Вікова структура населення насамперед впливає на забезпечення країни трудовими ресурсами.
Частка людей працездатного віку є визначальною для оцінки забезпеченості країни трудовими ресурсами.
Частка працездатного населення віком 15-65 років у деяких країнах світу,% мал 120 стор. 235 підручника
Вплив вікової структури населення на трудові ресурси та економічно активне населення
Верхня межа працездатного віку
Про ступінь залучення трудових ресурсів у виробництво свідчить
Економічно неактивне населення
Економічно активне населення
Соціальна і професійна структура населення — розподіл населення за приналежністю до певної соціальної і професійної групи.
Світові тенденції
Проблеми раціонального використання трудових ресурсів
Проблеми раціонального використання трудових ресурсів
Проблеми раціонального використання трудових ресурсів
Проблеми раціонального використання трудових ресурсів
Проблеми раціонального використання трудових ресурсів
Проблеми раціонального використання трудових ресурсів
Домашнє завдання
3.46M
Категория: ЭкономикаЭкономика

Трудовi ресурси. Економічно активне населення

1.

Трудові ресурси.
Економічно активне населення.

2.

При аналізі вікового складу населення
прийнято виділяти три основні вікові групи:
• Діти до 14-16 р.;
• Дорослі до 55-65 р.(залежно від статі та
трудових законодавств країн)
• Літні люди – старші за попередню групу.
Структура населення світу:
частка дітей - 34%,
дорослих - 58%,
літніх - 8%.

3. Вікова структура населення насамперед впливає на забезпечення країни трудовими ресурсами.

Трудові ресурси — частина населення, що
бере чи може брати участь у трудовій
діяльності, маючи для цього необхідний
фізичний розвиток, розумові здібності і
знання.
До трудових ресурсів належать :
• Здорові люди працездатного віку;
• Працюючі підлітки;
• Працюючі пенсіонери.

4. Частка людей працездатного віку є визначальною для оцінки забезпеченості країни трудовими ресурсами.

Якщо частка людей працездатного віку
більше 60%, то забезпеченість висока;
(Японія — 68%, Європа, США, Канада)
Якщо частка людей працездатного віку
менша за 50%, то забезпеченість низька.
(в ДРК — 47%, Анґолі — 48%)

5. Частка працездатного населення віком 15-65 років у деяких країнах світу,% мал 120 стор. 235 підручника

6. Вплив вікової структури населення на трудові ресурси та економічно активне населення

-У світі економічно активним є близько 45% усього населення,
-в країнах Зарубіжної Європи, Пн. Америки, Росії - 48 - 50%,
-в країнах Азії, Африки, Латинської Америки - 35 - 40%.
Це пов'язано з рівнем зайнятості жінок у суспільному
виробництві і часткою дітей у віковій структурі населення.
Співвідношення між працездатної частиною населення
і непрацюючими (дітьми та літніми) називається
демографічним навантаженням (в світі ≈ 70%)
(тобто 70 непрацюючих на 100 працездатних),
в розвинених країнах - 45- 50%, що розвиваються - до 100%.

7.

Трудові ресурси України –
це наявне працездатне населення.
(18 млн. осіб (2018 р.))
Трудові ресурси
Жінки
16р.-58р.
Чоловіки
16р.-63р.
Пенсіонери,
що
працюють
Підлітки,
що
працюють
Які причини примушують
працювати пенсіонерів
та підлітків?

8. Верхня межа працездатного віку

визначається середньою тривалістю життя і для
більшості країн світу встановлена в 60-65 років.
Проте у ряді країн Африки й Азії вік виходу на
пенсію визначений у 50 років.
Водночас, у розвинутих країнах з високими
показниками тривалості життя (Данія, Швеція,
Норвегія)пенсійний вік встановлюється
з 67 до 70 років.

9. Про ступінь залучення трудових ресурсів у виробництво свідчить

1.
2.
3.
4.
кількість економічно активного населення - частка трудових
ресурсів, реально зайнята у господарстві та безробітні,
які хочуть працювати.
Від загальної кількості трудових ресурсів світу економічно
активне населення складає близько 75 % ( в Україні— 62%)
Частка економічно активного населення
залежить від:
наявності робочих місць;
часу, необхідного на освіту;
якості життя;
пенсійного віку цієї держава.
Зайнятість населення – це показник участі працездатного
населення в народному господарстві

10.

11. Економічно неактивне населення

- Це люди, які перебувають на утриманні держави
або окремих осіб.
- До економічно неактивного населення належать
зайняті в домашньому господарстві, ті, що
навчаються, і непрацюючі пенсіонери.

12.

13.

14. Економічно активне населення


Високорозвинені
країни
50-60% від загальної
кількості жителів.
Більшість (60-80%)
зайнята у невиробничій
сфері;
У промисловості зайнято
в середньому близько
25-30%;
Кількість зайнятих у
сільському господарстві
постійно зменшується зазвичай 3-6 %.
Безробіття від 10 до 20 %
Країни,
що розвиваються
• 30-40% від
загальної кількості
жителів.
• Більшість (75-90%)
працюють у
сільському і
лісовому
господарстві;
• Частка зайнятих у
промисловості не
перевищує 20-25 %.
• Безробіття від 10 до
40 %
Країни, перехідного типу
економіки
• 40-50% від загальної
кількості жителів.
•Більшість зайнята у
невиробничій сфері40%;
• У промисловості
зайнято до 40%;
• Кількість зайнятих
у сільському
господарстві- 20%.
•Безробіття 5-30 %.

15. Соціальна і професійна структура населення — розподіл населення за приналежністю до певної соціальної і професійної групи.

Найвища вона у високорозвинених країнах.
Також обов’язково ураховуються такі соціальні
чинники, як стан здоров’я населення,
раціональне харчування, ступень безпеки
громадян, можливості для самореалізації,
дотримання прав людини та ін.

16. Світові тенденції

• Нині залежність оплати праці від рівня
освіти і кваліфікації працівника посилилася.
• Водночас зросли суспільна значущість і престиж
інтелектуальної діяльності, наявності вищої освіти,
можливості самостійно організовувати роботу й
управляти людьми.
• Саме тому у складі працюючого населення збільшилася
чисельність менеджерів (управлінців), спеціалістів з
високим рівнем освітньо-професійної підготовки.
• Внаслідок цього вони входять до найбільш
високооплачуваної, привілейованої та впливової
частини зайнятих, формуючи основу нового середнього
класу.

17. Проблеми раціонального використання трудових ресурсів

1. Залежність між природним приростом населення і
темпами приросту працездатного населення:
• від'ємний природний приріст;
• Україна займає І місце за смертністю та останнє місце за
народжуваністю в Європі;
• ріст захворювань на психічні, алергічні, ендокринні,
серцево-судинні, інфекційні хвороби,новоутворення;
• 80% дітей і підлітків мають різні відхилення у фізичному
розвитку.

18. Проблеми раціонального використання трудових ресурсів

2. Поліпшення якісного складу трудових ресурсів;
• освітній рівень (сьогодні фінансування освіти з боку
держави майже припинилось);
• загальна культура населення;
• професійна підготовка знижується, оскільки
виробниче навчання на підприємствах практично
відсутнє);
• творче ставлення до праці;
• свідома дисципліна.

19. Проблеми раціонального використання трудових ресурсів

3. Розподіл трудових ресурсів за галузями і
сферами;
• переважна більшість працездатного
населення зайнято у сфері матеріального
виробництва
• повільні темпи зростання зайнятості у
невиробничій сфері

20. Проблеми раціонального використання трудових ресурсів

4. Міграції (внутрішні, зовнішні, маятникові):
• переміщення населення із недостатньо
промислово розвинутих областей;
• створення нових робочих місць у місцевостях з
надлишком трудових ресурсів;
• 73% виїжджаючих з України становлять особи
працездатного віку, що мають високий рівень
освіти і кваліфікації

21. Проблеми раціонального використання трудових ресурсів

5. Нестача трудових ресурсів у сільському господарстві
та їх ефективне використання:
• зниження природного приросту на селі;
• погіршення віково-статевої структури сільського
населення;
• значна трудомісткість продукції через низький
рівень механізації й електрифікації виробничих
процесів;
• відплив із сіл трудових ресурсів, насамперед молоді
та кваліфікованих працівників.

22. Проблеми раціонального використання трудових ресурсів

6. Використання трудових ресурсів в умовах нових для
України ринкових відносин:
• скорочення кількості працюючих на державних
підприємствах та їх ріст у кооперативному,
індивідуальному та приватному секторах;
• тіньова економіка;
• ріст безробітя в країні ; найвищий він серед жінок та
молоді);
• в Україні найнижча в Європі ціна робочої сили.

23. Домашнє завдання

• § 58
English     Русский Правила