ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚ.ЖАЗА.МЕДИЦИНАЛЫҚ СИПАТТАҒЫ МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫ.КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҒЫ.
ҚЫЛМЫС ҚҰҚЫҒЫ-адам қылмыс жасаған сәтте туындайтын мемлекет пен айыпты адамның арасында қатынастарды реттейді
МЫСАЛЫ:
Жаза-соттың үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттің мәжбүрлеу шарасы.Ол қылмыс жасауға кінәлі деп танылған адамға қолданылады ж\е ол ада
Жаза жүйесі
Негізгі жазалау түрлері
қосымша жазалау түрлері
Медицинада мәжбүрлеу шаралары
Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығы
Кәмелетке толмағандардың жауаптылығы
122.44K
Категория: ПравоПраво

Қылмыстық жауаптылық.жаза. Медици налық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары. Кәмелетке толмағандардың

1. ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚ.ЖАЗА.МЕДИЦИНАЛЫҚ СИПАТТАҒЫ МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫ.КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҒЫ.

ҚЫЛМЫСТЫҚ
ЖАУАПТЫЛЫҚ.ЖАЗА.МЕДИЦИ
НАЛЫҚ СИПАТТАҒЫ
МӘЖБҮРЛЕУ
ШАРАЛАРЫ.КӘМЕЛЕТКЕ
ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ
ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҒЫ.

2. ҚЫЛМЫС ҚҰҚЫҒЫ-адам қылмыс жасаған сәтте туындайтын мемлекет пен айыпты адамның арасында қатынастарды реттейді

ҚЫЛМЫС ҚҰҚЫҒЫ-АДАМ ҚЫЛМЫС
ЖАСАҒАН СӘТТЕ ТУЫНДАЙТЫН
МЕМЛЕКЕТ ПЕН АЙЫПТЫ АДАМНЫҢ
АРАСЫНДА ҚАТЫНАСТАРДЫ РЕТТЕЙДІ
ҚЫЛМЫСТЫҚ
ЖАЗА-ОНЫҢ БЕЛГІЛІ БІР КЕЗЕ ҢІ
БӨЛШЕГІ ҒАНА ,ҚЫЛМЫСТЫҚ ЖАУАПТЫЛЫҚ
ЖАЗАҒА ҚАРАҒАНДА КЕҢІРЕК ҰҒЫМ.

3. МЫСАЛЫ:

Адам
1 9 9 6 ж ы л д ы ң 1 қ а ң т а р ы н д а ұ рл ы қ
ү ш і н 175 б а п т ы ң 1 б ө л і м і н е б а й л а н ы с т ы
1997 жылы ұсталды да, 1997 жылды ң 1
наурызында за ңды к үшіне енді. Жаза
бойынша 2 жыл ға бас бостанды ғынан
а й ы р ы л д ы , де м е к , ол 1 9 9 9 ж ы л д ы ң 1
н а у р ы з ы н д а ш ы қ с а , ол з а ң б о й ы н ш а ә л і 3
ж ы л ғ а с о т т ы б ол ы п т а б ы л а д ы . Те г е р ол т а ғ ы
ұ рл ы к ж а с а с а , а л д ы н д а г ы д а й 2 ж ы л г а
с о т т а л м а й д ы . Ол 2 б ол і м і н і ң б т а р м а ғ ы
б о й ы н ш а 3 - 6 ж ы л ғ а де й і н с о т т а л у ы м ү м к і н .
Е г е р ол 20 02 ж ы л д ы ң 4 н а у р ы з ы н д а т а ғ ы
ұ рл ы қ ж а с а ғ а н ж а ғ д а й д а 1 б ө л і м і н і ң 175
бабы бойынша сотталады.

4. Жаза-соттың үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттің мәжбүрлеу шарасы.Ол қылмыс жасауға кінәлі деп танылған адамға қолданылады ж\е ол ада

Жаза-сотты ң ү кімі бойынша
та ғ айындалатын мемлекетті ң
м ә жб ү рлеу шарасы.Ол қ ылмыс
жасау ғ а кін ә лі деп таныл ғ ан
адам ғ а қ олданылады ж\е ол
адамды қ ылмысты қ за ң да
к ө зделген құқ ы қ тары мен
бостанды қ тарынан айыру
немесе шектеу болып табылады

5. Жаза жүйесі

НЕГІЗГІ
ҚОСЫМША

6. Негізгі жазалау түрлері

НЕГІЗГІ ЖАЗАЛАУ
ТҮРЛЕРІ
А
й
ы
п
п
ұ
л
Қ
ы
з
м
е
т
е
н
а
й
ы
р
у
Қ
о
ғ
а
м
ж
ұ
м
ы
с
т
а
р
Т
ү
з
е
у
ж
ұ
м
ы
с
т
а
р
Қ
ы
з
м
е
т
ш
е
к
т
е
у
б
о
с
т
а
н
д
ы
қ
қ
а
м
а
у
б
о
с
т
а
н
а
й
ы
р
у
Ө
л
і
м
ж
а
з
а
с
ы

7. қосымша жазалау түрлері

а
й
ы
п
п
ұ
л
Қ
ы
з
м
е
т
т
е
н
а
й
ы
р
у

8. Медицинада мәжбүрлеу шаралары

ЕГЕР АДАМ
ЕСІ ДҰРЫС
ЕМЕС
КҮЙДЕ ҚК
КЕЛТІРІЛГЕ
Н ӘРЕКЕТІ
ЖАСАСА;
Егер есі
дұрыс
адам
қылмыс
жасағанан
соң
есінен
ауысса;
Егер адам
жартылай
есі дұрыс
күйінде
қылмыс
жасаса;
ЕГЕР
АЛКОГАЛИЗММЕН,
НАШАҚОРЛЫҚПЕН
НЕМЕСЕ
ТОКСИКОМАНИЯМЕ
Н АУЫРАТЫН АДАМ
ҚЫЛМЫС ЖАСАСА;

9. Кәмелетке толмағандардың қылмыстылығы

Жылдар
Қылмыс саны
1990 1991
2556 12747
1992
12766
1993
11686
1994
10575
1995
8920
Жылдар
Қылмыс саны
1996
8442
1997
6949
1998
7039
1999
7524
2000
7501
2001
8302
Жылдар
Қылмыс саны
2002
8237
2003
7007
2004
6529
2005
6273
2006
5814
2007
4072
2008
5124

10. Кәмелетке толмағандардың жауаптылығы

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ
ЖАУАПТЫЛЫҒЫ
екінші
бірінші
А
й
ы
п
п
ұ
л
Қ
ы
з
м
е
т
е
н
а
й
ы
р
у
Қ
о
ғ
а
м
ж
ұ
м
ы
с
т
а
р
Т
ү
з
е
у
ж
ұ
м
ы
с
т
а
р
Қ
а
м
а
у
б
о
с
т
а
н
а
й
ы
р
у
е
с
к
е
р
т
у
Қ
а
д
а
ғ
а
л
а
у
ш
а
р
а
л
а
р
Қ
а
л
п
ы
н
а
к
е
л
т
і
р
у
У
а
қ
ы
т
ы
н
ш
е
к
т
е
у
Т
ә
р
б
и
е
л
е
у
м
е
к
е
м
е
г
е
е
м
д
е
т
у
English     Русский Правила