ТЕМА 3: Діагностика конкурентного середовища
ЕТАПИ ДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
ЕТАПИ ДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИША ПІДПРИЄМСТВА
ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИША ПІДПРИЄМСТВА
ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИША ПІДПРИЄМСТВА
ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИША ПІДПРИЄМСТВА
ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
ПОКАЗНИКИ ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РИНКОВОЇ ЧАСТКИ ФІРМИ
ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
КОНКУРЕНТНА КАРТА РИНКУ
477.00K
Категория: ФинансыФинансы

Діагностика конкурентного середовища

1. ТЕМА 3: Діагностика конкурентного середовища

1. Методи оцінки стану та динаміки міжнародного
конкурентного середовища суб'єктів МЕВ
2. Основні показники оцінки конкурентного
середовища
3. Побудова конкурентої карти ринку

2. ЕТАПИ ДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Діагностика конкурентного середовища включає
наступні етапи:
Виявлення переліку фірм, що знаходяться на
релевантному зовнішньому ринку. Визначення прямих
конкурентів (стратегічної групи)
Збір вихідної інформації та приведення вартісних і
фінансових показників до порівнянного виду.
Визначення типу обраного ринку (ринок продавця,
ринок покупця) та розрахунок характеристик, що
відображають рівень впливу на підприємство
конкурентних сил.
Визначення ринкових часток фірми на кінець базисного і
на кінець аналізованого періодів.
Побудова таблиці ринкових часток фірм і розрахунок
середньої ринкової частки, що приходяться на одну
фірму

3. ЕТАПИ ДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

7. Розрахунок узагальнених характеристик інтенсивності
конкуренції та оцінка ступеня монополізації ринку.
8. Факторний аналіз динаміки ринкових часток конкурентів.
9. Вибір виду статистичного розподілу ринкових часток.
10.Формування груп фірм, що знаходяться на ринку і
розрахунок середньої ринкової частки, що приходиться на
групу.
11.Розрахунок темпу приросту ринкової частки кожної групи
фірм.
12.Побудова конкурентної карти ринку.
13.Виявлення типових стратегічних положень фірм на ринку.
14.Ситуаційний аналіз і прогнозування стратегії конкуренції
фірми на даному ринку.

4. ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИША ПІДПРИЄМСТВА

Конкурент
ні сили
Фактор
1.
1.1. Рівень
Проникненн вхідного
я нових
бар'єру
конкурентів
Стан фактору
- значна економія на масштабах збуту
- високий рівень фінансових
інвестицій
- консерватизм існуючої системи
постачання
- низький ступінь диференціації
продукції
- необхідність залучення постійних
покупців
1.2. Реакція - відсутність активної маркетингової
існуючих
політики
конкуренті - низька інноваційна активність
в
управлінського персоналу
підприємства
- слабке використання методів
ведення конкурентної боротьби
Середнє значення сили впливу проникнення нових конкурентів
(Інк )
Оцінка
фактору в
балах
1
х
2
3
х
х
х
х
х
х
х
1,75

5. ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИША ПІДПРИЄМСТВА

Конкурент
ні сили
Фактор
Оцінка
фактору в
балах
Стан фактору
1
2. Поява
товарівзамінників
2.1. Вплив
товарівзамінників
- перевагу отримує товар з нижчою
ціною
- тенденція до реалізації дешевших та
менш якісних товарів
х
- поява великої кількості товарівзамінників, отриманих в результаті
дублювання відомих товарів, марок,
товарних знаків фірмами Туреччини,
Китаю тощо
Середнє значення сили впливу товарів-замінників (Ітз )
3
х
х
- відсутність суттєвих розбіжностей в
асортименті основних конкурентів
2.2. Протизаконна
імітація
існуючих
виробів
2
х
2,75

6. ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИША ПІДПРИЄМСТВА

Конкурент
ні сили
Фактор
Стан фактору
Оцінка
фактору в
балах
1
3.Конкурент 3.1. Вплив
на сила
покупців
покупців
на
кон’юнкту
рні позиції
підприємст
ва
- високий ступінь організації
споживачів;
- великі можливості покупців у виборі
товарів-аналогів;
- високий ступінь стандартизації
продукції;
- висока мінливість смаків і
вподобань споживачів по відношенню
до товарів підприємства
3.2.Торгі- зростання рівня інформованості
вельна
покупців про товари
сила
- виска цінова еластичність товару
споживачів
(bargaining
power)
Середнє значення сили впливу покупців (Іпок )
2
3
х
х
х
х
х
х
2,00

7. ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИША ПІДПРИЄМСТВА

Конкурент
ні сили
4.Конкурент
на сила
постачальни
ків
Фактор
4.1. Вплив
постачальників на
конкурентн
у позицію
підприємст
ва
Стан фактору
- необмежені можливості
підприємства у виборі постачальника
Оцінка
фактору в
балах
1
х
- тенденція до скорочення тривалості
господарських зв'язків
- низька вартість переходу до іншого
постачальника
4.2.
- відсутність власних оборотних
Обмеження коштів
ресурсного - нестача складських приміщень
потенціалу
підприємст
ва
Середнє значення сили впливу постачальників (Іпост )
2
3
х
х
х
х
1,60

8. ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Показник
Позначення
Зміст
Визначається трьома агрегованими факторами Uтр,
Uр, Uд, що характеризують динаміку росту ринку,
рентабельність ринку і розподіл ринкових часток
конкурентів
Інтенсивність
конкуренції

Інтенсивність
конкуренції за
динамікою ринку
Uтр
Характеризує можливості росту фірми без зіткнення
з інтересами конкурентів
Інтенсивність
конкуренції за
рентабельністю
ринку

Характеризує співвідношення попиту та пропозиції
на ринку. Чим вище рентабельність ринку, тим
більше попит перевищує пропозиція і вплив
конкурентів слабкіше
Інтенсивність
конкуренції за
дисперсією
ринкових часток

Характеризує силу впливу з боку конкурентів, що
розташовують рівною ринковою часткою і ймовірно
аналогічною стратегією

9. ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Показник
Позначення
Рентабельність ринку
Rm
Динаміка ринку
Tm
Обсяг ринку
Vm
Зміст
Визначається як відношення сукупного
прибутку фірми до її сукупного потенціалу
Характеризує річний темп зростання обсягу
ринку у порівнянних цінах
Визначається сукупним обсягом реалізації
всіх фірм, що присутні на аналізованому
ринку
Обсяг реалізації фірми, яка працює на
релевантному ринку
Сукупний обсяг реалізації фірм-конкурентів
на релевантному ринку
Кількість фірм, що працюють на
релевантному ринку
Обсяг реалізації фірми
Vb
Обсяг реалізації
конкурентів фірми
Vc
Кількість фірм
N
Кількість фірм із
слабкою конкурентною
позицією
Кількість фірм із
сильною конкурентною
позицією
N1
Кількість фірм, з ринковою часткою, менше
середньої
N2
Кількість фірм, з ринковою часткою, більше
середньої

10. ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Показник
Позн.
Зміст
Ринкова частка
фірми
S
Визначається як відношення обсягу реалізації
даної фірми на релевантному ринку до обсягу
ринку
Середньоарифметична частка
ринку
Максимальна та
мінімальна
ринкова частка
фірми
Sm
Характеризує середню частку ринку, що припадає
на одну фірму на релевантному ринку
Smax,
Smin
Характеризує відповідно найбільшу і найменшу
ринкову частку фірми на релевантному ринку в
аналізованому періоді
Ts
Визначається зміною ринкової частки фірми в
аналізованому періоді стосовно ринкової частки в
базовому періоді. Негативні значення свідчать про
зменшення ринкової частки, позитивні - про її
приріст
Максимальний та
мінімальний темп
приросту частки
Tmax,
Tmin
Характеризує відповідно найбільший і
найменший приріст ринкової частки фірми
Середньоквадрати
чне відхилення
ринкових часток
s1, s2, st
Середньоквадратичне відхилення ринкових
часток ринкової частки для фірм зі слабкими
позиціями, сильними позиціями та дисперсія
темпів приросту ринкових часток фірм
Темп приросту
ринкової частки
фірми

11. ПОКАЗНИКИ ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Показники
Формула
розрахунку
Примітка
1. Характер розподілу
ринкових часток
ОРі – обсяг реалізації
продукції і-го
підприємства;
- чотирьохчастковий
OP
1 OP 2 ... OP n
n – кількість
CR
n
коефіцієнт концентрації (CRn)
підприємств;
OP
ОР – загальний обсяг
- індекс Херфиндала2
продажу на ринку;
In Д і
Хершмана (In)
Ді – частка і-го
підприємства в
1
- індекс Розенблюта (Ir)
Ir
загальному обсязі
2 (i * Д i ) 1
продажу на ринку;
і – ранг підприємства в
- інтенсивність конкуренції,
1
2 залежності від його
розрахована на основі оцінки
Д
Д
i
ср
частки на ринку;
n
ступеня схожості часток
U Д 1
Дср – середнє значення
конкурентів (UД)
Д ср
Ді.
П – прибуток,
2. Показник інтенсивності
П
отриманий
Up 1
конкуренції з врахуванням
підприємствами на
Ор
рентабельності ринку (UР)
даному ринку.
ТР – річний темп
140 Т Р
3. Темп зростання місткості
зростання обсягу
U ТР
ринку (UТР)
продажу на ринку.
70
4. Узагальнений показник
інтенсивності конкуренції
U K 3 U Д U ТР U Р
(Uк)

12. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РИНКОВОЇ ЧАСТКИ ФІРМИ

Sb 0,5 S Vb (Vb Vc ) Vb (Vb Vc ) ,
Sc 0,5 S V b (V b Vc ) Vb (Vb Vc )
де
Sb - зміна ринкової частки фірми за рахунок власного обсягу реалізації
Sc - зміна ринкової частки фірми за рахунок зміни сукупного обсягу
реалізації всіх конкурентів

13. ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Показник
Ринкова частка фірми на початок
аналізованого періоду (або на кінець
базового)
Розрахунок
V
b
S
Vm
Середня ринкова частка фірми на
релевантному ринку
V
b
S
V m
1
Sm
N
Середня ринкова частка фірм із слабкою
конкурентною позицією
1
Si ,
S m1
N1
Ринкова частка фірми на кінець
аналізованого періоду
Середня ринкова частка фірм з сильною
конкурентною позицією
де _ i 1...N1
1
Si ,
Sm2
N2
де _ i 1...N 2

14. ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Показник
Середньоквадратичне відхилення ринкових
часток фірм із слабкою конкурентною
позицією
Середньоквадратичне відхилення ринкових
часток фірм із сильною конкурентною
позицією
Розрахунок
N1
1
( S i S m1)
1
N1
N2
2
2
(
)
Si Sm2
1
N2
Темп приросту ринкової частки
фірми
S S
Ts
S
Темп приросту ринку (сукупного обсягу
реалізації)
m
V
1
Ts
Vm
Середньоквадратичне відхилення темпів
приросту ринкових часток фірм
2
(T s T t )
t
N
2

15. КОНКУРЕНТНА КАРТА РИНКУ

Класифікація
за темпом
зростання
ринкової
частки
І. Швидке
покращення
конкурентної
позиції
Класифікація за розміром ринкової частки
І. Лідер
ІІ. Сильна
конкурентна
позиція
Smax > S >Sm +3s2 Sm+3s 2> S >Sm
1
5
Tmax > Ts >Tt +3st Tmax > Ts >Tt+3st
ІІІ. Слабка
конкурентна
позиція
Sm> S > Sm - 3s1
9
ІV. Аутсайдер
Sm-3s1> S > Smin
13
Tmax > Ts > Tt+3st Tmax > Ts >Tt+3st
ІІ. Покращення
Smax > S >S m+3s2 Sm+3s 2 > S > Sm
конкурентної
позиції
2
6
Sm > S > Sm - 3s1
Tt + 3s t > Ts >Tt
Tt + 3st > Ts > Tt
Tt+3st > Ts >Tt
Sm > S > Sm - 3s1
Sm- 3s1 > S > Smin
Tt + 3s t > Ts > Tt
ІІІ. Погіршення
Smax > S >Sm+3s2 Sm+3s2 > S > Sm
конкурентної
позиції
3
7
ІV. Погіршення
конкурентної
позиції
10
11
Sm-3s1 > S > Smin
14
15
Tt > Ts > Tt - 3s t
Tt > Ts > Tt - 3st
Tt > Ts > Tt-3st
Tt > Ts > Tt - 3st
Smax > S> Sm+3s2
Sm+3s2 > S > Sm
Sm > S > Sm - 3s1
Sm-3s1 > S > Smin
4
Tt -3st > Ts > Tmin
8
12
Tt-3s t > Ts > Tmin Tt-3st > Ts > Tmin
16
Tt-3st > Ts > Tmin
English     Русский Правила