИБНИХ ПРОДУКТІВ
1. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ ТА ОБІГОМ РИБНИХ
ПРОДУКТІВ ВКЛЮЧАЄ ПЛАНОВІ ТА ПОЗАПЛАНОВІ ІНСПЕКТУВАННЯ
СУДЕН ТА ІНШИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ЩОДО ДОТРИМАННЯ ОПЕРАТОРОМ
РИНКУ ГІГІЄНІЧНИХ ТА ІНШИХ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ
ВИМОГ ДО ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ РИБНИХ ПРОДУКТІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ
ДО ЇХ РОЗВАНТАЖЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЇ.
3. СИСТЕМА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА ТА
ОБІГУ РИБНИХ ПРОДУКТІВ МАЄ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ:
1) ІНСПЕКТУВАННЯ НА ПРЕДМЕТ ВІДПОВІДНОСТІ РИБНИХ ПРОДУКТІВ
ПОКАЗНИКАМ СВІЖОСТІ, ВСТАНОВЛЕНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. У РАЗІ
ПОЯВИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОРГАНОЛЕПТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ОБҐРУНТОВАНОЇ ПІДОЗРИ ЩОДО НЕВІДПОВІДНОСТІ РИБНИХ
ПРОДУКТІВ ПОКАЗНИКАМ СВІЖОСТІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДБІР ЗРАЗКІВ ТА
ПРОВОДЯТЬСЯ ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ;
2) МОНІТОРИНГ РИБНИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ВМІСТУ
ГІСТАМІНУ, ЗАЛИШКІВ ТА ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, А ТАКОЖ
НАЯВНОСТІ ПАРАЗИТІВ;
3) ІНСПЕКТУВАННЯ ТА ІНШІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ З
МЕТОЮ НЕДОПУЩЕННЯ ОБІГУ РИБНИХ ПРОДУКТІВ, ОТРИМАНИХ ІЗ
ОТРУЙНИХ РИБ
4. РИБНІ ПРОДУКТИ ВИЗНАЮТЬСЯ НЕ ПРИДАТНИМИ ДЛЯ
СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ, ЯКЩО:
1) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ВИПРОБУВАНЬ) НА НАЯВНІСТЬ
ПАРАЗИТІВ ВСТАНОВЛЕНО НЕВІДПОВІДНІСТЬ РИБНИХ
ПРОДУКТІВ ЗАКОНОДАВСТВУ;
2) У ЇСТІВНИХ ЧАСТИНАХ РИБНИХ ПРОДУКТІВ МІСТЯТЬСЯ
ЗАБРУДНЮЮЧІ РЕЧОВИНИ АБО ЗАЛИШКИ У КІЛЬКОСТІ, ЩО
ПЕРЕВИЩУЄ РІВЕНЬ, ВСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОДАВСТВОМ АБО
РОЗРАХОВАНИЙ НА ПІДСТАВІ ОБСЯГУ ОЧІКУВАНОГО
(ДОПУСТИМОГО) ЩОДЕННОГО (ЩОТИЖНЕВОГО)
СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ ТАКИХ ПРОДУКТІВ;
3) РИБНІ ПРОДУКТИ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ПУНКТУ 3
ЧАСТИНИ ТРЕТЬОЇ ЦІЄЇ СТАТТІ;
4) РИБНІ ПРОДУКТИ ОТРИМАНІ ІЗ ЖИВИХ ДВОСТУЛКОВИХ
МОЛЮСКІВ, ЖИВИХ ГОЛКОШКІРИХ, ЖИВИХ
КИШКОВОПОРОЖНИННИХ ТА ЖИВИХ МОРСЬКИХ
ЧЕРЕВОНОГИХ, ВМІСТ БІОТОКСИНІВ У ЯКИХ ПЕРЕВИЩУЄ
РІВЕНЬ, ВСТАНОВЛЕНИЙ ЗАКОНОДАВСТВОМ;
5) ДЕРЖАВНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ ІНСПЕКТОР МАЄ ДОСТАТНІ
ПІДСТАВИ ВВАЖАТИ, ЩО З БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ПРИЧИН РИБНІ
ПРОДУКТИ СТАНОВЛЯТЬ ЗАГРОЗУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
ТА/АБО ТВАРИНИ.

12. Проект Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження спеціальних гігієнічних вимог для

ПРОЕКТ НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ
ГІГІЄНІЧНИХ ВИМОГ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ»
• ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З ХАРЧОВИМИ
ПРОДУКТАМИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ,
ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ
ЛЮДИНОЮ
• СПЕЦІАЛЬНІ ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДЛЯ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТВАРИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ
• ВИМОГИ ДО РИБНИХ ПРОДУКТІВ
• ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РИБНИХ ПРОДУКТІВ
• ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СУДЕН, КОНСТРУКЦІЙ ТА
ОБЛАДНАННЯ СУДЕН
• ВИМОГИ ДО СУДЕН, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ
РИБНИХ ПРОДУКТІВ БІЛЬШЕ ДВАДЦЯТИ ЧОТИРЬОХ ГОДИН
• ВИМОГИ ДО РИБОПЕРЕРОБНИХ СУДЕН
• ВИМОГИ ДО РОЗВАНТАЖЕННЯ І ВИВАНТАЖЕННЯ РИБНИХ
ПРОДУКТІВ

13. Директива Ради 2006/88 / ЄС від 24 жовтня 2006 року по ветеринарно-санітарним вимогам щодо тварин аквакультури і продуктів з

ДИРЕКТИВА РАДИ 2006/88 / ЄС
ВІД 24 ЖОВТНЯ 2006 РОКУ
ПО ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИМ ВИМОГАМ ЩОДО ТВАРИН АКВАКУЛЬТУРИ І
ПРОДУКТІВ З НИХ, І З ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОНТРОЛЮ ПЕВНИХ ХВОРОБ У
ТВАРИН АКВАКУЛЬТУРИ
ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНІ ВИМОГИ
ДО ОБ’ЄКТІВ АКВАКУЛЬТУРИ І
ПРОДУКТІВ З НИХ, А ТАКОЖ ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОНТРОЛЮ ПЕВНИХ ХВОРОБ У
ОБ’ЄКТІВ АКВАКУЛЬТУРИ
• (13) ВАЖЛИВО ВВЕСТИ НА РІВНІ СПІВТОВАРИСТВА СИСТЕМУ ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ ПІДПРИЄМСТВАМ З
ВИРОБНИЦТВА АКВАКУЛЬТУРИ. ВИДАЧА ТАКИХ ДОЗВОЛІВ ДОЗВОЛИТЬ КОМПЕТЕНТНИМ ОРГАНАМ ВСТАНОВИТИ
ПОВНИЙ КОНТРОЛЬ НАД ГАЛУЗЗЮ АКВАКУЛЬТУРИ, ЩО СПРИЯТИМЕ ПРОФІЛАКТИЦІ, КОНТРОЛЮ ТА
ВИКОРІНЕННЯ ХВОРОБ ВОДНИХ ТВАРИН. БІЛЬШ ТОГО ВИДАЧА ДОЗВОЛІВ ДОЗВОЛЯЄ ВСТАНОВИТИ СПЕЦІАЛЬНІ
ВИМОГИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВИКОНУВАТИ ПІДПРИЄМСТВАМ З ВИРОБНИЦТВА АКВАКУЛЬТУРИ, ЩОБ
ЗДІЙСНЮВАТИ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ. ТАКИЙ ДОЗВІЛ МАЄ ПРИ НЕОБХІДНОСТІ ПОЄДНУВАТИСЯ АБО БУТИ
ВКЛЮЧЕНО В РЕЖИМ ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ, ЯКИЙ ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНИ МОГЛИ ВЖЕ ВСТАНОВИТИ В ІНШИХ ЦІЛЯХ,
НАПРИКЛАД В РАМКАХ ЗАКОНОДАВСТВА З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ТОМУ ТАКИЙ ДОЗВІЛ НЕ
ПОВИННО БУТИ ДОДАТКОВОЮ ПЕРЕШКОДОЮ ДЛЯ ГАЛУЗІ АКВАКУЛЬТУРИ.

14.

• (15) ВИРОЩУВАННЯ ТВАРИН АКВАКУЛЬТУРИ,
ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ,
ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЯК ПЕРВИННЕ ВИРОБНИЦТВО В
РЕГЛАМЕНТІ (ЄС) № 852/2004 З ГІГІЄНИ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЩО НАКЛАДАЮТЬСЯ НА
ОКРЕМІ ПІДПРИЄМСТВА З ВИРОБНИЦТВА АКВАКУЛЬТУРИ
В РАМКАХ ЦІЄЇ ДИРЕКТИВИ, ТАКІ ЯК ЗБЕРІГАННЯ
РЕЄСТРАЦІЙНИХ ЗАПИСІВ І ВНУТРІШНІ СИСТЕМИ, ЩО
ДОЗВОЛЯЮТЬ ПІДПРИЄМСТВУ З ВИРОБНИЦТВА
АКВАКУЛЬТУРИ ДЕМОНСТРУВАТИ КОМПЕТЕНТНОМУ
ОРГАНУ, ЩО ВІДПОВІДНІ ВИМОГИ ЦІЄЇ ДИРЕКТИВИ
ВИКОНУЮТЬСЯ, ПОВИННІ, ПРИ НЕОБХІДНОСТІ, БУТИ
СУМІЩЕНІ З ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ, ВИКЛАДЕНИМИ В
РЕГЛАМЕНТІ (ЄС) № 852/2004.
• (23) ЩОБ УНИКНУТИ СТВОРЕННЯ
НЕПОТРІБНИХ ОБМЕЖЕНЬ В ТОРГІВЛІ,
СЛІД ДОЗВОЛИТИ ОБМІН ТВАРИНАМИ
АКВАКУЛЬТУРИ МІЖ ДЕРЖАВАМИЧЛЕНАМИ, ЗОНАМИ АБО
КОМПАРТМЕНТАМИ, ДЕ ПРИСУТНЯ
ОДНА АБО БІЛЬШЕ ТАКИХ ХВОРОБ, ЗА
УМОВИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ ВІДПОВІДНІ
ЗАХОДИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ,
ВКЛЮЧАЮЧИ ТРАНСПОРТУВАННЯ.

15.

Ветеринарно-санітарна сертифікація
2. Держави-члени повинні також гарантувати, що розміщення на ринку тварин аквакультури
підлягає ветеринарно-санітарної сертифікації, якщо є дозвіл на переміщення тварин з
району, на який поширюються положення про контроль, передбачені у розділах 3, 4, 5 і 6
Глави V.
Даний параграф повинен також застосовуватися щодо хвороб і сприйнятливих до них видів,
які не включені в список в Частини II Додатка IV.
3. Наступні переміщення повинні підлягати повідомленню щодо комп'ютеризованої системи:
(A) переміщення тварин аквакультури між державами-членами, де потрібно ветеринарносанітарна сертифікація відповідно до пунктів 1 або 2 цієї статті;
і
(B) всі інші переміщення живих тварин аквакультури для розведення або поповнення
популяції між державами-членами, де відповідно до даної Директиви ветеринарносанітарна сертифікація не потрібна.
4. Держави-члени можуть прийняти рішення використовувати комп'ютеризовану систему,
передбачену в параграфі 3, для відстеження переміщень, що відбуваються тільки на їх
території.

16.

Загальні вимоги до розміщення на ринку тварин аквакультури,
призначених для розведення та поповнення поголів'я
1. Не обмежуючи положення, викладені в Г лаві V, держави-члени повинні гарантувати, що розміщені на
ринку тварини аквакультури, призначені для розведення:
(A) клінічно здорові; і
(B) відбуваються не з ферми або не з зони розведення молюсків, де спостерігається яка-небудь підвищена
смертність, причини якої не встановлені.
2. держави-члени можуть дозволити дане розміщення на ринку на підставі оцінки ризику за умови, що
тварини походять з тієї частини ферми або райони вирощування молюсків, які є незалежними від тієї
епізоотологіческой одиниці, де спостерігалася підвищена смертність.
3. Держави-члени повинні гарантувати, що тварини аквакультури, призначені для знищення або забою в
порядку вжиття заходів щодо контролю хвороби, передбачених в Главі V, не розміщуються на ринку з
метою розведення або поповнення поголів'я.
4. Тварини аквакультури можуть бути випущені на свободу з метою поповнення поголів'я або для
рибальства типу «поклади і візьми» в тому випадку, якщо вони:
(A) відповідають вимогам параграфа 1; і
(B) відбуваються з ферми або з району вирощування молюсків з зазначеним в частині А Додатку III
ветеринарно-санітарним статусом, як мінімум рівним ветеринарно-санітарному статусу вод, в які вони
повинні бути випущені.

17.

Простежуваність
1. Держави-члени повинні гарантувати, що підприємства з виробництва аквакультури ведуть облік
наступного:
(A) всі переміщення тварин аквакультури і їх продуктів в / з господарства або в / з району вирощування
молюсків;
(B) рівень смертності в кожній епізоотологіческой одиниці відповідно до типу виробництва;
і
(С) результати програми проведення нагляду за здоров'ям тварин на основі ризиків, передбаченої статтею
10.
2. Держави-члени повинні гарантувати, що затверджені переробні підприємства реєструють всі
переміщення тварин аквакультури і продуктів з них в / з підприємств.
3. Держави-члени повинні гарантувати, що при транспортуванні тварин аквакультури перевізники ведуть
облік наступного:
(A) смертність під час транспортування з урахуванням типу транспорту і транспортується виду;
(B) ферми, райони вирощування молюсків і переробні підприємства, на які заїжджають транспортні
засоби;
(C) будь-яка заміна води під час транспортування, зокрема джерела нової води і місця скидання води.
4. Без шкоди для спеціальних положень щодо відстеження держави-члени повинні гарантувати, що всі
переміщення тварин, зафіксовані підприємством з виробництва аквакультури, як це передбачено в пункті
1 (а), зареєстровані таким чином, щоб можна було гарантувати відстеження місця походження і
призначення. Держави-члени можуть вимагати, щоб записи про подібні переміщення велися в
національному реєстрі і зберігалися в електронному вигляді.

18.

На додаток до термінів в пункті 2 необхідно застосовувати такі терміни:
(1) «компартмент» називають одну або кілька ферм, які знаходяться в рамках загальної системи
біозахисту, де міститься популяція водних тварин з певним статусом здоров'я щодо специфічної хвороби;
(2) «загальна система біозахисту» має на увазі застосування єдиних заходів нагляду за здоров'ям водних
тварин, заходів профілактики хвороб і боротьби з ними;
(3) «зона стримування» - зона навколо зараженої ферми або райони вирощування молюсків, де з метою
недопущення поширення хвороби застосовують заходи по боротьбі;
(4) «хвороба» - клінічна або неклінічна форма зараження одним або декількома етіологічними
агентами;
(5) «компартмент або зона, вільні від хвороби» - зони або компартменти, оголошені вільними від
хвороби відповідно до пунктів 50 та 51;
(6) «емерджентна хвороба» - недавно ідентифікована важка хвороба, причина якої може бути, як
встановлено, так і не встановлена. Ця хвороба відрізняється здатністю поширюватися всередині популяції і
між популяціями, зокрема в результаті торгівлі об’єктами аквакультури і / або продуктами з них. Ця
дефініція також відноситься до списку хвороб, ідентифікованих у нового господаря, якого ще не включили в
Частина II Додатка IV як чутливого виду;
(7) «епізоотологічна одиниця» - група видів, які приблизно в рівній мірі піддані ризику впливу збудника
хвороби в межах певної території. Цей ризик може бути зумовлений тим, що вони знаходяться в загальній
водному середовищі або тому що способи розведення роблять можливим швидке потрапляння збудника
хвороби з однієї групи тварин в іншу групу тварин;
(8) «витримка» (з метою контролю хвороби) - процес повного видалення з ферми водних тварин,
сприйнятливих до даної хвороби, або здатних до передачі збудника хвороби, і якщо можливо, то і видалення
води;

19.

(9) «додаткова обробка» - обробка тварин аквакультури до споживання людиною з використанням різних
заходів і технологій, що впливають на анатомічну цілісність, (наприклад, знекровлення, оброблення /
патрання, видалення голови, нарізування скибочками і філетування). В результаті цієї обробки утворюються
відходи або побічні продукти і може виникнути ризик поширення хвороб;
(10) «збільшена смертність» - смертність по непоясненим причин, показники якої значно перевищують
рівень, який вважається нормальним для господарства або району розведення молюсків в даних умовах.
Рішення про наявність збільшеної смертності мають ухвалювати спільно суб’єкт аквакультури і компетентний
орган;
(11) «зараження» - наявність розмножуються, поширюються по іншим обставинам, або латентних
збудників у господаря або на ньому;
(12) «заражена зона або компартмент» - зони або компартменти, в яких, підтверджуються випадки
інфекції;
(13) «карантин» - утримування групи об’єктів аквакультури в ізоляції, при якому вони не мають прямий
або непрямий контакт з іншими гідробіонтами, щоб протягом певного проміжку часу спостерігати за ними і,
якщо необхідно, тестувати і піддавати обробці, включаючи належну обробку стічних вод;
(14) «сприйнятливий вид» - будь-який вид, у якого зараження збудником хвороби проявилося природним
шляхом або в результаті експериментального зараження, яке відтворює природний шлях зараження;
(15) «переносник» - вид, який несприйнятливий до хвороби, але здатний поширювати інфекцію шляхом
передачі патогенів від одного господаря іншого;
(16) «зона» - точно визначена географічна область з однорідної гідрологічної системою, що включає
частину площі водозбору з джерела і до природного або штучного бар'єру, який перешкоджає висхідній
міграції гідробіонтів з нижніх ділянок площею водозбору; всю площу водозбору від джерела (ів) до дельти,
або кілька площ водозбору, включаючи їх дельти, через епізоотологічного зв'язку між водозбірними площами
через дельту.

20.

ЧАСТИНА I
Затверджене підприємство з виробництва продукції аквакультури
1. Наступна інформація про підприємство з виробництва аквакультури є тим мінімумом, який
компетентні органи повинні включити до реєстру відповідно до пункту 6:
- назва та адреса підприємства по виробництву аквакультури, контактна інформація (телефон,
факсимільний зв'язок, електронна пошта);
- реєстраційний номер оператора потужності;
- географічне положення господарства, певне у відповідній системі координат всіх ділянок
господарства (якщо можливо, координати GIS);
- мета, тип (а саме тип системи вирощування, або споруди, як наприклад, споруди, морські садки) і
максимальний обсяг виробництва, якщо він регламентований;
- материкові господарства, центри по відправці і центри з очищення, детальна інформація про
водопостачання та водовідведення на фермі;
- види об’єктів аквакультури, що вирощуються на господарстві (для господарств, де вирощують
кілька видів, або декоративні види, повинна бути як мінімум вказана інформація про те, чи є які-небудь
види сприйнятливими до хвороб, перелічених у Частині II Додатку IV, або чи є переносники таких
хвороб);
- оновлена ​інформація про статус здоров'я (тобто вільне господарство від хвороб (розташована в зоні
або компартменті), чи працює ферма відповідно до програми, метою якої є отримання такого статусу, або
вона оголошена зараженої хворобою , зазначеної в Додатку IV).

21.

Затверджені підприємства на розбір
Компетентні органи повинні зберігати в реєстрі наступну мінімальну
інформацію по кожному підприємству з розбирання, як сказано в статті 6 цієї
Конвенції:
- назва та адреса затверджених підприємств по обробленню, контактна
інформація (телефон, факсимільний зв'язок, електронна пошта);
- реєстраційний номер і докладна інформація про видачу експлуатаційного
дозволу (тобто дата видачі дозволу, ідентифікаційній код, задані умови
виробництва, будь-які інші питання, що стосуються видачі дозволу (ів));
- географічне положення потужності, певне у відповідній системі координат
всіх ділянок господарства (якщо можливо, координати GIS);
- детальна інформація про системи обробки стічних вод на затверджених
переробних підприємствах;
- види об’єктів аквакультури, з якими працюють на затверджених
підприємствах по обробленню.

22.

Складання списку хвороб
ЧАСТИНА I
Критерії для включення хвороб в список
А. Екзотичні хвороби повинні відповідати таким критеріям:
1. хвороба є екзотичною, тобто хвороба не вкоренилася в рибницьких господарствах, і невідомо чи
присутній патоген в водах;
2. потенційно може мати серйозний економічний вплив, якщо буде занесена в на територію країни; це або
втрати при виробництві в рибницьких господарствах, або обмеження на торгівлю гідробіонтами і продуктами
з них;
3. при занесенні на територію може потенційно зашкодити довкіллю, зокрема популяціям гідробіонтів, які
належать до видів, які представляють собою цінні ресурси, які потребують захисту з боку національного або
міжнародного законодавства.

23.

В. Неекзотичні хвороби повинні відповідати наступним критеріям:
1. Кілька регіонів вільні від специфічної хвороби;
2. Потенційно може мати серйозний економічний вплив, якщо буде занесене, може викликати
виробничі втрати, пов'язані з хворобою і боротьбою з нею, що перевищують 5% від вартості
вирощування в регіоні об’єктів аквакультури сприйнятливих видів, або обмежити можливості
міжнародної торгівлі об’єктами аквакультури і продуктами з них;
3. При занесенні у вільний від хвороби регіон, хвороба демонструє негативний вплив на
навколишнє середовище, зокрема на популяції диких гідробіонтів тих видів, які представляють собою
цінні ресурси, які потребують захисту з боку національного або міжнародного законодавства;
4. Хворобу важко контролювати і стримувати в межах господарства або на рівні району
вирощування молюсків, не застосовуючи заходів суворого контролю і обмежень для торгівлі;
5. Хворобу можна контролювати на рівні регіону, досвід показує можливість встановлення і
підтримання зон і компартментов, вільних від хвороб, і ця підтримка є економічно доцільною;
6. При розміщенні на ринку об’єктів аквакультури існує ризик того, що хвороба вкоренитися в
раніше неінфікованих області;
7. В наявності є надійні і прості тести для інфікованих гідробіонтів. Тести повинні бути
специфічними і чутливими, а метод тестування повинен бути визначений.

24.

Хвороби, включені до списку
Екзотичні хвороби
Гідробіонти
Молюски
Хвороба
Епізоотичний
гематопоетичний некроз
Вразливі види
Райдужна
форель
(Oncorhynchus mykiss) та
Окунь річковий (Perca
fluviatilis)
Епізоотичний виразковий Роди:
Catla,
Channa,
синдром
Labeo,
Mastacembelus,
Mugil,
Puntius,
Зараження Bonamia
Trichogaster
Австралійська
устриця
exitiosa
(Ostrea angasi), чилійська
плоска
устриця
(O.
chilensis)
Зараження Perkinsus
Тихоокеанська
устриця
marinus
(Crassostrea
gigas)
та
восточна
устриця (C.
virginica)
Зараження Microcytos
Тихоокеанська
устриця
mackini
(Crassostrea
gigas)
та
восточна
устриця
(C.
virginica),
плоска
устриця Олімпія (Ostrea
conchaphila)
та
європейська
плоска
устриця (O.edulis)

25.

Ракоподібні
Синдром Таура
Синдром «жовтої голови»
Північна біла креветка
(Panaeus
setiferus),
блакитна
тигрова
креветка (P. stylirostris),
білонога
креветка
(Penaeus vannamei)
Коричнева
креветка
(Penaeus aztecus), рожева
креветка
(Penaeus
duorarum),
японська
тигрова
креветка
(P.japonicus),
чорна
тигрова креветка (Penaus
monodon), північна біла
креветка
(Panaeus
setiferus),
блакитна
тигрова
креветка
(P.stylirostris),
білонога
креветка
(Penaeus
vannamei)

26.

Гідробіонти
Хвороби
Весняна виремія
коропових
Вірусна геморагічна
септицемія (VHS)
Вразливі види
Строкатий
товстолоб
(Aristichthys
nobilis),
сріблястий
карась
(Carassius auratus), карась
звичайний (C. carassius),
білий
амур
(Ctenopharyngodon
idellus), короп та короп
кої
(Cyprinus
carpio),
товстолобик
(Hypophthalmichthys
molitrix), сомові (Silurus
glanis) and( Clupea
линь (Tinca
Оселедець
spp.),
tinca).
сигові
(Coregonussp.)
щука (Esox lucius), пікша
(Gadusaeglefinus),
тихоокеанська
тріска
(G. macrocephalus),
атлантична
тріска
(G. morhua),
тихоокеанський
лосось
(Oncorhynchus
spp.)
райдужна
форель(O.
mykiss),
минь
(Onos mustelus),
струмкова форель (Salmo
trutta),
тюрбо
(Scophthalmus maximus),
шпрот (Sprattussprattus)
and харіус
(Thymallus
thymallus)

27.

Інфекційний гемотопоетіческій некроз
(IHN)
Кета (Oncorhynchus keta), кіжуч (O.
kisutch), сима (O. masou), райдужна
форель (O. mykiss), нерка (O. nerka),
горбуша
(O.
rhodurus)
чавича
(O.tshawytscha),
and
атлантичний
лосось (Salmo salar)
Хвороба, викликана герпесвірусом кої Звичайник короп, короп кої (Сургіпт
(KHV)
сагріо}
Інфекційна анемія лососевих (ISA)
Райдужна
форель
(Oncorhynchus
mykiss),
атлантичний
лосось
(Salmo salar), струмкова форель та
кумжа (S. trutta).

28.

Молюски
Зараження Marteilia
refringens
Зараження Bonamia
ostreae
Ракообразні
Хвороба білих плям
Австралійська
устриця
(Ostrea angasi), чилійська
плоска
устриця
(O.
chilensis)
Європейська
плоска устриця (O. edulis),
аргентинська устриця (O.
puelchana), синя мідія
(Mytilus
edulis)
та
середземноморська мідія
(M. galloprovincialis)
Австралійська
устриця
(Ostrea angasi), чилійська
пласка
устриця
(O.
chilensis), плоска устриця
Олімпія (O. conchaphila),
азіатська устриця (O.
denselammellosa),
європейська
пласка
устриця (O. edulis), та
аргентинська устриця (O.
puelchana).
Всі представники
образних
(order Decapoda).
рако

29. Рішення Комісії (EU) 2015/1554 від 11 вересня 2015 року, що встановлює правила застосування Директиви 2006/88 / EC щодо вимог

РІШЕННЯ КОМІСІЇ (EU) 2015/1554 ВІД 11 ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ, ЩО ВСТАНОВЛЮЄ ПРАВИЛА
ЗАСТОСУВАННЯ ДИРЕКТИВИ 2006/88 / EC ЩОДО ВИМОГ ДО НАГЛЯДУ І ПРОВЕДЕННЯ
ДІАГНОСТИКИ
• ПРЕДМЕТ
• ЦЕ РІШЕННЯ ВСТАНОВЛЮЄ ПРАВИЛА ЩОДО:
• (А) СПОСТЕРЕЖЕННЯ, БУФЕРНИХ ЗОН, МЕТОДІВ ВІДБОРУ ТА ДІАГНОСТИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ДЕРЖАВАМИЧЛЕНАМИ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СТАНОМ ЗАХВОРЮВАННЯ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ АБО ЇХ ЗОН АБО ЇХ ВІДСІКІВ ДЛЯ НЕЕКОЛОГІЧНИХ ХВОРОБ
ВОДНИХ ТВАРИН, ПЕРЕЛІЧЕНИХ У ЧАСТИНІ II ДО ДОДАТКУ IV ДО ДИРЕКТИВИ 2006 / 88 / EC ("ПЕРЕЛІЧЕНІ ХВОРОБИ");
• (Б) ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНИХ ОБСТЕЖЕНЬ У РАЗІ ПІДОЗРИ АБО ПІДТВЕРДЖЕННЯ
НАЯВНОСТІ ПЕРЕРАХОВАНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ; І
• (С) МІНІМАЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ВИПАДКУ ПІДОЗРИ АБО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІЧЕНОГО
ЗАХВОРЮВАННЯ В ДЕРЖАВІ-ЧЛЕНІ, ЗОНІ АБО ВІДСІКУ, ЯКА НЕ ОГОЛОШЕНА ВІЛЬНОЮ ВІД ЗАЗНАЧЕНОГО ПЕРЕЛІЧЕНОГО
ЗАХВОРЮВАННЯ.

30. РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 1251/2008 від 12 грудня 2008 року, що забезпечує виконання Директиви Ради 2006/88 / ЄС щодо умов і

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 1251/2008
ВІД 12 ГРУДНЯ 2008 РОКУ,
ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИКОНАННЯ ДИРЕКТИВИ РАДИ 2006/88 / ЄС ЩОДО УМОВ І ВИМОГ ДО
СЕРТИФІКАЦІЇ З МЕТОЮ РОЗМІЩЕННЯ НА РИНКУ ТА ІМПОРТУ ДО СПІВТОВАРИСТВА ТВАРИН
АКВАКУЛЬТУРИ І ПРОДУКТІВ З НИХ І ВСТАНОВЛЮЄ
СПИСОК ВЕКТОРНИХ ВИДІВ
ДАНИЙ РЕГЛАМЕНТ ВСТАНОВЛЮЄ:
(A)
(B)
УМОВИ ЗДОРОВ'Я ТВАРИН ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НА РИНКУ ДЕКОРАТИВНИХ ВОДНИХ ТВАРИН АБО ПОХОДЯТЬ З ЗАКРИТИХ
ДЕКОРАТИВНИХ ОБ'ЄКТІВ, АБО ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ НИХ;
(C)
(1) ТВАРИН АКВАКУЛЬТУРИ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЗОНИ ВИТРИМКИ, РИБОГОСПОДАРСТВА З
СИСТЕМОЮ «ПОКЛАДИ І ВІЗЬМИ» І ВІДКРИТІ ДЕКОРАТИВНІ ОБ'ЄКТИ, І ЗМІНИ ПОГОЛІВ'Я; ТА
(И)
(Б)
УМОВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТВАРИН І ВИМОГИ ДО СЕРТИФІКАЦІЇ ДЛЯ ІМПОРТУ ДО СПІВТОВАРИСТВА ТА ТРАНЗИТУ ЧЕРЕЗ НЬОГО,
ВКЛЮЧАЮЧИ ЗБЕРІГАННЯ ПІДЧАС ТРАНЗИТУ:
(1) ТВАРИН АКВАКУЛЬТУРИ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКОГО РОЗВЕДЕННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЗОНИ ВИТРИМКИ, РИБОГОСПОДАРСТВА З
СИСТЕМОЮ «ПОКЛАДИ І ВІЗЬМИ» І ВІДКРИТІ ДЕКОРАТИВНІ ОБ'ЄКТИ;
(И)
ТВАРИН АКВАКУЛЬТУРИ ТА ПРОДУКТІВ З НИЗ ПРИЗНАЧЕНИХ
(Ш)
ДЕКОРАТИВНИХ ВОДНИХ ТВАРИН, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЗАКРИТИХ ДЕКОРАТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ.
СПИСОК ВЕКТОРНИХ ВИДІВ;
ВИМОГИ ДО СЕРТИФІКАЦІЇ ЗДОРОВ'Я ТВАРИН ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НА РИНКУ:
ТВАРИН АКВАКУЛЬТУРИ І ПРОДУКТІВ З НИХ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ;
ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ;

31. Список векторних видів Тварин аквакультури видів, перерахованих в колонці 2 таблиці Додатка I до цього Регламенту, слід вважати

СПИСОК ВЕКТОРНИХ ВИДІВ
ТВАРИН АКВАКУЛЬТУРИ ВИДІВ, ПЕРЕРАХОВАНИХ В
КОЛОНЦІ 2 ТАБЛИЦІ ДОДАТКА I ДО ЦЬОГО
РЕГЛАМЕНТУ, СЛІД ВВАЖАТИ ВЕКТОРАМИ ТІЛЬКИ В
ЦІЛЯХ СТАТТІ 17 ДИРЕКТИВИ 2006/88/ЄС, КОЛИ ЦІ
ТВАРИНИ ВИКОНУЮТЬ УМОВИ, ЗАЗНАЧЕНІ В
КОЛОНКАХ 3 І 4 ТАБЛИЦІ.

32.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила