П Л А Н Л Е К Ц І Ї
Класифікація грунтів за їх призначенням
Ендемічне значення грунту
Гігієнічне значення грунту
Джерела забруднення грунту
Вміст канцерогенних речовин
Шкала оцінювання санітарного стану грунту
Радіаційні показники
Ендемічне значення грунту
Джерела забруднення грунту
Тверді побутові відходи
Класифікація показників санітарного стану грунту
З надр Землі щорічно вилучається десятки мільярдів тонн гірських порід, які містять тверді корисні копалини
Високотемпературне спалення
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ
ПЛАНУВАЛЬНІ ЗАХОДИ
7.22M
Категория: ЭкологияЭкология

Забруднення літосфери та способи її захисту

1.

Лекція
ЗАБРУДНЕННЯ ЛІТОСФЕРИ ТА
СПОСОБИ ЇЇ ЗАХИСТУ
Лектор
Проф.
В.А.Кондратюк

2. П Л А Н Л Е К Ц І Ї

ПЛАН ЛЕКЦІЇ
Вступ
Вступ
1.
1.
2.
2.
3.
3.
Джерела
Джерелата
тазабруднення
забрудненнялітосфери
літосфери
Наслідки
Наслідкизабруднення
забрудненнялітосфери
літосфери
Охорона
Охороналітосфери
літосфери
Організаційні
Організаційнізаходи
заходи
Планувальні
Планувальнізаходи
заходи
Технологічні
Технологічнізаходи
заходи
Санітарно-технічні
Санітарно-технічнізаходи
заходи
4.
4. Гігієнічне
Гігієнічненормування
нормування
Висновки.
Висновки.

3.

Грунт являє собою комплекс мінеральних і
органічних частинок, заселених значною
кількістю мікроорганізмів.
Мінеральними компонентами ґрунту є дрібні
частки материнських гірських порід.
Органічна частина складається з рослинних і
тваринних організмів та їх залишків, які
перебувають на різних стадіях свого
розкладання. Серед них велике значення мають
стійкі гумінові речовини.

4. Класифікація грунтів за їх призначенням

1) природні за межами населених місць, які можуть
бути використані для нового будівництва або
вирощування сільськогосподарських культур;
2) штучно створені грунти населених місць, які
утворилися з природних унаслідок їхнього
перемішування з відходами антропогенного
походження (побутовими, промисловими). До
цього виду також належать пересунуті ґрунти,
утворені внаслідок вертикального планування
місцевості. Обидва різновиди штучно створених
ґрунтів об'єднані терміном "культурний шар ґрунту
населених місць";
3) штучні покриття ґрунту (асфальтові, щебеневі,
бетонні та ін.).

5.

Важливу
Важливуроль
роль уупроцесах
процесах утворення
утворення грунту
грунтута
та
його
йогосамоочищення
самоочищеннявідіграють
відіграють мікроорганізми.
мікроорганізми.
Завдяки
розкладу
органічних
речовин
Завдяки
розкладу
органічних
речовин
мікроорганізмами
мікроорганізмами грунт
грунт єє головною
головною ланкою
ланкою уу
колообігу
колообігута
таперетворенні
перетворенніречовин
речовинууприроді.
природі.Їх
Їх
ууґрунті
ґрунтіна
наглибині
глибині50
50см
смзагальна
загальнамаса
масадосягає
досягає
77тон
тонна
на11га
гаплощі.
площі.

6.

Кроти
Nemotode
(глисти)
Амеба
Грибки коренів рослин
Бактерії
Хробаки
Кліщі

7. Ендемічне значення грунту

Ґрунт є середовищем, в якому
відбуваються
процеси
трансформації сонячної енергії.
Ґрунт є тим елементом біосфери
Землі, який формує хімічний склад
харчових продуктів, питної води і
частково

атмосферного
повітря

8.

В залежності від хімічного складу і
характеру ґрунту змінюється рослинність
місцевості, хімічний склад продуктів
рослинного і тваринного походження. Від
нестачі чи надлишку певних елементів у
ґрунті залежить їх кількість у воді,
рослинах, що впливає на здоров’я
населення.

9. Гігієнічне значення грунту

ґрунт є:
1)
головним чинником формування природних і
штучних біогеохімічних провінцій, які відіграють
провідну роль у виникненні й профілактиці
ендемічних захворювань серед населення;
2)
середовищем, яке забезпечує циркуляцію у
системі навколишнє середовище — людина хімічних
та радіоактивних речовин, що використовуються в
народному господарстві, а також екзогенних хімічних
речовин, які потрапляють у ґрунт з викидами
промислових підприємств, авіа- і автотранспорту,
стічними водами, а отже, чинником, що впливає на
здоров'я населення;
3)
одним із джерел хімічного й біологічного
забруднення атмосферного повітря, підземних і
поверхневих вод, а також рослин, що ними людина
харчується;
4)
чинником поширення інфекційних хвороб та
інвазій;
5)
природним найпридатнішим для
знешкоджування рідких і твердих відходів
середовищем.

10.

У
зв’язку
з
науково-технічним
прогресом зросло значення забруднення ґрунту
екзогенними
хімічними
і
радіоактивними
речовинами, які містяться в атмосферних викидах
та інших відходах промисловості, електростанцій,
транспорту. Важливим джерелом забруднення
ґрунту
стали
стійкі
пестициди,
які
використовуються у сільському і лісовому
господарствах. Впливають на природний хімічний
склад ґрунту і мінеральні добрива. Мігруючи з
ґрунту в середовища, які контактують з ним,
екзогенні
хімічні
речовини
через
харчові
продукти, воду та іншими шляхами можуть
впливати на організм і здоров’я людини.

11. Джерела забруднення грунту

1) внесення мінеральних та органічних добрив;
2) використання пестицидів;
3) надходження промислових і побутових відходів
різних видів, які застосовують як добрива та з метою
зволоження, в тому числі і внесення відходів
тваринницьких комплексів (ферм) та індивідуальних
господарств;
4) потрапляння на його поверхню хімічних речовин з
викидів в атмосферу промислових підприємств і
автотранспорту, а також
радіонуклідів унаслідок аварій на ядерних
реакторах;
5) зберігання або постійе поховання побутових і
промислових відходів.

12. Вміст канцерогенних речовин

Ступінь
забруднення
ґрунту
мкг
Чистий
До 5
Слабо
забруднений
5 - 10
Помірно
забруднений
10 - 30
Сильно
Понад 30

13. Шкала оцінювання санітарного стану грунту

Ступінь небезпеки Ступінь забруднення
Безпечний
Відносно
безпечний
Небезпечний
Надзвичайно
небезпечний
Чистий
Слабко забруднений
Забруднений
Дуже забруднений

14. Радіаційні показники

Ступінь забруднення
грунту
Показники фону
Чистий
Природний фон
Слабо забруднений
Вище природного в 1,5
рази
Помірно забруднений
Вище природного в 2
рази
Сильно забруднений
Вище природного в 3
рази

15. Ендемічне значення грунту

Ґрунт є середовищем, в якому
відбуваються
процеси
трансформації сонячної енергії.
Ґрунт є тим елементом біосфери
Землі, який формує хімічний склад
харчових продуктів, питної води і
частково

атмосферного
повітря

16. Джерела забруднення грунту

1) внесення мінеральних та органічних добрив;
2) використання пестицидів;
3) надходження промислових і побутових відходів
різних видів, які застосовують як добрива та з метою
зволоження, в тому числі і внесення відходів
тваринницьких комплексів (ферм) та індивідуальних
господарств;
4) потрапляння на його поверхню хімічних речовин з
викидів в атмосферу промислових підприємств і
автотранспорту, а також
радіонуклідів унаслідок аварій на ядерних реакторах;
5) зберігання або постійе поховання побутових і
промислових відходів.

17. Тверді побутові відходи

1) вторинна сировина (папір, картон,
текстиль, метал, шкіра та ін.); це
приблизно 25% від маси відходів;
2) органічна частина, яку можна
знешкодити, — приблизно 60—70%.
3) баласт (скло, каміння та ін.) — 6—8%;
4) паливні матеріали, які не вдається
утилізувати (вугілля, деревина, гума та
ін.) —8—10%.

18.

Найбільш розповсюдженими забруднюючими
ґрунту речовинами, які поступають з атмосфери,
є окисли сірки й азоту. Вони попадають у ґрунт
разом з опадами, підвищують його кислотність,
помітно знижують плодючість, а також якість
вирощеної на ньому продукції. Підкислення землі
викликається також надходженням різних сполук
сірки і азоту разом з відходами органічних мас з
міст, із тваринницьких ферм і птахофабрик. Разом
із гноєм, фекаліями, міським сміттям та іншими
нечистотами
в
ґрунт нерідко
поступають
хвороботворні бактерії, яйця гельмінтів і інші
патогенні організми, шкідливі для тварин і
людини.

19. Класифікація показників санітарного стану грунту

Санітарно-фізичні
Фізико-хімічні
Показники хімічної безпеки:
Санітарно-хімічні
Санітарно-мікробіологічні
Санітарно-гельмінтологічні
Санітарно-ентомологічні
Показники радіаційної безпеки
Показники самоочищення грунту

20. З надр Землі щорічно вилучається десятки мільярдів тонн гірських порід, які містять тверді корисні копалини

•З надр Землі щорічно вилучається десятки мільярдів
тонн гірських порід, які містять тверді корисні копалини
1.
Несприятливий вплив на
поверхневі шари земної
кулі здійснюють
меліорація, динамічні
навантаження великих
міських агломерацій і
промислових центрів,
великих іригаційних
систем і гідротехнічних
вузлів.
3.
Сільськогосподарське
виробництво негативно
впливає на поверхневі
шари земної кори і на
ґрунти:
утворюються
ерозійні
форми
рельєфу,
проходить
засолення ґрунту та ін.
2.Талі води виносять з полів
щорічно в ріки і моря тисячі тонн
ґрунту, в якому містяться азот,
фосфор,
калій,
кальцій,
перегній, сірка тощо. Урожай
зернових на еродованих ґрунтах
в
3–4 рази нижчий, ніж на
збережених
ґрунтах,
змиті
ділянки часто заболочуються.
4. Руйнування верхнього ґрунтового шару
йде швидко, а для відновлення потрібні
тисячоліття. За одне століття в результаті
ерозії вибуло з обороту 23 %
оброблюваних земель всього світу. В
США до теперішнього часу 48 % території
охоплено активною ерозією. Дуже
небезпечна ерозія ґрунту в горах, де при
розкритті схилів розвиваються руйнівні
селеві потоки.

21.

Утилізація і знищення неякісних
лікарських засобів

22.

Неякісні лікарські засоби підлягають
знищенню
Особлива увага налається утилізації токсичних і
психотропних речовин, наркотичних засобів та прекурсорів.
Тому спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України і
Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України № 67/59 від 19.03.99 затверджені
«Правила проведення утилізації та знищення неякісних
лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби,
психотропні речовини і прекурсори». Згідно цього наказу, якщо
проведення знищення своїми силами в установі неможливе,
то замовник подає заяву разом з протоколом аналізу якості
лікарського засобу до спеціалізованої установи Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки України, що має дозвіл на поводження з небезпечними
речовинами та токсичними відходами, у тому числі з
неякісними лікарськими засобами, до складу яких входять
наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.

23.

Методи знищення неякісних лікарських засобів :
інкапсуляція, інертизація, високотемпературне
спалювання, розведення водою та злив до
комунального колектора.

24.

Метод інкапсуляції – це процес
перетворення в моноліт неякісних лікарських
засобів у замкнутому об’ємі за допомогою
в’яжучих речовин, що включає наступні стадії:
1. Розміщення
неякісних
лікарських
засобів у пластмасовому або сталевому
барабані в кількості, яка займає до 90 %
внутрішнього об’єму барабана;
2.
Заповнення вільного об’єму розчином
цементу, вапна та води у пропорції за масою
відповідно 15:15:5;
3. Перемішування розчину, закриття
кришкою барабана та герметизація;
4. Витримка 7–28 діб до повного застигання
маси;
5. Доставка барабана до сховища поховання
побутових відходів та покриття його твердими
побутовими відходами.

25.

Метод
інертизації – це процес перетворення в
моноліт неякісних лікарських засобів за допомогою
в’яжучих речовин з наступним
подрібненням
та
розосередженням, включає наступні стадії:
зняття пакувального матеріалу з неякісних лікарських
засобів;
подрібнення неякісних лікарських засобів до фракції
з розміром окремих частинок не більше 2 міліметрів;
змішування подрібненої лікарської форми з водою,
цементом та вапном у відношенні за масою відповідно
65 : 15 : 15 : 5 до отримання однорідної пасти;
транспортування пасти машиною–бетонозмішувачем
до місця побутових відходів;
розсіювання (після застигання) подрібнених шматків
пасти серед побутових твердих відходів.

26. Високотемпературне спалення

Високотемпературне спалення провадиться
з використанням печей промислових
підприємств для виготовлення цементу,
вугільних теплоелектростанцій та ливарних
цехів. Печі, температура в яких сягає 1200–2000
0C, придатні для знищення лікарських засобів.
Час знищення лікарських засобів при такій
високій температурі становить кілька секунд.
За таких умов всі органічні компоненти
відходів руйнуються, а деякі потенційно
небезпечні чи токсичні продукти горіння
стають абсорбованим шлаковим продуктом,
або їх видаляють за допомогою
теплообмінного обладнання.
Розведення водою та злив до комунального
колектора.

27.

Знищення неякісних лікарських засобів, які
мають лікарську форму у вигляді розчинів та
сиропів, розводять водою у співвідношенні 1
до 200 та поступовим зливом у комунальний
колектор.
Ампули з розчинами неякісних лікарських
засобів спочатку подрібнюються на твердій
поверхні або в металевому барабані із
застосуванням дерев’яного молотка, рідина
відокремлюється, розводиться водою у
співвідношенні 1 : 200 та зливається у
комунальний каналізаційний колектор зі
швидкістю, не більшою як 1 літр за секунду.
Подрібнене скло збирається у контейнер для
гострих предметів та відправляється до місця
побутових відходів. Робітник, який виконує цю
роботу, повинен мати захисний одяг, захисні
окуляри, захисні рукавиці, респіратор або
марлеву пов’язку.

28.

ОХОРОНА ЛІТОСФЕРИ

29. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

Важливими заходами в охороні літосфери є:
моніторинг стану родовищ мінеральної
сировини, що видобувається (у тому числі
аерокосмічний моніторинг),
аналіз розміщення джерел, обсягів і шляхів
міграції забруднення літосфери;
контроль за забрудненням літосфери, особливо
екзогенними хімічними речовинами,
прийняття організаційних рішень щодо
зменшення несприятливого впливу та
розробка відповідних рекомендацій.
Велике значення надається правильній організації
збору, видалення, утилізації та знешкодження
рідких та твердих відходів у населених пунктах.

30. ПЛАНУВАЛЬНІ ЗАХОДИ

Раціональне розміщення населених пунктів, об’єктів
промисловості і сільського господарства, які є
потенційними забруднювачами літосфери, а також
використання ґрунтів під сільськогосподарські угіддя
тощо.
Вибір місць для зберігання, переробки та захоронення
побутових відходів, токсичних відходів промисловості,
а також відпрацьованих радіоактивних речовин. При
цьому необхідно застосовувати спеціальні заходи
запобігання забруднення навколишнього середовища
(повітря, води та ґрунту).
При складанні генеральних схем очистки населених
пунктів враховують загальний план очистки міст, розмір
транспорту і його характер, методи й регулярність
очистки, земельні ділянки для ґрунтового знезараження
відходів (розмір та розташування), необхідні споруди
тощо.
Протиерозійна організація території, створення
полезахисних смуг і захисних лісонасаджень.

31.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ
Технологічні заходи передбачають розробку і впровадження
у виробництво, комунальне господарство технологій, які б
при максимальному одержанні продукції високої якості
забезпечували збереження екологічної рівноваги в
навколишньому середовищі, не допускаючи його
забруднення.
Розробка і впровадження нових технологій у
промисловості:
– економне використання сировини, проектування і
впровадження систем комплексної переробки сировини;
– створення технологічних систем для забезпечення
маловідходного та безвідходного виробництва;
– проектування і впровадження систем переробки
відходів
виробництва й споживання та їх утилізація;
– повернення в основний виробничий цикл вторинних
матеріальних ресурсів;
– створення регіональних промислових комплексів,
підприємства яких зв’язані переробкою відходів.

32.

Рекультивація земель
Розвиток відкритого способу добування корисних
копалин різко збільшив кількість територій, які зазнають
руйнування. Відновлення територій здійснюється у чотирьох
напрямках: для сільськогосподарського використання
(землеробство, садівництво), під лісові насадження, під
водойми,
під
житлове
й
капітальне
будівництво.
Рекультивація ділиться на два етапи: гірничотехнічний і
біологічний.
Гірничотехнічний
етап
полягає
в
підготовці
території: планування відвалів, надання зручної для
використання форми, насипання родючих ґрунтів, створення
під’їзних шляхів тощо.
Біологічний етап полягає у відновленні порушених
земель
шляхом
насадження
деревних
порід
або
вирощування сільськогосподарських культур.

33.

Боротьба
Боротьба зз ерозією
ерозією ґрунтів
ґрунтів
Методи
Методиборотьби
боротьбиззерозією
ерозієюґрунтів
ґрунтіввключають
включаютьтакі
такі
заходи:
заходи:
а)
а) уу районах
районах розповсюдження
розповсюдження вітрової
вітрової ерозії
ерозії ––
ґрунтозахисні
ґрунтозахисні сівообороти
сівообороти зізі смуговим
смуговим розміщенням
розміщенням посівів
посівів і і
парів,
парів, залужування
залужування сильно
сильно еродованих
еродованих земель,
земель, буферні
буферні смуги
смуги
зз багаторічних
багаторічних трав,
трав, снігозатримання,
снігозатримання, укріплення
укріплення йй залісення
залісення
пісків,
пісків, вирощування
вирощування полезахисних
полезахисних лісових
лісових смуг,
смуг, безвідвальна
безвідвальна
обробка
ґрунту
із
залишенням
стерні
на
поверхні
полів;
обробка ґрунту із залишенням стерні на поверхні полів;
б)
б) уу районах
районах розповсюдження
розповсюдження водної
водної ерозії
ерозії –– обробка
обробка
ґрунтів
ґрунтів і і посів
посів сільськогосподарських
сільськогосподарських культур
культур поперек
поперек схилу,
схилу,
контурна
контурна оранка,
оранка, заглиблення
заглиблення орного
орного шару
шару йй інші
інші способи
способи
обробки,
обробки, які
які зменшують
зменшують стікання
стікання поверхневих
поверхневих вод;
вод;
ґрунтозахисні
сівообороти,
залужування
крутих
схилів,
ґрунтозахисні сівообороти, залужування крутих схилів,
вирощування
вирощування полезахисних
полезахисних лісових
лісових смуг,
смуг, залісення
залісення ярів,
ярів,
балок,
балок,пісків,
пісків,берегів
берегіврік
рікі іводойм,
водойм,будівництво
будівництвопротиерозійних
протиерозійних
гідротехнічних
гідротехнічнихспоруд
споруд(ставків,
(ставків,водойм,
водойм,лиманів
лиманів та
таін.);
ін.);
в)
в) уу гірських
гірських районах
районах –– облаштування
облаштування протиселевих
протиселевих
споруд,
терасування,
залісення
й
залуження
схилів,
споруд, терасування, залісення й залуження
схилів,
регулювання
регулюваннявипасу
випасухудоби,
худоби,збереження
збереженнягірських
гірськихлісів.
лісів.

34.

Запобігання
Запобігання вторинного
вторинного засолення
засолення
ґрунтів
ґрунтів
Для
Для цього
цього необхідно
необхідно створювати
створювати
надійну
надійну дренажну
дренажну сітку,
сітку, поливну
поливну воду
воду
витрачати
витрачати суворо
суворо за
за зрошувальними
зрошувальними
нормами,
нормами, відводити
відводити мінералізовані
мінералізовані
ґрунтові
ґрунтові води
води уу дренажну
дренажну сітку,
сітку,
використовувати
поливання
зз
використовувати
поливання
допомогою
дощування.
Видалення
допомогою
дощування.
Видалення
солей
із
ґрунту
забезпечується
солей
із
ґрунту
забезпечується
неодноразовими
неодноразовими промиваннями.
промиваннями.

35.

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ

36.

Очистка населених місць
від забруднення, особливо у містах є складною
системою
заходів
щодо
збору,
видалення
й
знешкодження відходів.
Відходи поділяють на тверді та рідкі.
До твердих відносять: а) сміття (побутові
відходи, вуличне сміття); б) відходи та покидьки
підприємств громадського харчування;
в) відходи
промислових і
торгових підприємств;
г) відходи
лікувальних і санітарно-епідеміологічних закладів; д)
відходи і покидьки тваринного походження (гній, трупи
тварин, відходи
боєнь); е) шлаки з котелень; ж)
будівельне сміття, міський ґрунт після влаштування
котлованів, вертикального планування.
До рідких – а) нечистоти з вигребів убиралень
(кал, сеча); б) помиї (від приготування їжі миття посуду,
тіла, прання тощо); в) стічні води – господарськофекальні (побутові),
промислові, міські, атмосферні
тощо. Промислові відходи поділяють на утилізовані та не
утилізовані

37.

Промислові
Промислові відходи
відходи поділяють
поділяють на
на
утилізовані
утилізовані та
та неутилізовані.
неутилізовані.
Утилізовані
відходи
не
Утилізовані
відходи
не
підлягають
знищенню
чи
підлягають
знищенню
чи
похованню,
похованню, їх
їх використовують
використовують уу
народному
народному господарстві
господарстві як
як паливо,
паливо,
будівельні
матеріали,
добрива,
будівельні
матеріали,
добрива,
вихідну
вихідну сировину
сировину для
для повторної
повторної
переробки
переробки або
або регенерації
регенерації відходів
відходів зз
метою
одержання
вторинної
метою
одержання
вторинної
сировини.
сировини.

38.

Очисні споруди

39.

40.

41.

42.

Неутилізвані відходи поділяють на п’ять класів
небезпечності залежно від наявності в них певних
токсичних речовин:
перший клас – нафто- і масловідходи (знешкоджуються
шляхом спалювання);
другий клас – рідкі відходи, які містять органічні
забруднення з ХПК біля 25 000 мг/л (ці відходи
випаровуються при спалюванні органічних забруднень, а
залишки залишаються у котлі);
третій клас – рідкі відходи з мінеральними забрудненнями
– кислоти, луги, солі, гідроокиси важких металів
(нейтралізуються реагентами у котлах, рідка частина
випаровується за рахунок спалювання відходів першого
класу);
четвертий клас – умовно–тверді відходи, в тому числі
пастоподібні (їх змішують з тирсою, поміщають у
котлован, засипають ґрунтом і засаджують травою,
кущами, деревами);
п’ятий клас – особливо токсичні сильнодіючі отруйні
сполуки
(поховання
здійснюють
у
герметичних
металічних контейнерах).

43.

ГІГІЄНІЧНЕ
ГІГІЄНІЧНЕ НОРМУВАННЯ
НОРМУВАННЯ
До
До1972
1972р.
р.ґрунт
ґрунтбув
бувєдиним
єдинимелементом
елементомбіосфери,
біосфери,ввякому
якомуне
не
нормувався
нормувавсявміст
вмістхімічних
хімічнихзабруднень
забруднень(Є.
(Є.Г.Г.Гончарук
Гончарук[23]).
[23]).
Пояснювалось
Пояснювалосьце
цетим,
тим,що
щоґрунт
ґрунтєєдуже
дужескладною
складною
малодинамічною,
малодинамічною,багатофакторною
багатофакторноюсистемою,
системою,яка
яказмінюється
змінюєтьсяна
на
невеликих
невеликихклімато
клімато--ландшафтних
ландшафтнихтериторіях.
територіях.
УУ основу
основу теорії
теорії йй практики
практики гігієнічного
гігієнічного нормування
нормування
екзогенних
екзогенних хімічних
хімічних речовин
речовин уу ґрунті,
ґрунті, розроблених
розроблених Київською
Київською
школою
який
школою гігієністів,
гігієністів, покладено
покладено критерій,
критерій,
який допускає
допускає
можливість
можливість надходження
надходження додаткової
додаткової кількості
кількості хімічних
хімічних речовин
речовин уу
вигляді
вигляді домішок
домішок до
до природного
природного складу
складу ґрунту
ґрунту вв кількості,
кількості,
безпечній
безпечній для
для здоров’я
здоров’я людей
людей та
та навколишнього
навколишнього середовища.
середовища.
Безпечність
Безпечність надходження
надходження певної
певної кількості
кількості хімічних
хімічних речовин
речовин уу
ґрунт
ґрунт зумовлюється
зумовлюється недопустимістю
недопустимістю перебільшення
перебільшення їх
їх дії
дії вище
вище
адаптаційної
адаптаційної можливості
можливості найбільш
найбільш чутливих
чутливих груп
груп населення
населення
або
або порогу
порогу екологічної
екологічної адаптаційної
адаптаційної (здатної
(здатної до
до самоочищення)
самоочищення)
властивості
властивості ґрунту
ґрунту при
при ізольованій,
ізольованій, комплексній
комплексній або
або поєднаній
поєднаній
дії
діїна
наорганізм
організмлюдини
людинита
танавколишнє
навколишнєсередовище.
середовище.

44.

Гранично
Гранично допустима
допустима кількість
кількість (ГДК)
(ГДК) екзогенної
екзогенної
хімічної
хімічної речовини
речовини уу ґрунті
ґрунті –– це
це та
та максимальна
максимальна їїїї
кількість
кількість (у
(у мг
мг на
на 11 кг
кг абсолютно
абсолютно сухого
сухого ґрунту),
ґрунту), яка
яка
при
при прямому
прямому контакті
контакті зз людиною
людиною (забруднення
(забруднення шкіри,
шкіри,
слизової
слизової оболонки
оболонки ока,
ока, верхніх
верхніх дихальних
дихальних шляхів,
шляхів,
глотки)
глотки) чи
чи опосередковано
опосередковано одним
одним із
із шляхів
шляхів міграції
міграції за
за
екологічними
ланцюгами
гарантує
відсутність
екологічними
ланцюгами
гарантує
відсутність
негативного
негативного впливу
впливу на
на їїїї здоров’я
здоров’я чи
чи здоров’я
здоров’я
нащадків,
нащадків, санітарні
санітарні умови
умови проживання
проживання населення
населення та
та
самоочищення
самоочищенняґрунту.
ґрунту.
Однак
Однак ГДК
ГДК єє лише
лише науково
науково обґрунтованою
обґрунтованою
одиницею
одиницею масштабу
масштабу вимірювання
вимірювання забруднення
забруднення
навколишнього
навколишнього середовища
середовища та
та його
його небезпеки
небезпеки для
для
здоров’я
здоров’я населення
населення іі сама
сама по
по собі
собі ще
ще не
не свідчить
свідчить про
про
ступінь
ступінь забруднення
забруднення грунтово-кліматичного
грунтово-кліматичного регіону.
регіону.
Для
Для оцінки
оцінки ступеня
ступеня небезпечності
небезпечності забруднення
забруднення
ґрунту
ґрунту вв конкретних
конкретних грунтово-кліматичних
грунтово-кліматичних умовах
умовах
розраховують
розраховують гранично
гранично допустимий
допустимий рівень
рівень внесення
внесення

45.

Гранично
Гранично рівень
рівень внесення
внесення допустимий
допустимий
(ГДРВ)
(ГДРВ) хімічних
хімічних речовин
речовин уу ґрунт
ґрунт характеризує
характеризує
гранично
гранично допустиму
допустиму безпечну
безпечну для
для здоров’я
здоров’я людей
людей
кількість
кількість хімічних
хімічних речовин,
речовин, яка
яка вноситься
вноситься уу ґрунт
ґрунт
на
на початку
початку його
його обробки.
обробки. Безпечна
Безпечна залишкова
залишкова
кількість
кількість (БЗК)
(БЗК) хімічних
хімічних речовин
речовин уу ґрунті
ґрунті –– це
це
допустима
допустима безпечна
безпечна для
для здоров’я
здоров’я людей
людей кількість
кількість
екзогенних
екзогенних хімічних
хімічних речовин
речовин уу період
період перед
перед
обробкою
обробкою ланів,
ланів, виходу
виходу сільськогосподарських
сільськогосподарських
робітників
робітників на
на поле
поле після
після обробки
обробки ґрунту
ґрунту та
та уу кінці
кінці
вегетаційного
вегетаційногоперіоду
періодувврослинах.
рослинах.
Отже,
Отже, для
для оцінки
оцінки допустимого
допустимого вмісту
вмісту
екзогенних
екзогенних хімічних
хімічних речовин
речовин уу ґрунті
ґрунті для
для
конкретних
грунтово-кліматичних
умов
за
конкретних
грунтово-кліматичних
умов
за
гігієнічний
гігієнічний регламент
регламент потрібно
потрібно брати
брати не
не ГДК,
ГДК, аа
розраховані
розраховані на
на основі
основі гранично
гранично допустимої
допустимої
концентрації
концентрації ГДРВ
ГДРВта
та БЗК.
БЗК.

46.

ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!
English     Русский Правила