Легенди Харкова
Найдавніше минуле Харківщини: Легенди Хорошевського городища
МІСЦЕ В ІСТОРІЇ
НАРОДЖЕННЯ ЛЕГЕНД
КУПИ ЗОЛОТА І «СТРАШИЛКИ» ВІД МІСЦЕВИХ
ТАЄМНИЧІ ПІДЗЕМЕЛЛЯ
ЗАГАДКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ...
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
1.56M
Категория: МифологияМифология

Легенди Харкова. Найдавніше минуле Харківщини: Легенди Хорошевського городища

1. Легенди Харкова

Виконала учениця 8-Б класу
Чуніховська Еліна

2. Найдавніше минуле Харківщини: Легенди Хорошевського городища

У
У давнину
давнину Харківщина
Харківщина була
була справжнім
справжнім
перехрестям
перехрестям культур.
культур. Тут
Тут стикалися
стикалися світ
світ
лісу
і
степу,
кочівників
і
осідлих
племен.
лісу і степу, кочівників і осідлих племен.
Одні
Одні приходили
приходили на
на нашу
нашу землю,
землю, інші
інші йшли
йшли
іі зникали
безслідно
в
глибині
історії.
зникали безслідно в глибині історії. Сліди
Сліди
їх
їх життя
життя тут
тут –– стародавні
стародавні городища
городища іі
кургани.
На
Харківщині
їх
багато.
кургани. На Харківщині їх багато. Навколо
Навколо
них,
них, як
як місць
місць незвичайних,
незвичайних, ходить
ходить безліч
безліч
легенд.
легенд. Одне
Одне зз таких
таких місць
місць –– Хорошевське
Хорошевське
городище.
городище.
Якщо
Якщо дивитися
дивитися здалеку,
здалеку, Хорошевське
Хорошевське
городище
нагадує
городище нагадує величезний
величезний корабель.
корабель.
Цей
Цей корабель
корабель неначе
неначе потрапив
потрапив на
на мілину
мілину в
в
долині
долині річки
річки Уди
Уди іі стоїть
стоїть на
на вічному
вічному
приколі,
приколі, злегка
злегка нахилившись.
нахилившись. Але
Але це
це
враження
оманливе.
Якщо
підійти
враження оманливе. Якщо підійти ближче
ближче
до
до підошви
підошви мису
мису іі глянути
глянути вгору
вгору на
на
оксамитово-зелені
круті
схили,
то
оксамитово-зелені
круті
схили,
то
здається,
ніби
мчить
цей
корабельздається, ніби мчить цей корабельгородище
городище в
в невідому
невідому далечінь,
далечінь, іі вітри
вітри
історії
історії наповнюють
наповнюють вітрила-хмари
вітрила-хмари над
над ним.
ним.

3. МІСЦЕ В ІСТОРІЇ

Археологи
Археологи знають:
знають: якщо
якщо в
в долині
долині річки
річки потрапиш
потрапиш нпа
нпа
невеликий
невеликий мис,
мис, що
що підноситься
підноситься над
над рівниною,
рівниною, та
та ще
ще й
й
зз крутими
крутими схилами
схилами –– чекай
чекай археологічного
археологічного сюрпризу.
сюрпризу.
Швидше
Швидше за
за все,
все, ним
ним виявиться
виявиться давнє
давнє городище
городище ––
укріплене
укріплене поселення,
поселення, що
що виконує
виконує роль
роль військововійськовоадміністративного
адміністративного центру.
центру. Історія
Історія далеко
далеко не
не завжди
завжди
зберігає
зберігає їх
їх назви,
назви, а
а тому
тому називають
називають їх
їх за
за назвою
назвою
найближчого
найближчого населеного
населеного пункту.
пункту. Так
Так само
само далеко
далеко не
не
завжди
завжди зберігаються
зберігаються до
до наших
наших днів
днів залишки
залишки
оборонних
оборонних споруд;
споруд; лише
лише досвідчений
досвідчений погляд
погляд може
може
відрізнити,
де
проходили
давні
вали
та
рови,
відрізнити, де проходили давні вали та рови, ескарпи
ескарпи
та
та контрескарпи.
контрескарпи. У
У випадку
випадку зз Хорошевським
Хорошевським
городищем
городищем –– це
це замір
замір майже
майже безнадійний:
безнадійний: воно,
воно, на
на
відміну
відміну від
від Донецького,
Донецького, де
де все
все як
як на
на долоні,
долоні, або
або
Зміївського,
Зміївського, порослого
порослого лісом
лісом іі майже
майже повністю
повністю
«з’їденого»
сусідньою
балкою,
забудовано
«з’їденого» сусідньою балкою, забудовано дуже
дуже
давно,
давно, а
а тому
тому про
про сиву
сиву давнину
давнину тут,
тут, перемішуючи
перемішуючи
правду
правду зз вигадками
вигадками й
й легендами,
легендами, розповідають
розповідають
місцеві
жителі
і
свідчать
археологічні
місцеві жителі і свідчать археологічні артефакти,
артефакти, які
які
можна
можна виявити
виявити без
без особливих
особливих зусиль
зусиль буквально
буквально під
під
ногами.
ногами. Порівняння
Порівняння зз іншими
іншими городищами,
городищами, в
в першу
першу
чергу
Дон
чергу
Дон
ецьким
і
Мохначським,
цілком
виправдане:
якщо
ецьким і Мохначським, цілком виправдане: якщо
подивитися
подивитися на
на карту,
карту, то
то можна
можна побачити,
побачити, що
що всі
всі вони
вони
–– не
не лише
лише ланки
ланки оборони
оборони слов’ян
слов’ян від
від степовиків,
степовиків, а
а й
й
ланки
ланки одного
одного історичного
історичного ланцюга:
ланцюга: спочатку
спочатку ці
ці зручні
зручні
в
в стратегічному
стратегічному сенсі
сенсі майданчики
майданчики на
на пагорбі
пагорбі
освоювали
скіфи;
потім,
через
тисячоліття,
освоювали скіфи; потім, через тисячоліття, тут
тут
селилися
селилися слов’янські
слов’янські племена,
племена, які
які використали
використали
частину
скіфських
укріплень
для
своїх
частину
скіфських
укріплень
для
своїх
фортифікаційних
споруд.
Але
це
загальна
і
відома
фортифікаційних споруд. Але це загальна і відома
схема,
схема, а
а далі
далі починаються
починаються легенди.
легенди.

4. НАРОДЖЕННЯ ЛЕГЕНД

стільки
чути стільки
лося чути
Мабуть,
доводилося
не доводи
щ не
городищ
одне зз городи
про одне
ні про
Мабуть, ні
Напевно
вське.
Хороше
про
скільки
ів,
Напевно,,
переказ
і
вське.
легенд
Хороше
про
легенд і переказів, скільки
ми:
розмірами:
ькими розміра
пов’язан
гігантськими
його гігантс
все зз його
за все
перш за
це перш
о це
пов’язано
5
о
близьк
ила
станов
часи
і
скіфськ
у
5
о
стін
близьк
його
ила
довжина
станов
часи
і
довжина його стін у скіфськ
на
крутиз
а
метрів,
50
досягає
схилів
на
висота
крутиз
а
рів,
метрів,
кіломет
50
досягає
схилів
висота
рів,
кіломет
ни
розрубани
наче розруба
а наче
місцями
городища
Кінці городищ
ів. Кінці
градусів.
70 градус
до 70
місцями –– до
на
ється
поділя
саме 
воно
а
дві
инами,
на дві
промив
ється
і
поділя
балками
саме 
воно
а
инами,
промив
і
балками
вісний
славнозвісний
частини
колись славноз
ав колись
перебував
них перебув
одній зз них
На одній
частини.. На
скіфів
після
тут
Саме
ир.
монаст
жіночий
скіфів
після
ський
тут
Хорошев
Саме
ир.
монаст
жіночий
ський
Хорошев
а
частин
друга
и;
слов’ян
ня
а
поселен
частин
своє
ли
друга
и;
заснува
слов’ян
заснували своє поселення
одна
ще
це 
І
в.
жителі
х
місцеви
и
одна
садибам
ще
це 
ана
І
в.
забудов
жителі
х
місцеви
и
садибам
ана
забудов
на
редньо на
безпосередньо
причина
живучи безпосе
легенд: живучи
появи легенд:
причина появи
як
городі
в
себе
у
чи
знаходя
і
нику
як
пам’ят
городі
в
гічному
себе
у
археоло
чи
знаходя
і
ику
пам’ятн
гічному
археоло
ось
люди
кти,
артефа
гічні
археоло
е
ось
звичайн
люди
кти,
цілком
щось
артефа
гічні
щось цілком звичайне археоло
й
заодно й
а заодно
собі, а
самі собі,
уже
ються самі
намагаються
я намага
століття
три столітт
понад три
уже понад
Деякі
місця.
цього
йність
незвича
про
сти
Деякі
розпові
місця.
им,
цього
оточуюч
йність
незвича
оточуючим, розповісти про
ься
доводиться
урі доводит
легенди
літературі
У літерат
ики. У
дослідники.
й  дослідн
и й 
породили
легенди породил
що
а,
городищ
вського
Хороше
валів
що
а,
висоту
про
городищ
читати
вського
Хороше
читати про висоту валів
и:
висновк
яжні
далекос
ься
роблят
и:
цього
з
;
сягали
метрів); з цього робляться далекосяжні висновк
30 метрів)
сягали 30
ють
ІІ повторю
ати?
побудув
таке
міг
ють
народ
повторю
який
ати?
мовляв,
побудув
таке
мовляв, який народ міг
я,
склалася,
думка склалас
Ця думка
народні
ів. Ця
велетнів.
плем’я велетн
про плем’я
зи про
перекази
народні перека
фахом
за
–– фізику
ву
Морозо
чу
Іванови
Юрію
фахом
за
завдяки
фізику
ву
мабуть,
Морозо
чу
мабуть, завдяки Юрію Іванови
ХХ
початку ХХ
на початку
іі велико
який на
огії, який
археології,
сту археол
ентузіасту
му ентузіа
великому
ї».
кої губерні
Харківсь
ща
«Городи
ї».
книгу
в
губерні
випусти
ької
Харківс
століття
ща
«Городи
століття випустив книгу
широко
якими
цифри,
ці
ться
наводя
широко
і
Саме
там і наводяться ці цифри, якими за все,
Саме там
Скоріше за все,
користу
и. Скоріше
етатори.
інтерпретатор
сучасні інтерпр
ються сучасні
користуються
плато, а не висоту
висоту
у
загальн
увазі
висоту
на
Морозов
мав на увазі загальну висоту плато, а не вши
Морозов мав
їх
іі досліди
и
виявивш
речі,
До
.
їх
вши
споруд
рних
досліди
и
рукотво
виявивш
речі,
рукотворних споруд. До
ове
додатк
о
існувал
валах
на
що
,
ове
з’ясував
додатк
о
сліди, 
він з’ясував, що на валах існувал
сліди,  він
саме
ву саме
Морозову
укріплен
Юрію  Морозо
колод. Юрію 
товстих колод.
із товстих
острог із
ня –– острог
укріплення
колись
що
в,
велетні
про
легенду
ли
розпові
колись
й
що
в,
місцеві
жителі й розповіли легенду про велетні виникн
місцеві жителі
ення
вав виникнення
тут 
пояснював
поголосс поясню
й поголо
народний
Так народни
жили. Так
тут  жили.
и.
схилам
и
крутим
з
цього
плато з крутими схилами.
цього плато

5. КУПИ ЗОЛОТА І «СТРАШИЛКИ» ВІД МІСЦЕВИХ

Друга
Друга легенда,
легенда, а
а точніше
точніше ціла
ціла група
група легенд,
легенд,
розповідає
про
неймовірні
скарби.
розповідає про неймовірні скарби. Взагалі
Взагалі про
про
скарби
скарби розповідають
розповідають скрізь,
скрізь, де
де єє будь-яке
будь-яке давнє
давнє
місце.
місце. Чого
Чого тільки
тільки не
не доводилося
доводилося авторові
авторові цих
цих
рядків
рядків чути
чути від
від місцевих
місцевих жителів
жителів під
під час
час робіт
робіт у
у
різних
різних археологічних
археологічних експедиціях:
експедиціях: іі про
про захованого
захованого
«десь
«десь тут»
тут» коня
коня із
із золотою
золотою збруєю
збруєю іі золотими
золотими
підковами,
підковами, іі про
про золоту
золоту бабу-скульптурі,
бабу-скульптурі, іі про
про
підземний
підземний хід,
хід, яким
яким можуть
можуть проїхати
проїхати поруч
поруч чотири
чотири
вершники
вершники «звідси
«звідси іі аж
аж до
до Полтави»,
Полтави», іі про
про «прокляте
«прокляте
місце»,
місце», де
де зариті
зариті багатства
багатства розбійного
розбійного отамана.
отамана. Але
Але
легенди
легенди Хорошевського
Хорошевського городища
городища ще
ще в
в ХІХ
ХІХ столітті
столітті
стали
стали надбанням
надбанням літератури.
літератури. Найвідоміша
Найвідоміша зз них
них ––
легенда
про
те,
що
останній
власник
цього
місця,
легенда про те, що останній власник цього місця,
йдучи
йдучи звідси,
звідси, зарив
зарив тут
тут свою
свою шапку
шапку іі рукавички.
рукавички.
Тому,
Тому, хто
хто їх
їх знайде,
знайде, дістануться
дістануться скарби,
скарби, заховані
заховані в
в
шести
шести підземеллях.
підземеллях. Скарби
Скарби ці
ці чималі:
чималі: в
в першому
першому
заховані
заховані золоті
золоті гроші,
гроші, у
у другому
другому –– срібло,
срібло, у
у
третьому

посуд,
у
четвертому

зброя,
третьому – посуд, у четвертому – зброя, у
у п’ятому
п’ятому ––
порох,
порох, у
у шостому
шостому –– козацька
козацька похідна
похідна церква.
церква.
Оскільки
Оскільки ця
ця легенда
легенда давно
давно й
й широко
широко
відома,
любителів
легкої
наживи
відома, любителів легкої наживи тут
тут приїжджало
приїжджало іі
приїжджає 

хоч
греблю
гати.
Місцеві
приїжджає  – хоч греблю гати. Місцеві жителі,
жителі,
оберігаючи
оберігаючи свій
свій спокій,
спокій, придумали
придумали «охоронну»
«охоронну»
легенду:
легенду: розповідають,
розповідають, що
що всі
всі шукачі
шукачі хорошевських
хорошевських
скарбів 
гинули
за
загадкових
обставин.
скарбів  гинули за загадкових обставин.

6. ТАЄМНИЧІ ПІДЗЕМЕЛЛЯ

Хорошевські
Хорошевські підземелля
підземелля –– це
це окрема
окрема тема.
тема. Крім
Крім захованих
захованих скарбів
скарбів тут
тут розповідають
розповідають про
про
«провали», 
«провали»,  в
в яких
яких хтось
хтось чи
чи щось
щось зникає.
зникає. Один
Один із
із переказів
переказів говорить
говорить про
про те,
те, що
що поряд
поряд із
із
монастирем,
на
Гуляй-горі,
знаходилося
монастирське
кладовище.
Поруч
із
ним
з
монастирем, на Гуляй-горі, знаходилося монастирське кладовище. Поруч із ним з
незапам’ятних
незапам’ятних часів
часів стояла
стояла церква.
церква. Одного
Одного разу
разу вона
вона пішла
пішла під
під землю,
землю, іі якщо
якщо прикласти
прикласти
вухо
вухо до
до землі
землі в
в потрібному
потрібному місці,
місці, то
то можна
можна почути
почути церковну
церковну службу.
службу. Розповідають
Розповідають також,
також,
що
одного
разу
земля
на
одному
зі
схилів
сповзла
й
оголила
залізні
двері
з
величезним
що одного разу земля на одному зі схилів сповзла й оголила залізні двері з величезним
замком
замком –– вхід
вхід у
у підземелля.
підземелля. Було
Було це
це за
за часів
часів існування
існування монастиря.
монастиря. Про
Про те,
те, що
що трапилося,
трапилося,
відразу
відразу доповіли
доповіли ігумені
ігумені монастиря,
монастиря, та
та викликала
викликала зз Харкова
Харкова комісію,
комісію, іі двері
двері знову
знову
замаскували,
замаскували, посадивши
посадивши для
для скріплення
скріплення грунту
грунту дерева.
дерева. Варіант
Варіант цієї
цієї історії,
історії, тільки
тільки вже
вже
адаптований
для
ХХ
століття,
теж
доводилося
чути.
Отже,
усна
народна
творчість
адаптований для ХХ століття, теж доводилося чути. Отже, усна народна творчість зз
варіаціями
варіаціями на
на задані
задані теми
теми в
в Хорошеві
Хорошеві процвітає,
процвітає, маючи
маючи благодатний
благодатний грунт.
грунт.

7. ЗАГАДКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ...

ЗАГАДКИ
ЗАЛИШАЮТЬСЯ
...
мають
ща мають
Легенд
городища
го городи
евського
Хорошевсько
и Хорош
Легенди
на
місця
цього
Історія
.
корінь
на
один
ще
місця
цього
я
ще один корінь. Історі
ніж
ь,
питан
е
більш
має
день
й
ніж
нішні
ь,
сьогод
питан
е
сьогоднішній день має більш
мало
воно

проста
на
Причи
ідей.
мало
відпов
воно

відповідей. Причина проста
чно.
дослід
історично.
й істори
огічно,, й
археологічно
жене іі археол
досліджене
ьно
ретел
ов
Мороз
Юрій
вже
Згадув
аний вже Юрій Морозов ретельно
Згадуваний
зібрав
й
його
в
описа
ище,
обстеж
городище, описав його й зібрав
ив город
обстежив
ал,
землі.
ні землі.
матері
поверхні
на поверх
ов на
знайшов
що знайш
матеріал, що
на
істи
відпов
і
,
илися
залиш
я
на
питанн
істи
Але
відпов
і
,
илися
залиш
Але питання
зз
тільки
можна
ався,
зізнав
сам
він
як
тільки
них,
можна
ався,
них, як він сам зізнав
які
допом
на які
пок, на
розкопок,
их розко
великих
огою велик
допомогою
тому
30
Років
.
кошти
зні
серйо
ні
тому
потріб
30
потрібні серйозні кошти. Років
и
жувал
дослід
во
частко
логи
и
архео
і
жувал
сучасн
сучасні археологи частково дослід
ні
сьогод
проте
ище,
город
ні
Хорош
евське городище, проте сьогод
Хорошевське
ють
провод
вважають
як вважа
пки, як
розкопки,
тут розко
ити тут
проводити
них
оборон
сліди
ільно:
недоц
ники,
них
дослід
оборон
сліди
ільно:
недоц
дослідники,
,, а
землі
лиця
з
стерті
ично
а
практ
землі
споруд
лиця
з
стерті
ично
споруд практ
ході
в
й
ішани
перем
шар
рний
ході
в
культу
й
ішани
перем
культурний шар
у
пізніш
а, у
Правда,
ицтва. Правд
будівництва.
ого будівн
пізнішого
одна
ще
є
ища
город
го
евсько
одна
Хорош
ще
є
Хорошевського городища
ння
цікава
існування
часи існува
історіїї –– часи
ка історі
сторінка
цікава сторін
ого
іевськ
Хорош
о
нитог
знаме
тут
тут знаменитого Хорошіевського
ків,
істориків,
а істори
монаст
справа
вже –– справ
це вже
Але це
иря. Але
монастиря.
тут
Може,
логів.
архео
не
а
тут
Може,
логів.
архео
не
а
тить
Хорош
пощастить
ищу пощас
городищу
му город
евському
Хорошевсько
...   
більше
...   
більше

8. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

English     Русский Правила