Методи навчання на уроках світової літератури
ПЛАН
Метод — Це засіб взаємопов'язаної діяльності вчителя її учнів, спрямованої на досягнення навчально-вііховної мети.
Розглянемо найсуттєвіші визначення поняття "метод".
У методичній науці існує кілька принципів класифікації методів, серед яких:
класифікація методів опанування літературою, що спирається на класифікацію, розроблену вченим-методистом М.Кудряшовим і
метод творчого читання сприяє розширенню світогляду учнів, розвиткові їхніх естетичних і моральних почуттів
прийом коментованого читання види коментарів:
евристичний метод спрямовує навчальну діяльність учнів, розвиває їхні почуття
дослідницький метод застосовується з метою навчити учнів науково розглядати художній твір, аналізувати, ретельно студіювати.
репродуктивний метод
репродуктивний метод
90.14K

Методи навчання на уроках світової літератури

1. Методи навчання на уроках світової літератури

2. ПЛАН

3. Метод — Це засіб взаємопов'язаної діяльності вчителя її учнів, спрямованої на досягнення навчально-вііховної мети.

4. Розглянемо найсуттєвіші визначення поняття "метод".

Насамперед,
звернемося
до
педагогічної
енциклопедії: "Методи навчання — це засоби
роботи вчителя й учнів, за допомогою яких
здійснюється оволодіння знаннями, вміннями й
навичками,
формується
світогляд
учнів,
розвиваються їхні здібності."В. Голубков у книзі
"Методика викладання літератури" подає таке
визначення методу: "Метод — це такий засіб
навчання, який вживається систематично і має
великий
вплив
на
загальне
спрямування
педагогічної роботи."
У книзі Є.Пасічника «Українська література в
школі» метод характеризується як "способи
взаємодії вчителя й учнів, що спрямовані на
розв'язання тих навчальних, освітніх і виховних
завдань, які реалізуються на уроках."'

5. У методичній науці існує кілька принципів класифікації методів, серед яких:


методи навчання, що визначаються за
джерелом знань — словесні (слово
вчителя),
практичні (робота з книжкою),
наочні (всі види наочності);
— методи навчання, зумовлені формою
здобуття знань (лекція, бесіда, самостійна
робота);

методи,
обгрунтовані
характером
діяльності вчителя й учнів під час
навчального процесу (творче читання,
евристичний,
дослідницький,
репродуктивний).

6. класифікація методів опанування літературою, що спирається на класифікацію, розроблену вченим-методистом М.Кудряшовим і

метод
творчого читання;
евристичний метод;
дослідницький метод;
репродуктивний метод.

7. метод творчого читання сприяє розширенню світогляду учнів, розвиткові їхніх естетичних і моральних почуттів

Прийоми
Види діяльності учнів
•Індивідуальне читання
(вголос, про себе, "ланцюжком", під музику);
•читання хором;
• читання в особах;
•коментоване
читання;
повторне читання;
•вибіркове читання;
•виразне
читання;
читання напам'ять та
інші.
•Читання вдома і в
класі;
•заучуванняя напам'ять;
активне слухання під час
художнього читання;
•пошук слів, які вказують
на нацюнальну специфіку
твору;
•ілюстрування
прочитаного та інші.

8. прийом коментованого читання види коментарів:

— історико-культурний (розкриття маловідомих і
незрозумілих учням фактів історії та культури іншої
країни, відбитих у художньому творі);
— побутовий (пояснення національно-специфічних
побутових реалій, ознак національного побуту, звичаїв, не
притаманних українському народу);
— географічний, або природничий (пояснення
особливостей клімату, флори й фауни, рельєфу країни,
про яку розповідає автор твору);
— лінгвістичний (коментування незрозумілих слів та їхніх
значень, умов вживання в художньому тексті: елементів
поетичної мови на лексичному, синтаксичному, звуковому,
метричному рівнях; фразеологізмів, які потребують
додаткових пояснень);
— лінгвопорівняльний (пояснення прямих і переносних
значень слів, а також значення ступеня спорідненості їхніх
семантичних полів, стилістичної забарвленості в
українській та в інших мовах).

9. евристичний метод спрямовує навчальну діяльність учнів, розвиває їхні почуття

Прийоми
Види діяльності учнів
•Побудова системи запитань;
бесіда за прочитаним;
•словникова робота;
• побудова системи завдань;
•постановка пролеми;
•проведення диспуту;
•порівняння творів та інші.
•Близькі до тексту перекази;
•перекази
з
елементами
порівняння;
• складання плану, читацьких
відгуків;
•художні перекази;
•створення сценаріїв;
•твір з елементами порівняння;
•структурне порівняння творів;
•зіставлення
підрядника,
перекладу й переспіву та інші.

10. дослідницький метод застосовується з метою навчити учнів науково розглядати художній твір, аналізувати, ретельно студіювати.

Прийоми
Види діяльностві учнів
•Побудова системи питань;
•постановка
проблемних
питань;
•постановка
дослідницьких
завдань
(аналіз,
синтез,
порівняння,
узагальнення,
оцінка художнього твору або
кри-тичної
літерату-ри,
доведення
факту
наслідування,
порівняння
творів);
тем
для
повідомлень,доповідей
та
інші.
•Аналіз
художнього
тексту
різними шляхами;
•порівняльний аналіз;
•зіставлення
творів
у
тематичному,
проблемноідейному, історико-літературному планах;
•аналіз
двох
точок
зору;
зіставлення літератур-ного твору
з його екранізацією;
•самостійна
оцінка
вистави,
кінофільму, твору живопису
та інші.

11. репродуктивний метод

Головна
мета цього методу — дати учням
знання в готовому вигляді й зорієнтувати
їхні
зусилля
на
запам'ятовування
відповідної інформації. Тому в методичній
літературі його називають викладацьким
або репродуктивнотворчим.
Домінуючими прийомами цього методу є
слово й розповідь учителя, лекція.

12. репродуктивний метод

Прийоми
Види діяльностві учнів
•Слово, розповідь,
•лекція вчителя;
•завдання за підручником;
•самостійний
добір
навчального матеріалу та
інші.
•Уважне сприйняття
•слова, розповіді,
•лекції вчителя;
• запис плану, тез або
конспекту лекцій учителя;
•складання
плану,
таблиці;
• підготовка
усних
відповідей, повідомлень,
доповідей;
•написання різних видів
творів.
English     Русский Правила