Тема 9. Звітність про виконання бюджетів
Фінансова звітність
Бюджетна звітність
Класифікація звітності про виконання бюджетів
Фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів
Бюджетна звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
Звітний період для складання бюджетної звітності розпорядниками бюджетних коштів
Склад бюджетної звітності розпорядників бюджетних коштів:
Бюджетна звітність про виконання Державного бюджету складається та подається за такими формами
557.52K
Категория: ФинансыФинансы

Звітність про виконання бюджетів

1. Тема 9. Звітність про виконання бюджетів

доц. Приймак І.

2.

Звітність про виконання
Державного та місцевих
бюджетів, а також кошторисів
бюджетних установ включає:
- Фінансову звітність
- Бюджетну звітність
Метою складання звітності про виконання бюджетів є
надання користувачам повної, достовірної, своєчасної
й неупередженої інформації щодо джерел надходження
коштів і напрямів їх використання, фінансового
забезпечення діяльності установи, отримання й
використання ресурсів відповідно до затвердженого
кошторису, стану виконання зобов’язань та
дотримання
бюджетного
законодавства
для
прийняття ними виважених економічних рішень у
сфері бюджетної діяльності.

3. Фінансова звітність

Фінансова (бухгалтерська) звітність – це
система взаємопов’язаних
узагальнюючих показників, що
відображають фінансовий стан бюджету
та результати його виконання за звітний
період. ЇЇ складають з дотриманням
принципу балансового узагальнення
інформації про виконання бюджетів.

4. Бюджетна звітність

Бюджетна звітність відображає стан
виконання державного та місцевих
бюджетів, містить інформацію про
надходження та використання коштів,
бюджетну заборгованість в розрізі
бюджетної класифікації.

5. Класифікація звітності про виконання бюджетів

6. Фінансова звітність розпорядників бюджетних коштів

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ)
бухгалтерського обліку в державному секторі
101 «Подання фінансової звітності» : Наказ
Міністерства фінансів України 28.12.2009 № 1541
“Баланс” (форма № 1дс);
“Звіт про фінансові результати”
(форма № 2дс);
“Звіт про рух грошових коштів”
(форма № 3дс);
“Звіт про власний капітал” (форма № 4дс);
Примітки;

7. Бюджетна звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

Порядок складання бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних
коштів: Наказ Міністерства фінансів України
24.01.2012 № 44
Бюджетна звітність має бути достовірною. Інформація,
наведена у бюджетній звітності, є достовірною,
якщо вона не містить помилок та перекручень.
Бюджетна звітність має відповідати аналогічним
даним бухгалтерського обліку та звітності органів
Державної казначейської служби України (далі органи Казначейства).
Бюджетна звітність має містити інформацію про
виконання кошторисів та/або планів використання
бюджетних коштів.

8. Звітний період для складання бюджетної звітності розпорядниками бюджетних коштів

місячної бюджетної звітності - період, що
починається 01 січня і закінчується в
останній день звітного місяця.
квартальної бюджетної звітності - період,
що починається 01 січня і закінчується в
останній день звітного кварталу.
річної бюджетної звітності - бюджетний
період, що становить один календарний
рік, який починається 01 січня кожного року
і закінчується 31 грудня того самого року.

9. Склад бюджетної звітності розпорядників бюджетних коштів:

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
(форма № 2д, № 2м) (додаток 1);
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за
послуги (форма № 4-1д, № 4-1м) (додаток 2);
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими
джерелами власних надходжень (форма № 4-2 д, № 4-2м)
(додаток 3);
Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4);
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на
виконання програм соціально-економічного та культурного
розвитку регіонів (форма № 4-4д) (додаток 5);
Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)
(форма № 4-3д.1, № 4-3м.1) (додаток 6);
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, №
7м) (додаток 7);
Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, №
7м.1) (додаток 8).

10.

11.

12.

13.

14. Бюджетна звітність про виконання Державного бюджету складається та подається за такими формами

Місячний звіт
Звіт про виконання державного
бюджету (форма 2м(к)дб);
Звіт про бюджетну заборгованість
(форма 7 дб) ;
Для забезпечення звірки показників
бюджетної звітності складається та
подається Сальдовий баланс рахунків .

15.

Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України
включає:
1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;
2) звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету
України;
3) звіт про виконання Державного бюджету України (включаючи
звіти про виконання показників за формою додатків до закону
про Державний бюджет України);
4) звіт про стан державного боргу і гарантованого державою боргу;
5) зведені показники звітів про виконання бюджетів;
6) звіт про прострочену заборгованість суб'єктів господарювання
перед державою за кредитами (позиками), залученими під
державні гарантії;
7) звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов'язань;
8) інформацію про здійснені операції з управління державним
боргом;
9) інформацію про надані державні гарантії;
10) інформацію про стан місцевих боргів та гарантованих відповідно
Автономною Республікою Крим, обласними радами та
територіальними громадами боргів і про надані місцеві гарантії;
11) пояснення щодо стану виконання показників Державного
бюджету України та місцевих бюджетів за звітний період.

16.

Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України
включає:
1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;
2) звіт про виконання Державного бюджету України (включаючи
звіти про виконання показників за формою додатків до закону про
Державний бюджет України);
3) звіт про фінансові результати виконання Державного бюджету
України;
4) звіт про рух грошових коштів;
5) звіт про власний капітал;
6) інформацію про виконання захищених видатків Державного
бюджету України;
7) звіт про бюджетну заборгованість;
8) звіт про використання коштів з резервного фонду державного
бюджету;
8-1) звіт про використання коштів державного фонду регіонального
розвитку;
8-2) звіт про використання коштів державного дорожнього фонду;
8-3) звіт про використання коштів Державного фонду поводження з
радіоактивними відходами;
8-4) звіт про використання коштів державного фонду розвитку
водного господарства;

17.

9) звіт про стан державного боргу і гарантованого
державою боргу;
10) звіт про прострочену заборгованість суб'єктів
господарювання перед державою за кредитами
(позиками), залученими під державні гарантії;
10-1) звіт про платежі з виконання державою
гарантійних зобов'язань;
11) зведені показники звітів про виконання бюджетів;
12) інформацію про виконання місцевих бюджетів,
включаючи інформацію про стан місцевих боргів та
гарантованих відповідно Автономною Республікою
Крим, обласними радами та територіальними
громадами боргів і про надані місцеві гарантії;
13) інформацію про здійснені операції з управління
державним боргом;
14) інформацію про надані державні гарантії;

18.

15) інформацію про досягнення головними розпорядниками коштів державного
бюджету запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних
програм, а також цілей державної політики у відповідній сфері діяльності,
формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів
державного бюджету, з показниками їх досягнення за результатами звітного
бюджетного періоду;
15-1) інформацію про виконання державних інвестиційних проектів із зазначенням
загальної вартості кожного проекту, включаючи інформацію про стан реалізації
проекту із зазначенням ступеня його готовності та обсягу витрат державного
бюджету, необхідних для завершення проекту, за бюджетними програмами, а
також обсяги таких витрат за звітний бюджетний період за бюджетними
програмами. Підготовка таких матеріалів здійснюється центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
економічного і соціального розвитку;
15-2) інформацію про виконання інвестиційних проектів, що реалізуються із
залученням державою кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних
фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, із зазначенням
загальної вартості кожного проекту, включаючи інформацію про стан реалізації
проекту із зазначенням ступеня його готовності, обсягів відповідних кредитів
(позик) і витрат державного бюджету, необхідних для завершення проекту, за
бюджетними програмами, а також обсяги таких кредитів (позик) і витрат за
звітний бюджетний період за бюджетними програмами;
16) інформацію про виконання текстових статей закону про Державний бюджет
України;
17) іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення
звіту.

19.

20.

21.

Відповідно до ст. 59 Бюджетного кодексу
Місячна звітність про виконання
Державного бюджету
Надається Казначейством України
Верховній Раді України, Президенту
України, Кабінету Міністрів України,
Рахунковій палаті та Міністерству фінансів
України
не пізніше 15-го числа місяця наступного за
звітним.

22.

Зведені показники звітів про виконання бюджетів,
Інформація про: виконання захищених видатків
Державного бюджету, використання коштів з
резервного фонду бюджету, перелік здійснених
операцій з державним боргом, надані державні
гарантії
подаються не пізніше 25-го числа місяця, наступного
за звітним.
Звіт про бюджетну заборгованість
надається на пізніше 1-го числа другого місяця
наступного за звітним.
Місячний звіт про фактичні надходження податків і
зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів
бюджету, а також звіт про податковий борг та про
суми надміру сплачених грошових зобов’язань
платників податків, подаються органами Державної
фіскальної служби не пізніше 15 числа місяця,
наступного за звітним.

23.

Відповідно до ст. 60 Бюджетного кодексу
Квартальний звіт про виконання
Державного бюджету
Казначейством України надає:
Верховній Раді України, Президенту
України, Кабінету Міністрів України,
Рахунковій палаті та Міністерству
фінансів України
не пізніше 35-ти днів після закінчення
звітного кварталу.

24.

Державна фіскальна служба надає
інформацію:
про втрати доходів бюджету внаслідок
податкових пільг
не пізніше 50 днів після закінчення кварталу
(не пізніше 70 днів після закінчення року)
про суми реструктуризованої та списаної
податкової заборгованості і суми
відстрочених та розстрочених платежів
не пізніше 35 днів після закінчення кварталу.

25.

Річний звіт про виконання закону про
Державний бюджет України Кабінет
Міністрів подає
Верховній раді, Президенту України та
Рахунковій палаті
не пізніше 1-го квітня року, наступного за
звітним.
До звіту про виконання Державного бюджету
додаються пояснення щодо відхилень від
затвердженого Закону про Державний
бюджет України як за доходами, так і за
видатками.
English     Русский Правила