Еволюція підприємства
План лекції
1. Життєвий цикл підприємства - перелік певних етапів, які кожне підприємство проходить у процесі своєї діяльності; - модель, що визначає орі
“Типова крива” життєвого циклу – це крива, яка відображає час існування підприємства або товару на ринку. Проміжок часу від самої ідеї ст
Графічне зображення життєвого циклу підприємства (“типова крива”)
Менеджмент на різних стадіях життєвого циклу підприємства (за „типовою кривою”)
Менеджмент на різних стадіях життєвого циклу підприємства (за „типовою кривою”)
Менеджмент на різних стадіях життєвого циклу підприємства (за „типовою кривою”)
Основні фактори, що впливають на процес відродження підприємства
2. Моделі життєвого циклу організацій
Модель життєвого циклу організації (за Ісааком Адізесом) 1988 р.
Основні етапи еволюційного розвитку підприємства у співвідношенні “розміри підприємства” – “вік підприємства” (за Л. Грейнером)
Практики менеджменту на різних стадіях життєвого циклу організації за Л. Грейнером
Практики менеджменту на різних стадіях життєвого циклу організації за Л. Грейнером
Постійність статусу підприємств на ринку є неможливим. Це пояснюється об’єктивною змінністю, що відбувається у зовнішньому середовищі, м
3. Зміни як об’єктивний процес розвитку підприємства
На будь-якому підприємстві існує певний опір змінам з боку окремих керівників підрозділів, спеціалістів та робітників.
Завдання на семінар до теми № 3
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
671.00K
Категория: МенеджментМенеджмент

Еволюція підприємства

1. Еволюція підприємства

Менеджмент підприємства

2. План лекції

1. Сутність життєвого циклу підприємства
(ЖЦП). Особливості менеджменту на
основних етапах ЖЦП.
2. Моделі життєвого циклу організацій за
І. Адізесом та Л. Грейнером.
3. Зміни як об’єктивний процес розвитку
підприємства. Сучасні тенденції
розвитку організацій.

3. 1. Життєвий цикл підприємства - перелік певних етапів, які кожне підприємство проходить у процесі своєї діяльності; - модель, що визначає орі

1. Життєвий цикл підприємства
- перелік певних етапів, які кожне
підприємство проходить у процесі
своєї діяльності;
- модель, що визначає орієнтири
функціонування та розвитку
організації

4. “Типова крива” життєвого циклу – це крива, яка відображає час існування підприємства або товару на ринку. Проміжок часу від самої ідеї ст

“Типова крива” життєвого циклу – це
крива, яка відображає час існування
підприємства або товару на ринку.
Проміжок часу від самої ідеї створення
підприємства або певного товару, його
зародження, розвитку і до ліквідації або
відродження

5. Графічне зображення життєвого циклу підприємства (“типова крива”)

Результативність діяльності
Графічне зображення життєвого циклу
підприємства (“типова крива”)
Фаза
„прискорення
росту”
Фаза
Фаза
Фаза „занепад”
„уповіль- „зрілість”
або
нення
або
„відродження”
росту” „стагнація”
час
Фаза
„зародження”

6. Менеджмент на різних стадіях життєвого циклу підприємства (за „типовою кривою”)

Назва етапів
Характерні особливості менеджменту
Головна ціль – виживання на ринку, організація
Фаза
зародження праці - спрямованість на максимізацію прибутку,
основне завдання – вихід на ринок, перше
поєднання складових виробничого процесу,
подолання бар’єрів “входу”, початок формування
стратегічного потенціалу підприємства
Головна ціль – короткостроковий прибуток та
Фаза
прискорення прискорене зростання, основне завдання –
закріплення на ринку, організація праці росту
спрямована на планування прибутку та розробку
механізму забезпечення, підвищення ступеня
агресивності конкурентної стратегії підприємства.

7. Менеджмент на різних стадіях життєвого циклу підприємства (за „типовою кривою”)

Назва етапів
Характерні особливості менеджменту
Фаза
Головна ціль – систематичний, збалансований ріст
уповільнення та формування індивідуального іміджу, основне
росту
завдання – ріст по різних напрямках
технологічного процесу, підвищення якості
організації праці, повне здолання бар’єрів “входу”,
закінчення формування кадрової підсистеми,
початку оновлення технічної бази, тенденція
загального зниження рентабельності.

8. Менеджмент на різних стадіях життєвого циклу підприємства (за „типовою кривою”)

Назва етапів
Характерні особливості менеджменту
Фаза зрілості Найвищий рівень розвитку підприємства, найвища
(стагнації) продуктивність використання ресурсів (Пареттоефективність); головна ціль – забезпечення
стабільності, збереження досягнутого рівня розвитку
на найдовший відрізок часу; вибір оптимальної
системи стосунків; початок реорганізації основних
ланок технологічного процесу та основних підсистем
підприємства, тенденція до старіння персоналу:
формального та фізичного.
Фаза
Головна ціль – забезпечення оновлення всіх функцій
занепаду (або підприємства за рахунок колективізму, головне
відродження) завдання – омолодження за рахунок впровадження
найсучасніших досягнень НТП.

9. Основні фактори, що впливають на процес відродження підприємства

Рівеньпрофесіоналізму
професіоналізму
Рівень
менеджерівпідприємства
підприємства
менеджерів
Місце
Місце
розташування
розташування
підприємства
підприємства
Платоспроможністьконтингенту
контингенту
Платоспроможність
населення,яке
якепереважно
переважнообслуговує
обслуговує
населення,
підприємство
підприємство
Основні фактори
Конкурентоспроможність
Конкурентоспроможність
продукціїта
тапослуг
послуг
продукції
Рівень
Рівень
спеціалізації
спеціалізації
підприємства
підприємства
Зовнішніфактори,
фактори,що
що
Зовнішні
визначаютьумови
умовидіяльності
діяльності
визначають
підприємства,зокрема
зокремастан
стан
підприємства,
економіки
економіки

10. 2. Моделі життєвого циклу організацій

Моделі життєвого циклу є важливим та
ефективним інструментом діагностики
організації, сприяють усуненню поточних
труднощів і дозволяють менеджменту в
організації своєчасно здійснювати
необхідні трансформації, що мають
забезпечити циклічність і, в кінці кінців,
„безкінечність” її розвитку

11. Модель життєвого циклу організації (за Ісааком Адізесом) 1988 р.

„Стабільність”
„Розквіт”
„Аристократизм”
„Передчасна
бюрократизація”
„Юність”
Результативність
„Передчасне старіння”
„Давай-давай”
„Підприємець, що не
відбувся”
„Вік
немовляти”
„Пастка для засновників”
„Смерть у віці
немовляти”
„Вихажування”
зростання
„Смерть”
старіння
час

12. Основні етапи еволюційного розвитку підприємства у співвідношенні “розміри підприємства” – “вік підприємства” (за Л. Грейнером)

Розміри
підприємства
V
ІV
ІІІ
ІІ
І
Вік
І – криза стилю керівництва
ІІ – криза автономії
ІІІ – криза контролю
ІV – бюрократична криза
V – криза невизначеності
1 – зростання через креативність)
2 – зростання через директивне
керівництво)
3 – зростання через делегування
4 – зростання через координацію
5 – зростання через співробітництво

13. Практики менеджменту на різних стадіях життєвого циклу організації за Л. Грейнером

Тип
практики
Стадія
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
Пріоритет
менеджменту
Виробля- Ефективти та про- ність
давати
операцій
Розширення
ринку
Консоліда
ція
організації
Вирішення проблем та
інновації
Організаційна
структура
Неформальна
ДецентПроектна
ралізована та географічно
орієнтована
„Матриця
команд”
Централізована та
функціональна

14. Практики менеджменту на різних стадіях життєвого циклу організації за Л. Грейнером

Тип
практики
Стадія
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
Стиль
системи
менеджменту
Індивіду- Дирекалістични тивний
й та підприємницький
Делегуючий
„Вартовий
собака”
Партисипативний
Система
контролювання
Ринкові
результати
Стандарти та
центри
витрат
Звіти та
центри
прибутковості
Плани та
центри
інвестування
Постановка
загальних
цілей
Система
мотивування
Участь у
власності
Посадові
оклади та
їх збільшення за
заслуги
Індивідуальні
бонуси
Участь в
Командні
отриманні бонуси
прибутку
та опціони
за акціями

15.

Найважливіші параметри (за Л. Грейнером), що
визначають модель розвитку організації:
вікорганізації
організації
вік
розмірорганізації
організації
розмір
етапеволюції
еволюції
етап
етапреволюції
революції
етап
темпиросту
росту галузі
галузі
темпи
Етапи життєвого циклу підприємства в різні миттєвості
часу різноманітні, як і тривалість життєвого циклу
для різних підприємств

16. Постійність статусу підприємств на ринку є неможливим. Це пояснюється об’єктивною змінністю, що відбувається у зовнішньому середовищі, м

Постійність статусу підприємств на ринку є
неможливим. Це пояснюється об’єктивною
змінністю, що відбувається у зовнішньому
середовищі, моральним та фізичним
старінням складових його потенціалу
За таких умов підприємство має ефективно
протистояти змінам зовнішнього
середовища, вдаючись до випереджувальних
або інших заходів, щоб зберігати свою
життєздатність і досягати поставлених
цілей.

17. 3. Зміни як об’єктивний процес розвитку підприємства

Організаційні зміни відбуваються у таких
основних напрямах:
• Зміна організаційної структури
управління
• Зміна місії та цілей діяльності
• Зміна техніки та технології
виробництва та реалізації продукції
• Модифікація можливостей або
поведінки персоналу підприємства
• Зміна графіків виробництва та географії
реалізації тощо

18.

19.

20. На будь-якому підприємстві існує певний опір змінам з боку окремих керівників підрозділів, спеціалістів та робітників.

Основні причини опору змінам в організації:
Невизначеність ситуації, яка склалася
Відчуття можливих власних втрат
Очікування негативних наслідків
Можливість виникнення конфліктів та ін.
Опір змінам можна подолати за допомогою:
Відкритого обговорення і роз’яснення переваг, що будуть
досягнуті в майбутньому підприємством
Проведення цільових переговорів з працівниками для
підтримки нововведень
Створення механізму стимулювання працівників за
нововведення та ін.

21. Завдання на семінар до теми № 3

1. Моделі життєвого циклу організацій А. Дауна
(1967) “Рушійні сили росту”, Ф. Лідена (1975)
“Функціональні проблеми” та Б. Мільнера.
2. Основні переваги та недоліки моделей розвитку
організацій.
3. Навести приклади різних циклів “життя” реальних
підприємств та побудувати графіки їх життєвого
циклу.
4. Модель процесу впровадження змін Курта Левіна.

22. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

English     Русский Правила