Ценности
Ценности казахстанского общества и Ценности образования
Механизм реализации идеи Ожидаемый результат
Ценности общенациональной идеи «Мәңгілік ел»
Реализация общенациональной идеи «Мәңгілік ел» через предметное содержание
1.65M
Категория: КультурологияКультурология

«Казахстан – наш общий дом», «Казахстан – моя родина»

1.

2. Ценности

Ценности – идеалы в проекте ГОС представлены в :
целях и задачах образования;
миссии школы по реализации общенациональной
идеи народа Казахстана: «Мәнгілік Ел»,
«Казахстан – наш общий дом», «Казахстан – моя
Родина».
Ценности – свойства в проекте ГОС представлены в
перечне ценностей как ориентиров:
казахстанский патриотизм и гражданская
ответственность, уважение, сотрудничество,
открытость, образование в течение всей жизни.

3. Ценности казахстанского общества и Ценности образования

Казахстанский патриотизм и
гражданская ответственность
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ГЛОБАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ
СТРАНЫ В РЕШЕНИИ
ОБЩЕМИРОВЫХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ОБЩНОСТЬ
ИСТОРИИ,
КУЛЬТУРЫ И
ЯЗЫКА
НЕЗАВИСИМОСТЬ
КАЗАХСТАНА И
АСТАНА
Мәңгілік
ел
ОБЩЕСТВО
ВСЕОБЩЕГО
ТРУДА
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ЕДИНСТВО, МИР И
СОГЛАСИЕ В НАШЕМ
ОБЩЕСТВЕ
СВЕТСКОЕ
ОБЩЕСТВО И
ВЫСОКАЯ
ДУХОВНОСТЬ

4. Механизм реализации идеи Ожидаемый результат

Ответственный, проявляющий активную
гражданскую позицию
Ценности
образования
Добросовестно относящийся к своей работе и
стремящийся к достижению высоких
результатов
Система
целей обучения
Содержание
образования
Подходы и методы
преподавания
Уважающий разнообразие культур и мнений
Социальный
портрет
выпускника
Мыслящий творчески и критически
Коммуникативный и дружелюбный
Социально-ответственный и заботливый
Внеурочная
деятельность
Умеющий эффективно использовать ИКТ
Готовый к обучению на протяжении всей
жизни и самосовершенствованию

5. Ценности общенациональной идеи «Мәңгілік ел»

Миссия и ценности комплексно
реализуются через все формы
учебной и воспитательной работы
Одним из главных особенностей
организации образовательного
процесса является
единство обучения и воспитания.

6. Реализация общенациональной идеи «Мәңгілік ел» через предметное содержание

7.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Независимость Казахстана и Астана
Содержание
Қазақстан тарихы
Қазақ хандығының құрылуына
қандай факторлар себеп болды?
(7-сынып)
Учебная
деятельность
Цель
Қазақ хандығы құрылуының
маңызы мен мәнін ашу
тарихи
Тәуелсіздіктің ұлт үшін қаншалықты
маңызды
екені
туралы
түсінік
қалыптастыру және оған жетудегі қазақ
халқының басынан өткен қиын-қыстау
оқиғаларын өз бойынан өткізу. 7-9
сыныптарда өтілетін тақырыптар 10сыныптағы
тәуелсіздікке
қатысты
тақырыпқа келіп тіреледі. Сабақтар бірбірімен сабақтасады
Кенесары көтерілісін қандай
критерийлер бойынша жалпы
ұлттық қозғалыс деп
бағалаймыз? (8-сынып)
Халықтың отаршылдық саясатқа қарсы
азаттық күресінің мәні мен маңызын
түсіну
Алаш партиясының халық
қолдауына ие болу себебі неде?
(9-сынып)
«Алаш» партиясының ұлттық
мемлекеттілікті қалыптастырудағы
саясатын талдау
Қазақстан тарихы
Н. Назарбаевтың Астананы көшіру
стратегиялық шешімі
(10-сынып)
Астананы
Қазақстанның
нышаны ретінде бағалау
өркендеу
Түрлі деректерді қолданып, ҚР Елордасын
көшіру себептерінің тізімін жасайды. Бесалты себептерді маңыздылығына қарай
«пирамидаға» орналастырады. Таңдауын
түсіндіреді
Искусство
Город
будущего:
изучение
реальности и воплощение мечты
(9 класс)
Исследовать,
анализировать
и
определять исторические, социальные
и культурные контексты для разработки
архитектурного
и
ландшафтного
дизайна с учетом традиций и обычаев
национального ремесла и предложить
свой проект
Создание проекта «Астана – город
будущего:
воплощение
мечты»
(архитектурный
проект
зданий
и
ландшафтный дизайн с учетом стиля,
традиций
и обычаев национального
ремесла)

8.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Светское общество и высокая духовность
Содержание
Қазақстан тарихы
Қазіргі Қазақстан қоғамына
дін қалай әсер етеді?
(10-сынып)
Қазіргі әлемдегі
Қазақстан
Қазақстанның идеологиясы
мен құндылықтары
(11-сынып)
Құқық негіздері
Неліктен Конституция
азаматтардың құқықтары
мен бостандықтарының
негізгі кепілі болып
табылады?
(9-сынып)
Цель
Цель
Қазіргі
мемлекеттік
саясаттың
дінаралық
келісім
және
ішкі
тұрақтылыққа
ықпалын
анықтап,
бағалау
Әлемдік
құндылықтар
жүйесіндегі
Қазақстанның алатын орнын, болашақ
идеологияның
бағыттары
қалай
айқындалатынын білу
Қазақстан Республикасындағы
адамның және азаматтың
конституциялық құқықтары,
бостандықтары мен міндеттерін
анықтау
Учебная деятельность
Учебная деятельность
Конфессия, ар-ождан бостандығы, зайырлы
мемлекет,
толеранттылық ұғымдарын
қолдана отырып, Қазақстандағы қазіргі діни
жағдайды талдайды
Оқушылар құндылықтар мен идеологияның
функцияларын анықтайды, түрлі адамдар
мен
ұйымдардың
құндылықтары
мен
идеологиялық ұстанымдарын талдайды,
салдар-себептерін түсіндіреді.
Еліміздің
құндылықтары
мен
идеологиясының негізгі бағыттарын 350
сөзден тұратын шағын монолог арқылы
шетелдік азаматқа баяндап береді
Оқушылар Қазақстан Республикасындағы
адамның және азаматтың құқықтарын,
бостандықтары мен міндеттерін анықтау
үшін ҚР Конституциясымен танысады,
баптарын
талдайды.
Адамның
және
азаматтың бостандықтарын қарастырған
кезде, Қазақстан Республикасы зайырлы
мемлекет екенін және кез келген адам
қандай дінді ұстанатынын таңдау еркіндігі
бар екенін тұжырымдайды

9.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Национальное единство, мир и согласие в нашем
обществе
Учебная
Содержание
Цель
деятельность
Қазақстан тарихы
«Қазақстан-2050
стратегиясын» қабылдау
қажеттілігі
неден
туындады?
(10-сынып)
Қазіргі әлемдегі
Қазақстан
Қазақстан өркениеттер
мен
мәдениеттер
жүйесінде
(11-сынып)
Глобальные
перспективы и
проектная работа
Конфликт
и
мир.
Установление
мирных
отношений
и
разрешение конфликтов
(12 класс)
Барлық
қазақстандықтардың
өсіпөркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының
артуына
бағытталған
мемлекеттік
стратегияларды анықтап баға беру
«Қазақстан-2050 стратегиясының» негізгі
бағыттарын талдау арқылы оқушылар
оның
қоғамдағы
ұлттық
бірлікті,
бейбітшілік пен келісімді қамтамасыз ету
мүмкіндіктерін талдайды
Мәдениеттер
мен
өркениеттердің
алуантүрлілігін,
ұқсастықтары
мен
айырмашылықтарын білу
Мәдениеттер мен өркениеттер арасында
шиеленістерді болдырмау жолдарын
қарастыру
Әлемде болып жатқан өркениетаралық,
ұлтаралық, дінаралық шиеленістердің
себептерін,
салдарын,
таралу
аймақтарын зерттейді;
Қазақстанда өркениетаралық, ұлтаралық,
дінаралық
шиеленістерді
болдырмау
жөнінде
ұсыныстарын
аргументтер
келтіріп жариялайды
Понимать, что существует множество
индивидуальных,
местных,
национальных
и
международных
взглядов на глобальные вопросы. Давать
аргументированную оценку различным
взглядам
Организовывать
и
представлять
в структуре ряд сложных информаций и
доказательств
Учащиеся изучают природу конфликтов в
современном мире. Каждая группа
исследует один резонансный конфликт.
Ищет ответы на вопросы: 1. Какие группы
(государства, организации) находятся
в конфликте? 2. Каковы причины
конфликта? 3. Как может быть решена
конфликтная ситуация?
Каждая группа готовит небольшую
презентацию с помощью программы
PowerPoint

10.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(примеры)
Ценность: Экономический рост на основе
индустриализации и инноваций
Содержание
Цель
Учебная деятельность
Экономика
Роль
государства
в макроэкономике
(12 класс)
Оценить государственную политику
по достижению экономического роста
Попросить
учащихся
представить
набор
политических мер, которые должны быть
приняты
правительством
Казахстана
для
ускорения темпов роста
Использовать вопросы и ответы для объяснения
того, что подразумевается под экономическим
ростом, каким образом мы можем измерить рост
и почему это важно
Қазіргі әлемдегі
Қазақстан
Қазақстанның
экономикалық
және
технологиялық прогресі
(12-сынып)
Экономикалық,
технологиялық
прогресс
көрсеткіштерін,
өлшеу
әдістерін білу және қолдану
Экономикалық және технологиялық прогресті
өлшейтін
түрлі
әдістермен
танысады,
Қазақстанның
прогресін
өлшейді,
даму
қарқындарын сақтау, артта қалу себептерін жою
жөніндегі идеяларын әзірлеп, талқылайды
Глобальные перспективы
и проектная работа
«Рост городов»
«Почему люди
продают/занимаются
торговлей?»
«Что является основой
торговли Казахстана?»
Собирать
и
записывать
ряд
доказательств
из
нескольких
первичных и вторичных источников
использовать интернет и социальные
медиа-источники для сбора ряда
межкультурных доказательств
вырабатывать
аргумент,
хорошо
поддерживаемый рядом причин и
доказательств
Учащиеся
с
помощью
ИКТ
готовят
презентацию/доклад
о
возможностях
международной
торговли
в
Казахстане
в контексте мирового рынка; оценивают текущую
ситуацию и предлагают направления для ее
дальнейшего развития

11.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(примеры)
Ценность: Общество всеобщего труда
Содержание
Цель
Құқық негіздері
Еңбек
қатынастары
субъектілерінің
құқықтары
мен міндеттері
(9-сынып)
Ерікті еңбек құқығы туралы түсінік
алу
Еңбек жағдайларын анықтау
Жұмыс беруші мен жұмысшының
құқықтары мен міндеттерін талдау
Оқушылар топта ҚР Конституциясының 24-бабын
талдап, «Еңбек: құқық па, әлде міндет пе?»
тақырыбында пікір бөліседі, 100 сөзден аспайтын
шағын ой-толғау жазады
Кейс-стади технологиясын қолдана отырып, еңбек
жағдайларын (жұмыс уақыты, тынығу уақыты,
жалақы), жұмыс берушінің және жұмыскердің
құқықтары мен міндеттерін талдайды
Қазіргі әлемдегі Қазақстан
Қазақстан
прогресіндегі
азаматтың алатын орны
(12-сынып)
Мемлекеттің
дамуында
жеке
азаматтың алатын орны мен рөлін
анықтау
Түрлі
индекстері
мен
рейтингтердегі
жеке
азаматтарға қатысты критерийлерді анықтайды
және өздерінің азамат ретінде атқаратын рөліне
баға береді
Бүкіл Қазақстан азаматтары өз әлеуетін арттырған
жағдайда елге тигізетін экономикалық, әлеуметтік
әсерлерді пайымдайды
Қазақстан тарихы
Түркі халықтарының өмір
салты көшпелі қоғамды қалай
сипаттайды?
(7-сынып)
Көшпелі
және
отырықшы
өркениеттер арасындағы өзара
экономикалық байланыстарын табу
Оқушылар көшпелі қоғам жетістіктерінен бүгінгі
күнге дейін не жеткені туралы сұраққа жауап береді.
Қазіргі
күні
олардың
құндылығы
неде?
Шаруашылықта... Қолөнерде... Тұрмыста... Қазіргі
заманғы ірі қала тұрғындары көшпелілерден нені
үйрене алады? Оқушылар қоршаған ортаға деген
қайырымдылық, табиғатпен үндестікте өмір сүруге,
туған жерге құрмет, жерді бағалауға, қажырлы
еңбек етуге үйренуге болады деп қорытындыға
келеді
Көшпелілердің
қолөнер
мен
қолданбалы
өнер
жетістіктерін
анықтау
Учебная деятельность

12.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Общность истории, культуры и языка
Содержание
Цель
Учебная
деятельность
Қазақстан тарихы
Ұлттық
мәдениеттің
жаңғыруы және әлемдік
мәдениеттер
жүйесіндегі
Қазақстан
(10-сынып)
Қазіргі кездегі ұлттық құндылықтарды
жаңғыртуға бағытталған мемлекеттік
бағдарламаларды білу
Қазіргі кездегі ұлттық құндылықтар мен
мәдениетті
жаңғыртуға
бағытталған
мемлекеттік бағдарламаларды зерттейді,
атқарылған
мәдени
іс-шараларды
анықтайды (өнерде, спортта, т.б.)
Искусство
Портрет. Фотография
(7 класс)
Знать
и
понимать
особенности
произведений искусства в различных
стилях,
жанрах
и
традициях
национальной и мировой культуры
Распознавать
характеристики
различных контекстов (исторические,
социальные и культурные), жанров и
стилей
в
работе
художников,
дизайнеров и ремесленников
Учащиеся создают портреты и фотографии
в основных и смешанных художественных
техниках, в различных направлениях,
стилях и жанрах, отражая в своей работе
общность истории, культуры и языка
различных этносов Казахстана
Физическая культура
Организация мероприятий
по проведению
национальных игр
(11 класс)
Демонстрировать модели поведения,
которые отражают честную игру и
сотрудничество
в
физических
упражнениях и приводят к управлению
соревновательными ситуациями
Учащиеся планируют и организовывают
мероприятия по проведению национальных
игр для учащихся более младших классов.
Учащиеся
вместе
решают
вопросы
проведения игр и согласованно решают
возникающие проблемы

13.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Национальная безопасность и глобальное участие нашей
страны в решении общемировых и региональных проблем
Учебная
деятельность
Содержание
Цель
Қазіргі әлемдегі Қазақстан
Геосаясат және Қазақстан
(12-сынып)
Қазақстанның
қауіпсіздік
саясатын
талдау,
артықшылықтары
мен
кемшіліктерін
анықтау,
күшейту
жолдарын белгілеу
Оқушылар
тобы
ұлттық
қауіпсіздік
саясатының бір тармағын зерттейді, мысалы:
бюджет; әскер; кейбір ішкі және сыртқы
қауіптер және болашақтағы ықтимал қауіптер;
дәстүрлі қауіпсіздік саясаты; болашақ ұлттық
қауіпсіздік саясатына әсер ететін факторлар
Всемирная история
Как экономические проблемы
способствовали
распаду
Советского Союза?
(10 класс)
Интерпретировать экономическое
развитие стран во второй половине XX
в., используя понятия: «Инфляция»,
«Кризис», «Стагнация», «Бюджет»,
«Капитал»
Ученики определяют проблемы в экономике
Советского Союза и то, почему они привели
к его распаду. Они составляют список
проблем, причин и последствий. Они
рассматривают преимущества и недостатки
жизни в различных экономических системах,
которые они изучили: в капиталистической,
в коммунистической
Экономика
Интеграция и глобализация
(12 класс)
Понять
особенности
форм
международной
экономической
интеграции
и
оценить
важность
интеграции Казахстана в мировую
экономику
Организовать
обсуждение
в
классе
об особенностях и видах международной
интеграции
Попросить учащихся предложить критерии,
которые могут быть использованы для оценки
важности интеграции Казахстана в мировую
экономику

14.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Независимость Казахстана и Астана
Содержание
Қазақ тілі
Мейрам
және
дәстүрлер
(7-сынып)
Цель
Учебная
деятельность
Өз ойын әр түрлі мәтіндермен
байланыстыра отырып, орта көлемді
әңгіме жазу
Бұл
тақырып
аясында
оқушылар
Қазақстанда тұратын ұлттардың дәстүрі
мен мәдениеті, ұлттық ерекшеліктері
туралы мәтіндермен таныса отырып,
дереккөздерден олар туралы мәліметтер
жинайды, мақала, шығарма жазады
Русский язык
Имидж
Казахстана:
современный
и
исторический обзор
(11 класс)
Создавать связные тексты по темам,
требующим
выражения
активной
гражданской позиции и ориентации на
духовно-нравственные ценности
Ученики пишут эссе-рассуждение на тему:
«Имидж Казахстана: современный и
исторический обзор».
Английский язык
Отдых и путешествия
(7 класс)
Исследовать
достопримечательности
столицы Казахстана – Астаны и доказать
их привлекательность для туристов
Учащиеся
в
группах
выбирают
достопримечательность
в
Астане,
исследуют это место и создают буклет
с информацией об исторических фактах и
событиях и уникальности объекта и
аргументированно
доказывают
его
привлекательность для туристов
салт-

15.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Национальное единство, мир и согласие в нашем
обществе
Содержание
Цель
Учебная
деятельность
Қазақ әдебиеті
«Абай жолы» романэпопеясы
(11-сынып)
Сын тұрғысынан пікір айту үшін әлем
әдебиетіндегі құндылықтардың қазақ
әдебиетімен үндесуін талдау, өзіндік ой
қорыту
Оқушылар Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы»
роман-эпопеясымен танысады,
шығармадағы ұлттық құндылықтың
жалпыадамзаттық құндылықтармен
үндесуін салыстыра отырып, шығармадан
нақты мысалдар мен дәлелдер келтіреді
Русский язык
Многоликий Казахстан
(8 класс)
Формировать собственное высказывание
с элементами рассуждения, описания
художественного
стиля,
обосновывая
важность своего мнения
Учащиеся исследуют этнический состав
своего региона, исследуют традиции и
обычаи разных народов и пишут эссе
о многонациональном Казахстане
Английский язык
Спорт
(9 класс)
Устно расссмотреть роль спорта как
способа успешной интеграции Казахстана
в мировое пространство
Учащиеся проводят дебаты о том, как
участие Казахстана во всемирно известных
спортивных мероприятиях способствует
успешной интеграции Казахстана в мировое
пространство

16.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Светское общество и высокая духовность
Содержание
Цель
Учебная
деятельность
Қазақ тілі
Ғылым этикасы
(11-сынып)
Ғаламдық тақырыптардағы көтерілген
мәселелер бойынша өзіндік стильде
креативті эссе жазу
Қазақтың моральдық-этикалық тәрбиесін негізге
ала отырып, оқушылар кәсіби және ғылыми этика
туралы түрлі мәтіндермен танысады,
салыстырады. Ғылыми этика саласындағы
мәселелерді зерттей отырып, аргументативті эссе
жазады.
Русский язык
Научные открытия
и технологии
(8 класс)
Участвовать в диалоге, высказывая
критические
суждения
по
общемировым
и
региональным
проблемам
Учитель
предлагает
учащимся
тему
для
обсуждения: «Клонирование: за и против».
Учащиеся будут высказывать свое мнение,
ссылаясь на самые значимые научные открытия
в истории. Попросите учащихся привести факты,
когда научные открытия оказались опасными,
нежели полезными (квантовая физика и Оружие
Массового Поражения, манипуляция генами,
клонирование, нанотехнологии и т.д.).
Английский язык
Благотворительность
и конфликты
(9 класс)
Знать понятие «благотворительность»
Применяя
языковые
навыки,
организовать
благотворительную
акцию
Учащиеся
исследуют
деятельность
благотворительных организаций в Казахстане
Учащиеся
исследуют потребности в своем
регионе, обсуждают и планируют кампанию
по
оказанию
благотворительной
помощи
нуждающимся

17.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Экономический рост на основе
индустриализации и инноваций
Содержание
Цель
Учебная
деятельность
Қазақ тілі
Ғылыми жаңалықтар мен
технология
(8-сынып)
Әлеуметтік, білім
және жалпы
тақырыптар жайлы өз көзқарасын
қоса отырып, диалог және монолог
құрастырып айту
Ғылыми жаңалықтар мен технология түрлеріне
байланысты
жаңа
сөздер,
терминдермен
танысады және жаңа технологиялар туралы
бейнематериалдарды тыңдайды. Мәтіндердің
стильдік және құрылымдық ерекшелігін сақтай
отырып, өзі таңдаған ғылыми жаңалықтардың
біріне монолог құрастырады
Русский язык
Научные открытия
и технологии
(8 класс)
Формировать собственное
высказывание с элементами
рассуждения, описания
художественного стиля,
обосновывая важность собственного
изобретения
Учащиеся разрабатывают свои собственные
изобретения
для
представления
членам
экспертного совета. Это должно включать
чертеж изобретения и объяснение того, как это
работает.
Учащиеся
пишут
предложения,
объясняя свое изобретение, что они планируют
делать и зачем им нужны деньги (и сколько)
Английский язык
Наука и технологии
(9 класс)
Анализировать
и
оценивать
перспективы развития космической
промышленности в Казахстане
Применить
на
практике
специфическую лексику
Учащиеся обсуждают развитие космической
промышленности в Казахстане, используя
специфическую лексику

18.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Общество всеобщего труда
Содержание
Учебная
деятельность
Цель
Қазақ тілі
Қазіргі заман
құндылықтары: кім
боламын?
(7-сынып)
Қосымша ақпарат көздерінен
алынған
орта
көлемді
мәтіндерден
(оқулық, газет,
журнал, ғаламтор материалы)
керекті мәліметті алу
Қазіргі заман құндылықтары, жастар көп таңдайтын
мамандықтар және елімізге қажетті мамандық
иелері туралы мақалалармен танысады, көтерілген
мәселеге талдау жасай отырып, ақпаратты кесте,
диаграмма түрінде ұсынады, таныстырады
Русский язык
Мир труда
(8 класс)
Поддерживать диалог о
труда и мире профессий
Обсуждение планов учащихся об их будущем: Кем
учащиеся хотят быть? Почему? Изменились ли их
планы в выборе будущей профессии по сравнению
с тем, что они решили в 7 классе при изучении
подобной темы? Что включает в себя работа?
Какие
навыки необходимы в их будущей
профессии? Какие усилия необходимо приложить,
чтобы добиться успехов в жизни?
Английский язык
Мир профессий
(8 класс)
Ознакомиться с особенностями и
потребностями современного
рынка труда в Казахстане
роли
Учащиеся в группах обсуждают возможности и
процесс приёма на работу

19.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(примеры)
Ценность: Общность истории, культуры и языка
Содержание
Цель
Учебная
деятельность
Қазақ тілі
Тіл мен мәдениет
(7-сынып)
Бейнефильм,
деректі
фильм
материалдарын тыңдайды, олардың
тақырыбы мен
идеясын түсінеді,
талқылау
Қазақстандағы ұлттар, олардың мәдениеті мен
тілі, ортақ тарихы туралы бейнематериал
тамашалайды. Тақырыбы мен идеясы туралы
топта талқылайды, өз ойларын ортаға салады,
өмірден мысал келтіреді
Русский язык
Язык и культура
(7 класс)
Создавать тексты на темы, связанные
с историей, языком,
культурой,
обычаями
казахского
народа,
выражая свою нравственную позицию
Учащиеся пишут эссе «Значение языка в моей
жизни», «Язык мой – друг мой»
Английский язык
Традиции и языки
(9 класс)
Устно и письменно обсуждать идеи
по вопросам истории и культуры
В ходе дебатов учащиеся в группах обсуждают
вопрос
сохранения
Казахстаном
своей
культурной идентичности

20.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Национальная безопасность и глобальное участие нашей
страны в решении общемировых и региональных проблем
Содержание
Цель
Учебная
деятельность
Қазақ тілі
Жаһандану
(9-сынып)
Ғаламдық тақырыптардағы
көтерілген мәселелерге стиль
ерекшелігін сақтай отырып, ұсыныс
хат жазу
Оқушылар
«Қазіргі
заманның
жаһандық
мәселелері»
тақырыбында
мақалалармен,
мамандардың ойларымен танысады және талдау
жасайды. «Жаһандық дағдарыстарды болдырмау
жолдары» туралы ұсыныс хат жазады
Русский язык
Глобализация
(9 класс)
Отвечать на проблемные вопросы
по теме «Как глобализация влияет
на Казахстан?», выражая
независимую оценку
по прослушанному тексту
Учащимся предлагается просмотреть видеосюжет
о влиянии глобализации на Казахстан и сделать
записи
во время просмотра видеоклипа
на
листах
ответов
под
заголовками,
предложенными учителем. Например, какое
влияние оказывает глобализация на язык,
культуру, обычаи, традиции, еду и товары.
Английский язык
Природные катастрофы
(7 класс)
Узнать о природных катастрофах,
специфичных
для
различных
регионов Казахстана и правила
безопасности
Научиться
формату
написания
статьи для газет
Учащиеся обсуждают природные катастрофы,
произошедшие в Казахстане за последнее время,
и пишут статью в газету об одной из катастроф,
следуя соответствующему стилю и формату
написания статьи

21.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Независимость Казахстана и Астана
Цель
Содержание
Учебная
деятельность
География
«Дүние жүзі мемлекеттері
(саяси карта)» тарауы
(10-сынып)
Қазақстан
құрамын
зерттеу
экономикасының
және
құрылымын
«Геосаяси орны» мен «геосаяси жағдайы» ұғымдарымен
танысу, талдау критерийлері мен әдістерін іріктеу,
SWOT-талдау жасау, геосаяси жағдайдың күшті тұстары
мен мүмкіндіктерін пайдалану, әлсіз жақтары мен қауіпқатерлерін жою жөніндегі ұсыныстарды қарастыру,
талқылау және іріктеу, елдің геосаяси әлеуетін арттыру
жөніндегі жол картасын құрастыру
Физика
Раздел «8.3D–Спутники»
(8 класс)
Знать
региональное
и
международное
значение
космодрома Байконур
Обсудите факторы, влияющие на расположение
Байконура. Рассмотрите требования безопасности,
необходимые для защиты окружающей среды и людей,
живущих в этом районе.
Обсудите потребности людей, работающих там, и
необходимую им поддержку. Найдите на карте
космодром и обсудите условия его месторасположения.
Биология
Раздел «8.4С: Влияние
деятельности человека на
окружающую среду»
(8 класс)
Перечислить
основные
экологические проблемы своего
региона
и
Республики
Казахстан
Учащиеся называют факторы, которые привели
к экологическим проблемам.
Далее они выбирают несколько факторов и исследуют,
какое воздействие они оказывают на экологию
Казахстана (антропогенный фактор, вода, почва, воздух
и т.д.). Они представляют итоги своей работы

22.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Национальное единство, мир и согласие в нашем
обществе
Общность истории, культуры и языка
Содержание
География
«Қазақстан
тақырыбы
(10-сынып)
Цель
Ассамблеясының
Оқушылар
Ассамблеяның
қызметін,
ережелерін
зерттейді,
зерттеу
нәтижелерін ортақ талқыға ұсынады
География
«Халық» тарауы
(10-сынып)
Халықты этникалық топтар, діні немесе
тілдік
әулеттеріне
байланысты
классификациялау
және
олардың
таралуының басты ерекшеліктерін білу
Әлемде болып жатқан өркениетаралық,
ұлтаралық, дінаралық шиеленістердің
себептерін,
салдарын,
таралу
аймақтарын зерттейді
География
«Қазақстан
тарауы
(10-сынып)
Қазақстан
халқы
жұмысын білу
Оқушылар әр түрлі этникалық дәстүрлер
бойынша зерттеу жүргізіп, топ алдында
немесе бүкіл мектепке таныстыру үшін
зерттеу
нәтижелерін
топпен
шығармашылық түрде көрсетеді
халқы»
халқы»
Қазақстан
халқы
жұмысын білу
Учебная
деятельность
Ассамблеясының

23.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Светское общество и высокая духовность
Цель
Содержание
Биология
Раздел
«12.3С
Биотехнология»
(12 класс)
Учебная
деятельность
Обсудить вопрос клонирования
человека с этической точки зрения
Продемонстрируйте ролик из фильма
с клонированием человека.
Попросите класс дать определение «клонирования
человека».
Проведите
дискуссию
об
этике
клонирования человека
Попросите нескольких учащихся подготовить доклад
по вопросам клонирования человека с этической точки
зрения
Можете предоставить учащимся время на изучение
вопросов и размышление о собственных заключениях
География
«Қазақстан халқы мен
көші-қоны» тарауы
(11-сынып)
Елдің және жергілікті мекендердің
мәдени орталықтары мен олардың
маңыздылығын білу
Оқушылар
жергілікті
мекендердің
мәдени
орталықтарын атайды, олардың функцияларын
анықтайды. Функцияларының тиімділігін зерттеп,
мәдени
орталықтардың
маңыздылығы
туралы
қорытынды жасап, сынып алдында жариялайды.
Физика
Раздел «Астрономия»
(6 класс)
Оценивать развитие
астрономических идей
за историческое время.
Рассмотреть вклад в астрономию
восточных астрономов
Учащиеся изучают историю развития астрономии и
выявляют религиозные заблуждения в представлении
людей эпохи древности и средневековья, связанных
с небесными телами. На основе приобретенных
знаний об астрономии критически размышляют
об увлечении людей астрологией

24.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Экономический рост на основе
индустриализации и инноваций
Содержани
е
Цель
Учебная
деятельность
Химия
Тема «Важнейшие
химические
производства»
(10 класс)
Понять
основные
принципы
промышленного
производства
важнейших химических соединений
и
химические
принципы,
на
которых они основаны
Учащиеся в игровой форме создают химические
компании и обсуждают наиболее экономичные способы
производства важнейших химических соединений.
Победителем становится группа, идея которой более
близка к реальной ситуации в промышленности
Биология
Раздел
«Микробиология
биотехнология»
(9 класс)
Определить
значение
микробиологии
в
медицине,
сельском
хозяйстве,
промышленности,
добыче
минеральных ресурсов
Учащиеся исследуют различные виды применения
микробиологии. Каждой группе на рассмотрение даются
различные сферы: медицина, сельское хозяйство,
промышленность, добыча минеральных ресурсов.
Они находят примеры о том, как используются микробы
и почему они являются очень важными. Каждая группа
создает презентацию и докладывает о результатах
классу
Бизнес мүмкіндіктерін анықтай алу;
зерттеу жоспарын дайындай алу;
бизнес жоспарды дайындай алу;
жобаны ұсына алу
Оқушылар туризмнің белгілі бір облысын зерттейді,
туризм бойынша жоба үшін бизнес жоспар дайындайды
және барлық топтар алдында ұсынады. Бизнес
жоспарда туризмді дамыту үшін әр түрлі географиялық
жерлердің артықшылықтары, сол сияқты дамуға кедергі
келтіретін кемшіліктеріне баса назар аударылады
География
«Қазақстандағы
туризмнің дамуы»
тарауы
(11-сынып)
и

25.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Общество всеобщего труда
Содержание
Цель
География
«Дүниежүзі
экономикасындағы
Қазақстан
Республикасының
орны» тарауы
(10-сынып)
Биология
Раздел «Транспорт
веществ»
(8 класс)
Физика
«Работа
мощность»
(7 класс)
и
Қазақстандағы
отынэнергетика,
металлургия,
машина жасау, химия және
тоқыма өндіріс орындарының
құрылымы мен ерекшеліктерін
талдайды,
басты
өнім
түрлерін
өндіру
технологиясын қарастырады
Описать причины и симптомы
заболеваний кровеносной
системы
Составить квалификационную
характеристику специалистов
в области кардиологии и
гематологии, трансфузиологии
Понимать физический смысл
механической работы;
рассчитывать
механическую
работу
и мощность по
формулам A=Fs , N=A/t, N=Fv;
Учебная
деятельность
Әр жұп зерттеу жасау үшін белгілі бір өндіріс саласын
таңдайды. Олардың Қазақстан аумағы бойынша қай жерде
орналасқанын және қай факторлар олар үшін әсіресе маңызды
екенін анықтайды.
Кейбір
өнімді
өндірудің
факторларын,
ресурстарын,
технологиясын қарастырады, сол салада істейтін адамдарға
қандай білім мен дағдылар қажет екендігін анықтайды. Зерттеу
нәтижелерін графикалық түрде ұсынады
Учащиеся исследуют причины и симптомы заболеваний
сердечно-сосудистой системы и готовят презентацию.
Составляют перечень профессий в области кардиологии и
гематологии. Каждая группа выбирает для исследования одну
специальность и определяют перечень знаний и навыков,
необходимых для обладателей данной профессии
Учащиеся
проводят
исследование,
направленное
на
вычисление мощности. Сначала они измеряют вес какого-либо
объекта (книги) и расстояние от пола до рабочей поверхности
стола. Один учащийся поднимает книги с пола на рабочую
поверхность стола в течение 30 сек. Партнер считает, сколько
книг поднято. Выполненную работу можно рассчитать,
используя общий вес книг и общее расстояние. Результат можно
разделить на 30 сек, чтобы вычислить мощность.
Учащиеся расчитывают производительность труда в отдельных
профессиях и предлагают идеи по ее повышению

26.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Национальная безопасность и глобальное участие нашей
страны
в решении общемировых и региональных проблем
Содержание
Цель
Учебная
деятельность
Химия
Раздел «Радиохимия»
(9 класс)
Знать об атомной промышленности
в Казахстане
Понимать проблемы окружающей
среды,
вызванные
атомной
энергетикой
Учащиеся ведут дебаты о преимуществах и
недостатках атомной энергии, используя источники
из средств массовой информации,
включая
некоторые недавние стихийные бедствия
Биология
Тема «Экология и
влияние человеческой
деятельности
на
окружающую среду»
(11 класс)
Изучить и предложить возможные
варианты решения экологических
проблем Казахстана
Ученики выполняют исследования в области охраны
окружающей среды и результаты отражают в отчете.
Он должен быть построен на фактах, содержать
рациональные предложения и быть оформленным в
соответствии с высоким стандартом, включая ссылки
и иллюстрации. В отчете ученики должны обозначить
свою роль в вопросах охраны природы
Физика
Раздел «Атомная и
ядерная физика –
ядерная физика и ее
применение»
(10 класс)
Описывать обработку, применение и
хранение
радиоактивных
материалов
Учащиеся исследуют вопросы:
- транспортировка ядерных материалов
- последствия аварии в Чернобыле
- последствия аварии на Фукусиме
- вывод из эксплуатации ядерных реакторов
- аргументы за и против использования атомной
энергии
- обращение с радиоактивными источниками
в больницах
- последствия от испытаний ядерного оружия

27.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Общество всеобщего труда
Содержание
Математика
Пропорция
(7 класс)
Цель
Понимать, какие величины являются
прямо пропорциональными, обратно
пропорциональными, и уметь приводить
примеры
из
окружающей
жизни
(например, прямо пропорциональная
зависимость пройденного расстояния от
времени при равномерном движении).
Распознавать
и
решать
задачи,
связанные с прямой и обратной
пропорциональными зависимостями
Учебная
деятельность
Учащиеся рассматривают в качестве примера
прямой пропорциональности:
количество потребляемой энергии, температуру
в школе; количество учащихся и количество
приготовленных блюд.
В
качестве
примера
обратной
пропорциональности:
время, необходимое для покраски стены,
количество рабочих; индивидуальный вклад
каждого, количество людей, оплачивающих счета.
Можно дать учащимся задание создать свои
собственные задачи, требующие использования
прямой или обратной пропорциональностей для
решения,
и
позволить
другим
учащимся
попытаться их решить.
Решать задачи вида:
«За 30 мин 6 поваров могут почистить 12 кг
картофеля.
а) За какое время 5 поваров почистят такую же
массу картофеля?
б) За какое время эти же 6 поваров почистят 18 кг
картофеля?»

28.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Независимость Казахстана и Астана
Учебная
деятельность
Содержание
Цель
Математика
Прямые
на
плоскости.
Прямоугольная
система
координат
(7 класс)
Умеют строить прямоугольную систему
координат
(декартову
систему),
выбирать масштаб, строить точки в
этой системе координат, использовать
соответствующую
терминологию
(начало координат, координатные оси,
координатные
четверти
(углы),
абсцисса и ордината, координаты
точки)
Можно
использовать
программное
обеспечение интерактивной доски для
создания координатной сетки
в первом
секторе. Учащиеся обсуждают условные
обозначения для определения декартовых
координат для любой точки. Изучают
способы использования координат на карте
для определения местоположения. Можно
дать
учащимся
следующее
задание:
Найдите координаты GPS Астаны. На что
указывают числа?
Математика
Площадь и периметр
(7 класс)
Вычислять длину окружности по
заданному радиусу (диаметру) и
обратно, радиус (диаметр) окружности
по заданной ее длине
Решают задачу: Золотая сфера Байтерека в
диаметре составляет 22 м. Определите
длину окружности. Как ее можно проверить?

29.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Национальное единство, мир и согласие в нашем
обществе
Содержание
Цель
Учебная
деятельность
Математика
Целые числа
(7 класс)
Уметь использовать целые числа при
описании
изменения
температуры,
определении высоты объектов над
уровнем моря, при чтении исторических
дат (события, произошедшие в … году до
нашей эры, в … году нашей эры) и т. д.
Учащиеся выбирают карточку с целым
числом
(включая
отрицательные
значения), затем пытаются найти факт,
связанный с данным числом, при помощи
книжных источников или интернета,
например,
70

средняя
продолжительность жизни в Казахстане.
Они должны быть готовы поделиться
информацией с остальными учащимися
Математика
Стандартный вид числа
(7 класс)
Понимать необходимость обозначения
чисел в стандартном виде для записи
очень больших и
очень маленьких
величин

примеру,
обозначение
населения
страны
или
размера
молекулы), выражать одни величины
через другие.
Учащиеся
должны
научиться
представлять очень большие либо очень
маленькие значения и использовать их
в вычислениях. Приводят примеры очень
больших/маленьких величин. Например,
территория Казахстана в гектарах и
население страны.
Учитель
показывает,
как
можно
применить
арифметику
к
числам
в стандартной форме, например, сумма
в
тенге
в
денежном
обращении
сравнивается с суммой в долларах США
Уметь решать задачи, связанные с очень
большими
или
очень
маленькими
величинами из окружающего мира

30.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Экономический рост на основе
индустриализации и инноваций
Содержание
Информатика
Социальные
использования
компьютеров
(7 класс)
Цель
Учебная
деятельность
Знать
разновидность
информационных систем
Перед классом ставится исследовательская задача –
рассмотреть и сравнить различные системы передачи
информации (в том числе
цифровой). Приведите
несколько
примеров
информационных
систем:
«Биологическая система ДНК», «Техническая система»,
«Социальная система». Учащиеся исследуют такие
основные вопросы: как и какая информация передается
по таким информационным системам? Обсуждают
данную информацию, делая сравнения и подчеркивая
их разницу
Информатика
Решение задач
(8 класс)
Осуществлять
поиск
информации в общедоступной
ГИС
Предоставьте учащимся список преимуществ ГИС
в случайном порядке и попросите их разделить этот
список на две группы (вы можете попросить их
сгруппировать
примеры
самостоятельно
или
предоставить им список применений и преимуществ –
учащиеся могут найти интересные способы группировки
предоставленных вами примеров)
Информатика
Компьютеры и общество
(11 класс)
Иметь
представление
об искусственном интеллекте и
экспертных системах
Обсудите
в
классе,
что
учащиеся
знают
об искусственном интеллекте (ИИ). В чем его
преимущества и недостатки? Опишите, как работают
экспертные системы и системы поддержки решений
(DSS). Коротко продемонстрируйте ИИ, используя
факты и правила, а также язык Пролог. Обсудите
аспекты

31.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Общность истории, культуры и языка
Содержание
Цель
Учебная
деятельность
ИКТ
Изучение фольклора
(1 класс)
Знать, что информация может быть
представлена в различных формах
(например, текст, загадки, числа и
т.д.)
Обсудите с учащимися темы фольклора казахского
народа и составьте список тем, которые они хотели бы
исследовать. Распределите темы: «Музыкальные
инструменты», «Казахские народные сказки» и
«Пословицы и поговорки» между парами учащихся.
Попросите учащихся найти информацию (текст,
рисунок) о данных темах, используя Интернет
ИКТ
Изучение фольклора
(1 класс)
Понимать, что для использования
компьютерной техники необходимо
программное обеспечение
Учащимся предлагается с помощью программы Power
Point сделать слайды на темы: «Музыкальные
инструменты», «Казахские народные сказки» и
«Пословицы и поговорки». Попросите учащихся
в парах завершить работу над презентациями,
напоминая при этом важность указания источника
используемой ими информации. Попросите показать их
презентацию другой паре учащихся для получения
комментариев. Дайте им возможность поработать над
отзывом, который они получили. Попросите их
порепетировать их презентации для подготовки
к следующему заданию

32.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Ценность: Национальная безопасность и глобальное участие нашей
страны в решении общемировых и региональных проблем
Учебная
деятельность
Содержание
Цель
Информатика
Социальные аспекты
использования
компьютеров
(7 класс)
Знать, как пользователи могут
оставаться в безопасности и
способы защиты компьютера
Учащимся предоставляются карты обсуждения на тему
«Как мы можем оставаться в безопасности при
использовании
компьютеров?»,
«Вирусы
распространяются по электронной почте», «Вирусы
распространяются через веб-сайты», «Не выходить из
системы безопасных сайтов», «Интернет зависимость»,
«Запугивание», «Передача персональных данных на
сайтах, таких как Facebook»
Информатика
Решение задач
(8 класс)
Быть осведомленным о
возможности утечки
информации
Обсудите с классом то, как они могут обезопасить свои
программные продукты от пиратов. Попросите их
прочитать статью о пиратстве. Какой основной вопрос
освещается в данной статье? Как мы можем защитить
наши программы? От кого мы защищаемся? Предложите
учащимся обсудить эти вопросы в парах, прежде чем
выносить их на общее обсуждение
Информатика
Сравнение: люди
и машины
(9 класс)
Выбирать соответствующие
материалы и соблюдать законы
авторского права, включая такие
открытые стандарты, как
свободные лицензии
Учитель
освещает
вопросы
авторского
права,
касающиеся использования изображений и текста с вебсайтов. Учитель напоминает учащимся, как нужно
оценивать качество, достоверность и релевантность
используемых веб-сайтов, а также вопросы, касающиеся
авторского права и всемирной компьютерной сети
English     Русский Правила