Тема 4. Грошова система
Грошова система
Сучасна грошова система характеризується наступними загальними рисами
Види грошових знаків, які мають статус законного платіжного засобу
 Класичний масштаб цін
Сучасний масштаб цін
Парите́т купіве́льної спромо́жності (ПКС; англ. purchasing power parity, PPP)
ЗАКОН ЄДИНОЇ ЦІНИ
Теорія абсолютного паритету купівельної спроможності
Теорія відносного ПКС
Недоліки теорії ПКС
Сегментація безготівкових грошових розрахунків
Регламентація готівкового грошового обороту
Регламентація режиму валютного курсу та операцій із валютними цінностями
 Регламентація режиму банківського процесу
 Державні органи, які здійснюють регулювання грошового обороту
Тип грошової системи
Класифікація грошових систем
За характером їх функціонування
Форми саморегульованих грошових систем
Система паралельної валюти
Система подвійної валюти
Система «кульгаючої» валюти
Історичні форми монометалізму
Золотомонетний стандарт
Золотозливковий стандарт
Золотодевізний стандарт
Регульовані грошові системи
Класифікація грошових систем за характером механізму регулювання пропозиції грошей
Системи паперового обігу
Система природнього обігу
Класифікація грошових систем за характером регулювання валютних відносин в країні
Відкриті грошові системи
Закриті грошові системи
Етапи історичного становлення ГС України
Ключові ризики економічної безпеки
Політика обмінного курсу
Основні напрями грошової системи
короткострокові цільові показники для річної зміни індексу споживчих цін
432.50K
Категории: ЭкономикаЭкономика ФинансыФинансы

Грошова система. (Тема 4)

1. Тема 4. Грошова система

План
1.Основні принципи організації грошових
систем
2.Елементи та сфери грошової системи
3. Основні типи грошових систем та їх
еволюція
4. Становлення та розвиток грошової
системи України

2.

1. Основні принципи
організації грошових
систем

3. Грошова система

форма організації грошового обороту
в країні, встановлена
загальнодержавними законами, які
визначають основні принципи,
правила, нормативи, відносин між
суб’єктами грошового обороту

4.

Принципи
організації
грошової
системи
Централізоване
управління
Прогнозне
планування
Стабільність
та
еластичність

5.

Принципи
організації
грошової
системи
Кредитний
характер
грошової
емісії
Забезпеченість Незалежність
грошової
центральних
емісії
банків

6.

Принципи
організації
грошової системи
Нагляд
та контроль
за грошовою
системою
Комплексне
використання
інструментів
грошової
системи

7.

Структура
грошової
системи
Система
безготівкових
розрахунків
Валютна
система
Система
готівкового
обігу

8. Сучасна грошова система характеризується наступними загальними рисами

• відміною офіційного золотого вмісту
грошових одиниць, демонетизацією
золота;
• переходом до нерозмінних на золото
кредитних грошей;
• збереженням в грошовому обігу декількох
країн поряд з кредитними грошима
паперових грошей у формі казначейських
білетів;
• розвитком та розширенням в грошовому
обороті безготівкових розрахунків;
• посиленням державного регулювання
грошового обороту

9.

2. Елементи грошової
системи та їх
характеристика

10. Види грошових знаків, які мають статус законного платіжного засобу

визначає вищий
законодавчий орган, який
надає їм статус законного
платіжного засобу, тобто
покладає на державу
відповідальність за їх
забезпечення.

11.  Класичний масштаб цін

Класичний масштаб цін
ваговий вміст
дорогоцінного
металу в грошові
одиниці

12. Сучасний масштаб цін

Кількість товарів і послуг, що
припадає на грошову
одиницю

13. Парите́т купіве́льної спромо́жності (ПКС; англ. purchasing power parity, PPP)

• агрегатний показник, в основу якого
кладуться співвідношення «товарних
кошиків» (сум цін довільного набору товарів,
кожен з яких сформований в заданій
кількості),
• фіктивний обмінний курс двох або декількох
валют, розрахований на основі їх купівельної
спроможності стосовно певних наборів
товарів і послуг.

14. ЗАКОН ЄДИНОЇ ЦІНИ

• за наявності конкурентних ринків,
відсутності чи рівності транспортних
витрат, а також відсутності обмежень
торгівлі ідентичні товари на різних
ринках продаватимуться за однаковими
цінами (якщо їх виразити однією
валютою).

15. Теорія абсолютного паритету купівельної спроможності

обмінний курс між валютами двох країн
дорівнює відношенню рівнів цін у цих
країнах:
К =Ра/Рз
де К— валютний курс;
Ра — рівень внутрішніх цін (ціна
споживчого котика в своїй країні);
Рз— рівень цін за кордоном (ціна
споживчого котика в іно-земній країні

16. Теорія відносного ПКС

зміна обмінного курсу між валютами 2-х країн пропорційно відносно
зміни рівня цін в цих країнах.
(Еd/f)1= (Еd/f)0× ((Рd)1/ (Рd)0) / ((Рf)1/ (Рf)0)
(Рd)0-рівень внутр. цін в базову році;
(Рf)0-рівень цін за кордон. в базов. році;
(Еd/f)0-валютний курс в базовому році;
(Рd)1-рівень внутр. цін в звітному році;
(Рf)1-рівень цін закордоном в звітному році;
(Еd/f)1-валютний курс в звітному році.

17. Недоліки теорії ПКС

• ПКС підтримується автоматично лише у тому
випадку, якщо в різних країнах залишається
незмінним набір товарів, які входять у споживчий
кошик.
• в різних країнах не всі товари і послуги залучаються
до міжнародної торгівлі.
• наявність зовнішньоторговельних бар'єрів,
обмеження конвертованості національної валюти,
контроль над рухом капіталу тощо.
• товари, які є об'єктами міжнародної торгівлі, не
завжди цілком взаємозамінні для окремих груп
споживачів.
• Під час оцінювання розбіжностей між фактичним
обмінним курсом і довгостроковим курсом рівноваги
за методом ПКС виникають дві серйозні проблеми,
пов'язані з вибором:
1) найбільш доступних показників цін чи затрат;

18. Сегментація безготівкових грошових розрахунків

Технічні та
організаційні
варіанти здійснення
безготівкових
грошових
розрахунків

19. Регламентація готівкового грошового обороту

Система
організації та
контролю
операцій з
готівкою

20. Регламентація режиму валютного курсу та операцій із валютними цінностями

Система захисту
і забезпечення
сталості
національної
валюти

21.  Регламентація режиму банківського процесу

Регламентація режиму
банківського процесу
Система
регулювання
ціни грошей з
метою
забезпечення їх
сталості

22.  Державні органи, які здійснюють регулювання грошового обороту

Державні органи, які
здійснюють регулювання
грошового обороту
• Національний банк України,
• Кабінет Міністрів,
• Міністе́рство економі́чного ро́звитку
і торгі́влі ,
• Міністерство фінансів

23.

).
Сфери грошової системи

24.

3. Основні типи грошових
систем та еволюція їх
розвитку

25. Тип грошової системи

історично визначена
форма грошової системи з
елементами національного
впорядкування цієї
системи

26. Класифікація грошових систем

27. За характером їх функціонування

Саморегульовані
• базувалися на
використанні в ролі
грошей благородних
металів
• маса грошей в обігу
стихійно
врівноважувалася
потребами обігу
Регульовані
• базувалися на
використанні в ролі
грошей паперових
грошей
• маса грошей в обігу
встановлюється та
регулюється
монетарними
органами

28. Форми саморегульованих грошових систем

Біметалізм
Монометалізм
роль загального
еквівалента
законодавчо
закріплювалася за
двома металами золотом і сріблом
роль загального
еквівалента
законодавчо
закріплювалася за
одним металом золотом чи сріблом

29.

ОСНОВНІ
РІЗНОВИДИ
БІМЕТАЛІЗМУ
Система
паралельної
валюти
Система
подвійної
валюти
Система
«кульгаючої»
валюти

30. Система паралельної валюти


роль грошей виконують золото і
срібло
співвідношення між золотими і
срібними монетами однакового
номіналу встановлювалося на ринку
стихійно - під впливом попиту і
пропозиції

31. Система подвійної валюти

роль грошей виконували
золото і срібло
• фіксований курс між
золотом і сріблом

32. Система «кульгаючої» валюти

закрите
карбування
срібних
монет

33. Історичні форми монометалізму

1. Золотомонетний стандарт
2. Золотозливковий стандарт
3. Золотодевізний стандарт

34. Золотомонетний стандарт


безпосередній обіг золотих монет;
зростаюча питома вага банкнот;
вільний обмін банківських білетів
на золоті монети;
централізація емісії банківських
білетів;
золотий (монетний) паритет

35. Золотозливковий стандарт

• золоті монети в обіг не випускалися,
але держава гарантувала обмін
банкнот центрального банку на
стандартні зливки золота;
• золото остаточно перетворювалося в
якір грошової системи

36. Золотодевізний стандарт

• держава зберігала фіксацію золотого
вмісту національної валюти;
• курс національної валюти до
іноземних формувався на основі
їхнього золотого паритету;
• дозволявся вільний обмін
національної валюти на розмінну на
золото іноземну валюту (девіз)

37.

Світова економічна криза
1929— 1933 рр.
стала причиною ліквідації
золотого монометалізму
і переходу до епохи
регульованих грошових
систем

38. Регульовані грошові системи

• обіг обслуговують паперові гроші
• курс валют формується на базі
паритету їхньої купівельної сили
• емісія грошових знаків повністю
монополізована державою
• державне зобов'язання
забезпечувати сталість емітованих
грошових знаків

39. Класифікація грошових систем за характером механізму регулювання пропозиції грошей

Системи
паперового
обігу
Система
природного
обігу

40. Системи паперового обігу

• пряма емісія грошових
знаків (казначейські
білети);
• кредитна емісія
центрального банку для
покриття дефіциту
державного бюджету
(банківські білети)

41. Система природнього обігу

Грунтується на
використанні й
емісії грошей
для
кредитування
економіки

42.

Ринкові
грошові
системи
Неринков
і грошові
системи
переважання
методів
та
регулювання
обороту
економічних
інструментів
грошового
переважання
адміністративних
методів
регулювання
грошового
обороту

43. Класифікація грошових систем за характером регулювання валютних відносин в країні

Відкриті
грошові
системи
Закриті
грошові
системи

44. Відкриті грошові системи

• мінімальні
обмеженнями на
здійснення валютних
операцій,
• повна
конвертованість
національної
валюти,
• ринковий характер
формування
валютного курсу

45. Закриті грошові системи

• високий рівень
валютних обмежень
у країні,
• неконвертованість
валюти,
• обмеження
ринкового механізму
формування
валютного курсу

46.

4. Становлення та розвиток
грошової системи України

47. Етапи історичного становлення ГС України

• 1 етап – 10 січня 1992 року - запровадження в
обіг купонів багаторазового користування
• 2етап – 12 листопада 1992 року-
впроваджено у сферу безготівкового обороту
купоно-карбованець, який дістав статус
тимчасової національної валюти і став єдиним на
території України офіційним засобом платежу
• 3 етап - 25 серпня 1996 рокувведення в грошовий обіг нової української
валюти — гривні

48. Ключові ризики економічної безпеки

• критичне гальмування економічного розвитку України
та погіршення
• основних макроекономічних показників
(макроекономічне розбалансування за головними
показниками);
• згортання промислового виробництва;
• зниження економічної активності, насамперед
інвестиційної;
• погіршення добробуту населення (домогосподарств)
та зростання рівня безробіття;
• посилення боргового тиску, насамперед, у
державному секторі;
• підвищення тінізації економічної діяльності

49.

Грошова база
335 081,1
335 999,6
Внутрішній кредит
365 017,8
365 364,8
122 117,2
114 723,9
Чисті зовнішні
активи

50.

Назва показника
Кількість діючих банків
2008
2012
2015
2016
175
176
163
117
з них: з іноземним капіталом
47
53
51
41
у т.ч. зі 100% іноземним
капіталом
17
22
19
17
35.0
41.9
32.5
43.3
Частка іноземного капіталу у
статутному капіталі
банків, %

51.

Назва показника
Активи банків
01.01.2008
01.01.2012
01.01.2015
01.01.2016#
599 396
1 054 280
1 316 852
1 254 385
Готівкові кошти та банківські метали
18 313
27 008
28 337
34 353
Кошти в Національному банку
України
19 120
31 310
27 554
27 392
Кореспондентські рахунки, що
відкриті в інших банках
26 293
78 395
99 752
129 512
кредити, що надані суб`єктам
господарювання
276 184
580 907
802 582
785 918
кредити, надані фізичним особам
153 633
174 650
179 040
152 371
1.3
9.6
13.5
22.1
Вкладення в цінні папери
28 693
87 719
168 928
198 841
Резерви за активними операціями
банків (з урахуванням резервів за
операціями, які обліковуються на
позабалансових рахунках)
20 188
157 907
204 931
321 303
Частка простроченої заборгованості
за кредитами у загальній сумі
кредитів, %

52.

Назва показника
Пасиви, усього
01.01.2008
01.01.2012
01.01.2015
01.01.2016#
599 396
1 054 280
1 316 852
1 254 385
Капітал
69 578
155 487
148 023
103 713
з нього: статутний
капітал
42 873
171 865
180 150
206 387
529 818
898 793
1 168 829
1 150 672
111 995
186 213
261 372
317 626
з них: строкові кошти
суб'єктів
господарювання
54 189
74 239
102 527
96 176
кошти фізичних осіб
163 482
306 205
416 371
389 060
з них: строкові кошти
фізичних осіб
125 625
237 438
319 121
281 462
Зобов'язання банків
з них:
кошти суб'єктів
господарювання

53.

Назва показника
Регулятивний капітал
01.01.2008
01.01.2012
01.01.2015
01.01.2016#
72 265
178 454
188 949
130 974
13.92
18.90
15.60
12.74
Доходи
68 185
142 778
210 201
199 193
Витрати
61 565
150 486
263 167
265 793
6 620
-7 708
-52 966
-66 600
Рентабельність
активів, %
1.50
-0.76
-4.07
-5.46
Рентабельність
капіталу, %
12.67
-5.27
-30.46
-51.91
Достатність
(адекватність)
регулятивного
капіталу (Н2), %
Результат діяльності

54. Політика обмінного курсу

• режим плаваючого обмінного курсу,
• використовуватиме валютні інтервенції
з метою: накопичення міжнародних
резервів; згладжування функціонування
валютного ринку; підтримання
трансмісії ключової процентної ставки
як основного інструменту грошовокредитної політики.
• відновлення міжнародних резервів
• досягнення цінової стабільності

55. Основні напрями грошової системи

• Установлення інфляційних цілей
• Досягнення інфляційних цілей
• Комунікація рішень з грошово-кредитної
політики
• Незалежність Національного банку

56. короткострокові цільові показники для річної зміни індексу споживчих цін


грудень 2016 року - 12 % +/- 3 п. п.;
грудень 2017 року - 8 % +/- 2 п. п.;
грудень 2018 року - 6 % +/- 2 п. п.;
грудень 2019 року та надалі - 5 % +/- 1
п. п.
English     Русский Правила