ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА СІЧЕНЬ – ГРУДЕНЬ 2016 РОКУ КАФЕДРИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Кафедральна НДР
Наукове та науково-методичне співробітництво із закордонними ВНЗ
Кількість публікацій (статей)
Участь у виставках:
Участь у міжнародних наукових проектах
ЗА ПІДТРИМКИ НВЛ КАФЕДРИ ДІД “ПРЕС-ЦЕНТР ОНПУ” СТВОРЕНО СТУДЕНТСЬКУ ГАЗЕТУ “Info.doc”
Кафедрою ДІД було проведено І етап VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
Студенти кафедри ДІД – переможці Всеукраїнського відкритого конкурсу короткометражного кіно, відеороликів, присвячених правам людини: “
Дякуємо за увагу!
8.92M
Категория: Базы данныхБазы данных

Інформація про наукову діяльність за січень – грудень 2016 року кафедри документознавства та інформаційної діяльності

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА СІЧЕНЬ – ГРУДЕНЬ 2016 РОКУ КАФЕДРИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.

КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗВИТОК СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ДОКУМЕНТНА АНАЛІТИКА
ВЗАЄМОДІЯ ВНЗ З ДОКУМЕНТНОІНФОРМАЦІЙНИМИ СТРУКТУРАМИ
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННІЯ
РОЗВИТОК ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

3.

Аналіз
стану вищезазначених основних
напрямів наукової діяльності на
основі публікацій
у вітчизняних та зарубіжних фахових
періодичних виданнях,
в трудах Міжнародних науковопрактичних конференцій,
у збірниках матеріалів Всеукраїнських
конференцій дає підстави
стверджувати, що:

4.

залишається проблема
розробки професіологічних аспектів
підготовки кадрів для сфери
соціальних комунікацій – з
інформаційної, бібліотечної та
архівної справи: документознавціваналітиків, фахівців інформаційнокомунікаціного профілю, що
володіють компетенціями з
АКТУАЛЬНОЮ

5.

наукової обробки, упорядкування
постійно зростаючих документноінформаційних масивів підприємств
/організацій,
діагностування якості управління
інформацією в діяльності установ,
створення позитивного іміджу
підприємств /організацій на основі
розробленої системи інформаційних та
професіонально-комунікативних
технологій.

6. Кафедральна НДР

«ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПАРТНЕРСТВА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО
ПРОФІЛЮ В УМОВАХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ»
(№ 132-17)
Наук. керівник: зав.каф.ДІД, канд.
мистецтвозн., доцент, заслужений
працівник освіти України,Президент
Асоціації докумнтознавців України
Спрінсян В.Г.
Термін виконання:
01 січня 2016 р.-31 грудня 2020 р.

7. Наукове та науково-методичне співробітництво із закордонними ВНЗ

Країнапартнер
Бєларусь
Росія
Іспанія
Німеччина
Установапартнер
Білоруський
державний
університет (м.
Мінськ), кафедра
соціальних
комунікацій
Воронезький
державний
університет,
кафедра історії
журналістики
Universitad de
Deusto
Hochschule für
Technik und
Wirtschaft Berlin
Польща
Academy J.Dlugosza
in Czestochowa
(Poland).
Тема
співробітництва
Документ
про співробітництво,
термін його дії
Теорія та історія
соціальних
комунікацій
Угода про науковометодичну
співпрацю,
Безстрокова угода
Розвиток
вітчизняних та
зарубіжних ЗМІ
Угода про науковометодичну
співпрацю,
Безстрокова угода
Project
GameHub
Filologia, socjologia i
kulturoznawstwo.
Współczesne
tendencje w nauce
i edukacji
Угода про співпрацю
на етапі проекту
Практичні
результати
співробітництва
Проведення
спільних
конференції
та семінарів
Взаємосприян
ня публікаціям
у фахових
виданнях
Сприяння
щодо
розміщення
публікацій

8. Кількість публікацій (статей)

Усього
одиниць /
У зарубіжних
виданнях /
обліково-видавничих
аркушів публікацій
обліково-видавничих
аркушів публікацій
92 /
18 /
4,8
40,8
У
наукометричних
базах даних /
обліково-видавничих
аркушів публікацій
4/
2,5

9.

Вид конференції,
семінару
17 Междунар.
научн.-практ.
конференция
IX Міжнар. наук.практ. конференція
ІІ Міжнарод. наук.практ. конф.,
І Міжнар.
наук.- практ.
Інтернет-конф.,
Міжнародна наук.практ. конференція
VI Межд.науч.практ. конф
ХVІІ Міжнар.
наук.-практ. конф.
ХXV Міжнар. наук.
конф.
Назва конференції, семінару, місто і час проведення
«Современные информационные и электронные технологии», г. Одесса, 23-27 мая
.
2. «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття», м.
Одеса, 11-13 вересня 2016 р.
3. «Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та
інновації», м. Одеса – м. Дніпропетровськ, березень, 2016 р.
4. «Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і
перспективи», м.Полтава, січень, 2016 р.
5. «Актуальні питання державно-правового розвитку сучасної України», м. Одеса, 2325 червня 2016 року.
6. Актуальные проблемы современной науки, Москва-Астана-Харьков-Вена, 31 марта
2016 г.
7. «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті», м. Харків, 19-20 квітня, 2016 р.
8.«МОВА І КУЛЬТУРА» імені Сергія Бураго, м.Київ, 20-23 червня 2016 р.,
9.«Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. Współczesne tendencje w nauce i edukacji»
Konferenciji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej, Warszwa, 2016
10.«Theoretical and practical problems of language tools transformation in the context of
the accelerated development of public relations» CXVIII International Research and
Practice Conference and I stage of the Championship in Philology.
11.«Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук», м. Ужгород, 8-9 квітня
2016
12.«Библиотека как феномен культуры : Чтение и информационная культура в
современном обществе», г. Минск, 4–6 октября 2016 г.
1.
ІІ Міжнар. наук.практ. конф конф.
III Междунар.
Конгресс
Міжнародна наук.практ. конференція 13. «Інформація та соціум», 28–29 квітня 2016 р., Вінниця, ДонНУ
К-сть
доповід.
1
25
28
1
1
1
2
1
11
1
1
1
1

10.

Вид
конференції,
семінару
Всеукраїнські
ІІІнаук.-практ.
конференція
Назва конференції, семінару, місто і час проведення
К-сть
доповід.
1.«Міжнародна діяльність бібліотек як складова європейського
вибору держави», м. Одеса, ОННБ, вересень, 2016 р.
2.«Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у
сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі», м. Рівне, 10
лютого 2016 р.
1
3.«Мова як засіб міжкультурної комунікації», м. Херсон,
квітня 2016 р.
22-23
1
4.«Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері»
Вінниця: ДонНУ, квітень, 2016.
1
3

11.

Участь у виставках:
ВИД
ВИСТАВКИ
VІ Міжнародний
молодіжний
фестиваль
соціальної
реклами
НАЗВА ВИСТАВКИ, МІСТО І
ЧАС ПРОВЕДЕННЯ
«Інший погляд»,
20-23 жовтня,
м. Одеса
ОНПУ як учасник
КІЛЬКІСТЬ ЕКСПОНАТІВ
ТА НАЗВА ЕКСПОНАТА
4 експонати,
- «Установи АНТИвирус»,
- «Дети – это чудо»,
- «Делай правильный
выбор»,
- «А о чём думал ТЫ?»
КІЛЬКІСТЬ
НАГОРОД
4
ДИПЛОМИ
УЧАСНИКІВ

12. Участь у виставках:

Вид
виставки
Назва виставки,
місто і час
проведення
ХІІІ
«Зброя та безпека»,
Міжнародна
11-14 жовтня 2016 р.,
спеціалізована м. Київ.
виставка
ОНПУ як учасник
Кількість експонатів, Кіль-ть
назва експоната
нагород
Навчально-виробнича
Диплом
лабораторія «Прес-Центр учасника
ОНПУ» здійснювала
висвітлення
представленості
експозиції ІІБРТ.

13. Участь у міжнародних наукових проектах

1 - «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні
технології ХХІ століття» (2008-2016 р.р.).
2 - «Актуальні питання документознавства та інформаційної
діяльності: теорії та інновації» (2014-2016).
3 - Міжнародний проект ЄС Erasmus+KA2 "GameHub:
університетсько-підприємницька співпраця в ігровій індустрії в
Україні" (2016)

14.

Науково-дослідна робота
та інноваційна діяльність
студентів

15.

Загальна кількість студентів, що брали
участь у НДР та ІД по кафедрі – 116
При кафедрі працюють студентські гуртки
«Культура-Інформація-Освіта» (КІО) та
«Літературний сад», у якому займаються
17 студентів
Керівники:
к. філол. н., доц.
Коляда-Березовська Т.Ф.,
к. н. із соц. комунікацій
Бірюкова Т.Л.

16.

Дні європейського культурного надбання:
засідання студгуртків кафедри ДІД
в ОУНБ ім. М. Грушевского
250-річчя
від дня народження
герцога де Ришельє

17. ЗА ПІДТРИМКИ НВЛ КАФЕДРИ ДІД “ПРЕС-ЦЕНТР ОНПУ” СТВОРЕНО СТУДЕНТСЬКУ ГАЗЕТУ “Info.doc”

18.

Студенти кафедри
беруть активну участь у
всеукраїнських та
міжнародних
конференціях,
конкурсах і посідають
призові місця

19. Кафедрою ДІД було проведено І етап VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Кафедрою ДІД
було проведено І
етап VІІ
Міжнародного
мовнолітературного
конкурсу
учнівської та
студентської
молоді імені
Тараса
Шевченка

20.

Загальна кількість учасників
склала 55 студентів ОНПУ гуманітарних
та негуманітарних спеціальностей.
Переможцями стали вихованці доц.
Сікорської В.Ю. та ст. викл. Зірчак Г.П.

21. Студенти кафедри ДІД – переможці Всеукраїнського відкритого конкурсу короткометражного кіно, відеороликів, присвячених правам людини: “

Студенти кафедри ДІД –
переможці Всеукраїнського
відкритого конкурсу
короткометражного кіно,
відеороликів, присвячених
правам людини:
“Люди!
Будьте взаємно красивими!”

22. Дякуємо за увагу!

English     Русский Правила