1. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА РОЛЬ ЦІНИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
2. ВИДИ ЦІН НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНОГО ПОПИТУ
3. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
4. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ЦІН НА ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ. ФАКТОРИ ВІДХИЛЕННЯ РИНКОВИХ ЦІН ВІД РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ Т
5. СТРУКТУРА ЦІНИ НА ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНОГО ПОПИТУ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ТУРИ І ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ
ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ТУРИЗМІ
МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ
6. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА МЕТОДИКА КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ПІДРОЗДІЛІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
ТОРГОВЕЛЬНІ НАДБАВКИ І НАЦІНКИ У ПІДРОЗДІЛАХ ТОРГІВЛІ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
7. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ПОСЛУГИ РОЗМІЩЕННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
8. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ
2.27M
Категории: ЭкономикаЭкономика ФинансыФинансы

Ціна туристського продукту та ціноутворення на окремі види туристичних послуг

1.

ТЕМА 3.5. ЦІНА ТУРИСТСЬКОГО ПРОДУКТУ ТА
ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ОКРЕМІ ВИДИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
План лекції
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Економічна природа та роль ціни туристичних послуг.
Види цін на товари і послуги туристичного попиту.
Основи державного регулювання цін на послуги підприємств
туристичної індустрії.
Механізм формування ринкових цін на послуги підприємств
туристичної індустрії. Фактори відхилення ринкових цін від
ринкової вартості товарів і послуг туристичного попиту на
національному та міжнародному туристичному ринку.
Структура ціни на послуги туристичного попиту. Особливості
формування цін на тури і туристичні послуги.
Особливості формування та методика калькулювання цін на
продукцію підрозділів ресторанного господарства.
Особливості формування цін на послуги розміщення на
підприємствах готельного бізнесу.
Цінова політика підприємств туристичної індустрії на
національному та міжнародному туристичному ринку.

2. 1. ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА РОЛЬ ЦІНИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Ціна – це економічна категорія, що становить грошове вираження
вартості послуги чи товару
Підходи до оцінки вартості послуг
Маржиналістськ
а школа
Вартість послуги (товару)
визначається її граничною
корисністю для особи
Марксистська
школа
Визначається величиною
суспільно корисної праці

3.

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТА РОЛЬ ЦІНИ
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Теорія трьох чинників (Ж.Б.Сєй, Ф.Бастіа) - трактування
формування вартості в процесі виробництва як результату
витрат трьох чинників: праці, капіталу та землі.
Неокласична теорія (А.Маршал, Дж.Кейнс). Поєднали теорію
класичної економічної теорії про визначальну роль витрат
виробництва з теоріями граничної корисності, попиту і
пропозиції у формуванні цін.
Теорія М.І.Туган-Барановського - перегляд трудової теорії
вартості. Довів, що теорія граничної корисності і трудова
теорія вартості не є взаємовиключними, а навпаки,
доповнюють і підтверджують одна одну. Їм сформульовано
закон, відповідно до якого граничні корисності вільно
відтворених благ пропорційні їх трудовим вартостям.

4.

Функції ціни
Облікова
Збалансування
попиту та
пропозиції
Стимулююча
Як засобу
раціонального
розміщення
капіталу
Розподільча
Рівень цін на туристичні послуги повинен забезпечити
Покриття витрат на виробництво і реалізацію послуг
Одержання запланованого прибутку
Досягнення оптимального рівня рентабельності послуг
Створення економічних передумов для підвищення якості
послуг
Створення умов для оновлення асортименту послуг

5.

ФУНКЦІЇ ЦІНИ
Облікова функція означає, що ціна є засобом обліку вартості продукції. Це дає
змогу визначити затрати живої та уречевленої праці, економічну ефективність
виробництва, оптимальне співвідношення між нагромадженням і споживанням,
вплинути
на
формування
певних
пропорцій
між
галузями.
Розподільча функція полягає в тому, що внаслідок відхилення ціни від вартості,
особливо коли ціни перебувають під впливом попиту і пропозиції, можливий
перерозподіл вартості продукції між галузями, регіонами, підприємствами. Цей
розподіл може бути регульованим або встановлюватися стихійно.
Стимулююча функція зумовлена особливостями ринкової економіки. Оскільки на
однорідну продукцію зазвичай встановлюється єдина ціна, то доход
товаровиробника залежатиме від витрат виробництва і обсягу випуску продукції.
Прагнення збільшити доход змушує товаровиробника, з одного боку,
здешевлювати свою продукцію, а з другого — розширювати обсяги випуску
продукції. Ціна є стимулом удосконалення техніки, технології та організації
виробництва.

6.

ФУНКЦІЇ ЦІНИ
Функція збалансованості попиту та пропозиції. За допомогою
цін здійснюється взаємозв’язок між виробництвом і
споживанням, пропозицією та попитом. Суть цієї функції
полягає в тому, що зміна ціни викликає, з одного богу, зміну
споживання, а з іншого – зміну обсягів виробництва певного
товару (послуги).
Функція ціни як засобу раціонального розміщення капіталу.
Сутність даної функції полягає у перерозподілі капіталу між
різними сферами економіки, різними видами виробництв,
що зумовлюється можливістю отримання більш високої
норми прибутку.

7.

Ринкова ціна туристичного продукту – це грошове
вираження його ринкової вартості, яка відхиляється від
вартості під впливом ринкових факторів
Ринкова ціна
Ціна попиту
Мінімальна ціна
(визначається витратами
виробництва та реалізації
товарів і послуг)
Ціна пропозиції
Встановлення
ринкової ціни
Максимальна ціна
(визначається рівнем
попиту споживачів на
товари і послуги)
Ціна ринкової рівноваги – це ціна, що врівноважує попит і
пропозицію на ринку і встановлюється за їх повної відповідності.

8. 2. ВИДИ ЦІН НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНОГО ПОПИТУ

Ціни на товари і послуги туристичного попиту
Залежно від вираження
економічних інтересів певної
частини учасників ринку
За регіональною
ознакою
Ціна пропозиції
Ціна місцевого ринку
Монопольна
Ціна попиту
Ціна внутрішнього ринку
Конкурентна
Ринкова ціна (ціна
ринкової рівноваги)
Ціна країн ближнього
зарубіжжя
Демпінгова
Ціна світового ринку
Залежно від ланок
просування послуг від
виробника до споживача
За ступенем монополізації
ринку
За ступенем
обгрунтованості
Базисна ціна
Довідкова ціна
Оптова ціна
Прейскурантна ціна
Роздрібна ціна
Фактична ціна угоди
Ціна споживання

9.

За ступенем монополізації
ринку
За періодом дії
За періодом оцінки
Монопольна
Постійна
Конкурентна
Тимчасова
Фактична
Порівнювальна
Демпінгова
Сезонна
За характером
регулювання цін
Вільні
За умовами поставки товарів
туристичного попиту
Регульовані
СІФ
Граничні
Фіксовані
Індикативні
ФОБ
Інші

10. 3. ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Система
ринкової
саморегуляції
Системи
регулювання
ринку
Система
державного
регулювання

11.

Методи проведення державної політики в галузі
ціноутворення
Економічні
За допомогою економічних важелів
(податки, прийняття відповідної
законодавчої бази тощо)
Адміністративні
Встановлення фіксованих і регульованих цін
та контроль за ними, надання дотацій,
компенсацій, антимонопольні заходи та ін.
Форми державного регулювання цін на послуги підприємств туристичної
індустрії та їх підрозділів
Фіксування цін
Граничне обмеження цін
Субсидування
Встановлення фіксованих (твердих) цін
Встановлення:
граничного рівня цін;
граничних коефіцієнтів зростання цін;
граничного рівня рентабельності;
граничного рівня торговельних надбавок (для
торгових підрозділів);
акцизного збору на високорентабельні і
Встановлення:
монопольні товари
дотацій до цін виробників;
пільгового оподаткування;
субсидій

12.

Державн
а цінова
політика
обумовл
ює
Оптово-відпускні
ціни
на
деякі
види
сільськогосподарської сировини і продовольчих товарів
Тарифи на енергетичні ресурси, воду, послуги зв’язку та
ін.
Встановлення
граничних
розмірів
торговельних
надбавок, які затверджують міські державні адміністрації
Рівень націнок на продукцію "закритих" підприємств
(шкільних, студентських, робочих їдалень)

13. 4. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ЦІН НА ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ. ФАКТОРИ ВІДХИЛЕННЯ РИНКОВИХ ЦІН ВІД РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ Т

4. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ЦІН НА ПОСЛУГИ
ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ. ФАКТОРИ ВІДХИЛЕННЯ
РИНКОВИХ ЦІН ВІД РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
ТУРИСТИЧНОГО ПОПИТУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА
МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ
Ціноутворення – це процес формування цін на туристичні та готельні
послуги
Об’єктивною основою процесу ціноутворення є вартість, яка
становить грошове вираження ціни послуги.
Індивідуальна вартість виробництва – поняття, покладене в
основу ринкової вартості виробництва, що склалася на
конкретному підприємстві на певний час.

14.

ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ
Ціноутворення в сфері туризму — це спосіб формування цін на туристичні послуги, які
обумовлені ціновою політикою компанії. Крім того, доцільно зважати на те, що
завданням цінової політики є формування такої ціни, яка приверне увагу найбільшої
кількості споживачів.
Важливу роль у розробці політики цін туристичного підприємства відіграють зовнішні
та внутрішні фактори його розвитку.
До зовнішніх факторів слід віднести:

співвідношення попиту та пропозиції на туристичному ринку;

рівень і динаміку конкуруючих цін;

державне регулювання як економіки в цілому, так і сфери туризму зокрема;

політичну ситуацію;

платоспроможність споживачів, їх інтереси, звички та смаки.
Ці фактори безпосередньо впливають на вартість туристичних послуг і, фактично,
виступають складовими її ціни.

15.

ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ
Внутрішні фактори розвитку здійснюють опосередкований вплив на цінову
політику. До них можна віднести:

максимізацію поточного прибутку від формування і реалізації
турпродукту;

утримання позицій на ринку;

досягнення лідерства в якості турпродуктів;

завоювання і підтримку лідерства на ринку туристичних послуг;

прагнення туристичної організації до збільшення темпів росту
формування та реалізації, навіть за рахунок зниження доходів:

бажання підтримати свій імідж;

зацікавленість туроператора і турагента в збільшенні своєї частки на
ринку туристичних послуг;

прагнення уникнути банкрутства.

16.

ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ
Слід відмітити, що перераховані фактори визначають стратегію
розвитку підприємства, тим самим впливаючи на вибір цінової
політики.
Так, якщо туристична компанія ставить на меті зростання своєї
частки на ринку, їй доцільно використовувати політику зниження
вартості послуг, що пропонуються, для підвищення кількості
потенційних споживачів.
У разі намагання досягти лідерства в якості туристичних
продуктів, підприємство може здійснювати політику підвищення
цін за рахунок покращення якості турпродукту

17.

ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ
Ціноутворення в сфері туризму має характерні особливості. Їх
характерними рисами є наступні:

Висока еластичність цін у різних сегментах туристичного ринку.
Рівень цін значною мірою залежить від цільового спрямування
діяльності компанії на певний сегмент потенційних туристів. Так, якщо
компанія пропонує туристичні маршрути в унікальні місця або
спрямовує свою діяльність на обслуговування VIP-туристів, то ціна може
бути встановлена на достатньо високому рівні. У випадку орієнтації
підприємства на наданні послуг дитячим або студентським групам,
туристичний продукт буде користуватися попитом, переважно, за умови
його невисокої вартості.

Розрив у часі між моментами встановлення ціни і купівліпродажу туристичного продукту. В цьому аспекті компанії повинні
зважати на мінливість туристичного ринку. Швидка зміна попиту може
призвести до втрати привабливості туристичної послуги через надмірну
ціну, яка не відповідатиме ринковій ситуації на момент придбання
путівки.

18.

ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Нездатність туристичних послуг до збереження. Зважаючи на це,
роздрібні торговці (турагенти) знаходяться у більш вигідному становищі ніж
туроператори, тобто виробники туристичного продукту, оскільки не розділяють
ризику, пов’язаного з утворенням нереалізованих запасів. Тому, компаніям, які
займаються безпосередньою розробкою і формуванням туристичних пакетів,
доцільно ретельно вивчати ринковий попит з метою зниження вірогідності
утворення нереалізованих путівок.

Високий ступінь впливу конкурентів. На однакові туристичні послуги діють
два рівні цін — внутрішні і зовнішньо-торговельні, наприклад тарифи на
транспорт, готельні послуги, обслуговування туристів. Тому, з урахуванням
міжнародних вимог, ціни для іноземних туристів повинні бути встановлені на
більш високому рівні, ніж для вітчизняних.

Сезонна диференціація цін і тарифів. Організації, які здійснюють свою
діяльність в сфері туристичного бізнесу, значною мірою залежать від сезонності
попиту на туристичні послуги. Тому компаніям доцільно орієнтуватися на
надання широкого спектру послуг, які будуть користуватися попитом протягом
всього року.

19.

ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Значна вартість операції з туристичними послугами. Для стійкості попиту на
послуги ціна не повинна викликати у покупців негативних емоцій, тобто рівень цін
має розглядатися споживачами як цілком допустимий. Тому, доцільно встановлювати
ціну на визначений пакет послуг, наданий туристичною організацією таким чином,
щоб вона була нижчою за витрати самостійно подорожуючого туриста на
аналогічний пакет.

Високий рівень орієнтації на психологічні особливості споживача.. Йдеться,
насамперед, про те, що деякі споживачі придбають більш дорогий туристичний
продукт, оскільки його якість, на їх думку, гарантується високою ціною. Зважаючи на
це, туристичні компанії можуть використовувати стратегію цінових маніпуляцій, тобто
вдаватися до невеликого збільшення ціни на запропонований продукт з метою
підвищення його цінності у сприйнятті споживача.

20.

ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Ціни на турпродукт необхідно орієнтувати не на середнього
споживача, а на певні типові групи. Типологію споживання варто розглядати
як основу підвищення ефективності комерційної діяльності туристичної
організації. Так, потенційні туристи можуть бути розділені на певні цільові
групи за такими критеріями як вік, рівень доходів, мета подорожі та ін.

Ціна однієї туристичної путівки залежить від виду туру (груповий чи
індивідуальний). Чим більше чисельність групи, тим нижче вартість туру в
розрахунку на одну людину. Ціна туру на одну людину залежить від кількості
туроднів: чим триваліший тур, тим дорожче він буде коштувати за інших
рівних умов.

21.

Система
ціноутворення
Ринкова
Централізована
На базі взаємодії попиту та
пропозиції
Державне встановлення та
регулювання цін
Застосовується до всіх
товарів та послуг
Застосовується до об’єктів природних монополій,
засобів громадського транспорту, деяких товарів
першої потреби тощо
Принципи формування цін попиту та пропозиції на туристичні послуги
Ціна пропозиції
Ціна попиту
Не може бути нижчою за собівартість послуги
Залежить від рівня реальних доходів покупців
Впливає на обсяг у прямій залежності, але до
певної межі
Є обернено пропорційною до обсягу попиту
Залежить від стадії життєвого циклу послуги
Залежить від стадії життєвого циклу послуги
Залежить від темпів інфляції
Залежить від кількості покупців на ринку
Залежить від кількості продавців на ринку
Диференційована для різних сегментів ринку (груп
споживачів)
Формується під впливом цін конкурентів
Залежить від зміни цін на інші послуги туристичного
попиту

22.

Підходи до ринкового
ціноутворення
Встановлення
індивідуальних цін
Встановлення єдиних цін
Класифікація факторів впливу на ринкові ціни
Ознака
Групи факторів
Залежно від характеру впливу
-
Стратегічні
Тактичні
Фактори, які впливають на
формування ринкових цін
-
Зовнішні (конкуренція, економічна ситуація в країні, еластичність
попиту, державне регулювання цін і т.д.)
Внутрішні (якість, асортимент, нові технології, цінова політика,
собівартість тощо)
Залежно від можливості
управління з боку
підприємства
За напрямом впливу
-
Контрольовані
Неконтрольовані
Які впливають на підвищення цін (випередження попиту над
пропозицією; унікальні якості послуги; підвищення доходів
споживачів; підвищення собівартості; монопольне становище на
ринку, фактор інфляції)
Що впливають на зниження цін (збільшення обсягів надання послуг;
зниження собівартості послуг; розвиток конкуренції; урядові
заходи, цінова політика)

23.

5. СТРУКТУРА ЦІНИ НА ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНОГО ПОПИТУ.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ТУРИ І ТУРИСТИЧНІ
ПОСЛУГИ
Ціна на туристичні продукти (послуги) має дві межі: нижню і верхню. Нижня собівартість туристичних продуктів (послуг), а верхня визначається попитом на
турпродукт (послугу). Отже, ціна на турпродукт (або послугу) визначається його
вартістю і попитом на нього. Крім того, на ціну турпродукту (послуги) впливає низка
чинників: клас обслуговування, вид транспорту, форма обслуговування, кон'юнктура
туристичного ринку, сезонність реалізації турпродуктів і надання туристичних послуг,
ефективність реклами та ін.
Ціна туристичних продуктів (послуг) включає такі взаємопов'язані елементи:
1) собівартість туристичного продукту або послуги;
2) прибуток туристичної організації;
3) комісійна винагорода на користь посередника;
4) ПДВ.
Співвідношення окремих елементів ціни, виражене у відсотках, є структурою
ціни, яка дає змогу аналізувати значущість елементів ціни та їх рівень.

24.

5. СТРУКТУРА ЦІНИ НА ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНОГО ПОПИТУ.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ТУРИ І ТУРИСТИЧНІ
ПОСЛУГИ
Основу ціни туристичних продуктів (послуг) становить собівартість яка
характеризує поточні витрати туристичної організації на виробництво і
реалізацію продуктів (послуг). її розмір багато чому визначає рівень ціни,
оскільки частка витрат у ціні, як правило, сягає 50-75%.
Прибуток повинен бути достатнім, для того, щоб спонукати підприємця до
організації турбізнесу і забезпечити плановий розвиток туристичної організації.
Діапазон прибутку в турбізнесі, за різними оцінками, складає 6-30%.
Комісія посередницьких організацій забезпечує відшкодування витрат,
пов'язаних з просуванням туристичних продуктів і послуг від виробників до
споживачів. Діапазон комісії в туристичній галузі достатньо широкий: 5-14%.
Податок на додану вартість (ПДВ) обчислюється за ставкою 20%, яка відображає
його частку у складі ціни. Наявність або відсутність пільг стосовно цього податку у
туристичних організацій зумовлює частку ПДВ в ціні туристичних продуктів
(послуг).

25. 5. СТРУКТУРА ЦІНИ НА ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНОГО ПОПИТУ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ТУРИ І ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ

Склад ціни туристичного продукту
Прямі
витрати
Непрямі
цінові
податки на
окремі
послуги
Умовнопостійні
витрати на
розробку та
реалізацію
турпродукту
Ціна "нетто"
Виробнича собівартість туру
Ціна "брутто" (пропозиції туру)
Прибуток
туроперато
ра
Комісійна
винагорода
турагентства
Маржинальний дохід
Знижки
споживачам
ПДВ із
доходу
від
реалізації
туру

26. ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ТУРИЗМІ

1
Туристичний продукт у більшості випадків становить пакет послуг, розрахований на
групу, в яку входять як туристи, так і супроводжуючі особи
2
Ціна на конкретні види послуг туризму (екскурсії, фотопослуги тощо) може не
входити до вартості туристичного пакету, а оплачуватись окремо
3
Ціна туру залежить від кількості туроднів
4
Ціна туру на одного туриста залежить від виду туру: індивідуальний чи груповий
5
При груповому турі ціна туру на одного туриста залежить від кількості людей у групі
6
Ціна туру залежить від вікового складу туристів
Особливості ціноутворення на туристські продукти
Послуги туризму становлять кінцевий продукт, тому ціни на турпослуги – це
роздрібні ціни
При встановленні цін слід враховувати психологічний фактор – ціна не повинна
викликати у покупців негативних емоцій
Попит на послуги туризму має виражений сезонний характер
Ціна повинна враховувати вартість рекреаційних ресурсів, які не мають
безпосередньої товарної форми
На одні й ті самі туристичні продукти можуть діяти два рівні цін – внутрішні і
зовнішні

27. МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ

Алгоритм розрахунку ціни Ц туристичного пакета на одного туриста
де В – вартість послуг , що входять до турпакета;
Нп – непрямі податки на окремі види послуг, що входять до турпакета;
Вп – умовно-постійні витрати туроператора;
П – прибуток підприємства від реалізації турпакета;
К – комісійна винагорода турагенту;
Вс – вартість послуг осіб, які супроводжують групу;
З(Н) – комерційні знижки та надбавки;
Чт – кількість туристів у групі.

28.

РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ТУРУ НА ОДНУ ЛЮДИНУ
Витрати
Терміни і варіанти розміщення
26 червня - 15 липня 1 вересня 30 вересня
25 квітня - 25 червня
16 липня - 31 серпня
DBL
SGL
DBL +
+ ЕХВ
DBL
SGL
DBL +
+ ЕХВ
DBL
SGL
DBL + +
ЕХВ
Авіаквитки
160
160
160
160
160
160
160
160
160
Страховка
9
9
9
9
9
9
9
Трансферт
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Проживання, харчування
270
350
222
330
430
267
450
600
357
Оглядова екскурсія по Анталії
20
20
20
20
20
20
20
20
20 ..
Екскурсія на яхті з Кемера (включений обід)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Разом
499
579
451
559
659
496
679
829
586
Витрати на керівника груп (без пільг на
проживання - з пільгою)
49-25
49-25
49-25
54-25
54-25
54-25
65-25
65-25
65-25
Комісія турфірмам
35
35
35
35
35 .
35
35
35
35
Собівартість туру (без пільг на проживання
керівника групи - з пільгою)
583- 559
663639
535-511
648-619
748719
585- 556
779-739
929889
686-646
9
.
9
Екскурсії:

29. 6. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА МЕТОДИКА КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ПІДРОЗДІЛІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Склад ціни продукції ресторанного господарства
Вартість
набору
сировини
продукції
Націнка (надбавка) ресторанного господарства
Витрати ПРГ
виробництва
продукції
організації
споживання
обертання
(обігу)
Прибуток
Собівартість продукції
Ціна підприємства
Роздрібна ціна продукції ресторанного господарства
П
Д
В

30.

6. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА МЕТОДИКА
КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ПІДРОЗДІЛІВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
До витрат виробництва належать:

заробітна плата працівників кухні, витрати на паливо, електроенергію для
виробничих потреб, амортизація основних фондів, зношення спецодягу та
малоцінних предметів, частина загальних витрат (заробітна плата
адміністративно-управлінського
персоналу,
відрахування
на
соціальне
страхування, витрати на поточний ремонт будівель і споруд, утримання складів та
ін.).
До витрат ( обертання) обігу належать:

заробітна плата працівників, які здійснюють відпуск продукції, витрати на
транспортування та зберігання товарів, що не піддаються кулінарній обробці,
витрати на утримання торговельних приміщень, спрацювання торговельного
обладнання й інвентаря та ін.
До витрат організації споживання належать:

заробітна плата працівників, які зайняті безпосередньо процесом
обслуговування, зношення столової білизни та інвентаря, витрати на столовий
посуд і прибори та ін.

31.

6. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА МЕТОДИКА
КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ПІДРОЗДІЛІВ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Торговельна надбавка надається підприємствам ресторанного
господарства та торгівлі для відшкодування витрат обігу (витрати
на перевезення, зберігання, досортування та ін.) й отримання
прибутку. Торговельна надбавка встановлюється у відсотках до
вільної відпускної ціни промислового та сільськогосподарського
підприємства, граничний розмір торговельної надбавки сьогодні
становить 55 відсотків. Однак, на підприємствах ресторанного
господарства, що виконують не тільки торговельні, але й виробничі
функції, торговельні надбавки недостатні для відшкодування
виробничих витрат і витрат на обслуговування споживачів. Тому, на
продукцію ресторанного господарства здійснюється націнка до
роздрібної ціни. Таким чином, кінцева ціна кулінарної продукції
зростає на величину націнки.

32. ТОРГОВЕЛЬНІ НАДБАВКИ І НАЦІНКИ У ПІДРОЗДІЛАХ ТОРГІВЛІ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Розрахунок ціни роздрібної
торгівлі
де Цт – ціна роздрібної
торгівлі;
ВЦП – відпускна ціна
промисловості;
ТН – торговельна надбавка,
%
Розрахунок ціни ресторанного
господарства
де Цр.г – ціна ресторанного
господарства;
Н – націнка, %.

33. 7. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ПОСЛУГИ РОЗМІЩЕННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Склад ціни послуги проживання
Собівартість
Прибуток
ПДВ
Ціна послуги
Надбавки (знижки)

34.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОЇ СОБІВАРТОСТІ ОДИНИЦІ
ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
Повна собівартість = Експлуатаційна собівартість + Адміністративні витрати, витрати на збут
та інші загальні господарські витрати
До експлуатаційної собівартості послуг розміщення включають прямі та загальні експлуатаційні
витрати готелю.
До прямих експлуатаційних витрат відносять:
• витрати на оплату праці працівників служби прийому та обслуговування з відрахуваннями на
соціальні заходи;
• амортизаційні відрахування на основні засоби підприємства готельного господарства;
• комунальні витрати, які, в свою чергу, поділяються за такими
статтями витрат:
опалення приміщень;
·
водопостачання;
·
каналізація;
·
електроенергія;
·
прання та прасування білизни;
·
абонентська плата за телефон та радіо;
·
поточний ремонт номерного фонду.
При розподілі загальних експлуатаційних, адміністративних витрат, на збут та інших загальних
господарських витрат між підрозділами
готельного комплексу необхідно враховувати
особливості і формування кожного виду витрат. Наприклад, при визначенні собівартості послуг
розміщення витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу розподіляються
пропорційно до прямих витрат на оплату праці обслуговуючого персоналу.

35.

Структура витрат готелів:
Найменування витрат
·
Прямі експлуатаційні витрати:
·
заробітна плата обслуговуючого персоналу;
·
соціальні відрахування (з прямої заробітної плати);
·
амортизація номерного фонду;
·
поточний ремонт номерного фонду;
·
витрати на утримання приміщень номерного фонду, в т. ч.:
·
опалення приміщень номерного фонду;
·
витрати на водопостачання та каналізацію;
·
витрати на електроенергію;
·
витрати на прання та прасування білизни;
·
інші матеріальні витрати (в т. ч. на придбання предметів
індивідуального користування клієнтів);
·
витрати на утримання телефонів, радіо, годинників.

36.

СТРУКТУРА ВИТРАТ ГОТЕЛІВ
Загальні експлуатаційні витрати, в т. ч.:
·
витрати на утримання загальних приміщень готелю та прилеглої території;
·
амортизаційні відрахування;
·
витрати на протипожежні заходи;
·
знос малоцінного інвентарю;
·
витрати на охорону праці та техніку безпеки;
·
витрати на підвищення професійної кваліфікації кадрів готелю;
·
інші загальні експлуатаційні витрати.
Адміністративні витрати, витрати на збут та інші загальні господарські витрати:
на оплату праці працівників апарату управління з відрахуваннями на соціальні заходи,
витрати на маркетинг, в т. ч. на рекламу, представницькі витрати по збуту послуг,
витрати на відрядження, витрати на утримання адміністративних приміщень, на
підготовку управлінських кадрів тощо.
Усього витрат (повна собівартість)

37. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Метод
Розрахунок вартості
проживання за
прогнозними показниками
готелю
Послідовність дій
1) прогнозування обсягу експлуатаційної
діяльності
Прогнозований обсяг послуг = Кількість місць × Кількість діб (людино-діб)
2) прогнозування експлуатаційних витрат
Прогнозований обсяг експлуатаційних витрат = Прямі матеріальні витрати +
Витрати на зарплату + Нарахування на заробітну плату + Інші прямі витрати
+ Загальновиробничі витрати (грн)
3) прогнозування інших витрат у плановому
періоді
Прогнозований обсяг інших витрат = Адміністративні витрати + Витрати на
збут + Інші операційні витрати (грн)
4) складання моделі формування ціни
Визначення ціни
готельної послуги на базі
фактичних
даних
Алгоритм розрахунку
Прогнозований
обсяг
експлуатаційних
витрат,
грн
Прогнозований
обсяг інших
витрат, грн
Прогнозований
обсяг повної
собівартості
послуг, грн
Собівартість 1
людино-доби,
грн
Прибуток цільовий,
грн
ПДВ, грн
Дохід від
реалізації послуг,
грн
Середня ціна
1 людинодоби,
грн
1) фактична реалізація послуг
Реалізовано людино-діб = Кількість місць × 365 діб
2) розрахунок коефіцієнта непрямих витрат
Загальноексплуатаційні + Загальногосподарські витрати (Прямі витрати
основної діяльності + Витрати підсобних підрозділів)
3) розрахунок повної собівартість послуг
проживання
Прямі витрати основної діяльності × Коефіцієнт непрямих витрат
4) розрахунок відпускної вартості проживання з врахуванням прибутку
Повна собівартість послуг
Рентабельність послуг : 100)
5) розрахунок суми ПДВ
Відпускна вартість послуг проживання × 0,2
6) розрахунок середньої ціни людино-доби
(Повна собівартість послуг проживання + Прибуток + ПДВ) : реалізовано
людино-діб
проживання
+
(Повна
собівартість
×

38.

Види знижок, які надають підприємства готельного
господарства
Сезонні
Функціональні
За тимчасове зниження
якості послуг проживання
з різних причин
Групові
Рекламні
Спеціальні
Корпоративні

39. 8. ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

Під ціновою політикою підприємств туристичної індустрії розуміють
загальні принципи, яких підприємство дотримується в сфері встановлення
цін на послуги
Забезпечення виживання фірми на ринку
Значення
цінової
політики
Максимізація поточного прибутку
Збільшення обсягів реалізації та ринкової частки
Етапи розробки цінової політики підприємств готельного господарства і туризму
І етап
ІІ етап
ІІІ етап
ІV етап
V етап
VІ етап
Визначення цілей ціноутворення
Аналіз факторів, що впливають на цінову політику підприємств
Вибір цінової стратегії для окремих видів туристичних послуг
Визначення моделей формування вихідних ринкових цін
Розрахунок рекламних ринкових цін
Визначення методів і прийомів тактичного регулювання ринкових цін

40.

Види цінової політики
1. Політика поступового зниження цін
2. Політика зняття вершків
3. Політика проникнення на ринок
4. Політика диференціювання цін
5. Політика престижних цін
6. Політика послідовного проходження по сегментах ринку
7. Політика еластичних, гнучких цін
8. Політика стабільних цін
9. Політика переважних цін
10. Політика пільгових цін

41.

ЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ
1)
2)
Стратегія зняття вершків (стратегія високих цін) ─ передбачає
те, що фірми встановлюють на свої послуги високі ціни. Тут
здійснюються зусилля привернути до послуги увагу не всього
ринку, а тільки деяких його сегментів з більш високим рівнем
доходів. Результатами використання даного підходу є високий
прибуток і більш швидка окупність витрат на розробку та
просування турпослуги. Ця стратегія є досить популярною на
екзотичні тури, які пропонують незабутні враження для покупців
цих турів, саме так туристичні агенції отримують максимальний
прибуток. Далі відбувається поступове зниження цін (товар при
цьому пропонується новим сегментам ринку).
Стратегія проникнення на ринок ─ базується на низькому рівні
цін з метою залучення якнайбільшої кількості споживачів. Така
стратегія часто використовується фірмами, які прагнуть збільшити
свою частку ринку.

42.

ЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ
Стратегії, орієнтовані на попит.
Стратегія диференційованих цін передбачає встановлення знижок або
надбавок до середнього рівня цін для різних ринків, їх сегментів та
споживачів: з урахуванням місцезнаходження ринку, його характеристик,
часу здійснення покупок.
Стратегія пільгових цін передбачає встановлення пільгових цін для
споживачів, в яких фірма дуже зацікавлена.
Стратегія престижних (дискримінаційних) цін - встановлення
найвищих цін для певного сегмента ринку. Така стратегія застосовується
урядом та фірмами, коли потрібно знизити попит.
Стратегія еластичних (гнучких) цін - передбачає зміну ціни залежно
від здатності покупця торгуватися.

43.

ЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ
Стратегія стабільних цін – передбачає продаж товарів за незмінними
цінами протягом тривалого часу.
Стратегія переважних цін – встановлення на продукт цін, трохи нижчих ніж
у конкурентів. Основа стратегії – менші, ніж у конкурентів, витрати.
Стратегія поступового зниження цін – передбачає зниження ціни в міру
насичення якогось сегменту ринку цим товаром і пропонування його іншому
сегменту (іншій групі споживачів), в якому вища цінова еластичність.

44.

ЦІНОВІ СТРАТЕГІЇ
Стратегії, орієнтовані на конкурентів
Цінові стратегії можуть орієнтуватись на перемогу в конкурентній війні. Під час такої
боротьби переможцем або ціновим лідером на ринку може бути тільки сильна
організація, що може дозволити собі випуск товарів новинок. При цьому фірма
рекламує і продає провідну продукцію свого асортименту, що забезпечує їй частку
прибутку, нижчу за звичайну. Мета стратегії цінового лідерства для роздрібної торгівлі
- збільшити відвідуваність магазинів споживачами, привернути найбільший інтерес до
всієї асортиментної групи, пропонованої виробником. У цьому випадку розрахунок
зводиться до того, що споживач купуватиме товари за звичайними та підвищеними
цінами. Стратегія цінового лідерства найчастіше застосовується для продажу товарів
загальнонаціональних торговельних марок, а також товарів повсякденного попиту.
Цінове лідерство існує у двох випадках - продаж за цінами, що нижчі за собівартість,
що стимулюють масові закупівлі товару і за цінами, які перевищують собівартість, але
нижчі за звичайні.
Деякі стратегії враховують зразу декілька факторів ціноутворення. Наприклад стратегія нестабільних цін, що полягає у встановленні різних для кожного ринку цін
залежно від ситуації на ринку, попиту споживачів.
English     Русский Правила