ІНВЕСТУВАННЯ
ІНВЕСТУВАННЯ
ІНВЕСТУВАННЯ
ІНВЕСТУВАННЯ
ІНВЕСТУВАННЯ
ІНВЕСТУВАННЯ
ІНВЕСТУВАННЯ
ІНВЕСТУВАННЯ
ІНВЕСТУВАННЯ
BLOCKCHAIN
BLOCKCHAIN
BLOCKCHAIN
BLOCKCHAIN
ІНВЕСТУВАННЯ
1.38M
Категории: ЭкономикаЭкономика ФинансыФинансы

Інвестування

1.

Добрий день!
[email protected]

2. ІНВЕСТУВАННЯ

3.

4. ІНВЕСТУВАННЯ

Інвестиції:
останнє вільне мистецтво

5. ІНВЕСТУВАННЯ

“ Мир состоит из
бездельников, которые
хотят иметь деньги,
не работая, и придурков,
которые готовы работать,
не богатея ”.
Бернард Шоу

6. ІНВЕСТУВАННЯ

INVEST (лат.) – вкладати, одягати.
Інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних
цінностей, що вкладаються в об'єкти
підприємницької та інших видів діяльності з
метою отримання прибутку або досягнення
соціального ефекту.

7. ІНВЕСТУВАННЯ

Внутрішній валовий продукт
ВВП = С + V + m
С
V+m
Забезпечує просте відтворення
Фонд заміщення спожитих
засобів виробництва
Національний дохід
Забезпечує розширене відтворення
Матеріальні
витрати
Амортизаційні
відрахування
С – основний капітал;
V – змінний капітал;
Фонд
нагромадження
Фонд
споживання
М – прибуток;
V+m – національний дохід.
Схема суспільного відтворення
Резерви

8.

ІНВЕСТУВАННЯ
Об’єкти
інвести
ційної
діяльно
сті
Знову утворювані
та основні фонди,
що модернізуються;
Оборотні кошти у
всіх
галузях
та
сферах;
Цінні папери;
Цільові
вклади;
грошові
Науково-технічна
продукція;

9. ІНВЕСТУВАННЯ

Класифікація
інвесторів
І. За
спрямовані
стю
основної
господарс
ької
діяльності
ІІ. За метою
інвестуванн
я
ІІІ. За
належніст
ю до
резидентів
країни
1.
Індивідуальн
ий інвестор
2. Інституційний
інвестор
1. Стратегічний
інвестор
2. Портфельний
інвестор
1. Вітчизняний
інвестор
2. Іноземний
інвестор

10. ІНВЕСТУВАННЯ

Суб'єкти інвестиційної
діяльності
Виробни
чогоспода
рські
утворен
ня

Акціонерні
товариства
Товариства з
обмеженою
відповідальніс
тю
Товариства з
додатковою
відповідальніс
тю
Повні
товариства
Фізичні
Командитні
товариства
особи
Функціона
льні
учасники
інвестицій
ної
діяльності
Інституц
ійні
інвестор
иХолдинги
Промисловофінансові
групи
Фінансові
установи:
- Банки
- Лізингові
компанії
- Страхові
компанії
- Інститути
спільного
інвестування
- Установи
накопичувано
го пенсійного

Девелопери

Консалтинг
ові компанії

Аудиторські
компанії

Будівельні
компанії

Ріелтерські
компанії
Державні
установ
и

11. ІНВЕСТУВАННЯ

Інвестиційний
комплекс країни:
Підприємства будівельної
індустрії, промисловості
будівельних матеріалів та
конструкцій, машинобудування.
Проектні організації та
установи.
Фінансові посередники –
інвестиційні банки, компанії,
фонди.
Органи державного
управління, що регулюють

12. ІНВЕСТУВАННЯ

За характером участі в
інвестиційному процесі
Класифікація
інвестицій
підприємств
За об'єктами
вкладення
капіталу
Реальні
інвестиції
Прямі інвестиції
Непрямі
інвестиції
Фінансові
інвестиції
Інтелектуальні
інвестиції
За періодом
інвестування
Короткострокові
інвестиції
Середньострок
ові інвестиції
Довгострокові
інвестиції
За територіальним
аспектом
Внутрішні інвестиції
Закордонні
інвестиції
Іноземні
інвестиції
За рівнем
інвестиційного
Безризикові
ризику
інвестиції
Низькоризико
ві інвестиції
Середньоризик
ові інвестиції
Високоризико
ві інвестиції
Спекулятивні
інвестиції
За формою власності
капіталу, що інвестується
Приватні
інвестиції
Державні
інвестиції
Змішані інвестиції

13. BLOCKCHAIN

14. BLOCKCHAIN

15. BLOCKCHAIN

16. BLOCKCHAIN

17. ІНВЕСТУВАННЯ

Інвестиції:
останнє вільне мистецтво

18.

Дякую за увагу!
English     Русский Правила