Особливості ділового спілкування
ВИСНОВКИ
Список використаних джерел
Дякую за увагу!!!
7.89M

Поняття ділового спілкування. Стилі та моделі ділового спілкування

1.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
на тему:
«Поняття ділового
спілкування. Стилі та моделі
ділового спілкування»
Підготував:
студент групи ІПЗ-11
ННІАКОТ
Мосійчук Юрій

2.

Ділове спілкування це складний багаторівневий процес розвитку
контактів між людьми у службовій сфері, учасники якого виступають в
офіційних статусах і орієнтовані на досягнення мети, завдань, реалізацію
домовленостей, спільних дій.

3.

Метою ділового спілкування є організація, регулювання,
оптимізація професійної, наукової, комерційної чи іншої діяльності.
Завданням ділового спілкування є
ефективна співпраця.

4. Особливості ділового спілкування

наявність певного офіційного статусу об’єктів
спрямованість на встановлення взаємовигідних контактів та підтримку
зв’язків між представниками взаємозацікавлених організацій
передбачуваність ділових контактів, які попередньо
визначається їх мета, зміст і можливі наслідки
конструктивність характеру взаємовідносин,
розв’язання конкретних завдань
їх
плануються,
спрямування
на
взаємоузгодженість рішень, домовленість та подальша організація
взаємодії партнерів
значущість кожного партнера як особистості
безпосередня діяльність, якою зайняті люди, а не проблеми, що бентежать
внутрішній світ

5.

Стилі ділового спілкування – це певні стійкі набори способів спілкування або
дій, які спрямовані на отримання результату.
Фактори, що впливають на формування стилю ділового спілкування:
особистісні особливості
навички
володіння
комунікації
технікою
конкретна
ситуація
(спілкування з колегами,
підлеглим, партнерами)
ділової
спілкування
керівником,

6.

Класифікація стилів ділового
спілкування за психологом Куртом
Левіним:
авторитарний
демократичний
ліберальний

7.

Основна характеристика авторитарного
стилю – це одноосібне прийняття рішень
одним учасником комунікацій.
Прихильники цього
стилю пригнічують в
інших людях прояв
ініціативи,
творчого
підходу, самостійності.

8.

Характерні особливості
прагнення до порозуміння
прийняття партнера
Демократичний стиль
ділового
спілкування
передбачає
орієнтацію
суб'єкта комунікації на
партнера по спілкуванню.
спільне
обговорення
проблем
знаходження шляхів їх вирішення
довіра
і
стимулювання ініціативи і творчості
створення сприятливих
самореалізації
умов
для

9.

Ліберальний стиль спілкування займає проміжне місце
між двома попередніми. Основа цього стилю невтручання,
обумовлене відсутністю інтересу до загальних проблем.
Люди, що реалізують даний стиль ділового спілкування,
постійно коливаються, виявляють нерішучість, намагаються
перекласти прийняття рішення на інших. Нечіткість цілей,
відсутність контролю, пасивність і незацікавленість роблять
ділове спілкування при такому стилі некерованим.

10.

Класифікація стилів ділового спілкування за
психологинею Ларисою Петровською:
ритуальний
маніпулятивний
гуманістичний

11.

В основі ритуального стилю лежить загальна
міжгрупова комунікація. Завдання партнерів такої
комунікації

це
задоволення
потреби
в
приналежності до якої-небудь групи, сфері відносин,
підтримання соціальних зв'язків.
Ритуальне спілкування найбільше поширене
в організаціях зі стабільним колективом, члени
якого знають один одного вже давно.

12.

Маніпулятивний стиль спілкування передбачає використання партнерами один
одного в якості способу вирішення певних завдань. Партнери при цьому намагаються
продемонструвати один одному переваги і привабливість своїх цілей, щоб партнер
допоміг йому їх досягти. Переможцем в такій взаємодії виходить той, хто краще
володіє мистецтвом маніпулювання. Маніпулятивний стиль не завжди є поганим.
Саме таким способом вирішуються багато завдань.

13.

Гуманістичний
стиль
комунікації
ґрунтується
на
здатності партнерів до розуміння,
співчуття, співпереживання і умінні
поставити себе на місце партнера.
Це найбільш людяний тип комунікації
з усіх розглянутих. Але такий стиль
взаємодії буває недоречним, якщо він
використовується в чистому вигляді.

14.

На основі вибору способів спілкування
як способів впливу на людей формується
«система дій» суб’єктів спілкування, яку в
науковій літературі визначають як «модель
спілкування».
Американська
психологиня
Вірджинія Сатір виокремлює такі
моделі (типи) спілкування:
запобіглива,
звинувачувальна,
розважлива,
віддалена;
врівноважена.

15.

Характеристика моделей спілкування за В. Сатір
Вид моделі
Характеристика
Запобіглива
В основі спілкування – намагання догодити іншим. Людина в розмові часто
вибачається, не вступає в суперечки. Вона погоджується з будь-якою
критикою на свою адресу, вдячна людям вже за те, що з нею розмовляють.
Звинувачувальна
Визначається намаганням отримати владу над іншими, постійним пошуком
тих, хто винен. Така людина – диктатор, нерідко веде себе зухвало, говорить
різко і жорстоко, перебиваючи інших. Вона радіє і дістає задоволення від
того, що люди їй підкоряються, відчуваючи себе винними.
Розважлива
В основі поведінки коректність, спокійність. Це людина, яка дуже чітко
розраховує все наперед, вибудовує довгі фрази, має монотонний голос.

16.

Характеристика моделей спілкування за В. Сатір
Вид моделі
Характеристика
Віддалена
Людина не реагує на жодні запитання, часто говорить недоречно, невчасно і
невлучно.
Врівноважена Поведінка людини послідовна, гармонійна. Вона ставиться до інших відкрито,
чесно, ніколи не принижує гідності. Люди даного типу викликають повагу і
довіру до себе і можуть об’єднати інших людей для спільної діяльності. Це
особистості, які здатні до самозростання, мають потенційні можливості для
підвищення рівня культури спілкування.
Отже, якщо порівнювати моделі (типи) спілкування, то можна побачити, що представники
перших чотирьох мають занижену самооцінку, відчуття власної неповноцінності і відносяться до
маніпуляторів, а врівноважений тип – до актуалізаторів, в основі якого лежить співробітництво.

17. ВИСНОВКИ

Роль ділового спілкування велика, оскільки воно
було сформовано конкретно для встановлення
ділових контактів і досягнення поставлених
робочих цілей. У кожній сфері люди взаємодіють.
Вони дотримуються правил, етикету, культури
поведінки. Все це необхідно і в діловій сфері, де
правильне використання всіх стилей і моделей
спілкування призводить до позитивного підсумку.

18. Список використаних джерел

1. Поняття ділового спілкування, його функції та особливості. URL:
https://uk.exitdep.com/1254-the-concept-of-business-communication-itsfunctions-a.html (дата звернення: 04.10.2021).
2. Прищак М. Д., Залюбівська О. Б., Слободянюк О. М. Ділове
спілкування: навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2015. 128 с. URL:
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9082/%d0%94%d0%86%d
0%9b%d0%9e%d0%92%d0%95%20%d0%a1%d0%9f%d0%86%d0%9b%d0%
9a%d0%a3%d0%92%d0%90%d0%9d%d0%9d%d0%af%20%28%d0%9d%d0
%9f%29.pdf?sequence=1&isAllowed=yl (дата звернення: 08.10.2021).
3.
Стилі
ділового
спілкування.
URL:
http://newsdaily.com.ua/etiket/spilkuvannya/dilove/8320-stili-dilovogospilkuvannya.html (дата звернення: 01.10.2021).

19. Дякую за увагу!!!

English     Русский Правила