Лекція 3
2.58M
Категория: ФинансыФинансы

Методи обліку витрат і калькулювання

1. Лекція 3

2.

Загально-організаційні
Обліково-організаційні
Технологічні

3.

Сукупність
способів
відображення,
групування та систематизації даних про
витрати, що забезпечують досягнення
визначеної мети, вирішення конкретного
завдання
Нормативний
Фактичних витрат

4.

Полягає у послідовному накопиченні даних
про фактичні виробничі витрати без
відображення в обліку даних про їх
величину за діючими нормами

5.

Полягає в обліку витрат на основі
заздалегідь розроблених нормативів

6.

Сукупність прийомів розподілу витрат
підприємства за калькуляційними статтями
та віднесення їх до об'єкту калькулювання

7.

За
періодичністю
складання
За повнотою
включення
витрат
Позамовне
Попроцесне
Повної собівартості
Неповної собівартості

8.

Використовується за умови виготовлення
складної продукції з високою вартістю,
тривалим циклом виробництва

9.

Незавершене виробництво

10.

Заявка клієнта на певну кількість
спеціально створених або виготовлених
для нього виробів

11.

Ґрунтується на тому, що прямі витрати
відображаються в обліку не за видами
продукції, а за переділами, навіть, якщо в
одному
переділі
можна
отримати
продукцію різних видів

12.

Частина
технологічного
процесу
(сукупність технологічних операцій),
що завершується отриманням готового
напівфабрикату,
який
може
відправлятись в наступний переділ або
реалізовуватись на сторону

13.

14.

15.

Передбачає включення до собівартості
продукції всіх змінних та постійних
виробничих витрат
Ґрунтується на включенні до собівартості
продукції лише змінних виробничих витрат

16.

Показник
січень
Місяць
лютий березень
1. Обсяг виробництва, шт.
3000
3000
3000
2. Обсяг реалізації, шт.
3000
2500
3500
50
50
50
25
10
25
10
25
10
виробничі
21000
21000
21000
на управління та збут
12000
12000
12000
3. Ціна за од.
4. Змінні витрати на од., грн.
виробничі
на управління та збут
5. Постійні витрати,грн.

17.

Звіт про прибуток підприємства
(система калькулювання повних витрат)
Показник
січень
Місяць
лютий
березень
Дохід від реалізації
150000
125000
175000
(п.2 х п.3)
Собівартість
(2500 х 25 + (3500 х 25 +
(3000 х 25 +
реалізованої
(21000/300 (21000/3000
21000 =
продукції
0)х2500 =
)х2500 =
96000)
80000)
112000)
Валовий прибуток
54000
45000
63000
Операційні
(3000 х 10 +(2500 х 10 + (3500 х 10 +
витрати
12000 =
12000 =
12000 =
42000)
37000)
47000)
Операційний
12000
8000
16000
прибуток

18.

Звіт про прибуток підприємства
(система калькулювання змінних витрат)
Показник
Дохід від реалізації
С/в реалізованої
продукції
Виробничий марж.
дохід
Змінні операційні
витрати
Загальний марж.
дохід
Постійні витрати
Операційний
прибуток
Місяць
січень
лютий березень
150000
125000
175000
(3000 х 25 = (2500 х 25 (3500 х 25
75000) = 62500) = 87500)
75000
62500
87500
(3000 х 10 = (2500 х 10 (3500 х 10
30000) = 25000) = 35000)
45000
37500
52500
33000
33000
33000
12000
4500
19500

19.

Система обчислення собівартості на
основі прямих змінних витрат
Простий – заснований на використанні в
обліку даних тільки про змінні витрати
Розвинутий – при застосуванні якого
до собівартості разом із змінними
включаються також прямі постійні
витрати на виробництво та
реалізацію продукції

20.

Система обліку та управління витратами на
виробництво на основі розроблених стандартів
з
наступним
виявленням
відхилень
фактичного рівня показників із запланованими
Розроблений на основі стандарт-косту
відомим радянським вченим Жебраком

21.

Метод калькулювання, що передбачає
спочатку групування накладних витрат за
основними видами діяльності, а потім
розподіл їх між видами продукції, виходячи з
того, які види діяльності потрібні для
виготовлення цієї продукції

22.

Операції на рівні одного виробу
Операції на рівні партії виробів
Операції на рівні певного виду продукції
Операції на рівні підприємства
English     Русский Правила