ТЕҢІЗ СТАЦИОНАРЛЫ ПЛАТФОРМАЛАР (ТСП). ГРАВИТАЦИЯЛЫҚ ПЛАТФОРМАЛАР
1.Теңіз стационарлы платформа
2.Тереңсулы ТСП-ның классификациясы
2.Тереңсулы ТСП-ның классификациясы
2.Тереңсулы ТСП-ның классификациясы
2.Тереңсулы ТСП-ның классификациясы
Классификацияның негізгі белгілері
Классификацияның негізгі белгілері
2.Шельфті мұнайгаз кен орындарын игеру үшін қолданатын қазіргі тереңсулы платформалар
Свайлармен бекітілген ТСП
3.Свайлармен бекітілген ТСП
3.Каспий теңізінде қолданылатын ТСП сұлбалары
4.Гравитациялық теңіз станциялы платформалар (ГТСП)
4.Гравитациялық теңіз станциялы платформалар (ГТСП)
4.Гравитациялық теңіз станциялы платформалар (ГТСП)
4.Гравитациялық теңіз станциялы платформалар (ГТСП)
4.ГТСП – ң артықшылықтары
4.ГТСП – ң кемшіліктері
Сұрақтар
2.46M
Категория: ПромышленностьПромышленность

Теңіз стационарлы платформалар (ТСП). Гравитациялық платформалар

1. ТЕҢІЗ СТАЦИОНАРЛЫ ПЛАТФОРМАЛАР (ТСП). ГРАВИТАЦИЯЛЫҚ ПЛАТФОРМАЛАР

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қ.И. СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ
Мұнай және газ кен орындарын игеру және эксплуатациялау
(кафедрасы)
Шельфті кен орындарын игеру
(пәні)
ТЕҢІЗ СТАЦИОНАРЛЫ ПЛАТФОРМАЛАР
(ТСП). ГРАВИТАЦИЯЛЫҚ
ПЛАТФОРМАЛАР
№9 Дәріс
1 академиялық сағат
Жумаханова Назерке Ержановна
(оқытушының аты-жөні)
[email protected]
(оқытушының электронды поштасы)
1

2.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қ.И. СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ
ДӘРІС ЖОСПАРЫ
1. Теңіз стационарлы платформа
2. Тереңсулы ТСП-ның классификациясы
3. Свайлармен бекітілген ТСП
4. Гравитациялық теңіз станциялы платформалар (ГТСП)
2

3. 1.Теңіз стационарлы платформа

• Теңіз стационарлы платформа – мұнай газды өндіруге, оларды
дайындауға, ұңғылардың бұрғылауын қамтамасыз етуге арналған
бұрғылау және мұнай өндірістік қосымша қондырғыларды орнатуға,
сонымен қатар өндірістегі басқа жұмыстарды жүргізуге арналған
гидротехникалық құрылым.
3

4. 2.Тереңсулы ТСП-ның классификациясы

4

5. 2.Тереңсулы ТСП-ның классификациясы

• Классификацияның екінші деңгейінде: олардың тұрақтылығын
қамтамасыз ету тәсілі бойынша сыртқы жүктемелер әсерінен:
гравитациялық, свайлық және гравитициялы – свайлық болып
бөлінеді.
• Топталудың үшінші деңгейі конструкция материалдарын
сипаттайды: бетон, болат немесе бетонболат.
5

6. 2.Тереңсулы ТСП-ның классификациясы

• Серпімді конструкциялар екінші деңгейде бекітілу тәсілі
бойынша қыспалары бар мұнаралар, жүзбелі мұнаралар
және серпімді мұнаралар болып бөлінеді.
6

7. 2.Тереңсулы ТСП-ның классификациясы

• Жалпы теңіз түбіне бекітілуі және тірелуі тәсілі бойынша қатты ТСП-лар
келесілерге топталады: свайлық, гравитациялық, свайлы – гравитациялық,
маятникті және керілмелі, сонымен қатар қалқымалы түрде болады.
• Ал конструкция түрі бойынша – тұтас (сплошные), комбинацияланған,
(сквозные) тесіп өткен болады. Конструкцияның материалы бойынша металлды, темірбетонды, комбинацияланған болады.
7

8. Классификацияның негізгі белгілері

• Классификацияның негізгі белгілері болып келесілер шешілген:
қондырғының орналасуы (су үстінде, су астында, аралас),
монтаждау тәсілі, тіректердің деформациялану сипаты, конструкция
түрлері, сыртқы әсерлерге қарсыласу, статикалық және
динамикалық қаттылықтар (қатаңдықтар), бекітілу сипаты,
материалы, тасымалдау тәсілі және тіректі бөлікті монтаждау.
8

9. Классификацияның негізгі белгілері

• Жұмыста қарастырылған тереңсулы ТСП-ның 40 конструкциясы (теңіз
тереңдігі 300 м жоғары)76 % қатты, оның ішінде 45 % cвайлы бекілетін
болатты ферменділер, 26% гравитациялы және 5% гравитациялы-свайлы.
Серпімді ТСП-лардан 13% жүзбелі мұнаралар, 8% қыспалары бар мұнаралар
және 3 % серпімді мұнаралар болып келеді. Қазіргі кезде теңіз тереңдігі өскен
сайын болатты конструкциялар жобалары өсуде екені байқалады. 305-365 м
теңіз тереңдігінде болатты тіректер 13 %, 365-520 м тереңдігінде -50%
құрайды.
9

10. 2.Шельфті мұнайгаз кен орындарын игеру үшін қолданатын қазіргі тереңсулы платформалар

10

11. Свайлармен бекітілген ТСП

• Свайлармен бекітілген ТСП –
свайлар арқылы теңіз түбіне
бекітілген тіректі бөліктен
және технологиялық
қондырғылармен қамтылған
жоғарғы жабдықтардан
тұратын гидротехнологиялық
құрылым.
11

12. 3.Свайлармен бекітілген ТСП

• Платформадан 12 ұңғыларды бұрғылау қарастырылған.
• Жобадағы өлшем, мм:
• өндірістік алаңның.......................................71х50
• тіректі блоктың............................................16х49
• Салмағы, мың.т:
• платформаның ..............................................12,1
• тіректі блоктың..............................................2,04
12

13. 3.Каспий теңізінде қолданылатын ТСП сұлбалары


Каспий теңізінде қолданылатын ТСП
сұлбалары: а — төрт блокты ТСП; 1 —
тіректі блок; 2 –жоғарғы құрылым; 3 —
мұнара асты конструкциясы; 4 —
бұрғылау мұнарасы; 5 — причалды-қону
құрылымы; 6 — суайырғыш тізбек
(шегендеу); 7 — свайлы фундамент; б" —
екі блокты ТСП; 1— тіректі блок; 2 —
жоғарғы құрылым; 3 — при¬чалды-қону
құрылымы; 4 — бұрғылау мұнарасы; 5 —
суайырғыш тізбек; 6 — свайлы фундамент; в — моноблокты ТСП; 1 — тіректі
блок; 2 — жоғарғы құрылым, модулдері; 3
— бұрғылау мұнарасы; 4 — суайырғыш
тізбек; 5 — свайлы фунда¬мент; 6 —
причалды-қону құрылымы.
13

14. 4.Гравитациялық теңіз станциялы платформалар (ГТСП)

• Толқындар мен желдердің сыртқы
жүктемелер әсерінен болатын
жалпы ГТСП-ның тұрақтылығ,
беріктігі өздерінің салмағымен
және балласт массасымен
қамтылады, сондықтан оларды
теңіз түбіне бекіту қажеттілігі жоқ.
Олар теңіз грунты берік негіздерде
пайдаланылады.
14

15. 4.Гравитациялық теңіз станциялы платформалар (ГТСП)

15

16. 4.Гравитациялық теңіз станциялы платформалар (ГТСП)

• ГТСП- өте массивті объектілер, және олар екі бөліктен
тұрады: тіректі және жоғарғы бөліктер.Тіректі бөлігі бір
немесе бірнеше тізбектерден (темір бетондардан жасалатын)
тұрады. Тіректерінің ұзындығы 180м, ені 135 м жетеді. Ұзақ
мерзімділігі 160 жыл. Цилиндрлі және конуспішінді тізбектер
көпұялы монолитті базаға тіреледі
• Өте биік емес база тіректерімен салыстырғанда бір-бірімен
қатаң байланысқан ұялы-понтондардан тұрып, төменгі жағы
теңіз түбіне орналасатын кең ауданымен бітеді. Тіректі
көпблокты плиталар өлшемдері ұзындығы бойынша 180 м
және ені бойынша 135 м-ге дейін жетеді.
16

17. 4.Гравитациялық теңіз станциялы платформалар (ГТСП)

• «Кондип» платформасының сұлбасы:
1 — жанармайы бар ыдыс; 2 –
ұяшық қабырғалары; 3 — жоғарғы
қақпақ; 4 — шаруа қондырғысының
тірегі; 5 — жоғарғы құрылым; 6 —
бұрғылау тіректі тізбектер; 7 —
мұнайды сақтау орны; 8 — төменгі
қақпақ; 9 — балласт; 10 — болат
«юбкасы»; 11 — штифт.
17

18. 4.ГТСП – ң артықшылықтары

• Ол аз уақыт ішінде теңізде металл свайлы платформаларды свайлармен бекітіп,
қондыру. (яғни, 12 айда орындалатын жұмыс 24 сағатта орындалады).
• Өзінің жүзбелігі және балластировка жүйесінің болуы ГТСП-ны үлкен
қашықтыққа
апаруға және қымбат жүккөтергіш, көлік құралдарын
қолдануынсыз теңізде пайдалану
орнына орнатуы. Оның тағы бір
артықшылықтары- жаңа кен орнында қайта қолдануы, өртке ұстамдылығы,
қозғалуға беріктігі, теңіз коррозиясына жоғары қарсыласуы, жүктемелер
әсеріне аз дефформациялануы және теңіз ластануынан жақсы қорғалуы.
18

19. 4.ГТСП – ң кемшіліктері

• ГТСП-ның кемшіліктері, ол – оны қондыратын орынды
мұхият дайындауы. Грунтты тазалау кезінде болатын
аппаттарға, беттік және ішкі эрозияларға үлкен көңіл бөлу
қажет.
19

20. Сұрақтар

1.
2.
3.
4.
Платформалар не үшін қажет?
Қандай платформалар түрлерін білесіз?
ГТСП жетістіктерін атаңыз.
ГТСП-ның кемшіліктерін атаңыз

21.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қ.И. СӘТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ
Әдебиеттер және интернет қорларына сілтемелер:
1. Сулейманов А.Б. и др. Эксплуатация морских нефтегазовых
месторождений. М. Недра 1986 г.
2. В.Ф. Соколов и др. Морские инженерные сооружения. С.-Петербург
«Судостроение»,2003 г.
3. Скрыпник С.Г. Техника для бурение нефтяных и газовых скважин на море. М.
Недра, 1982г.
4. Гусейнов Т.И., Алекперов Р.Э. Охрана природы при освоений морских
нефтегазовых месторождений М. Недра, 1989 г.
5. А.Б. Золотухин, О.Т. Гудместад, А.И. Ермаков и др. «Основы разработки
шельфовых и нефтегазовых месторождений и строительство морских сооружений
в Арктике» - М.: ГУБ Изд-во «Нефть и газ»,2000г.-770с.
6. И.Т.Мищенко , В.А. Сахаров и т.д. Сборник задач по технологии и технике добычи.
М: Недра, 1984 г.
21
English     Русский Правила