ТЕМА 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ І ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ФУНКЦІОНУЄ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
359.98K
Категория: ЭкономикаЭкономика

Конкурентоспроможність як категорія і як властивість підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки

1. ТЕМА 1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ І ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ФУНКЦІОНУЄ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

2.

1. Сутність та види економічної конкуренції
2.Ринок як спільнота конкуруючих компаній
3.Конкурентоспроможність суб’єкта конкуренції та
її основні ознаки

3.

1. Сутність та види економічної конкуренції
Термін “конкуренція” з лат. concurrentia
означає - змагання, суперництво.

4.

Модель досконалої конкуренції, теоретичні
засади якої заклав А.Сміт, повністю
виключали будь-який свідомий контроль
над ринковими процесами.

5.

Представники неокласичної політекономії,
намагаючись повніше розкрити економічні
механізми функціонування ринку, створили
більш адекватні реальній дійсності моделі
монополістичної, олігополістичної
конкуренції та чистої монополії.

6.

В даний час можна виділити три основні
наукові центри, що інтенсивно
розробляють дані проблеми:
Наукова школа США
Школа, представлена науковими центрами
Японії.
Європейська школа дослідження конкуренції.

7.

Згідно Закону України «Про захист
економічної конкуренції», «економічна
конкуренція – це змагання між суб'єктами
господарювання з метою здобуття завдяки
власним досягненням переваг над іншими
суб'єктами господарювання, внаслідок чого
споживачі, суб'єкти господарювання мають
можливість вибирати між кількома
продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт
господарювання не може визначати умови
обороту товарів на ринку”

8.

Наукові підходи до визначення сутності поняття “конкуренція”
Вчений
Азоєв Г.Л., Зав'ялов
П.С., Райзберг Б.А.
[1; 90; 235]
Кіперман Г. Я.
[]
Макконнел К.Р.,
Брю С.Л. [166]
Маршалл А.
[172]
Спірідонов І.А. [258]
Перцовський Н.І.
[211]
Фатхутдінов Р.А.
[279]
Юр'єва Т.В.
[305]
Визначення поняття “конкуренція”
Економічний процес взаємодії, взаємозв'язку й боротьби між
виступаючими на ринку підприємствами з метою забезпечення кращих
можливостей збуту своєї продукції, задоволення різноманітних потреб
покупців.
Процес взаємодії, взаємозв'язку й боротьби виробників і постачальників
при реалізації продукції, економічне суперництво між відособленими
товаровиробниками або постачальниками товарів (послуг) за найбільш
вигідні умови збуту.
Наявність на ринку більшої кількості незалежних покупців і продавців,
та можливість для них вільно входити на ринок і залишати його.
Змагання однієї людини з іншими, особливо при продажу або купівлі
чого-небудь.
Економічний процес взаємодії, взаємозв'язку й боротьби між
виступаючими на ринку підприємствами з метою забезпечення кращих
можливостей збуту своєї продукції, задоволення різних потреб покупців
й одержання найбільшого прибутку.
Процес управління суб'єктом власними конкурентними перевагами для
досягнення своїх цілей у боротьбі з конкурентами, за задоволення
об'єктивних або суб'єктивних потреб у межах законодавства або в
природних умовах.
Змагання господарюючих суб'єктів, коли їхні самостійні дії ефективно
обмежують можливість кожного з них односторонньо впливати на
загальні умови обігу товарів на відповідному товарному ринку.
Змагання між товаровиробниками за найбільш вигідні сфери вкладання
капіталу, ринки збуту, джерела сировини.

9.

Відмітними рисами сучасного трактування
економічної конкуренції є:
• цивілізований, легалізований характер цієї
боротьби;
• подібність (взаємозамінність) товарів, виробники
яких втягнені у конкурентну боротьбу;
• обмеженість можливостей кожної з конкуруючих
сторін впливати на умови обігу товарів на
відповідному ринку внаслідок самостійних дій
інших сторін;
• ідентичність або наближеність потреб цільових груп
споживачів, стосовно яких точиться конкурентна
боротьба;
• спільність, тотожність мети, заради якої виникає це
суперництво.

10.

Су
б
’є к
т
ик
о
н
к
у
р
е
н
ц
ії
Об
’є к
тк
о
н
к
у
р
е
н
ц
ії
По
т
р
е
б
и
г
р
у
п
и
с
п
о
жи
в
а
ч
ів
,
Під
п
р
и
є мс
т
в
а

и
р
о
б
н
и
к
ит
а фір
ми
, що
що
фо
р
му
ют
ь п
е
в
н
и
й с
е
г
ме
н
т р
и
н
к
у
,
н
а
д
а
ют
ь
о
б
р
а
н
и
й
к
о
р
п
о
р
а
ц
ії,
п
ід
п
р
и
є мс
т
в
а
ми
-
п
о
с
л
у
г
и
,
т
р
а
н
с
н
а
ц
іо
н
а
л
ь
н
і
р
е
г
іо
н
и

е
г
іо
н
а
л
ь
н
і
Конкуренція
у
г
р
у
п
о
в
а
н
н
я
), д
е
р
жа
в
и
.
с
у
п
е
р
н
и
к
а
ми
.
Пр
е
д
ме
тк
о
н
к
у
р
е
н
ц
ії
Ув
у
з
ь
к
о
мус
ми
с
л
і
Т
о
в
а
р а
б
о п
о
с
л
у
г
а
,
ч
е
р
е
з я
к
і
п
ід
п
р
и
є мс
т
в
а

у
п
е
р
н
и
к
и
н
а
ма
г
а
ют
ь
с
я
Уб
іл
ь
ш ши
р
о
к
о
мус
ми
с
л
і
Пе
в
н
еб
л
а
г
о
, щой
о
г
ов
т
іл
ює ус
о
б
і
т
о
в
а
рч
ип
о
с
л
у
г
а
.
з
а
в
о
юв
а
т
и
п
р
и
х
и
л
ь
н
іс
т
ьт
аг
р
о
ші с
п
о
жи
в
а
ч
а
.
Ри
с
. 1 .1. К
о
н
к
у
р
е
н
ц
іяя
ке
к
о
н
о
міч
н
ак
а
т
е
г
о
р
ія

11.

Виокремлюють три види конкурентної
поведінки.
1. Конкурентна поведінка між продавцями
2. Конкурентна поведінка між покупцями
3. Конкурентна поведінка всередині обох
вищеназваних груп

12.

Функції конкуренції як економічної категорії
Функція
Пояснення
Функція
регулювання
Для утримання в боротьбі, підприємець має пропонувати вироби, яким віддає
перевагу споживач. Отже, і фактори виробництва під впливом ціни спрямовуються в
ті галузі, де в них відчувається найбільша потреба.
Функція
мотивації
Конкуренція включає стимули до вищої продуктивності
Для підприємця конкуренція - шанс та ризик одночасно:
підприємства, які пропонують ліпшу за якістю продукцію або виробляють її з
меншими виробничими витратами, отримують винагороду у вигляді прибутку
(позитивні санкції); це стимулює технічний прогрес;
підприємства, які не реагують на побажання клієнтів або порушення правил
конкуренції своїми суперниками на ринку, отримують покарання у вигляді збитків
або витісняються з ринку (негативні санкції).
Функція
розподілу
Конкуренція дозволяє розподіляти доход серед підприємств і домашніх господарств
у відповідності з їхнім ефективним внеском. Це відповідає панівному в конкурентній
боротьбі принципу винагороди за результатами.
Функція
контролю
Конкуренція обмежує й контролює економічну потужність кожного підприємства
(якщо монополіст може призначати єдино можливу ціну, то конкуренція надає
покупцеві можливість вибору серед декількох продавців).
Чим досконаліше конкуренція, тим справедливіше ціна.

13.


Аналіз праць науковців з проблем конкуренції
дозволив узагальнити підходи до класифікаційних
ознак економічної конкуренції:
за територіальною ознакою - внутрішньогалузева
за видом конкурентної поведінки – конкуренція
з точки зору конкурентної ситуації в галузі і на
ринку;
за критерієм результативності - ефективна та
неефективна конкуренція;
з дотриманням норм законодавства –
добросовісна та недобросовісна;
за методами конкурентної боротьби

14.

Основні види конкуренції
1.Ефективна конкуренція
2.Недобросовісна конкуренція

15.

Прийоми цінової конкуренції
1. «Цінова війна»
2. «Утримання цін»
3. «Маневрування цінами»
4. «Ціновий прорив»

16.

Прийоми цінової та нецінової конкуренції
1. Конкуренція, заснована на проміжку часу
2. Конкуренція заснована на проміжку часу
для споживання товару

17.

Форми економічної конкуренції
1. Функціональна
2. Предметна
3. Видова

18.

2. Ринок як спільнота конкуруючих компаній
Згідно Закону України “Про захист
економічної конкуренції”, відповідного до
якого “ринок товару (товарний ринок) –
це сфера обороту товару (взаємозамінних
товарів), на який протягом певного часу і в
межах певної території є попит і
пропозиція”

19.

Класифікація ринків
1. Залежно від умов, у яких діють суб'єкти
господарського життя:
• вільний ринок;
• монополізований;
• регульований ринок.
2. За ознакою простору дії:
• Місцевий;
• регіональний ринок;
• національний ринок;
• світовий ринок

20.

3. За відповідністю законодавству:
• легальний (офіційний) ринок;
• тіньовий ринок.
4. За об'єктом купівлі-продажу:
• ринок товарів широкого вжитку;
• ринок товарів промислового призначення;
• ринок праці;
• ринок цінних паперів;
• ринок науково-технічних знань тощо

21.

5. За ступенем влади:
• ринок продавця;
• ринок покупця .
6. Залежно від того, хто є покупцем товару і з
якою метою він купується:
• особистого споживання;
• ринок виробітків;
• ринок державних установ;
• міжнародний ринок.

22.

Межі ринку
• Товарні
• Територіальні (географічні)
• Часові

23.

Типи ринкової поведінки підприємства

Цільова орієнтація підприємства
Тип ринкової
поведінки
1.
Максимізація виграшу іншого
Альтруїзм
2.
Максимізація спільного виграшу
Кооперація
3.
Мінімізація різниці між власним та чужим виграшем
Рівність
4.
Максимізація власного виграшу
Індивідуалізм
5.
Максимізація відносного виграшу
Суперництво
6.
Мінімізація виграшу іншого
Агресія

24.

Порівняльна характеристика основних ринкових структур
Види конкуренції
Параметри
Досконала
конкуренція
Монополістична
конкуренція
Олігополія
Монополія
Кількість
підприємстввиробників
продукту
Декілька
Багато підприємствОдин продукт і
Багато незалежних
підприємстввиробників схожих
одне
підприємств
виробників товарів і
товарів і послуг
підприємство
послуг
Контроль
цінами
Контролю
немає.
Практично
Вплив
обмежений Існує
вплив
Ціни визначаються
повний
можливістю заміни
«цінового лідера»
ринком
контроль
над
Товарна
диференціація
Відсутня. Продукти
Товари і послуги Істотна для окремих
не
різняться
за
диференційовані для продуктів, мала для Відсутній
властивостями
та
сегментів ринку
стандартизованих
якістю
Рівень зусиль
Важкий вхід, що
Відносно легкий вхід Відносно легкий вхід
Дуже важкий
для входу на
часто
вимагає
і вихід
і вихід
вхід і вихід
ринок
великих інвестицій

25.

3. Конкурентоспроможність суб’єкта конкуренції та
її основні ознаки
Погляди вчених-економістів на категорію конкурентоспроможність
Автор
Визначення конкурентноздатності
визначення
Ожогов С.І. Здатність витримувати конкуренцію, протистояти конкурентам
Ступінь привабливості даного продукту, для здійснюючого реальну покупку
Книш М.І.
споживача
Забєлін П.В.,
Здатність приносити прибуток у короткостроковому періоді не нижче заданого,
Моісеєва
або перевищення над середнім прибутком
Н.К.
Комплекс споживчих властивостей товару, що визначає його відмінність від
Грошев В.П. інших аналогічних товарів по ступені й рівню задоволення потреб покупців і
витратам на його купівлю й експлуатацію
Характеристика товару, що відображає його відмінність від аналогічного
Кредісов
конкурентного товару як по ступені відповідності конкретної потреби, так і по
А.И.
витратах на її задоволення

26.

В. Стівенсон
М.О.
Ермолов
Печінкин А.
та Фомін В.
Хруцький
В.Є.,
Корнєєва
І.В.,
Конкурентоспроможність характеризує те, “наскільки ефективно компанія
задовольняє потреби клієнта порівняно з іншими компаніями, що пропонують
подібний товар або послугу” 17, с.65 .
Конкурентоспроможність - це відносна характеристика, яка відображає
відмінності у процесі розвитку певного виробника від виробника конкурента як
по ступеню задоволення власними товарами, так й по ефективності виробничої
діяльності.
Конкурентоспроможність - складне багатоаспектне поняття, яке визначає
здатність товару зайняти та вдержати позицію на конкурентному ринку в певний
період за конкуренції з іншими аналогічними товарами.
Розрізняють: конкурентоспроможність продукції (властивість, яка оцінюється за
сукупністю основних техніко-економічних, якісних і вартісних показників, що
відрізняють товар від товару – конкурента) та рівень конкурентоспроможності
продукції (відносна характеристика продукції як товару, що відображає ступінь
її переваги на даному ринку перед товаром – конкурентом). За критерій
конкурентоспроможності пропонують брати відносну долю продажу товару, що
оцінюється.
Конкурентоспроможність – це стабільна можливість задовольняти певні потреби
покупців краще, ніж конкуренти, та завдяки цьому вдало продавати продукцію з
прийнятними фінансовими результатами для виробника 36,с.32. .
Фатхутдинов
Р.А.
Конкурентоспроможність – це властивість об’єкта, що характеризується
ступенем реального чи потенційного задоволення ним конкретної потреби у
порівнянні з аналогічними об’єктами, представленими на даному ринку.
Конкурентоспроможність визначає здатність витримувати конкуренцію у
порівнянні з аналогічними об’єктами на даному ринку
Піддубний,
І.О.,
Піддубна А.І.
Конкурентоспроможність – це потенціальна або реалізована здатність
економічного суб’єкта до функціонування у релевантному зовнішньому
середовищі, яка ґрунтується на конкурентних перевагах і відображає його
позицію відносно конкурентів
Райзберг
Б.А.
Конкурентоспроможність – це реальна та потенційна можливість фірм у
існуючих для них умовах проектувати, виготовляти та збувати товари, що за
ціновими та неціновими характеристиками є більш привабливими для
споживачів, ніж товари їх конкурентів

27.

підходи до класифікації
конкурентоспроможності:
– за територіально-географічною ознакою міжнародна і внутрішньо національна
конкурентоспроможність; конкурентоспроможність
в межах окремих регіонів (районів);
– залежно від масштабності економічних об'єктів конкурентоспроможність товару, підприємствавиробника, галузі і/або комплексу галузей,
національної економіки;
– у тимчасовому прояві - конкурентоспроможність на
певну дату або проміжок часу у минулому, поточна
конкурентоспроможність, конкурентоспроможність
в перспективі.

28.

Конкурентоспроможність товару відображає його
здатність більш повно відповідати запитам покупців
порівняно з аналогічними товарами, представленими
на ринку
конкурентоспроможності організації перевага товарів
(послуг) підприємства над аналогами у конкретних
сегментах ринку в певний період часу по потенціалу
розробляти, виробляти й продавати
конкурентноздатні товари (послуги) у майбутньому,
досягнуте без шкоди фінансовому стану організації.
Конкурентоспроможність галузі визначається
наявністю у неї технічних, економічних і
організаційних умов для створення, виробництва і
збуту продукції високої якості, що задовольняє
вимогам конкретних груп споживачів

29.

• Р. Хейс, С. Уїлрайт і Д. Кларк виділяють чотири основні
рівні конкурентоспроможності підприємства:
– Керівництво підприємств першого рівня розглядає
організацію управління як щось внутрішньо нейтральне.;
– Компанії другого рівня конкурентоспроможності прагнуть
до того, щоб їх підприємства повністю відповідали
стандартам, встановленим їх основними конкурентами, технічним прийомам, технологіям, методам організації
виробництва ведучих підприємств галузі..
– Компанії третього рівня конкурентоспроможності
досягають успіху в конкурентній боротьбі, завдяки не
стільки функції виробництва, скільки функції управління,
якості, ефективності управління і організації виробництва в
найширшому сенсі. Такі компанії на багато років
випереджають своїх конкурентів;
– Компанії четвертого рівня конкурентоспроможності
кидають виклик будь-якому конкуренту по всьому світу в
будь-якому аспекті виробництва або управління; це
підприємства світового класу.

30.

основними ознаками
конкурентоспроможності як одного з
критеріїв ефективності економічного
суб’єкта є:
• відносний (порівняльний) характер ;
• релевантний характер критерію
конкурентоспроможності;
• часовий характер (динамічність) критерію
конкурентоспроможності.
English     Русский Правила