Тема 3. Види підприємництва. Лекція 3. Підприємництво у сфері надання фінансових послуг
План лекції:   1. Характеристика фінаннсово-кредитного підприємництва. 2. Банки та банківська діяльність. 3. Діяльність інститутів спільного
1. Характеристика фінаннсово-кредитного підприємництва     Особливим видом підприємницької діяльності виступає фінансове (фінансово-кред
Фінансове підприємництво може здійснюватися на різних ринках фінансових послуг
2. Банки та банківська діяльність
Діяльність ІСІ в Україні регулюється Законом "Про інститути спільного інвестування" від 05.07.2012 №5080-VI
4. Підприємницька діяльність у сфері оренди та лізингу.
5. Підприємництво на ринку страхових послуг.
2.51M
Категория: ФинансыФинансы

Підприємництво у сфері надання фінансових послуг

1. Тема 3. Види підприємництва. Лекція 3. Підприємництво у сфері надання фінансових послуг

ТЕМА 3. ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦТВА.
ЛЕКЦІЯ 3. ПІДПРИЄМНИЦТВО У СФЕРІ
НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

2. План лекції:   1. Характеристика фінаннсово-кредитного підприємництва. 2. Банки та банківська діяльність. 3. Діяльність інститутів спільного

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАННСОВОКРЕДИТНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА.
2. БАНКИ ТА БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.
3. ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО
ІНВЕСТУВАННЯ.
4. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ
ОРЕНДИ ТА ЛІЗИНГУ.
5. ПІДПРИЄМНИЦТВО НА РИНКУ СТРАХОВИХ
ПОСЛУГ.

3. 1. Характеристика фінаннсово-кредитного підприємництва     Особливим видом підприємницької діяльності виступає фінансове (фінансово-кред

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАННСОВО-КРЕДИТНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
ОСОБЛИВИМ ВИДОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ВИСТУПАЄ ФІНАНСОВЕ
(ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ) ПІДПРИЄМНИЦТВО.
Фінансове підприємництво – це діяльність, яка пов’язана з
грошовим обігом, обміном вартостей та торгівлею цінними паперами
з метою одержання прибутку.
Об’єкти
фінансового
підприємництва
Активні суб’єкти
фінансового
підприємництва
Гроші, іноземна валюта, цінні папери,
зобов’язання
Банки, страхові компанії, інвестиційні фонди і
компанії, суб’єкти фондового ринку

4. Фінансове підприємництво може здійснюватися на різних ринках фінансових послуг

ФІНАНСОВЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ НА РІЗНИХ
РИНКАХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Сфери застосування фінансово-кредитного
підприємництва
На ринку банківських послуг
На ринку лізингових послуг
На ринку страхових послуг
На ринку інвестиційних послуг
На ринку цінних паперів
На інших ринках, що забезпечують обіг
фінансових активів

5.

Фінансове посередництво в Україні регулюється основним нормативним документом – Законом
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг",
Згідно Ст. 4. вищенаведеного Закону до фінансових послуг належать:
1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування,
кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
2) довірче управління фінансовими активами;
3) діяльність з обміну валют;
4) залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
5) фінансовий лізинг;
6) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
7) надання гарантій та поручительств;
8) переказ коштів;
9) послуги у сфері страхування та у системі накопичувального пенсійного забезпечення;
10) професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню;
11) факторинг;
12) управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з
нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління
майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю";
13) операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів;
14) банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України "Про
банки і банківську діяльність".

6. 2. Банки та банківська діяльність

2. БАНКИ ТА БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
• ОСНОВНИМИ СУБ’ЄКТАМИ ФІНАНСОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЯВЛЯЮТЬСЯ БАНКИ.
• БАНК – ЦЕ ЕКОНОМІЧНА ІНСТИТУЦІЯ, ЯКА АКУМУЛЮЄ
ТИМЧАСОВО ВІЛЬНІ КОШТИ (ВКЛАДИ), НАДАЄ КРЕДИТИ,
ЗДІЙСНЮЄ ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ, ВИПУСКАЄ В ОБІГ ЦІННІ
ПАПЕРИ ТОЩО
• СЕРЕД ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ БАНКАМ НАЛЕЖИТЬ
КЛЮЧОВА РОЛЬ, ЩО ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ В НАСТУПНОМУ.

7.

Переваги банків як фінансових посередників
На банки припадає
більша
частка
в
перерозподілі
позичкових капіталів
на грошовому ринку,
ніж на будь-який
інший
вид
фінансових
посередників
Банки
за
своїм
функціональним
призначенням
беруть
участь у формуванні
пропозиції грошей і
мають
можливість
безпосередньо впливати
на ринкову кон’юнктуру
й економічне зростання,
а інші посередники такої
можливості не мають
Банки
мають
можливість надавати
економічним
суб’єктам
широкий
асортимент
різних
послуг, тоді як інші
посередники
спеціалізуються
на
окремих,
часто
обмежених
фінансових операціях
Функцію центрального банку в Україні виконує Національний банк
України (НБУ).

8.

Національний банк України це особливий центральний орган державного
управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи
організації якого визначаються Конституцією України, Законом України "Про
Національний банк України" та іншими законами України.
Відповідно до Конституції України основною функцією НБУ є забезпечення
стабільності грошової одиниці України. При виконанні своєї основної функції
Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки
цінової стабільності в державі, а також у межах своїх повноважень сприяє
стабільності банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню
та підтримки цінової стабільності в державі.
Комерційні банки – це основа кредитної системи країни, до якої належать
кредитні організації, що здійснюють різні банківські операції для своїх клієнтів
на основі комерційного розрахунку.
Головна мета комерційного банку (КБ) – надання його клієнтами широкого
спектру банківських послуг, отримання максимального прибутку для акціонерів,
а також для власного розвитку.

9.

Oсновнi показники діяльності банків України в 2016 році
№ з/п
Назва показника
1 Кількість діючих банків
з них: з іноземним
капіталом
у т.ч. зі 100% іноземним
1.1.1
капіталом
1.1
Частка іноземного
2 капіталу у статутному
капіталі банків, %
(млн.грн.)
01.02.2016 01.03.2016 01.04.2016 01.05.2016 01.06.2016 01.07.2016 01.08.2016
116*
113*
111*
109*
106
102
101
41
41
43
42
41
39
39
17
17
17
16
16
16
16
42,8
43,2
48,8
45,9
39,6
54,7
53,3

10.

Комерційні банки – спеціалізовані установи,
які виконують наступні операції
залучення у вклади грошових коштів фізичних і
юридичних осіб;
розміщення залучених коштів від свого імені, на
власних умовах та на власний ризик;
відкриття і ведення банківських рахунків фізичних
та юридичних осіб.

11.

3. ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
ОКРЕМОЮ ФОРМОЮ ФІНАНСОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ВИСТУПАЮТЬ ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
(ІСІ).
ІСІ – ЦЕ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД АБО ПАЙОВИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД,
ЯКИЙ
ПРОВАДИТЬ
ДІЯЛЬНІСТЬ,
ПОВ’ЯЗАНУ З ОБ’ЄДНАННЯМ (ЗАЛУЧЕННЯМ) ГРОШОВИХ КОШТІВ
ІНВЕСТОРІВ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ ВІД ВКЛАДЕННЯ ЇХ У
ЦІННІ ПАПЕРИ ІНШИХ ЕМІТЕНТІВ, КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ТА
НЕРУХОМІСТЬ.

12. Діяльність ІСІ в Україні регулюється Законом "Про інститути спільного інвестування" від 05.07.2012 №5080-VI

ДІЯЛЬНІСТЬ ІСІ В УКРАЇНІ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЗАКОНОМ "ПРО
ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ" ВІД 05.07.2012 №5080-VI
Активи ІСІ - сформовані за рахунок коштів спільного інвестування
сукупності майна, корпоративних прав, майнових прав і вимог та інших
активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Класифікація інституту спільного інвестування
Залежно від участі
в активах
•диверсифікованого,
•недиверсифікованого,
•спеціалізованого,
•кваліфікаційного виду.
Залежно від
терміну
провадження
•строковим,
•безстроковим
Залежно від
порядку
провадження
діяльності може
бути
•відкритого,
•інтервального,
• закритого типу

13.

Основними видами таких структур на фінансовому ринку
виступають інвестиційні фонди та інвестиційні компанії.
Інвестиційна компанія – компанія, яка використовує власний
капітал для інвестування в інші компанії, вид кредитнофінансового інституту, що акумулює грошові кошти приватних
інвесторів шляхом емісії власних цінних паперів і розміщення їх в
акції й облігації у своїй країні та за кордоном.
Інвестиційний фонд – компанія, що вкладає свій капітал в цінні
папери інших компаній.

14. 4. Підприємницька діяльність у сфері оренди та лізингу.

4. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОРЕНДИ ТА
ЛІЗИНГУ.
РОЗПОВСЮДЖЕНОЮ ФОРМОЮ ФІНАНСОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Є ЛІЗИНГ.
• ЛІЗИНГ – ЦЕ ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА СПРЯМОВАНА НА
ІНВЕСТУВАННЯ ВЛАСНИХ ЧИ ЗАЛУЧЕНИХ ФІНАНСОВИХ КОШТІВ І ПОЛЯГАЄ У
НАДАННІ ЛІЗИНГОДАВЦЕМ У ВИКЛЮЧНЕ КОРИСТУВАННЯ НА ВИЗНАЧЕНИЙ
СТРОК ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧУ МАЙНА, ЩО Є ВЛАСНІСТЮ ЛІЗИНГОДАВЦЯ АБО
НАБУВАЄТЬСЯ НИМ У ВЛАСНІСТЬ ЗА ДОРУЧЕННЯМ І ПОГОДЖЕННЯМ З
ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ У ВІДПОВІДНОГО ПРОДАВЦЯ МАЙНА, ЗА УМОВИ
СПЛАТИ ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧЕМ ПЕРІОДИЧНИХ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ.
• ЛІЗИНГОВІ КОМПАНІЇ – ЦЕ СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА,
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ВКЛАДЕННЯ НА ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО ЙОГО НАДАННЯ В ОРЕНДУ СУБ’ЄКТАМ
ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА КОНТРАКТНИМИ УМОВАМИ.

15.

Суб'єктами лізингу можуть бути:
•лізингодавець – юридична особа, яка передає право володіння та
користування предметом лізингу лізингоодержувачу;
•лізингоодержувач – фізична або юридична особа, яка отримує право
володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця;
•продавець (постачальник) – фізична або юридична особа, в якої
лізингодавець набуває майно, що у подальшому буде передана як предмет
лізингу лізингоодержувачу.
Види лізингу:
1) фінансовий лізинг – це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення
отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який
амортизується 60 відсотків вартості об'єкта лізингу. Після закінчення строку договору фінансового лізингу
об'єкт лізингу, переданий лізингоодержувачу згідно з договором, переходить у власність лізингоодержувача
або викуповується ним за залишковою вартістю;
2) оперативний лізинг – це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач відповідно до
свого замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, менший строку, за
який амортизується 90 відсотків вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Після
закінчення строку договору оперативного лізингу він може бути продовжений або об'єкт лізингу підлягає
поверненню лізингодавцю і може бути повторно переданий у користування іншому лізингоодержувачу за
договором лізингу.

16.

Основні показники діяльності фінансових компаній та лізингодавців
Вид фінансової послуги
І кв. 2016 І півр. 2016
747,7
1 740,5
466,2
151,0
4,9
1 029,2
210,2
6,2
1 516,0
4 089,0
91,3
3 286,6
336,2
7 613,2
480,6
1 375,5
Залучення коштів установників управління майном з метою фінансування
будівництва житла
Операції з обміну валют
3 479,5
6 538,0
38,7
115,4
Операції з переказу грошових коштів
14 866,4
31 595,7
107,1
229,7
1 618,3
26 854,3
23 720,0
3 134,3
3 312,7
58 191,5
50 789,8
7 401,7
Надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів
Надання позик
Надання порук (поручительств)
Вартість укладених договорів фінансового лізингу фінансовими компаніями
Вартість укладених договорів фінансового лізингу юридичними особами лізінгодавцями
Надання гарантій
Факторинг
Залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо
наступного їх повернення
Адміністрування фінансових активів для придбання товарів в групах:
Укрпошта
Всього, у тому числі:
фінансовими компаніями
юридичними особами

17. 5. Підприємництво на ринку страхових послуг.

5. ПІДПРИЄМНИЦТВО НА РИНКУ
СТРАХОВИХ ПОСЛУГ.
ОДНИМ
З
РІЗНОВИДІВ
ФІНАНСОВОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЯВЛЯЄТЬСЯ СТРАХОВЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО.
• СТРАХУВАННЯ – ЦЕ ВИД ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЩО
ҐРУНТУЄТЬСЯ
НА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ І
ПОВ’ЯЗАНИЙ ІЗ ЗАХИСТОМ МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСІВ ФІЗИЧНИХ ТА
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ.
ФОРМИ СТРАХУВАННЯ
Добровільне страхування
Обов’язкове страхування
Підприємець має право на добровільну форму страхування на
основі договору між страхувальником і страховиком.

18.

Суб’єктами страхових відносин виступають страховики та страхувальники.
Страховики – юридичні особи, які створені згідно з чинним законодавством
та одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової
діяльності.
Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні громадяни, які
уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками
відповідно до законодавства України.
Застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до законодавства
підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує
та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку
єдиний внесок.

19.

Об'єктами страхових відносин можуть
виступати майнові інтереси:
пов'язані із життям, здоров'ям, працездатністю та
додатковою пенсією страхувальника або
застрахованої особи (особисте страхування);
пов'язані з володінням , користуванням і
розпорядженням майном (майнове страхування);
пов'язані з відшкодуванням страхувальником
заподіяної ним шкоди фізичній (юридичній) особі
або її майну ( страхування відповідальності).

20.

Основні показники страхового ринку
Показники
Період (показники
наростаючим підсумком з
початку року)
І кв. 2016
ІІ кв. 2016
Кількість зареєстрованих страховиків
352
343
з них: компанії зі страхування життя
46
45
1
2
10
11
Кількість укладених договорів страхування (тис. шт)
32 401,1
82 966,5
Активи по балансу, млн. грн.
53 535,9
54 722,2
Активи, визначені ст. 31 Закону України "Про страхування", млн.
грн.
33 950,1
33 742,2
Обсяг сплачених статутних капіталів, млн. грн.
12 944,2
12 534,8
Сформовані страхові резерви, млн. грн.
18 668,5
19 036,8
Валові страхові премії, млн. грн., з них:
8 273,9
16 327,0
від страхувальників-фізичних осіб
2 723,2
6 060,9
від перестрахувальників
2 281,3
3 962,9
23,8
24,2
Включено компаній до Державного реєстру за квартал
Виключено з Державного реєстру за квартал
Рівень валових виплат, %

21.

Аналітичне завдання 4.
На підставі сучасної аналітичної інформації заповнити
таблицю та проаналізувати кількість та склад суб’єктів
фінансового підприємництва в Україні протягом останніх 3
років.
Кількість фінансових посередників протягом останніх
років
Фінансові
посередники
Кількість
одиниць у
20___ році
Кількість
одиниць у
20___ році
Кількість
одиниць у
20___ році
Комерційні
банки 1
Кредитні
спілки 2
Страхові
компанії 2
Лізингові
компанії 3
Джерело:
1
Сайт Національного банку України / Банківський нагляд /
Показники банківської системи / Oсновнi показники діяльності
банків України.
2.
Сайт
Національної
комісії,
що
здійснює
державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг / Перелік
фінансових
установ,
унесених
до
Державного
реєстру
фінансових установ/ Державний реєстр фінансових установ
3
Сайт
Національної
комісії,
що
здійснює
державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг / Перелік
фінансових
установ,
унесених
до
Державного
реєстру
фінансових установ/ Інші реєстри та переліки / Реєстр осіб,
які не є фінансовими установами, але мають право надавати
окремі фінансові послуги

22.

Ситуаційне завдання
Підприємець на етапі започаткування бізнесу звернувся
до страхового агента компанії ТзОВ "БАЗА КАПІТАЛУ" (код
ЄДРПОУ 39433769) з питань укладання договору страхування
підприємницьких ризиків.
З метою уникнення ризику невиконання зобов'язань по
договору, за допомогою електронного ресурсу перевірити, чи
має
право
даний
суб'єкт
фінансового
посередництва
страхувати
саме
підприємницькі
ризики,
чи
має
статус
фінансового посередника тощо.
Для цього необхідно перейти за посиланням:
1. сайт
Національної
комісії,
що
здійснює
державне
регулювання
у
сфері
ринків
фінансових
послуг
(режим
доступу:
http://nfp.gov.ua);
2. переходимо
в
розділ:
Державний
реєстр
фінансових установ;
3. далі використовуємо: Розширений пошук даних
про фінансову установу у Державному реєстрі
фінансових установ засобами веб-інтерфейсу Комплексна інформаційна система
4.
вводимо
код
ЄДРПОУ
компанії,
що
нас
цікавить.
Вивчаємо і зазначаємо інформацію щодо:
1. Дати внесення до переліку фінансових установ
______________________________________________________
2. Керівника: _____________________________________
3. Обсягу фактично сплаченого розміру статутного
(складеного)
капіталу:______________________________________________
_____________________________________________________
4. Наявності
ліцензії
на
страхування
фінансових
ризиків_______________________________________________
№________дата видачі________________________________
5. Місцезнаходження та комунікаційних засобів юридичної
особи:_______________________________________
English     Русский Правила