ФАКТОРИНГ
Визначення факторингу (Цивільний кодекс України)
Фінансова установа
ЗУ “Про фінансові послуги” передбачає можливість надання фін.послуги факторингу
До фінансової послуги факторингу відноситься сукупність таких операцій:
Предмет договору факторингу
Сторони у договорі факторингу
Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг визначає такі функції
Міжнародний факторинг
Недійсність заборони відступлення права грошової вимоги
Виконання боржником грошової вимоги факторові
Наступне відступлення права грошової вимоги
Права фактора
Зустрічні вимоги боржника
Класифікація факторингових операцій
Кредитний факторинг Фактор надає клієнту кредит в розмірі, який не перевищує всю суму вимог до боржника (без ПДВ). Право регресу застосовує
Переваги факторингу порівняно з короткостроковим кредитуванням
79.86K
Категории: ФинансыФинансы ПравоПраво

Факторинг. Цивільний кодекс України

1. ФАКТОРИНГ

Цивільний кодекс України
Господарський кодекс України
Закон України “Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг”
Розпорядження Держфінпослуг від 3 квітня 2009 року N 231

2. Визначення факторингу (Цивільний кодекс України)

• За договором факторингу (фінансування під відступлення
права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або
зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої
сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов'язується
відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої
особи (боржника).
• Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до
боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання
клієнта перед фактором.
• Зобов'язання фактора за договором факторингу може
передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою
вимогою, право якої він відступає.

3. Фінансова установа


1. Фінансовими вважаються такі послуги:
11) факторинг; Ст. 4 ЗУ “Про фінансові послуги”.
2. Фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це
прямо передбачено законами, фізичними особами – підприємцями.
1) фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає
одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції),
пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених
законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом
порядку.
До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди,
лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи
накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії
та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання
фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші
послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг; Ст. 1 ЗУ
“Про фінансові послуги”.

4. ЗУ “Про фінансові послуги” передбачає можливість надання фін.послуги факторингу


Фінансові установи мають право надавати послуги з факторингу
з урахуванням вимог:
- Цивільного кодексу України
- Закону України «Про фінансові послуги….»
• Фінансова установа, що надає послуги з факторингу, може
надавати послуги:
- з пов'язаного з цим ведення обліку грошових вимог,
- надання поруки за виконання боржником свого обов'язку за
грошовими вимогами постачальників товарів (послуг),
- пред'явлення до сплати грошових вимог від імені
постачальників товарів (послуг) або від свого імені,
- а також інші послуги, спрямовані на одержання коштів від
боржника.
Ст 5 ЗУ “Про фінансові послуги”.

5. До фінансової послуги факторингу відноситься сукупність таких операцій:

1) фінансування клієнтів - суб'єктів господарювання, які уклали
договір, з якого випливає право грошової вимоги;
2) набуття відступленого права грошової вимоги, у тому числі
права вимоги, яке виникне в майбутньому, до боржників суб'єктів господарювання за договором, на якому базується
таке відступлення;
3) отримання плати за користування грошовими коштами,
наданими у розпорядження клієнта, у тому числі шляхом
дисконтування суми боргу, розподілу відсотків, винагороди, якщо
інший спосіб оплати не передбачено договором, на якому
базується відступлення.
Розпорядження 03.04.2009 № 231{Із змінами№ 352 від 06.02.2014}

6. Предмет договору факторингу

• Предметом договору факторингу може бути право грошової
вимоги, строк платежу за якою настав (наявна вимога), а також
право вимоги, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).
• Майбутня вимога вважається переданою фактору з дня
виникнення права вимоги до боржника. Якщо передання права
грошової вимоги обумовлене певною подією, воно вважається
переданим з моменту настання цієї події.
• У цих випадках додаткове оформлення відступлення права
грошової вимоги не вимагається.

7. Сторони у договорі факторингу

• Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт.
• Клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або
юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької
діяльності.
• Фактором може бути банк або фінансова установа,
а також фізична особа - суб'єкт підприємницької
діяльності, яка відповідно до закону має право
здійснювати факторингові операції.

8. Конвенція УНІДРУА про міжнародний факторинг визначає такі функції

• - фінансування постачальника, включаючи
надання позики та здійснення авансових
платежів;
• - ведення обліку (головної бухгалтерської книги)
щодо дебіторської заборгованості;
• - пред'явлення до сплати грошових вимог;
• - захист від несплат боржників;
з яких фактор має виконувати:
принаймні дві з них;

9. Міжнародний факторинг

Для цілей Конвенції УНІДРУА про міжнародний
факторинг, «договір факторингу» означає договір,
укладений між однією стороною
(постачальником) та іншою стороною (фактором),
відповідно до якого:
постачальник відступає або може відступати фактору
право грошової вимоги, яке випливає з договорів
купівлі-продажу товарів (у т.ч. надання послуг),
укладених між постачальником та його покупцями
(боржниками), крім договорів купівлі-продажу
товарів (у т.ч. надання послуг), придбаних в першу
чергу для їхнього особистого, сімейного або
домашнього використання;

10. Недійсність заборони відступлення права грошової вимоги


Договір факторингу є дійсним незалежно від
наявності домовленості між клієнтом та боржником
про заборону відступлення права грошової вимоги
або його обмеження.
У цьому разі клієнт не звільняється від зобов'язань
або відповідальності перед боржником у зв'язку із
порушенням клієнтом умови про заборону або
обмеження відступлення права грошової вимоги.
Ст. 1080 ЦКУ

11. Виконання боржником грошової вимоги факторові

Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за
умови:
• що він одержав від клієнта або фактора письмове
повідомлення про відступлення права грошової
вимоги факторові
• в цьому повідомленні визначена грошова вимога, яка
підлягає виконанню,
• а також названий фактор, якому має бути здійснений
платіж.
Стаття 1082 ЦКУ

12. Наступне відступлення права грошової вимоги


Наступне відступлення фактором права
грошової вимоги третій особі
не допускається,
якщо інше не встановлено договором
факторингу.
Стаття 1083 ЦКУ

13. Права фактора


1. Якщо відповідно до умов договору факторингу фінансування
клієнта здійснюється шляхом купівлі у нього фактором права
грошової вимоги, фактор набуває права на всі суми, які він
одержить від боржника на виконання вимоги, а клієнт не відповідає
перед фактором, якщо одержані ним суми є меншими від суми,
сплаченої фактором клієнтові.
2. Якщо відступлення права грошової вимоги факторові
здійснюється з метою забезпечення виконання зобов'язання
клієнта перед фактором, фактор зобов'язаний надати клієнтові звіт і
передати суму, що перевищує суму боргу клієнта,якщо інше не
встановлено договором факторингу.
Якщо сума, одержана фактором від боржника, виявилася меншою
від суми боргу клієнта перед фактором, клієнт зобов'язаний
сплатити факторові залишок боргу.

14. Зустрічні вимоги боржника


1. Якщо фактор пред'явив боржнику вимогу
здійснити платіж, боржник має право пред'явити
до заліку свої грошові вимоги, що ґрунтуються на
договорі боржника з клієнтом, які виникли у боржника
до моменту, коли він одержав повідомлення про
відступлення права грошової вимоги факторові.
2. Боржник не може пред'явити факторові вимоги до
клієнта у зв'язку з порушенням ним умови про
заборону або обмеження відступлення права
грошової вимоги.
Стаття 1085 ЦКУ

15. Класифікація факторингових операцій

• безобіговий факторинг з
правом регресу;
• безобіговий факторинг без
права регресу;
• кредитний факторинг.

16. Кредитний факторинг Фактор надає клієнту кредит в розмірі, який не перевищує всю суму вимог до боржника (без ПДВ). Право регресу застосовує

Безобіговий факторинг з
правом регресу
Безобіговий факторинг
без права регресу
• сума коштів, передана
фактором в розпорядження
клієнта, нижча на визначену
договором суму, ніж повна
вартість вимоги, що
відступається, а клієнт
приймає на себе
відповідальність за
боржника, тобто зобов’язання
зі зворотного викупу у фактора
рахунків, не оплачених
боржником.
• сума коштів, передана
фактором в розпорядження
клієнта, нижча на визначену
договором суму, ніж повна
вартість вимоги, що
відступається, а клієнт не
приймає на себе
відповідальність за
боржника, тобто зобов’язання
зі зворотного викупу у фактора
рахунків, не оплачених
боржником.
Кредитний факторинг
Фактор надає клієнту кредит в розмірі, який не перевищує всю суму
вимог до боржника (без ПДВ). Право регресу застосовується у випадку
невчасного і/або неповного погашення суми грошової вимоги
боржником фактору, відповідно, фактор одержує право вимагати
відповідну суму від клієнта після того, як боржник не погасив свій борг
перед фактором. По факту надання факторингових і кредитних послуг
клієнт виплачує фактору винагороду і проценти.

17. Переваги факторингу порівняно з короткостроковим кредитуванням

Факторинг
Короткостроковий кредит
Збільшення товарообороту у клієнта за
рахунок постійного фінансування
Кредитні кошти на певний строк, відсутність
“суцільного потоку”
Договір може бути на невизначений строк
(фактор є партнером)
Для кожного кредиту окремий договір
Покращує структуру балансу
Погіршує структуру балансу
Отримане фінансування повертається з
коштів дебіторів
Отримане фінансування повертається з
коштів позичальника
Додатковий сервіс: управління дебіторською
заборгованістю, ризиками
Крім коштів, ніяких додаткових послуг
Не потребує застави
Потребує застави,оформлення,страхування
Фінансування на строк фактичної відстрочки
платежу
Кредит надається на фіксований строк
Розмір фінансування може збільшуватись у
міру росту обсягів продаж
Кредит надається на певну, заздалегідь
обумовлену суму
Збільшення прибутку за рахунок збільшення
обсягу продаж
Зниження ліквідності та рентабельності
внаслідок сплати процентів, комісій,кредиту
English     Русский Правила