MS Excel – кестелік процессоры
MS Excel кестелік процессорын іске косу алгоритмі Пуск => Программы => Microsoft Office => Microsoft Excel
Microsoft Excel – кесте iшiнде есептеу жұмыстарын атқара отырып, оларды көрнекi түрде бейнелейтiн, диаграммаларды тұрғызу,
Microsoft Excel терезесінің элементтері
Кестенің ұяшықтарына мәліметтердің келесі үш типінің біреуін ғана енгізе аламыз:
Excel кестелік процессорында қолданылатын стандартты функциялар тізімі:  • SIN, COS, TAN – тригонометриялық функциялар; • ASIN,
Назарларыңызға рахмет!

MS Excel – кестелік процессоры

1. MS Excel – кестелік процессоры

MS EXCEL – КЕСТЕЛІК
ПРОЦЕССОРЫ
Орындаған:Орынбеков Е.
Маркетинг - 112

2. MS Excel кестелік процессорын іске косу алгоритмі Пуск => Программы => Microsoft Office => Microsoft Excel

Excel – ді таңдаймыз
M S E XC E L К ЕС Т Е Л І К П Р О Ц ЕССО РЫ Н І С К Е
КО С У А Л Г О Р И Т М І
П У С К = > П Р О Г РА М М Ы = >
MICROSOFT OFFICE => MICROSOFT
EXCEL

3. Microsoft Excel – кесте iшiнде есептеу жұмыстарын атқара отырып, оларды көрнекi түрде бейнелейтiн, диаграммаларды тұрғызу,

MICROSOFT EXCEL – КЕСТЕ IШIНДЕ
Е С Е П Т Е У Ж Ұ М Ы С ТА Р Ы Н АТ Қ А РА
О Т Ы Р Ы П , ОЛ А РД Ы К Ө Р Н Е К I Т Ү РД Е
Б Е Й Н Е Л Е Й Т I Н , Д И А Г РА М М А Л А РД Ы Т Ұ Р Ғ Ы З У,
М Ә Л I М Е Т Т Е Р Б А З А С Ы Н Қ Ұ Р У, СА Н Т Ү Р I Н Д Е
БЕРIЛГЕН МӘЛIМЕТТЕР АРҚЫЛЫ
Э К С П Е Р И М Е Н Т Т Е Р Ж Ү Р Г I З У Ж Ә Н Е Т. Б .
М Ү М К I Н Д I К Т Е Р Б Е Р Е Т I Н П Р О Г РА М М А Л Ы Қ
КЕСТЕ.

4. Microsoft Excel терезесінің элементтері

M I C RO S OF T E XC E L Т Е РЕЗ ЕС І Н І Ң
ЭЛ Е М Е Н Т Т Е РІ
Меню жолы
Тақырып жолы
Бағаналар қатары
Жұмыс аймағы
Қатарлар
Парақ нөмері
Айналдыру жолағы

5.

Бағаналар А – Z , жалпы саны – 256
Қатарлар жалпы саны – 65536

6.

Кестелiк курсор
Электрондық кестеде
ағымдағы немесе екпiндi
ұяшықты көрсететiн ерекше
тiктөртбұрыш.
• Екпінді ұяшық – кестелік
курсор орналасқан ұяшық.

7. Кестенің ұяшықтарына мәліметтердің келесі үш типінің біреуін ғана енгізе аламыз:

К Е С Т Е Н І Ң Ұ Я Ш Ы Қ ТА Р Ы Н А
М Ә Л І М Е Т Т Е РД І Ң К Е Л Е С І Ү Ш
ТИПІНІҢ БІРЕУІН ҒАНА ЕНГІЗЕ
АЛАМЫЗ:
Сан
Формула
Мәтін

8. Excel кестелік процессорында қолданылатын стандартты функциялар тізімі:  • SIN, COS, TAN – тригонометриялық функциялар; • ASIN,

• A S I N, AC O S, AT A N – К Е Р І Т Р И ГО Н О М Е Т Р И Я Л Ы Қ
ФУНКЦИЯЛАР;
• М А КС , М И Н , С Р З Н АЧ – М А С С И В Т Е Р Г Е
Қ ОЛ Д А Н Ы Л АТ Ы Н ФУ Н К Ц И Я ;
• L N , L O G, L O G 1 0 – Н А Т У РА Л , Ж А Й О Н Д Ы Қ
Л О ГА Р И Ф М Д Е Р ;
• КО Р Е Н Ь – К В А Д РА Т О Н Т Ү Б І РД І А Н Ы Қ Т А Й Т Ы Н
ФУНКЦИЯ;
• ЕС Л И , И , Н Е , И Л И , Л ОЖ Ь – Л О Г И К А Л Ы Қ
ФУНКЦИЯЛАР;
• З А М Е Н И Т Ь , Н А Й Т И , К ОД С И М В , Л Е В С И М В ,
П О В Т О Р - М Ә Т І Н Д І К Ф У Н К Ц И Я Л А Р.

9. Назарларыңызға рахмет!

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!
English     Русский Правила