1.30M
Категория: ФинансыФинансы

Аналіз господарської діяльності

1.

Курсова робота
з дисципліни
“Аналіз господарської
діяльності”

2.

3. План курсової роботи
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ
(зазначається об’єкт дослідження)
1.1. Ступінь висвітлення організаційних і методичних питань аналізу
(за темою дослідження) в навчальній та науковій літературі
1.2. Методика аналізу
(за темою дослідження)
1.3. Оцінка основних аналітичних показників діяльності
(зазначається
назва підприємства)
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ
(за темою дослідження) НА
(зазначається
назва підприємства)
2.1.
2.2.
2.3.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ (обов’язково повинна бути наявна фінансова звітність за 20152016 рр.)

3.

Завідувачу кафедри обліку і аудиту
______________________________________
(ПІБ)
студента(ки) ___ курсу
______________________________________
(ПІБ)
Прошу затвердити тему
господарської діяльності”
ЗАЯВА
курсової роботи
з
предмету
“Аналіз
“___” ___________ 2017р.
________________________
(підпис студента)
Узгоджено:
Науковий керівник курсової роботи
_______________________________
(ПІБ і підпис керівника)
“___” ___________ 20__ р.

4.

Завідувачу кафедри обліку і аудиту
______________________________________
(ПІБ)
студента(ки) ___ курсу
______________________________________
(ПІБ)
ЗАЯВА
Прошу затвердити план курсової роботи з предмету “Аналіз господарської
діяльності”
(НАВОДИТЬСЯ ПЛАН КУРСОВОЇ РОБОТИ)
“___” ___________ 20__ р.
________________________
(підпис студента)
Узгоджено:
Науковий керівник курсової роботи
_______________________________
(ПІБ і підпис керівника)
“___” ___________ 20__ р.

5.

1.1.
Ступінь
висвітлення
організаційних
і
методичних
питань
аналізу
(за
темою
дослідження) в навчальній та
науковій літературі

6.

Пункт
має
містити
результати
10
опрацювання
НЕ
МЕНШЕ
ДЖЕРЕЛ (одиниць) спеціалізованої
навчальної
літератури
(аналіз
господарської діяльності, економічний
аналіз, економічний аналіз діяльності
підприємств, організація і методика
економічного
аналізу,
теорія
економічного аналізу, фінансовий аналіз,
економіка підприємств, діагностика
діяльності
підприємств,
проектний
аналіз тощо)

7.

Таблиця 1. Ступінь висвітлення аналізу (зазначається об’єкт
дослідження) у навчальній літературі
№ з/п
Джерело
Завдання аналізу
теми дослідження
1
2
3
Етапи аналізу теми
дослідження
Специфічні
показники
(коефіцієнти)
4
5

8.

Таблиця 2. Завдання
спеціалізованій літературі
аналізу,
Завдання, що виділяють
Оцінка
потреби
в
матеріальних ресурсах
Визначення обґрунтованості
формування замовлень
Аналіз
ефективності
використання
матеріальних
ресурсів
Виявлення
внутрішньогогосподарських
резервів
матеріальних ресурсів
Оцінка
забезпечення
підприємства
окремими
видами матеріальних ресурсів
Оцінка реальності планів
матеріально-технічного
постачання,
ступеня
їх
виконання та впливу на обсяг
виробництва продукції
Вплив
ефективності
використання
матеріальних
ресурсів
на
результат
діяльності підприємства
що
виділяють
Автори
[9] [2] [5]
[28]
[7]
[26]
[27]
[15]
-
-
+
-
-
+
-
-
+
+
-
-
-
-
-
-
+
-
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
-
автори
у
[16]
[8]
[34]
[30] [17]
+
+
-
-
-
+
+
+
+
+
-
-
+
-
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
-
-
+
+
-
+
-
+
-
-
-
+
+
-
-
+
+
-
-
+
-
-
-
-
-
+
+
-
-
-
-
-
-

9.

7%
1% 3%
22%
6%
15%
15%
12%
19%
Вивчення структури, обсягу та диниміки основних засобів
Визначення технічного стану основних засобів
Встановлення ефективності
Аналіз використання основни засобів
Виявлення резервів поліпшення основних засобів
Установлення належного комплексу наявного парку обладнання
Визначення впливу використання основних засобів на обсяги виробництва
Встановлення ефективносі інвестування в основні засоби
Визначення інтенсивного і екстенсивного завантаження основних засобів
Рис. 1. Структура основних завдань аналізу основних засобів, що
виділяються в спеціальній навчальній літературі

10.

Таблиця 3. Дослідження етапів аналізу нематеріальних активів (НА)
вітчизняними науковцями
Аналіз НА в складі довгострокових (необоротних активів) +
Забезпечення нематеріальними активами підприємства
Аналіз НА в складі активів підприємства
Аналіз обсягу і динаміки нематеріальних активів
Аналіз структури і стану нематеріальних активів за видами,
термінами використання та аналіз правової захищеності
Аналіз ліквідності нематеріальних активів і рівня ризику
вкладення капіталу в нематеріальні активи.
Аналіз ефективності використання нематеріальних
активів
Аналіз доходності (рентабельності) та фондовіддачі
нематеріальних активів;
Аналіз структури вибуття нематеріальних активів
+
+
3
+
1
1
4
4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
Разом
МошенськийС.З.[19]
Дєєва Н.М. [8]
Савицька Г.В. [27]
Кіндрацька Г.І. [10]
Бутинець Ф.Ф. [5]
Єрмолович Л.Л.[9]
Попович П.Я. [22]
Білик М.С. [3]
Мних Є.В. [18]
Етапи аналізу
Андрєєва Г.І. [1]
Автори
+
3
3
+
+
+
+
6
+
1

11.

Таблиця 4. Критичний огляд поглядів вітчизняних і зарубіжних
вчених щодо організації та послідовності проведення аналізу
(зазначається об’єкт дослідження)
№ з/п
Джерело
Пропозиції автора
Коментар (примітки)
1
2
3
4

12.

Рис. 2. Висвітлення питань аналізу в науковій літературі

13.

Таблиця 5. Аналіз періодичної літератури за темою аналіз
ефективності використання матеріальних ресурсів
Автор
Баєв,Баєва
Гамова
Литвин, Штефан
Лищенко,
Лавруша
Самородова,
Михальчук,
Мешко
Сорокіна
Питання, що розглядалися
Основні підходи до
Аналіз запасів в
Взаємозв’язок між
аналізу матеріалів
окремій галузі
упр. рішеннями та
витратами на в-во
+
+
+
-
+
-
-
-
+
-

14.

НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ
http://www.nbuv.gov.ua
1.
Вісник ЖДТУ
2.
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку,
контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць
3.
Економічний аналіз: збірник наукових праць. Тернопільський
національний економічний університет
4. Аудит и финансовый анализ // http://www.auditfin.com
5. Журнал «Ефективна економіка» // http://economy.nayka.com.ua
6. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу.
Науковий журнал
7. Вісник Донецького національного університету економіки і
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Науковий журнал
8. Вісник економічної науки України. Науковий журнал
9.Вісник Запорізького національного університету. Збірник
наукових праць. Економічні науки
10.Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ

15.

11. Вісник
Тернопільського
національного
економічного
університету. Науковий журнал
12. Вісник Харківського національного аграрного університету ім.
В.В. Докучаєва. Збріник наукових праць. Серія економічні
науки
13. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту
14. Науковий журнал
15. Галицький економічний вісник. Науковий журнал
16. Економіка і організація управління. Збірник наукових праць
17. Економіка розвитку. Науковий журнал
18. Економічний вісник університету. Збірник наукових праць
19. Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал
20. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії.
Збірник наукових працьНауковий вісник Волинського
національного університету імені Лесі Українки. Науковий
журнал. Економічні науки
21. Облік і фінанси АПК
22. Финансы, учет, банки. Сборник научных трудов
23. Фінанси, облік і аудит. Збірник наукових праць
24. та інші

16.

Пункт 1.2. Методика аналізу за темою дослідження (наводиться
Ваша власна узагальнена з точок зору різних авторів
послідовність проведення аналізу за темою дослідження):
- розкривається економічна сутність об’єкта дослідження та
описуються передумови необхідності його оцінки та діагностики
в сучасних умовах господарювання;
- наводяться завдання й інформаційна база аналізу за темою
дослідження;
-висвітлюються етапи аналізу за темою дослідження із
зазначенням методичних прийомів аналізу, які потрібно
застосовувати на кожному з етапів.
ОБОВ’ЯЗКОВО необхідно передбачити в
методиці проведення аналізу оцінку ДИНАМІКИ
і СТРУКТУРИ об’єкта за темою дослідження, а
також ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ відповідного
відносного показника ефективності використання

17.

У пункті слід навести основні аналітичні показники
господарської діяльності підприємства за два останні роки
(чистий дохід, валовий прибуток, загальний прибуток,
чистий прибуток, собівартість реалізованої продукції,
середньоспискова чисельність працівників, середньорічна
вартість основних засобів, середньорічна вартість
оборотних засобів, поточні зобов’язання тощо та
розрахункові показники, отримані на їх основі
(фондовіддача, фондомісткість, продуктивність праці,
трудомісткість, рентабельність продукції, продажу,
виробництва, коефіцієнт покриття, матеріаловіддача,
коефіцієнт оборотності оборотних засобів, тривалість
одного обороту оборотних засобів та ін.)

18.

Проведений
аналіз
основних
показників
діяльності
підприємства повинен містити
висновки щодо абсолютних і
відносних
змін
зазначених
показників
з
метою
прослідковування позитивних і
негативних тенденцій в діяльності
підприємства. Обсяг 4-6 стор.

19.

САЙТИ, ДЕ ОПРИЛЮДНЮЮТЬСЯ
ФІНАНСОВІ ЗВІТИ
(обов’язково зареєструватись)
1) http://smida.gov.ua
Шлях: База даних – Емітенти –
Регулярна інформація
(http://smida.gov.ua/db/emitent/r
eports)
2) http://escrin.nssmc.gov.ua

20.

Аналіз господарської діяльності –
це система спеціальних знань для
дослідження стану та зміни явищ і
процесів господарської діяльності у їх
взаємозв’язку та взаємообумовленості,
з метою забезпечення цільового
управління ними.

21.

Зміст АГД становить комплексне та
взаємопов’язане дослідження процесів і
явищ
господарської
діяльності
підприємств
та
їх
структурних
підрозділів, визначення на цій основі
причинно-наслідкових
зв’язків
і
тенденцій
розвитку
з
метою
обґрунтування та оцінки ефективності
управлінських рішень

22.

Предметом АГД є причиннонаслідкові зв’язки економічних
процесів діяльності підприємств.
Сукупним об’єктом аналізу є
господарська діяльність підприємства.

23.

Об’єктами АГД є економічні
результати діяльності
господарюючого суб’єкта, фінансовий
стан, платоспроможність, ліквідність,
фінансові результати, обсяг
виробництва та продажу, собівартість,
забезпеченість трудовими,
матеріальними та фінансовими
ресурсами, характер їх використання.
English     Русский Правила