Лекція №1 з теми: «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ»
Напрями педагогіки вищої школи
«Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі»
Предмет педагогіки вищої школи охоплює:
від 17 квітня 2002 року
Педагогіка у вищому медичному навчальному закладі – це наука про медичну освіту
Вивчаючи педагогіку, студент-медик повинен:
Види медико-педагогічної діяльності:
Місце та роль педагогіки в медичній освіті
Запитання та завдання для самоконтролю
Список використаних джерел
2.46M
Категория: ПедагогикаПедагогика

Педагогіка вищої школи. Загальні основи педагогіки медичної освіти

1. Лекція №1 з теми: «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ»

Лектор: к.пед.наук, доцент
Васецька Л.І.

2.

Мета лекції: ознайомити з загальними
основами педагогіки, з її категоріями та поняттями;
показати зв’язки педагогіки з іншими науками;
визначити завдання та функції педагогічної науки в
медичній освіті.
План лекції
1. Предмет, функції та завдання педагогіки
вищої школи.
2. Зв’язок педагогіки вищої школи з іншими
науками.
3. Характеристика основних категорій
педагогіки вищої школи.
4. Педагогіка вищої медичної освіти.

3. Напрями педагогіки вищої школи

Університетський
(академічний)
організація педагогічного
процесу зі студентами
та надання їм базової і
повної вищої освіти.
Післядипломний
робота зі слухачами, які вже мають вищу
освіту з метою надання їм другої вищої
освіти або перепідготовки;
підготовка через інтернатуру, кліничну
ординатуру, лікарську резидентуру,
аспірантуру і докторантуру фахівців
вищої кваліфікації,
курси підвищення кваліфікації.;
стажування та самоосвіти.

4. «Основи педагогіки та інноваційні технології у вищій школі»

90 годин = 3 кредити
Модуль 1.
Педагогіка
вищої
школи
2
змістових
модулі
Модуль 2.
Виховання та
навчання як
єдиний
цілісний
педагогічний
процес

5.

Педагогіка
(грец. Pais – дитина, ago – веду, керую)
наука про навчання, виховання і
розвиток дітей, хоча останнім часом
педагогічна наука почала розглядати
проблеми навчання і виховання людини
взагалі.
Педагогіка
Наукова
(елітарна)
Народна

6.

Педагогіка вищої школи – це галузь загальної педагогіки,
що вивчає закономірності освіти/самоосвіти, навчання,
виховання/самовиховання
і
розвитку/саморозвитку
студентів/слухачів, а також їх наукову і професійну
підготовку відповідно до вимог суспільства і держави.
Педагогіка вищої
школи виникла на
базі загальної
педагогіки, і
включає в себе такі
рівні:
фундаментальний
(теоретичний)
прикладний
(методичний)

7. Предмет педагогіки вищої школи охоплює:

вищий навчальний заклад як педагогічну систему,
функціонування та ефективність педагогічного процесу у ВНЗ;
особистість науково-педагогічного працівника; педагогічну
діяльність науково-педагогічних працівників, їх професійнопедагогічну підготовку;
педагогічні закономірності формування й розвитку особистості
студента/слухача;
педагогічні особливості взаємодії студентів і науковопедагогічних працівників у педагогічному процесі ВНЗ у ході
реалізації завдань Болонської конвенції;
процес вищої освіти і самоосвіти;
навчання у ВНЗ;
форми, методи і педагогічні технології у ВНЗ;
виховання і самовиховання студентів;
педагогічні аспекти неперервної самостійної роботи студентів
під час навчання у ВНЗ та після його закінчення.
Джерела педагогіки: народна педагогіка, історія
педагогіки, сучасний педагогічний досвід .

8.

Загальна
педагогіка
Функціональна
педагогка
Соціальна
педагогіка
ПЕДАГОГІКА
Спеціальна
педагогіка
Порівняльна
педагогіка
Вікова
педагогіка

9.

Олігофренопедагогіка
Педагогіка
вищої школи
Преддошкільна
педагогіка
Герогогіка
Педагогіка
професійної
освіти
Дошкільна
педагогіка
Система
педагогічних
наук
Шкільна
педагогіка
Сурдопедагогіка
Андрагогіка
Агогіка
Тифлопедагогіка

10.

Функції педагогіки вищої школи
освітня;
науково-пізнавальна;
спонукальна;
перетворювальна;
прогнозувальна;
проектна;
культурологічна;
адаптивна;
формувально-виховна;
формувально-професійна.

11. від 17 квітня 2002 року

Національна доктрина розвитку
освіти в Україні
від 17 квітня 2002 року
«стратегічним завданням державної
освітньої політики є вихід освіти,
набутої в Україні, на ринок світових
освітніх послуг, поглиблення
міжнародного співробітництва,
розширення участі навчальних
закладів, учених, педагогів і вчителів,
учнів, студентів у проектах
міжнародних організацій та
співтовариств»

12.

Принципи освітньої діяльності
• відповідність освіти потребам соціальноекономічного розвитку суспільства;
• забезпечення інтелектуального розвитку
особистості, оволодіння нею ефективними
методами самостійної пізнавальної діяльності;
• формування у молодих поколінь високих
морально-духовних
якостей
на
засадах
загальнолюдських і національних цінностей;
• розвиток високої екологічної культури й
відповідальності за збереження довкілля.
• Вирішення цих завдань покладається на життєво
необхідну для вищої освіти науку і дисципліну –
ПЕДАГОГІКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ.

13.

обґрунтування методологічних і теоретичних засад
педагогічного процесу у вищій школі;
вивчення сутності, особливостей і закономірностей
педагогічного процесу та його складових:
розроблення методичних систем та окремих методів
соціалізації і професійної підготовки майбутніх фахівців;
визначення шляхів удосконалення й розвитку
організаційних форм навчально-виховної роботи,
підвищення ефективності різних способів контролю;
прогнозування розвитку педагогічного процесу залежно
від перспектив науки і потреб суспільства;
виявлення закономірностей педагогічного впливу на
студентів/слухачів з метою формування в них наукового
світогляду, національної свідомості, гідності й гордості,
національних почуттів і патріотизму, професійної
відповідальності;

14.

формування у студентів/слухачів мотивації до діяльності,
конкуренції;
розкриття основних закономірностей, мети, змісту, методики
самовиховання й самоосвіти;
вивчення й критичне осмислення педагогічної спадщини вищої
школи минулого, виявлення й використання всього того, що є
цінним сьогодні;
порівняльне вивчення розвитку вищої освіти в освітніх системах
різних країн;
розроблення і впровадження у систему вищої освіти нових
педагогічних технологій освіти, навчання, професійної підготовки,
виховання та ін;
перебудова навчально-виховного процесу у вищій школі відповідно
до вимог Болонського процесу;
формування педагогічної майстерності викладача вищого
навчального закладу;
розроблення дидактичних концепцій розвитку творчих
здібностей студентів (слухачів)

15.

Філософія
Фізіологія
Екологія
Економіка
Психологія
Технічні науки
Анатомія
Теорія
комунікації
Медицина
Педагогіка
Кібернетика
Культурологія
Генетика
Соціологія
Лінгвістика
Історія
Література
Естетика
Логіка
Етика

16.

Методологічні
Основні
категорії
педагогіки
Процесуальні
Суттєві

17.

Педагогічна
теорія
Педагогічний
принцип
Педагогічна
концепція
Методологічні
категорії
Педагогічна
закономірність
Педагогічна
ідея

18.

Педагогічна теорія – система
науково-педагогічних знань, яка
описує і пояснює елементи
реальної педагогічної діяльності у
ВНЗ.
Педагогічна концепція – система
критичних поглядів на реальну
вишівську дійсність і відповідного
пошуку та пропозиції нових
конструктивних ідей.

19.

Педагогічна ідея – це новий напрям
думки, твердження або розгорнута
модель, що відображає ті чи інші
відносини або зв’язки діяльності
ВНЗ.
Педагогічна закономірність –
об’єктивно повторювана
послідовність явищ.

20.

Педагогічні принципи – це система вимог і положень
педагогіки, дотримання яких забезпечує продуктивність
навчально-виховного процесу.
До основних принципів належать:
гуманізація виховання;
науковий світський характер навчання;
єдність національного і загальнолюдського;
демократизація навчання і виховання;
пріоритет розумової і моральної спрямованості
змісту навчання і виховання;
поєднання активності студента з керівництвом
викладача;
врахування індивідуальних та вікових
особливостей студента .

21.

Виховання
Навчальновиховний
процес
Навчання
Процесуальні категорії
Розвиток і
формування
особистості
Освіта

22.

Виховання – це керівництво набуттям
студентами знань, засвоєнням певних
поглядів, виробленням правильних звичок,
формуванням потреб, інтересів, мотивів.
Навчання – це процес засвоєння
студентами за допомогою викладача
інформації у вигляді знань, умінь та
навичок, а також професійних компетенцій

23.

Освіта як процес – система набування
знань, навичок, умінь, способів мислення і
діяльності.
Освіта як результат – рівень освіченості,
ступінь оволодіння глибиною, широтою і
змістом знань, навичок і вмінь.

24.

Розвиток – це цілеспрямований, систематичний і
безперервний процес удосконалювання розумової,
психічної, фізичної і професійної діяльності студента
за допомогою відповідного навчального матеріалу,
доцільного впливу та адекватної організації
навчально-виховного процесу у ВНЗ.
Навчально-виховний процес – активний процес
взаємозалежної і взаємозумовленої діяльності
суб’єктів та об’єктів навчання й виховання, що
становить організовану й цілеспрямовану навчальновиховну діяльність його учасників: навчання,
виховання, розвиток, а також професійну, моральну і
психологічну підготовку до різних видів діяльності.

25.

Суттєві категорії
мета, завдання і зміст виховання;
професіограма спеціаліста, діяльність
(викладача і студента);
диференційований та індивідуальний підходи;
прогнозування наслідків педагогічного впливу,
планування навчальної роботи;
форми, методи і засоби навчання і виховання;
педагогічні технології навчання і виховання;
управління навчально-виховним процесом;
самостійна робота студентів;
науково-дослідна діяльність студентів;
гуманізація і гуманітаризація ВНЗ тощо.

26.


навчання,
освіта/самоосвіта,
виховання/самовиховання, розвиток,
педагогічний процес,
педагогічна діяльність,
модель діяльності, модель фахівця,
прогнозування,педагогічне корегування,
цілі, зміст, методи, цінності та організаційні
форми навчання,
• виховання й розвитку студентів.

27.

Педагогічний процес у ВНЗ – це
цілеспрямована, мотивована, доцільно
організована та змістовно насичена
система взаємодії суб’єктів та об’єктів
навчально-виховного процесу щодо
підготовки студентів до професійної
діяльності й суспільного життя
(В.Л. Ортинський)
Педагогічний процес розвивальна взаємодія
вихователів і вихованців,
спрямована на досягнення
визначеної мети формування
всебічно і гармонійно
розвиненої особистості
(І.В. Зайченко)

28.

• підготовка молодих громадян до суспільно
корисної діяльності;
• цілеспрямоване формування особистості
громадянина, глибоко відданого своєму народові,
який має високі моральні й громадянські якості;
• озброєння студентів такою системою
професійних знань, навичок і вмінь, які
б забезпечили ефективну практичну
діяльність у певній галузі;
• забезпечення цілеспрямованого
розвитку духовних сил, інтелектуальних,
фізичних і моральних якостей кожного
студента .

29.

Суб’єкти педагогічного
процесу – ті, хто допомагає
студентам оволодівати
знаннями, навичками і
вміннями, – тобто
викладачі.
Об’єкти педагогічного
процесу – ті, хто засвоює
досвід, знання, навички і
вміння, – тобто студенти.
За умов наявності у студента своєї
мети, своїх способів досягнення
мети і своїх можливостей, він із
об’єкта педагогічної діяльності
стає водночас суб’єктом діяльності
– навчальної, ігрової, дослідницької,
комунікативної тощо .

30.

Специфіка об’єктів педагогічного
процесу в тому, що вони – насамперед,
особистості з власними поглядами,
сильними й слабкими рисами. Тому, крім
виховання, постає завдання
перевиховання окремих студентів.
Розв’язанню цих завдань відповідає зміст
виховання студентів, який містить такі
складові: національно-патріотичне,
громадянське, трудове, моральне,
правове, естетичне, екологічне й фізичне
виховання.

31.

Процеси навчання й виховання
складаються з певних
взаємозалежних процесів.
Виховання – процес
взаємозалежної
діяльності суб’єктів
(вихователів) та
об’єктів (вихованців).

32. Педагогіка у вищому медичному навчальному закладі – це наука про медичну освіту

Педагогіка вищої медичної освіти

Педагогіка вищої освіти
Основи
Теорія навчання
Теорія
педагогіки
і освіти
виховання
Управління освітою
(дидактика)
Загальна педагогіка

33.

Об'єкт дослідження
педагогіки медичної
освіти
Предмет
Мета
вивчення
педагогіки у
ВМНЗ
педагогічний
процес у ВМНЗ
процес навчання, виховання студентів
майбутньої професії, взаємодії між
учасниками педагогічного процесу
(лікар-викладач – студент-пацієнт)
формування у майбутнього
лікаря основ педагогічної
компетентності і
розширення професійних
функцій медичного
працівника

34. Вивчаючи педагогіку, студент-медик повинен:

Вивчаючи педагогіку, студентмедик повинен:
• оволодіти основами педагогічних
знань і умінь, підвищити свою
педагогічну культуру;
• зрозуміти значення педагогічних
знань для розвитку власних
здібностей в період навчання і
для професійної діяльності;
• засвоїти педагогічні аспекти
діяльності медичного
працівника.
У цілому педагогіка в медичній
освіті виконує основу мету –
забезпечує всебічний розвиток
особистості, виховання і навчання
майбутнього лікаря

35. Види медико-педагогічної діяльності:

• навчання молодшого персоналу;
• передача особистого досвіду колегам;
• складання програм вживання лікарських
препаратів;
• навчання родини розвитку навичок догляду за
важкохворим членом сім’ї;
• формування у пацієнта відповідального ставлення
до процесу лікування;
• пояснення значень процедур і лікарських засобів;
• переконання пацієнта в необхідності дотримання
здорового способу життя;
• проведення просвітницької (профілактичної)
роботи та ін.

36.

Завдання педагогіки у вищій
медичній освіті
• розробка теоретико-методологічних засад
змісту педагогіки медичній освіті;
• розробка моделей навчання студентівмедиків;
• визначення інтерактивних методів
навчання у вищій медичній школі;
• створення системи методів контролю та
моніторингу якості успішності навчання
студентів-медиків;
• формування і розвиток у майбутнього
лікаря педагогічної компетентності та ін.

37.

Функції педагогіки у
вищій медичній освіті
Проектноконструктивна
аналітична
прогностична

38.

Функції вищої медичної
освіти
Навчальна
Виховна
Розвивальномотиваційна

39. Місце та роль педагогіки в медичній освіті

• педагогіка – навчальний предмет професійної
підготовки та підвищення медичних кадрів;
• педагогіка – мистецтво викладання
навчальних предметів вищої медичної освіти;
• педагогіка – методичні рекомендації щодо
розробки навчальних програм, навчальних
книг, тестів тощо;
• педагогіка – мистецтво лікування і
спілкування з пацієнтами.

40. Запитання та завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення педагогіки як науки.
2. Назвіть об’єкт вивчення педагогіки вищої школи.
3. Визначте предмет педагогіки вищої школи.
4. Назвіть джерела педагогіки.
5. Які ви знаєте розділи педагогіки?
6. Які функції забезпечує педагогіка вищої школи?
7. У чому полягає національна доктрина розвитку освіти в Україні?
8. Які основні принципи освітньої діяльності?
9. Назвіть основні завдання педагогіки вищої школи.
10. Покажіть зв'язок педагогіки з іншими науками та визначте її місце.
11. Назвіть основні категорії й поняття педагогіки вищої школи та дайте
їх характеристики.
12. Дайте визначення педагогіки в медицині.
13. Визначте предмет педагогіки медичної вищої школи.
14. Назвіть об’єкт вивчення педагогіки медичної вищої школи.
15. Які освітні функції виконує педагогіка у вищому медичному
навчальному закладі?

41. Список використаних джерел

1. Болонський процес : Нормативно-правові документи / уклад.: З. І. Тимошенко, І. Г. Оніщенко,
А. М. Грехов, Ю. І. Палеха. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 102 с.
2. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : Підручник за модульно-рейтинговою
системою навчання для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. –
384 с.
3. Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : Навч. посіб. / О. І.
Вишневський. – К. : Знання, 2008. – 566.
4. Зайченко І. B. Педагогіка / І. В. Зайченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://pidruchniki.ws/17000308/ pedagogika/pedagogika_-_zaychenko_ib.
5. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/ 2984-14.
6. Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи : посіб. для магістрів / Л. В. Кнодель. – К. : Вид.
ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 136 с.
7. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – К. : Знання,
2005. – 486 c.
8. Максименко С. Д. Педагогіка вищої медичної освіти [текст]: Підручник / С. Д. Максименко, М.
М. Філоненко – К. :«Центр учбової літератури»,2014. – 288 с.
9. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи / В. Л. Ортинський[Електронний ресурс]. – Режим
доступу :http://pidruchniki.ws/00000000/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli_-_ortinskiy_vl.
10. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд. Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; за
ред. З. Н. Курлянд. – К. : Знання, 2007. – 495 c.
11. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навч. посіб / З. І.
Слєпкань. – К. : Вища шк., 2005. – 239 с.
12. Фіцула М. М. Педагогіка / М. М. Фіцула [Електронний ресурс]. –
Режимдоступу:http://pidruchniki.ws/1613030534943/pedagogika/pedagogika_-_fitsula_mm.
English     Русский Правила