10.51M

8 зертх.петрография

1.

Қ.И.САТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ
№8-ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

2.

Орта сынықты
таужыныстар
Құмды таужыныстар,
псаммиттер, 0,1- 2мм
Керіштелген түрлеріқұмтастар
Болбыр түрлері-құмдар,
Олар моруға төзімді
минералдар мен
таужыныстардың
түйірлерінен тұрады.
Құмтастарда керіші
полиминералды, сазды,
әкті, кремнийлі, темірлі,
сирек хлоритті, фосфатты,
сульфатты болады.
Ұсақ сынықты
таужыныстар
Құмайтты таужыныстар, алевриттер, 0,01-0,1мм
Болбыр түрлері- құмайттар (алевриттер)
Керіштелген түрлері- құмайттастар (алевролиттер)
Түйірлері негізінен кварцтан, сирек f,gm-дан тұрады.
Таужыныстардың сынықтары кездеспейді.
Керіші негізінен сазды, басқа минералдар сирек
болады.
Құрамына қарай мономинералды, олигоминералды,
полиминералды.

3.

ҚҰМАЙТТАС
• Бітімі, құрылымы: жұқа қабатты,алевриттік
• Құрамы:
• С: кварц,далашпаттар
• К:сазды

4.

ҚҰМТАС ПЕН
ҚҰМАЙТТАС
• Бітімі, құрылымы: қабатты,псамиттік-алевриттік
• Құрамы:
• С:кварц, далашпаттар
• К:көмірлі-сазды

5.

САЗДЫ
ҚҰМАЙТТАС
• Бітімі, құрылымы: қиғаш қабатты, алевриттік
• Құрамы:
• С:кварц
• К:сазды-темірлі

6.

ТЕМІРЛІ САЗ
• Бітімі, құрылымы:
шомбал,пелиттік
• Құрамы: сазды
минерал,темір
гидроксиді

7.

САЗДАҚ
• Бітімі, құрылымы:
шомбал, алевропелиттік
• Құрамы: сазды
минерал,кварц,
далашпаттар

8.

ГИДРОСЛЮДАЛЫ
САЗ
• Бітімі, құрылымы: қабатты
бағдарланған,пелиттік
• Құрамы:гидрослюда, темір гидроксиді

9.

ГРАВЕЛИТ-ҚҰМТАС
• Бітімі, құрылымы: қабатты,псефиттік-псамиттік
• Құрамы:
• С: темірлі саздар,кварц,далашпаттар
• К: темірлі-сазды
English     Русский Правила