ТЕМА 2: ОПТИМІЗАЦІЯ ФАКТОРІВ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
РІВНІ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
дифініції КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
ФАКТОРИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ПРЯМИХ КОНКУРЕНТІВ
ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ПРЯМИХ КОНКУРЕНТІВ
КАРТА СТРАТЕГІЧНИХ ГРУП КОНКУРЕНТІВ
КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
КЛАСИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
КЛАСИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
ПІРАМІДА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
830.50K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Оптимізація факторів міжнародної конкурентоспроможності підприємства

1. ТЕМА 2: ОПТИМІЗАЦІЯ ФАКТОРІВ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.
Міжнародне конкурентне середовище
підприємств(організації)
2.
Суть і структура чинників, що впливають на
формування конкурентоспроможності підприємства
3.
Конкурентні переваги підприємств
4.
Роль ключових компетенцій у забезпеченні
конкурентоспроможності підприємства

2. РІВНІ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

Конкурентне середовище
Внутрішнє середовище
підприємства
Економічний сегмент
Політичний сегмент
Інституційний сегмент
Макросередовище
в галузі
Соціокультурний сегмент
Макросередовище

3. дифініції КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Зовнішнє середовище компанії – це сукупність
екзогенних факторів, які впливають на
конкурентоспроможність (життєздатність та
довгострокову прибутковість)
підприємства(організації), на які воно не може
впливати взагалі, або має обмежений вплив.
Конкурентне
середовище
релевантному ринку
Міжнародне
макро-середовище

сукупність
чинників
економічного,
політичного, соціально-культурного та
технологічного
характеру,
що
сприяють або протидіють розвитку
міжнародної діяльності фірми.
на
– це комплекс чинників, які впливають
на
конкурентоспроможність
(підприємства(організації), на які воно
має
обмежений
вплив
через
встановлення ефективних комунікацій
зі
споживачами,
постачальниками,
існуючими
та
потенційними
конкурентами,
інвесторами,
кредиторами, бізнес-партнерами тощо.
Внутрішнє середовище компанії –
це система факторів, які забезпечують високий
конкурентний статус підприємства і повинні
перебувати під безпосереднім контролем топменеджменту.

4. ФАКТОРИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Загроза появи нових конкурентів
- ефективність обсягів збуту
- відомість торгової марки
- необхідний обсяг капітальних вкладень
- стадія життєвого циклу підприємства
- держ. регулювання підприємництва
Інтенсивність конкуренції
- динаміка розвитку ринку
- ступінь стабільності частки ринку
- стратегічні інтереси підприємства
- кількість конкурентів
- незаконні методи конкуренції
Конкурентна сила
постачальників
Конкурентна сила
споживачів
- лояльність покупців до
- наявність крупних постачальників
Конкурентне товарів підприємства
- концентрованість групи постач-в
- важливість товару для
- договірна політика постачальників середовище
покупця
- витрати на зміну постачальника
галузі
- наявність постійних покупців
- важливість товару, що постачається
- чутливість до зміни цін
- небезпека прямої та зворотної
- ступінь поінформованості про
інтеграції
товар
Вплив товарів-замінників
- доступність товарів-замінників для покупця
- маркетингова політика на товари-замінники
- переваги покупців по відношенню до товарів замінників

5. ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ПРЯМИХ КОНКУРЕНТІВ

Стратегічна група конкурентів – це певна кількість
підприємств, які займають близькі позиції на ринку та
конкурують між собою на основі одних і тих самих
конкурентних переваг і однаковими методами.
Підприємства однієї стратегічної групи відповідають таким
вимогам:
- близька структура асортименту продукції;
- використання однієї системи розподілу;
- однакові тип і ступінь вертикальної інтеграції;
- пропонування покупцям аналогічних послуг та
технічної допомоги в експлуатації;
- спрямованість на одних замовників

6. ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ПРЯМИХ КОНКУРЕНТІВ

- задоволення потреб покупців, що потребують
однакових особливостей у виробах;
- використання подібних прийомів у засобах масової
реклами;
- ідентичні технологічні підходи до виготовлення та
обслуговування продуктів або надання послуг;
- робота в одному інтервалі параметрів “ціна-якість”;
- ідентичні стратегічні орієнтири та механізм їх
досягнення;
- однакова поведінка на ринку.

7. КАРТА СТРАТЕГІЧНИХ ГРУП КОНКУРЕНТІВ

Невеликі
незначні
ювеліри
Національні,
регіональні,
місцеві мережі
магазинів
найкращих
ювелірів
(Tiffany’s,
Cartier; всього
100000 відомих
магазинів)
Престижн
і відділи у
магазинах
Відділи в
універмага
х (Macy’s,
Broadway)
Національна
мережа
роздрібних
магазинів
(Montgomery ,
J.C.Penny,)
Національна
мережа
ювелірної
торгівлі
(Zale’s,
Gordon’s )
Торгівля
в кредит
Спеціалізація
ювелірів (золото,
діаманти,
годинники)
Торгівля по
каталогах
ювелірними
виробами
Виробники, що
виготовляють увесь перелік
товарів (золото, діаманти,
фарфор, кришталь, срібло,
подарунки та ін.)
Торгівля ювелірними
виробами, що вже пройшли
уцінку
Мережа для
основних
роздрібних
торгових фірм
Повний перелік
товарів ювелірної
групи

8. КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

За місцем виникнення
За наслідками прояву
- внутрішні
- зовнішні
За джерелом виникнення
- природно-ресурсні
- інтелектуальні
- інформаційні
- технологічні
- управлінські
За характером визначення
- потенційні
- фактичні
За часом дії
- загальні
- специфічні
- індивідуальні
- постійні
- тимчасові
За ступенем впливу
За спрямованістю дії
- основні
- другорядні
- стимулюючі
- стримуючі
-(дестимулюючі)
За ступенем взаємообумовленості
- незалежні
- похідні

9. КЛАСИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Характер джерела
-базуються на
економічних
факторах
-базуються на
нормативноправових актах
-Структурного
характеру
-Викликані
адміністративними заходами
-Визначаються
рівнем
розвитку
інфраструктури
ринку
Ініціатор
Термін дії
-Технологічні
-Кон'юнктура
ринку
-Довгострокові
-Середньострокові
-Базуються на
поінформованості
-Державна
політика в сфері
регулювання
конкуренції
-Базуються на
географічних
факторах
-Базуються на
демографічних
факторах
-Неправового
характеру
-Діяльність
конкурентів і
безпосередньо
підприємства
-Короткострокові
-Рівень ієрархії
-На рівні товару
-Характер
динаміки
-На рівні фірми
-Стабільні
-На рівні галузі
-Нестабільні
-На рівні
економіки

10. КЛАСИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Можливість імітації
Сфера прояву
Відношення до ціни
Унікальні
-НДДКР
-Цінові
-Такі, що можуть
бути скопійовані
-Виробництво
-Нецінові
-Сервіс та
експлуатація

11. ПІРАМІДА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

-Макротехнологія
“Набуті”
(динамічні)
конкурентні
переваги
7
6
5
4
“Природні”
(статичні)
конкурентні
переваги
-Екологічність
-Інформоємність
-Наукоємність
-Технологічність
3
-Капіталомісткість
2
-Трудомісткість
1
-ЩАБЛІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
-Ресурсомісткість

12. ІЄРАРХІЧНА МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ЯКІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ
-Прибуток
-Фінансовий
-Виготовлення
-Матеріальнотехнічний
-Матеріальнотехнічне
забезпечення
-Розвиток
досліджень і
розробок
продукції,
технологій і
систем
-Основна
діяльність
-Допоміжна
діяльність
-ЕКОНОМІЧНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ
ПІДПРИЄМСТВА
-Ланцюжок цінностей компанії
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ
-Доставка
товарів
-Управління
людськими
ресурсами
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ
-Технологічний
-Продаж і
маркетинг
КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ
-Обслуговування
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВА
-Людський
-Загальне
керівництво
English     Русский Правила