173.42K
Категория: ПсихологияПсихология

"Психология" емтихан сұрақтары

1.

" Психология " емтихан сұрақтары
1. Адам психикасын зерттеу:Психология объектісі +
2. Адамның психикалық белсенділігінің сыртқы көріністері, оның тікелей
әрекеттері мен әрекеттері:Адамның мінез-құлқы +
3. Адамның қоршаған ортамен және басқа адамдармен өзара әрекеттесу
процесінде пайда болатын объективті әлемнің субъективті бейнесі:
A. Адам психикасы +
4. Адамның секунд үлесінен ондаған минутқа дейін және одан да көп
уақытқа созылатын қоршаған болмыстың әсерін бастапқы бейнелеуі мен
сезінуін қамтамасыз ететін қарапайым психикалық құбылыстар:
A. Психикалық процестер +
5. Белгілі бір адамға тән мінез-құлық пен іс-әрекеттің белгілі бір сапалықсандық деңгейін қамтамасыз ететін ең тұрақты және үнемі көрінетін
жеке қасиеттер:Психикалық қасиеттері
6. Адамның өмірлік және кәсіби тәжірибе алу процесінде қалыптасатын
психикалық құбылыстар:Психикалық білім
7. Адам психикасының жұмыс істеу қабілеті мен сапасының деңгейін
анықтайды, ол уақыттың әр сәтінде оған тән:Психикалық жай-күйі
8. Әртүрлі жағдайларда психологиялық құбылыстарды олардың ағымына
араласпай зерттейтін әдіс:Бақылау
9. Нақты психологиялық құбылыстарды зерттеу мақсатында зерттеушінің
субъектінің қызметіне белсенді араласуын болжайтын әдіс:
A. Эксперимент
10. Сыналушылардың зерттеушінің нақты сұрақтарына жауаптарын
болжайтын әдіс:Сауалнама
11. Зерттеушінің тапсырмасы бойынша субъектілер белгілі бір әрекеттерді
орындайтын әдіс:Тестілеу
12. Адамның белгілі бір қауымдастықтарға жататындығына байланысты
психологиялық құбылыстар мен процестерді зерттейтін психология
саласы:Әлеуметтік психология
13. Өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу үдерістерінің психологиялық
ерекшеліктері мен заңдылықтарын зерттейтін психология саласы:
A. Педагогикалық психология
14. Әр түрлі жастағы адамдардың психикасының өзіндік ерекшелігін,
олардың жеке басын қалыптастыру процесін және ақыл-ой дамуын
зерттейтін психология саласы:Жас психологиясы
15. Психология саласы, Қазіргі заманғы машиналар мен адамның
психикалық қабілеттерінің техникалық талаптарының арақатынасы
мәселелерін зерттейді:Инженерлік психология
16. Әр түрлі аурулардағы адам психикасы мен мінез-құлқындағы
ауытқуларды зерттеумен байланысты психология саласы:
A. Патопсихология

2.

17. Құқықтық нормаларды сақтауға, қабылдауға қатысатын адамдардың
психикалық процестерін, құбылыстары мен жай-күйін зерттейтін
психология саласы:Заң психологиясы
18. Әртүрлі аурулардың алдын алу, диагностикалау және емдеу мақсатында
адамның психикалық құбылыстары мен мінез-құлқын зерттейтін
психология саласы:Медициналық психология
19. Адамдардың психологиясы мен мінез-құлқына байланысты ерекше,
ғылыми түсіндірілмейтін құбылыстарды зерттейтін психология
саласы:Парапсихология
20. Адамның мінез-құлқы санамен ғана емес, санамен де бейсаналық
ретінде анықталатын ілім түрі:Бихевиоризм
21. Батыс психологиясындағы психикалық құбылыстарды "мистикалық
тәжірибелермен", "ғарыштық санамен түсіндіретін бағыт»:
A. Трансперсоналды психология
22. Психологиядағы адам мінез-құлқын білім негізінде түсіндіретін және
олардың қалыптасу процесі мен динамикасын зерттейтін зерттеу
бағыты:Когнитивизм
23. Психиканы тұтас құрылымдар-гестальттар арқылы зерттейтін
психологиялық зерттеулердің бағыты:Гестальт психологиясы
24. Ғылымның идеялық ұстанымдары, логика және оны зерттеу әдістері
туралы ілім:Әдістемесі
25. Бақылаудың нәтижесін талдауда болатын қиындық туғызатын
жағдай:Субъективтік уайымдар мен күйзелістер
26. Басқа адамды сол субьектінің өзінің ерекшеліктеріне саналы немесе
санасыз ұқсастыру арқылы түсіну тәсілі-Идентификация
27. Кинесика зерттейді-Ым-ишараларды, дене қозғалысын және дене
тұрысын
28. Алғашқы экперименталдық психологиялық лаборатория ашылған
жер:Германия
29. Алғашқы экперименталдық психологиялық лаборотория ашылған
жыл:1879
30. Алғашқы экперименталдық психологиялық лабораторияның негізін
қалаушы:В.Вундт
31. В.Вундт көрсеткен эмоцияның 3 өлшемі-қысым – бәсеңдеу
32. Проксемика зерттейді-Кеңістік пен уақыттың ерекшеліктерін
33. Жан туралы ғылыми пікірді ұсынған шығыс ойшылы:Әбу-Нәсір әлФараби
34. Психиканың функциясы:Тіршілік етуді қамтамасыз ету үшін тірі
жанның мінез-құлқын реттеу
35. Паралингвистика зерттейді-Дауыс тембрын, екпіннің күшін, дауыс
үнінің жоғарылығын, қаттылығын
36. Темпераментті зерттеген ғалым-Э.Кречмер
37. Әлсіз тип -Меланхолик
38. Екі немесе бірнеше адамның тілдесуі-Диалогты сөйлеу
39. Әлеуметтік аймақтың арақашықтығы-120-400

3.

40. Адам психикасының көріну формасы ретіндегі психикалық
қасиет:Қабілет
41. Денсаулық сақтау шараларына жатады:Қимыл белсенділігі
42. Грек тілінен аударғанда психология қандай мағынаны білдіреді
A. Жан туралы ғылым
43. Психологияның зерттеу әдістері-Бақылау
44. Интроверттік мінез типі:Өзімен-өзі болып жүреді, ойшыл
45. Денсаулықтың түрлері:Физикалық
46. Көңіл - күйге үлесімсіз ақиқаттарды санадан шығарып тастау
қорғанысы- ығыстыру
47.
Психология ғылымының міндеті:психологиялық құбылыстардың
объектив заңдарын ашу
48. Жарнама психологиясы -Қызмет көрсетудің тұтынушылық қасиеті
туралы ақпарат беру
49. Бойшаң, нәзік денелі, тар иықты, қол-аяғы ұзын адам
A. Лептосоматик
50. Тұлға – бұл:Қоғамдық-тарихи категория
51. Тіршілік иесіне табиғатынан берілген табиғи мүшелердің көмегімен
жүзеге асырылатын қарым-қатынас түрі
A. Тікелей қарым-қатынас
52. Жазбаша түрдегі немесе техникалық құралды пайдалану негізіндегі
толық емес психологиялық контакт
A. Тікелей емес қарым-қатынас
53. Қарым-қатынасқа түсушілердің өзар әрекеттесуін ұйымдастыру,
яғни, білім, идеялар және әрекеттермен алмасу
A. Интерактивті жағы
54. Темпераменттің типтері нешеу-Төртеу
55. «Организмді шынықтыру» психологияның қай саласына жатады
A. Денсаулық психологиясы
56. Адамның сыртқы келбетіне және сондай келбетті тұлғаларды
ұқсастығымен белгілі топқа біріктіріп, олардың психологиялық
сипатын анықтайтын ғылым-Физиогномика
57. Бұл конфликтінің пайда болу, даму және үшінші жақтың қатысуымен
оны аяқтау кезеңдерінде іске асатын саналы іс-әрекет
A. Конфликтіні басқару
58. Оппоненттердің конфликтіні жарым-жартылай келісімге келу арқылы
аяқтау тілектерінен тұрады-Ымыра
59. Басқа адамдармен байланысқа жеңіл енетін адам -Экстраверт
60. Экстериоризацияның мәні-Іштей сөйлеудің сыртқы сөйлеуге айналуы
61. Интеллект-Ақыл-ой қабілетінің тұрақты құрылымы
62. Конфликт-Субъектілердің өзара қарама-қарсы мақсаттары
63. Адам мінезін алақанның тері бедерлері, түсі арқылы болжастыру
жүйесі-Хиромантия
64. Қарым-қатынастың құрылымына жатады-Интеракция
65. Манипуляция-Алдау-арбау

4.

66. Мәнерлі әрекет – жазу таңбасына орай адам мінезін анықтауға
бағытталған ғылым-Графология
67. Бармақ, алақан терісіне тумадан түсетін өрнектер арқылы адам мінезін
анықтайтын ғылым жүйесі-Дерматоглифика
68. Мінездің типі-Үйлесімді
69. Рефлексия:-Жеке өзіне мән беру
A. Қарым-қатынаста индивид серіктесін жете түсініп қабылдауы
70. Амаслоу қай елдің өкілі-Нью-Йорк
71. Қазіргі кездегі психологияның объектісі және пәні:Тұлға, психика
72. Денсаулыққа әсер ететін кеңістік:Климаттық аймақ пен баспан
73. Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі қозғаушы күшіне жататындар Қарама-қайшылық
74. «Психосоматикалық» терминін енгізген ғалым:Хайнрот
75. ХХ ғасырда психологияның дамуын зор үлес қосқан психолог:
A. Л.Выготский
76. Басқаны өз мақсатын жасырып өзіне қажетті іс-әрекетке баулуМанипуляция
77. Психиканың рефлекторлы принципін алғашқы айқындаған ғалым
психолог: A.Л.С. Рубейнштейн
78. Эмоционалдық интеллект
A. Адамның өзінің және өзгелердің эмоциясын түсіну және олардың
эмоциялық күйіне бейімделу икемділігі
79. «Конфликт» сөзі қай тілден енген:Латын
80. Дау-дамайлық жағдаятқа жатады:
A. Нақты уақыт мерзімінде дау-дамайдың дамуы-Дау-дамайдың нәтижесі
81.Ашық қарым-қатынасқа жатады:Өз ой-пікірін жеткізе білу
82.Тұлғаның мінез құрылымы:Ерік
83.Қарым-қатынастың қызметтеріне жатады:Қалыптастыру, дамыту
84.Топ дегеніміз:Ортақ мақсат көздеп, бір кеңістікте белгілі уақыт ішінде
бір-бірімен қоян-қолтық араласып іс-әрекетке түсетіндер
85.Бұқаралық қарым-қатынас-Бейтаныс адамдардың тікелей не жанама
контакт
86.Қарым-қатынас формалары-Тікелей, жанама
87.Қабiлеттiң дамуының жоғары деңгейi:Данышпандық
88. Стресс дегеніміз?-Әртүрлі конфликті күшті әсерлерден пайда болатын
психофизиологиялық
эмоционалды күй
89.Көзбен байланыс-Визуалды қарым-қатынас
90.Проксемика-Қарым-қатынастың кеңістік пен уақыттық мөлшерлерді
ұйымдастырумен
тұғылданатын сала
91.Кинесика-Оптико-кинетикалық жүйенің мәнділігін зерттейтін сала
92.Мотивация-Түрткі
93.Фрустрация-Үлкен ірі сәтсіздіктер себебінен индивидтің үміті үзіліп,
мақсатқа жетудегі қиыншлықтардын болатын конфликтілі эмоционалды
күй

5.

94.Жеке тұлғаның ғылыми ақиқат жүйесі ретіндегі пікірінің
құрастырушылық сипатының формасы болып табылады-Білім
95.Қарым-қатынас, ол-Айнала қоршаған дүниемен адамдар арасындағы
байланысты тұрақтандырушы
96.Идентификация (ұқсастыру, теңдестіру)-Қарым-қатынаста индивид
серіктесін жете түсініп қабылдауы
97.Қарым-қатынастың өзара байланыстылығына жататындар
A. Коммуникация, интерактивті, перцептивті
98.Трансакция -Адамдардың әрқайсысының белгілі бір позицияны
ұсынып, өзара әрекеттесу бірлігі
99.Аттракция-Ұнату
100.Адамның белгiлi бiр объектiнi қажетсiнiп, оны мида бейнелеуi:
A. Қажеттiлiк
101.Конформизм-Бейімделушілік
102.Вербалды қарым-қатынас-Тілдік
103.Интроспекция, бұл -Өзін-өзі бақылау
104.Амбивалентті қатынастар -Екі ұшты қатынас
105.Апатия -Қызықпаушылық
106.Қалыптасу – бұл-Жеке тұлғаның дамуының нәтижесі
107.Остракизм -Қоғамнан аластатылу
108.Альтруистік қатынас-Адамдардың ойы, әрекеті тек жақсылыққа
бағышталады
109.Сөздiк, вербальды қарым-қатынас қолданады-Тiлдi (сөздi)
110.Тiлдiк емес белгiлiк жүйелердi қолданатын қарым-қатынас түрi
A. Топтық қарым-қатынас
111.Қарым-қатынас үшiн қолданылатын жазбаш
белгiлер мен
символдар, дыбыс белгiлерiнiң жүйесi-Ұғым
112.Пикник типтес адамдар-Көңілді
113.Қиын жағдайларда туындайтын нервтік-психикалық күштену:Сезім
114.Астеник типтес адамдар-Тұйық
115.Атлетик типтес адамдар -Ұстамсыз, дүлей
116.Екі немесе оданда көп адамдар арасындағы тіл алмасу процесін
білдіретін сөйлеу түрі- Диалогтық
117.Бір адамның ғана сөйлеуі, ақпарат беруі бұл сөйлеудің мын
түрі:
A. Монологтық
118.Лектордың дәрісті баяндауы сөйлеудің мын түріне
жатады:Монологтық
119.Адамның графикалық бейнелер арқылы ойын білдіруі сөйлеудің мын
түріне жатады:Жазбаша
120.Дискуссия -Пікір-талас
121.Ситуативтік қателіктің мәні
Басқаны қабылдай және бағалай отырып, тұлға өз қабылдау процесінің
қандай -Жағдайда болып жатқандығын ескермеу
122.Перцепция дегеніміз-Ортақтасу үрдісінде бірін-бірі өзін-өзі тану мен
түсінісу

6.

123.Құрастырылған дау-дамайлар
A. Ұйымның тұрақтылығы іс атқаруларды, құрылымды және жаңа
байланыстарды орнатуды қайтадан құру есебінде көтеріледі
124.Конфликтілік эмоциялық жағдайлар:Стресс, аффект, фрустрация
125.Бұл ұғымды канадалық ғалым Ганс Селье енгізген:Стресс
126. Адамның танымдық қасиеттеріне кедергі болып, оны күйзеліске
келтіруші психологиялық құбылыс- Фрустрация
127.Қысқа уақытқа созылса да қатты көрінетін эмоцияның түрі:Аффект
128.Ерік дегеніміз: Ырықты әрекет
129.Арнайы қабілеттер дамуының жоғары деңгейі:Талант
130.Жеке адамға байланысты «Мен» ұғымының мәні: Өз қадірін сезе білу
131.Дарындылық дегеніміз:Қабілет түрі
132.Эмоция, бұл –Уақытша кейіп
133.Әлсіз тип, қозу мен тежелу үрдісі баяу-Меланхолик
134.Ұстамды, белсенді әрекет иесі –Флегматик
135.Флегматик, бұл –Ұстамды, белсенді
136.Ауыспалы-кейіпті, ұстамсыз адам –Холерик
137.Адамзат
тәжірибесін табысты игеруге
мүмкіндік беруші
психологиялық қасиет -Қабілет
138.Психологиялық зерттеудің негізгі әдістері:Бақылау және эксперимент
139.Интроверттік мінез типі: Тұйық
140.Іс-әрекеттің құрылымы: Мотив
141.Даралық тұлға психикасы дамуының сферасы:Интеллектілік
142.Эмпатия-Адамның басқа адамды эмоционалды түрде қабылдауы
143.Визуалды адам-Бір нәрсе айтар алдында есіндегі
бейнелерді,суреттерді таңдайды
A. "мен тыңдап тұрмын", "сөйлесейік","дауыста",тб сөздерді қолданады
144.Интеллект -Ақыл-ой қабілетінің тұрақты құрылымы
145.Жеке адамның еріктің қасиеті-Батылдық
146.Ым-шараның негізгі түрі-Иллюстраторлық
147.Қарым-қатынас тактикасы-Қарым-қатынас ережелерінің техникалары
148. Психологиялық процестердің физиологиялық түсініктемесін қалаған
ғалым-Сеченов
149.Экстралингвистика-Жөтел, күлкі
150. Психика рефлекстігі мен іс - әрекеті мен психикалық басқарылуы
жөніндегі идеяның авторы: А. М. Леонтьев
English     Русский Правила