ОРГАНИКАЛЫҚ ЕРІТКІШТЕРМЕН СОРЫНДЫЛАТЫН УЫТТЫ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ ӘСЕРЛІ ЗАТТАР ТОБЫ ПЕСТИЦИДТЕР
Пестицидтердің жіктелуі
Инсектицдтер
Гербицидтер
Фунгицидтер
Басқа топтар
Пестицидтерді уыттылығы бойынша жіктеу
Химиялық құрылысы негізінде жіктеу
Пестицидтердің қолданыстағы түрлері
Пестицидтерге қойылатын негізгі талаптар
Фосфорорганикалық пестицидтер
Клиникалық көріністер:
Физические свойства
Оқшаулау
Жұқа қабатты хроматография
Газ сұйықтық хроматография:
Сандық анықтау
Та
Сілтілі ортадағы ацетонмен реакция
С резорцином в щелочной среде
2,4-динитрофенилгидразинмен реакция
Табиғи пиретроидтар және олардың синтетикалық аналогтары
Физико-химические свойства СП
462.50K
Категория: ХимияХимия

Пестицидтердің жіктелуі

1. ОРГАНИКАЛЫҚ ЕРІТКІШТЕРМЕН СОРЫНДЫЛАТЫН УЫТТЫ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ ӘСЕРЛІ ЗАТТАР ТОБЫ ПЕСТИЦИДТЕР

Будем тверды в достижении цели
и мягки в средствах ее достижения.
Аквавива

2. Пестицидтердің жіктелуі

• Пестицидтер – ауылшаруашылығында
өсімдіктерді әртүрлі зиянкестерден және арам
шөптерден қорғайтын, адамдар мен
жануарлардың гигиенасында қолданылатын
химиялық құралдар.
• Жалпы «пестицид» термині тіршілікке
зиянкестерімен күресетін, оларды жоятын
әртүрлі заттарды қамтиды

3.

• Пестицидтердің, адамдар қолданысындағы
басқа химиялық заттардан айырмашылығы:
адамдар мен тіршілік ортасына
потенциалды қауіптілігі, биосферада
айналымда болуы.
• Дүние жүзінде мыңдаған пестицидтер
қолданыста.
• Олардың қолданыстағы аттары
Халықаралық стандартау ұжымында
(Standardisation Organisation – ISO).

4.

• Пестицидтердің жіктелуі:
- қолданысы бойынша,
- зиянкестің ағзаға ену қабілетіне
байланысты,
- зиянкестіктің сипаты және механизмі
бойынша,
- уыттылық және басқа белгілер бойынша.

5.


Пестицидтерге:
Өсімдіктер тіршілігін қолдайтын және
баяулататын химиялық құралдар
(регуляторы роста растений),
Өсімдіктердің жапырағын аластайтын
препараттар (дефолианттар),
Өсімдіктерді құрғататын препараттар
(десиканттар),
Репелленттер және аттрактанттар.

6. Инсектицдтер

• Контактылы әсерлі – жәндіктермен жанасу кезінде
өлтіреді.
• Ішекке әсерлі – жәндіктің ішек жолына түскеннен
кейін өлтіреді.
• Жүйелі әсерлі – өсімдік бойына сіңу арқылы оның
зиянкесін жояды.
• Фумиганттар – газ түрінде зиянкестің демалыс
мүшелері арқылы әсерлі.

7. Гербицидтер

• Контактылы- арам шөптерге жанасу кезінде
әсерлі.
• Жүйелі - өсімдік бойына сіңу арқылы оның
зиянкесін жояды
Топырақ арқылы – өсімдіктің тамыр жүйесіне
немесе тұқымдарға әсерлі.
• Таңдамалы әсерлі – зиянды өсімдіктердің тек
нақты жеке түрлеріне әсерлі
• Жаппай - өсімдіктердің барлығын жояды

8.

9. Фунгицидтер

• Контактылы - потогендік саңырауқұлақтар
мен күресте қолданады.
• Жүйелі - өсімдіктің бойына сіңу арқылы
патогенді саңырауқұлақтарды жояды,
• Қорғаушы әсерлі - патогенді
саңырауқұлақтардан қорғайды

10. Басқа топтар

• Ларвицидтер - жұлдызқұрттарды және
баланқұрттарды, бунақденелілерді жояды
• Акарицидтер (органотины) -. Өсімдіктердегі тас
кенелерді жояды
• Овицидтер - Зиянды жәндіктердің жұмыртқаларын
және тас кенелерді жояды.
• Нематоцидтер (фораттар) – жұмыр денелі
құрттарды жояды.
• Зооцидтер, және родентицидтер -Кеміргіштерді
жояды
• Моллюстицидтер (никлозамидтер) Моллюскаларды жояды
• Бактерицидтер - Ауру тудыратын бактерияларды

11. Пестицидтерді уыттылығы бойынша жіктеу

• Пестицидтер биологиялық белсенділігіне
байланысты адамдар мен жануарларға
уытты, нәтижесінде адамдар улануы және
өлімі орын алады.
• Пестицидтердің уыттылық дәрежесі олардың
ағзаға түсу жолына және ағзаның
ерекшелігіне және басқа жағдайларға
байланысты.

12.

• Қауіпсіздік дәрежесі бойынша жіктеу ДДҰ ұсынған
егеуқұйрықтарға пестицидтерді ендіру және
олардың агрегаттық күйлеріне негізделген LD 50
мәтіні бойынша
• Қауіпсіздік дәрежесі LD50 егеуҚ, мг/кг масса ,
пероралды, қатты
IA
IB
II
III
5 және одан аз
5 – 500
50 – 500
500 шамасында
2000*жоғары
* Кейбір препараттарға

13.


Пестицидтердің қауіптілігі тәуелді :
табиғатына,
агрегаттық күйіне (сұйықтар қаттылардан
қауіптірек),
жанасу ұзақтығына,
ұшқұрлығына,
персистенттілігіне,
кумуляцияға

14. Химиялық құрылысы негізінде жіктеу

Химиялық құрылысы негізінде пестицидтердіВ
екі топқа бөледі:
• Табиғаты бейорганикалық ( мышьяк,
таллий, мыс, күкірт т.б.),
• Табиғаты органикалық (синтетикалы және
табиғи).
• Металлоорганикалық қосылыстар,
алкилсынапты фунгицидтер.

15.

• Органикалық пестицидтер класстары және
подкласстары (хлорорганикалы қорсылыстар
– ХОҚ, фосфорорганикалы – ФОҚ
синтетикалы пиретроидтар – СП,
карбаматтар жәнет.б.).
• Бір топтағы химиялық құрылысты
препараттар әртүрлі бағытта әсерлі және
бөлек уытты.

16. Пестицидтердің қолданыстағы түрлері

• Препараттардың эффективтілігі тек белсенді
заттарға ғана емес, олардың препаратты түрлеріне
және қолданыс жағдайына байланысты.
• Препараттар түрлері:
- суланатын ұнтақтар,
- эмульсиялық концентраттар,
- гранулденген препараттар,
- микрокапсулденген препараттары,
- ерітінділер,
- аэрозолдар және басқалар.

17. Пестицидтерге қойылатын негізгі талаптар

• Адамдар мен жануарларға төмен уыттылық;
• бластомогенді, тератогенді, мутагенді,
эмбриотоксинді т.б. жағымсыздықтар
тудырмауы;
• Кумулятивтік басымдылығы болмауы;
• Табиғи жағдайда 2 жыл көлемінде
уытсызданып ыдырауы

18. Фосфорорганикалық пестицидтер


Фосфорорганикалық пестицидтер препараттары (ФОП) көп тоннажды
өнімдер және100 данадан асады
Фосфон қышқылы туындылары:
Хлорофос (1-гидрокси-2,2,2-үшхлорэтил-О,Одиметилфосфонат) (инсектицид). Крист. түссіз зат,
б.т. . 82-83 0С.
H3CO
O
Cl
P
H3CO
CH
OH
C
Cl
Cl

19.

Хлорофос:
1952 ж синтезделген. Крист. түссіз зат, б.т.
. 82-83 0С.
суда ериді, органикалық еріткіштерде
жақсы ериді,
рН >5,4 хлорофос дихлофосқа (ДДВФ) және
НСl ыдырайды.

20.

сандық мөлшері динитрофенилгидразинмен, ФЭК (қызыл
түс).
уыттылығы 3 топ – антихолинэстеразды
Тұрақтылығы 5-6 топ.
. Улану – суицидалды немесе кездейсоқ.

21.

• Орто-фосфор қышқылы туындылары:
Дихлофос О-(2,2-дихлорэтинил)-диметилфосфат
(жануарлардың ішек ауруларына қарсы).
H3CO
O
Cl
P
H3CO
O
C
H
C
Cl

22.


Дихлофос хлорофостың метаболиті.
1965 ж. синтезделген.
Түссіз сұйық,
Суда аз ериді, ал органикалық
еріткіштерде…..? .

23.

• Тиофосфор қышқылы туындылары:
Метафос – О,О-диметил-О,п-нитрофенилтиофосфат
– инсектицид (для защиты бобовых, ягодных
культур и риса). Сипаттау!
H3CO
S
P
H3CO
O
NO2

24.

• Дитиофосфор қышқылы туындылары:
• Карбофос – О,О-диметил-S-(1,2диэтоксикарбонилэтил)дитиофосфат (малатион)
(инсектицид, акарицид)
H3CO
S
P
H3CO
S
H
C
C
H2C
C
O
OC2H5
O
OC2H5

25. Клиникалық көріністер:


Холинэстераза белсенділігі басылады, ацетилхолин
мөлшері.
Симптомдары: әлсіздену, шаршау, қозғалу
мүмкіншілігінен ажырау (адинамия).
Бас ауыруыГоловная боль, шум в ушах. Провалы в
п іамяти. Расстройства сознания, речи.
Потеря аппетита. Тошнота, многократная рвота.
Спазмалитические доли в животе.
Характерно обильное слюнотечение, потливость
ладоней, холодный пот на лбу. Лицо отёчное.
Слезотечение. И т.д.
Причиной смерти является, в основном, паралич
дыхательного центра.

26. Физические свойства

• Түссіз немесе сарғыш-қоңыр кристаллды
заттар, майлы сұйық түрінде жиірек.
Әрқайсысының өзіне тән иісі (пияз) бар.
Органикалық еріткіштерде жақсы ериді,
керісінше суда ерімейді.
• сулы ортада гидролизге түседі, (сілтілі ортада
гидролиз жоғары).
• Препараттарды - жою сілтілі ортада
жүргізіледі.

27.

• ФОҚ барлық ағзаларда, құрылымдарда
холинэстераза (ХЭ) белсенділігін тежейді,
әсіресе ОЖЖ.
• Тері арқылы сіңеді.
• Барлық мембраналар арқылы өте алады.
Улану: асқазан-ішек жолы немесе тыныс
ағзалары арқылы.
• Сіңу үрдісі ауыз қуысынан басталып,
асқазанда және ішек жолнда
• Қанмен барлық ағзаларға, тіндерге тарайды.
• Бүйректе, бауырда, өкпеде және ішекте мол
жинақталады.

28.

• Ағзада жеңіл ыдырайды, күрделі эфирлер
гидролизге түседі, күкірт атомы және
галогендерге ыдырайды.
• Метаболиттері уыттырақ болуы мүмкін.
• 50 % ағзадан нативті түрінде, 25 % тыныс
жолы арқылы, 30 % зәрмен шығарылады.
• 50 % бауырда метаболизденеді, зәрмен
шығады.

29. Оқшаулау

• Ағзадан және тіндерден полярлы емес
еріткіштермен, диэтил эфирі, гексан, гептан,
хлороформ сорындылау.
• Нысандар ұсақталынады,
қышқылдандырылады және полярлы емес
еріткіштермен сорындыланады.
• Сорындыдан еріткіш айдалынады,
буландрылады, қалдықпен анықтау, сапалық
реакциялар жүргізіледі. Хроматографиялық
әдістер тиімді.
• Қалдықты суда немесе органикалық
еріткіштерде ерітеді.

30.

Әдістеме:
• 50 г биоматериал ұсақталынады және 3 рет
ацетон-этанол-су = 1,5:1,5:1 қоспасымен
сорындыланады.
• Сорындылар біріктіріледі. рН=5
хлороформмен реэкстракция жүргізіледі.
Сорынды буландырылады.
• Зәрден: зәрді рН 5 дейін қышқылдайды.
хлороформмен немесе диэтил эфирімен
сорындыланады. Еріткішті буландырады.

31. Жұқа қабатты хроматография

• Қалдықты силикагель бетті пластинкаға
отырғызамыз.
• еріткіш гексан : ацетон (2:1) немесе бензол.
• Детекция: бром булары ( ФОП және
метаболиттері).
• FeCI3 и сульфосалицил қышқылымен
өңдегенде → фосфат-ионды қосылыстар
сары дақтар синий фон.

32.

Идентификация:
3 пластинка.
• детекция:
- 1- пластинка PdCI2 немесе AgNO3
бромфенол көгі - S- құрамды пестицидтер
(лимон қышқылымен өңдегенде лиловый түс
шығады),
- 2- – NaOH спиртті ерітіндісі, нитро-топты
пестицидтер – ашық сары дақтар.
- 3 – резорциннің сілтілі ерітіндісі – хлорофос
, дихлорофос (қызғылт).
дақтар аумағын – жартылай сандық
анықтауға қолданады.

33. Газ сұйықтық хроматография:

• Хроматограф бағанасына гександы
сорынды енгізіледі.
• Бағана температурасы 190 0С.
• Детектор термоионный (фосфор және
галоген атомдарына сезімтал).
• Куәгерлер ендіріліп, ұсталыну уақыттары
(көлемдері) салыстырылады.
• Сезімталдығы ЖҚХ жоғары.

34. Сандық анықтау

1) ГСХ;
2) Жартылай сандық анықтау
ацетилхолинэстераза және
холинэстеразы қоспасын алады+ по
каплям бромтимоловый синий. Если
холинэстераза не угнетена:

35.


1
O
H3C
H3C
N
H2
C
H2
C
O
H3C
ацетилхолин
хэ
H3C
H3C
H3C
синий
N
холин
C
H2
C
CH3

CH2OH + CH3COOH

желтый
изм-т ph
среды

36. Та

X%=100-
100-T
T1
Т
ФОҚ бар болса, бояу кешігіп шығады. Фоқ мөлшпері жоғары
болса, бояу шығуы баяу болады.
T-время измен. в контр. опыте
T1-в испытываемой пробе
степень угнетения ХЭ, Х>10%
наличие ФОС

37. Сілтілі ортадағы ацетонмен реакция


1
H3C O
O
NaOH
Cl
P
CH
H3C O
Cl
P
-PHCl
Cl
C
O
H3C O
Cl
OH
Cl
OH
C
C
H3C O
хлорофос
O
H3C O
NaOH
P
H3C O
O
C
H
H3C O
C
Cl
+
P
Cl
O
O
H3C O
OH
Cl
C
H
CH
Cl
дихлорацетальдегид

38.

• 1
O
1) H3C
C
O
CH3 +
C
H
O
Cl
NaOH
CH
H3C
C
Cl
C
H
C
H
CH
Cl
Cl
розовая окраска
оранжевая

39. С резорцином в щелочной среде


1
OH
O
NaOH
2)
O
C
+
H
OH
резорцин
OH
O
Cl
H
C
H2
C
CH
NaOH
Cl
OH
розовый
CHCl2

40. 2,4-динитрофенилгидразинмен реакция

• Хлороформды сорындыдан хлороформды
ұшырады, 2-3 мл тазартылған су және натрий
гидроксиді ерітіндісін қосады.
• 10 мин. кейін 0,1 % 2,4-динитрофенилгидразиннің
4 М хлорлы сутек қышқылындағы ерітіндісін
қосады.
• Су моншасында 1 сағат 40 0С температурада
қыздырады.
• Суыған сұйыққа 0,6 мл 4 М натрий гидроксиді
ерітіндісін және этанол қосады.
• хлорофос, дихлофос және ацетальдегид
болғанда көк немесе көкшіл-күлгін түсті
боялады.

41.


1
O
H
N
3) NO2
+
NH2
C
CHCl2
H t=40
H
NO2
2,4-динитрофенилгидразин
NaOH
H
N
NO2
N
C
H
CHCl2
NO2
O
N
N
N
C
H
NaO
NO2
синее или фиолетовое окр-е
образуется гидразон, который в спиртовом
растворе фиолетовый
CHCl2
C2H5OH

42.

• Метафос: уыттылығы1 топ.
• Тұрақтылығы 5 топ.
• Метаболиті – п-нитрофенол – уыттылығы
жоғары.
– п-нитрофенол: азо бояу, индофенол,
Шифф негізін түзеді, хлорлы темірмен (lll)
әрекеттеседі.

43.

H3CO
S
P
1
H3CO
O
NO2
H
гидролиз
H3CO
S
+
P
H3CO
NH
OH HO
Метафос
индофенол
азокраситель
основа
е
Шифф
с FeCl3
2) кипечение со щелочью
Na2S
Ph(CH3CO)2
3) ФЗК с n-аминофенолом
PhS + CH3CO
черный

44.

Карбофос: 1) Драген-ф р-вімен → ине
түріндегі қызыл-қоңыр кристаллдар
2) + HgCl2 → сары жұлдызшалар
• 3) + сульфанил қышқылыдиазо тұзы. →
қызғылт
• 4) р-в Марки → қызғылт
• 5) с Cu2+ + OH- + орг. еріткіш → комплекс
сары-қошқыл түс,
• Сандық анықтау. ФЭК (5 реакция).
• . по уыттылығы 3 топ , тұқрақтылығы 6 топ.
• ЖҚХ, ГСХ, холинэстераза белсенділігін
анықтау

45. Табиғи пиретроидтар және олардың синтетикалық аналогтары

• В группу СП входит около 20 соединений, многие
из которых применяются у нас в стране в сельском
хозяйстве, производстве и быту.
• СП применяют в виде: концентратов,
- эмульсий,
- аэрозолей,
- реже смачивающихся порошков, дустов.

46.

• Перметрин – 3-феноксибензил-3-(2,2дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (амбуш).
Представляет собой феноксибензиловый
эфир перметриновой кислоты.
Применяется главным образом для борьбы
с листогрызущими насекомыми, например,
гусеницами.

47.

• Дельтаметрин – α-циано-3феноксибензил-3-(2,2-дибромвинил)-2,2диметил- циклопропанкарбоксилат
• Циперметрин - α-циано-3феноксибензил-3-(2,2-дихлоровинил)2,2-диметил- циклопропанкарбоксилат
(цимбуш).

48.

• Прием внутрь вызывает:
- боль в эпигастрии, тошноту, рвоту,
головную боль, головокружение,
анорексию, усталость, стеснение в груди,
тахикардию, нарушение сознания.
- При тяжелых отравлениях возможны
судорожные припадки с потерей сознания.
- Данные о хронической токсичности
отсутствуют.

49.

• В 1994 г. у нас в стране освоено
препаративное производство таких
препаративных форм пиретроидов:
• пирвол и креопир (содержащих
перметрин),
• зоошампуней «Тузик» (содержит 2 %
циперметрина) и «Дружок» (содержит 2,5
% циперметрина),
• инсектицидных карандашей «Иней» (с
циперметрином) и «Заполярный» (с
дельтаметрином).

50. Физико-химические свойства СП

• Перметрин и циперметрин – жидкости,
дельтаметрин – кристаллическое
вещество.
• СП являются веществами нейтрального
характера, хорошо растворимы в
большинстве органических растворителей
(ацетон, гексан, бензол, хлороформ,
ацетонитрил) и плохо растворимы в воде.

51.

• Они устойчивы в кислых и нейтральных средах,
• будучи сложными эфирами, гидролизуются под
действием щелочей и сильных кислот с
образованием на первом этапе продуктов
деградации кислой и алкогольной части
молекулы, которые далее могут подвергаться
окислению, гидроксилированию и т.д. с
образованием альдегидов, фенолов, кислот – в
зависимости от структуры.

52.

«... по-настоящему
навредить себе
способны только мы
сами».
С. Джонсон
English     Русский Правила