راهنمای انتخاب فرایندهای تصفیه آب
Unit Processes in Water Treatment
Unit Processes
29.92M
Категория: ПромышленностьПромышленность

راهنمای انتخاب فرایندهای تصفیه آب

1. راهنمای انتخاب فرایندهای تصفیه آب

‫راهنمای اننتخاب‬
‫فرایندهای تنصفیه آب‬

2.

3.

4.

5. Unit Processes in Water Treatment

Surface Water Treatment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Chemical Mixing (Rapid Mixing)
Flocculation
Sedimentation
Rapid Sand Filter
Disinfection
Fluoridation
Pumped to community

6. Unit Processes

Groundwater Treatment
1.
2.
3.
4.
Aeration (if necessary to release any gases)
Disinfection
Fluoridation
Pumped to community

7.

Surface Water Treatment Plant
Ozonation
Raw Water
Storage
Coagulant, pH Adjustment
Mixing
Flocculation
Disinfectant (Cl2, NaOCl)
Sedimentation
Filtration
Clear Well
Distribution

8.

‫‪ 9‬طرح كلي پيشنهادی سازمان بهداشت جهاني‬
‫براي تصفيهخانه هاي آب با فرض فقط زدايش‬
‫كدورت‪ ،‬رنگ و ميكروارگانيسم هاي بيماري زا‬
‫طرح ‪ : 1‬صافي شني كند با اارتفاع آب متغير و كلرزني‬
‫طرح ‪ : 2‬صافي شني كند و كلرزني‬
‫طرح ‪ : 3‬ته نشيني سريع ‪ ،‬صافي شني كند با ارتفاع آب متغير و كلرزني‬
‫طرح ‪ : 4‬پيش صافي‪ ،‬صافي شني كند و كلرزني‬
‫طرح ‪ : 5‬ته نشيني سريع‪ ،‬پيش صافي‪ ،‬صافي شني كند و كلرزني‬
‫طرح ‪ : 6‬مخزن ذخيره آب‪ ،‬اختطا سريع(انعقاد)‪ ،‬فيلتراسيون مستقيم با جريان‬
‫رو به بال و كلرزني‬

9.

‫طرح ‪ : 7‬مخزن ذخيره آاب‪ ،‬اختطا ساريع‪ ،‬فيلتراسايون مساتقيم دو‬
‫مرحله اي با جريان روبه بال و جريان روبه پايين و كلرزني‬
‫طرح ‪ : 8‬اختطا ساريع(انعقاد)‪ ،‬لختاه ساازی‪ ،‬تاه نشيناي سريع‪،‬‬
‫صافي شني تند(درجا)‪ ،‬كلرزني‬
‫طرح ‪ : 9‬اختطا ساريع(انعقاد)‪ ،‬لختاه ساازی‪ ،‬تاه نشيناي سريع‪،‬‬
‫صافي شني تند(پيش ساخته)‪ ،‬كلرزني‬

10.

‫براي انتخاب از بين ‪ 9‬طرح مذكور‪ ،‬چهار عامل را بايستي‬
‫مدنظر قرار داد‪:‬‬
‫‪ 1‬ا كدورت آب خام‬
‫‪ 2‬ا نوع جامعه(شهري يا روستايي)‬
‫‪ 3‬ا قابليت هاي موجود منطقه از نظر نگهداري و بهره‬
‫برداري تأسيسات‬
‫‪ 4‬ا ميزان توسعه صنعتي منطقه و امكان استفاده از‬

11.

‫كيفيت آب خام قابل تصفيه توسط طرح هاي مختلف‬
‫تصفيهخانه هاي آب‬
‫فيلتراسيون‬
‫تماسي‬
‫فيلتراسيون دو مرحله كامل‬
‫متعارف‬
‫اي‬
‫مستقيم‬
‫‪<5‬‬
‫‪<15‬‬
‫‪<15‬‬
‫‪<20‬‬
‫‪<50‬‬
‫‪<50‬‬
‫‪<5000‬‬
‫‪<3000‬‬
‫‪<103‬‬
‫‪<103‬‬
‫‪<105‬‬
‫‪<107‬‬
‫‪<102‬‬
‫‪< 5 *102‬‬
‫‪< 5 * 103‬‬
‫‪<105‬‬
‫‪<107‬‬
‫‪<107‬‬
‫‪<108‬‬
‫‪<1010‬‬
‫‪<3‬‬
‫‪<3‬‬
‫‪<10‬‬
‫‪<30‬‬
‫طرح‬
‫تصفيه‬
‫مشخصات كيفي‬
‫كدورت(‪)NTU‬‬
‫رنگ ظاهري (‪)TCU‬‬
‫كليفرم ( تعداد بر ميلي‬
‫ليتر )‬
‫جلبااك (‪ ASU‬بر ميلي‬
‫ليتر )‬
‫فيبرآزبست ( تعداد بر‬
‫ميلي ليتر)‬
‫طعم و بو (‪) TON‬‬

12.

‫پنج طرح كلي تصفيهخانه هاي آب‬
‫‪ 1‬ا تصفيه كامل متعارف‬
‫آب خام‬
‫←‬
‫اختطا سريع‬
‫←‬
‫لخته سازي‬
‫←‬
‫ته نشيني‬
‫←‬
‫فيلتراسيون‬
‫←‬
‫كلرزني‬
‫←‬
‫آب تصفيه شده‬
‫‪ 2‬ا تصفيه كامل سطح بال‬
‫آب خام← پيش ازنا زني ← اختطا سريع ← لخته سازي ← ته نشيني ← فيلتراسيون ← جذب سطحي ← ازن زني نهايي ←آب تصفيه‬
‫شده‬
‫‪ 3‬ا فيلتراسيون مستقيم‬
‫آب خام ← اختطاا سريع ←‬
‫لخته سازي‬
‫←‬
‫فيلتراسيون‬
‫←‬
‫كلرزني‬
‫←‬
‫آب تصفيه شده‬
‫‪ 4‬ا فيلتراسيون تماسي‬
‫آب خام‬
‫←‬
‫اختطا سريع‬
‫← فيلتراسيون ← كلرزني ←‬
‫آب تصفيه شده‬
‫‪ 5‬ا فيلتراسيون دومرحله اي‬
‫آب خام ← اختطاا سريع ← پيش صافي ← فيلتراسيون ← كلرزني ←‬
‫آب تصفيه شده‬
English     Русский Правила